(Baothanhhoa.vn) - Tối 8-7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ca bệnh tái dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly huyện Lang Chánh.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/huqDhuqPDo1bhuq3huqN74bqtViI9Vl054bqt4bqjVsOsJMOjViBt4bq/4bqt4bqhVsOsxIPhuq3huqNW4buP4buBw6NWw43hu5tJw40t4bux4bqp4buOLVlWw6wqw6NWw6LhuqPhu4tWIiQi4bqjVuG6peG7kVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6pD3huq3huqFW4bux4bqjJOG6reG6o8WoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/DjMOpw6NWQC3hu7hVVsOs4bqjZeG6reG6oVbDrMOj4bqtVsOsb1bDjGnhu4vhuq3huqFWw6wp4bqnVsOCw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsVuG7qznhuq3huqNWw6x7w6xWw6zhurfhuq3huqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSRWIuG6o+G6qVZdw6M3w6xVVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww6zhurfhuq3huqNW4buPbz1W4bqh4bqjw6NW4bqt4bqje+G6rVYiPVZdOeG6reG6o1bDrCTDo1YgbeG6v+G6reG6oVbDrMSD4bqt4bqjVuG7j+G7gcOjVsON4bubScONLeG7seG6qeG7ji1ZVsOsKsOjVsOi4bqj4buLViIkIuG6o1bhuqXhu5FW4bqj4buL4buROeG6rVbhuqQ94bqt4bqhVuG7seG6oyThuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu4V+G7smfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWFnhu7gvWOG7tuG7siDhu7JZV1hZ4bu04bu0w6zhu7Yj4buy4bu04bql4bu0LVjhu7bhu7IgWVnDnVjhu7hZ4bu4w6zhu7bDncOdVyPhuqVXw5rhurVnMeG6oeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67huqDhuqPDo1bhuq3huqN74bqtViI9Vl054bqt4bqjVsOsJMOjViBt4bq/4bqt4bqhVsOsxIPhuq3huqNW4buP4buBw6NWw43hu5tJw40t4bux4bqp4buOLVlWw6wqw6NWw6LhuqPhu4tWIiQi4bqjVuG6peG7kVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6pD3huq3huqFW4bux4bqjJOG6reG6o+G7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu4V+G7suG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7qznhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVbhuqUlVuG6reG7jVVWw63Do+G6reG6o1bhuq064bqnVlgjI+G7uFRW4bqmP1bDrcOpVuG7uMOdV0DDmlbhuqQlViJl4bqt4bqhVuG6reG6oynhuq1W4bqlJeG6p1bhu4/DozkiVsOsKsOjVuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FWw4094bqnw4LDtT3huq3huqFVVsOC4bux4bqsVkjhu4s94bqt4bqhVuG7seG6oynhu4tVVuG7qzsiVuG6oMOjPeG6reG6ocOaVsOMb1bhuq3huqEl4buRVljhu7hWMDfhuq1WWSMt4bu0LVlXWVhVVl054bqt4bqjVuG6reG6oynhuq1WIiQi4bqjVuG6peG7kVbDrCrDo1Zn4bqjYuG6reG6oVbDrGljVuG7j+G7gcOjViLhuqPhurnhuq3huqHDmlbhuqzhuqEl4buRVllALeG7tC1ZV1lYVjBt4buDIlbhuqU84buRVuG6p1vhu4tVVuG6reG6oSXhu5FWWSMt4bu0LVlXWVhWIuG6q1bDojfDrFZo4buLJlYgbeG6v+G6reG6oVbDrMSD4bqt4bqjVuG7j+G7gcOjVsON4bubScONLeG7seG6qeG7ji1ZVuG7jyVWMG3hu4MiVjBtPVYww6NWMMOjOOG7i1bDrGnhurFWw6wqw6NW4burOeG6reG6o1bhu4/Doznhuq1WID9WIuG6o8OjN+G6rVbDrcOpVllWw6zhurfhuq3huqNW4burOyJW4bqgw6M94bqt4bqhw5pW4bqs4bqhJeG7kVZZQC3hu7YtWVdZWFVWXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVYwa1bDrMOjNuG7i1Yi4bqj4buLfeG6rVZpPVbhu4/Doznhuq1Ww6zhuqMx4bqpVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DguG6o+G6qSbhuq3huqFWI+G6o1VW4bqt4bqhJeG7kVZZQC3hu7YtWVdZWFVWXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVYwbeG7gyJWw4xp4buL4bqt4bqhVsOsKeG6p1bhu5BWw6w3VuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4bqkPeG6reG6oVbhu7HhuqMk4bqt4bqjVjDhuqvhuq1Ww6xvVuG7qzsiVuG6oMOjPeG6reG6oVbhu484Vl0s4bqt4bqhVsO0MVYi4bqj4buL4buRNuG6rVYgauG6reG6oVbhu48lVjBtPVbhu48l4bqpVsOi4bqj4buLViIkIuG6o1bhuqXhu5FWIms9VuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4bqkPeG6reG6oVbhu7HhuqMk4bqt4bqjVVbDrGk24bqtVsO0MVZdOeG6reG6o1bhuq3huqMp4bqtVuG6reG6oeG6ucOjViLEqeG6reG6oVbhu4/hu4HDo1bDnVZdOeG6reG6o1bhuq3huqMp4bqtViJrPVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6pD3huq3huqFW4bux4bqjJOG6reG6o1bhu48lVlhWXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG7juG6s+G6reG6o1bhuqThursiVuG7pMOsJMOjViBt4bq/4bqt4bqhVsOsxIPhuq3huqNW4bqt4bqhJeG7kVbDnVct4bu2LVlXWVjhu6bDmlbhuqzhuqEl4buRVkAt4bu4LVlXWVhWXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVYi4bqrVsOiN8OsVmjhu4smVsOsJMOjViBt4bq/4bqt4bqhVsOsxIPhuq3huqNW4buP4buBw6NWw43hu5tJw40t4bux4bqp4buOLVlWIOG6qVbDjGnhu4vhuq3huqFWw6wp4bqnVsOCw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsVl054bqt4bqjVsOse8OsVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rcOaVsOMKsOjVsOi4bqj4buLViIkIuG6o1bhuqXhu5FWXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVbhu4VW4bqn4bq7w6xWZ+G6o2Lhuq3huqFWacOjNuG6reG6oVYixKnhuq3huqFWIuG6o+G6ueG6reG6oVbhu48lVsOi4bqjZeG6reG6oVbDrMOjN2dWw7Thu4kiVuG7j+G7gcOjVuG6reG6oW3hu4fDo1bDouG6oyQiw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8ONPeG7i1bDouG6o8OjVuG6reG6o3vhuq1WIuG6q1bDojfDrFZo4buLJlbDtDLDrFbhuq3huqHhuqPDoznhuqdWw6wkw6NWIG3hur/huq3huqFWw6zEg+G6reG6o1VWw4xp4buL4bqt4bqhVsOsKeG6p1bDgsOjYeG6p1bDreG6qSTDrFZdOeG6reG6o1bDrHvDrFYwP1ZdJOG6qVYiJOG6qVbDjeG7hVbhu5BWw6w3VVYi4bqj4bq3VjAq4bqpVuG7jyVWZ+G6o8Opw6NW4bqj4buDZ1bhu4/hu4HDo1bDjGnhu4vhuq3huqFWw6wp4bqnVuG7kFbDrDdW4bqj4buL4buROeG6rVbhuqQ94bqt4bqhVuG7seG6oyThuq3huqNWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtViLhuqPhu4vhu5Fh4bqtVl054bqt4bqjVuG6reG6oynhuq1W4buPOFbhu6s54bqt4bqjVuG7j8OjOeG6rVZH4bqj4bq9w6NWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSRWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtViIkIuG6o1bhuqXhu5FWMMOjOOG7i1bDrGnhurFWw6zDozdnVsOs4bqjMeG6qVZo4buL4buRVjDhurHhuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bqkw7MiVuG6pW3hu4Phuq3huqFWIuG6o24iVuG6rTrhuq3huqFWw6zDozdnVsOsaiJWw6LhuqN94bqtVsOsaW3hur/huq3huqFWw6xp4buL4buRVuG7jzfDrFbDrGnDoznDrFYwYVYiJCJWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqPhu4NnVsOAWFVWw4BZVuG6pXtnViA94bqt4bqjVsOtJCLhuqNVViIkIuG6o1bhuqXhu5FW4bqt4bqh4bqjw6M24bqnVuG6reG6oS7DrFbDrOG6ozHhuqlWaOG7i+G7kVYw4bqx4bqt4bqjw5pWw5TDslbhuqXhu5NWaSQiVsOs4bqjJsOjVsOtw6Phuq3huqNW4bqj4bqpKsOsVVZpJCJWw6zhuqMmw6NWIuG6q1bhuq3huqHhu4vhu5FWIuG6v1bhuqUp4buRVuG6reG6o8Ojw6HhuqdWw43hu5tJw40t4bux4bqp4buOLVlWw6zhuqMx4bqpVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu5vhu4vDrOG6o+G6qWnhu67Gr8OMZVbhuqIlxagvZ8av

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]