(Baothanhhoa.vn) - Cuối chiều 8-7, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá chủ trì, đã tổ chức họp bàn giải pháp, tăng cường các biện pháp tích cực, chủ động trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7ueG6p+G7geG7qEY54buJ4bq74bqzOOG7qGbhu4NrPuG7qOG7peG7tOG6s+G7qD454bqj4buofUDhurXhu6jhu4E54bql4bqzOFDhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7Lhu57hu6jhu6c5Z8OyNeG6s+G7qOG6t0DhurM54buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qOG7gTnhuqXhurM44buoPjli4bqzOOG7qHvhuqE+OeG7qGZq4buoZjky4buoPOG6oeG7qH1k4bqzOOG7qOG7heG7tOG6szjhu6g+OcOs4buofWThurM4VS854buww5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8Oa4bunZ2Jh4buoPjlhM2fhu6jDnS1ZUOG7qEZhMuG6s+G7qOG7hcOj4buoRuG7g+G6oeG6sznhu6jhu7ltZ+G7qOG7uWnhurM4UOG7qOG7t2Hhu7bhurfhu6h9Yj7hu6jhu4TDquG7qMOS4buoZjJQ4buo4buAOcOi4buoZuG7g+G7icOq4bqzOOG7qDzhu7ThurPhu6hGOeG7ieG6u+G6szjhu6hm4buDaz7hu6jhu6Xhu7ThurPhu6jhu6c54bqj4buofUDhurXhu6jhu4E54bql4bqzOFDhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7Lhu6hm4bqj4bqzOeG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ueG6teG7tuG7qD45w6zhu6hm4buDw6BQ4buofT3hu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qDnhuqfhu4Hhu6g84bu44bqz4buoOGEjYeG7qOG7gTnhu7bhu4FQ4buoZiThurM44buoPuG7ieG6u+G6szjhu6g+4bu2PuG7qDxhNOG6s+G7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6hmw6E+OeG7qD5rPlDhu6g+OcOs4buofWThurM44buoZuG7g+G6teG6szjhu6g8YmHhu6g+I+G6sznhu6hmw6DhurM54buoOcOg4bqzOeG7qHvhuqE+OeG7qDw04bqzOeG7qHthNuG6s+G7qDxhMuG6s+G7qOG7gTnEqT7hu6hmQOG7gVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hW4bus4buy4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4busWS/hu7BYVntW4buww53hu6zhu7Lhu6rhu65m4buy4buy4buuWOG7quG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5RY4buu4busxq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/hu7nhuqfhu4Hhu6hGOeG7ieG6u+G6szjhu6hm4buDaz7hu6jhu6Xhu7ThurPhu6g+OeG6o+G7qH1A4bq14buo4buBOeG6peG6szhQ4buoPjli4bqzOOG7qHvhuqE+OeG7qOG7p+G6tE5Bxakt4buw4buy4bue4buo4bunOWfDsjXhurPhu6jhurdA4bqzOeG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6jhu4E54bql4bqzOOG7qD45YuG6szjhu6h74bqhPjnhu6hmauG7qGY5MuG7qDzhuqHhu6h9ZOG6szjhu6jhu4Xhu7ThurM44buoPjnDrOG7qH1k4bqzOMav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1bhu6zhu7LGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7uWE04bqz4buo4bqz4bu0w7JQ4buoZsOg4bqzOeG7qDnDoOG6sznhu6h74bqhPjnhu6g8NOG6sznhu6jhu6fhurROQcWpLeG7sOG7suG7qG4p4bqz4buoe2E24bqz4buoPGEy4bqz4buo4buBOcSpPuG7qGZA4buBUOG7qOG6rznDouG7qOG6seG7ieG6u+G6szhQ4buo4bqvOcOi4buoe2vhu6g84bu24bq14buow6rhu6jhurM5YTNn4buoZuG6o+G6szlQ4buoZjnhu7jhurM54buo4buBOWLhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6hu4bq5YeG7qOG6szlhM2fhu6g+OWnhurfhu6g+4bu04buoPDThurM54buo4bqxO8Oy4buo4bqzOWE24bq34buoZuG7g+G6teG6szjhu6g+ZOG6szjhu6h9Y+G6szjhu6hu4bu44buo4bqxO8Oy4buo4bqzOWE24bq34buoZuG7g+G6teG6szjhu6g+4bu2PuG7qOG6rzln4buoPuG6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buBUOG7qOG7gyxm4buo4bqvOcOi4buo4bqvOSThurPhu6g+OeG6teG7qG5hND7hu6jhuq9hNeG6t+G7qOG7heG6teG7tmbhu6g+4bu2PuG7qMOyMmfhu6hmYuG7qOG6szhnw7Lhu6g+w6lRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRkBh4buoRjnhu7ThurM54buo4bu54bq14bu2UOG7qGbDoOG6sznhu6g5w6DhurM54buoe+G6oT454buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7Lhu6huKeG6s+G7qGZhMuG7geG7qGbDrT7hu6h94buJ4bq9PuG7qOG6r2E14bq34buo4buF4bq14bu2ZuG7qD45Jmbhu6g+OTBQ4buoZmrhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu6xZLVYt4bus4buq4bus4buw4buofTLhurPhu6jhurPhu7TDslDhu6g+w6Lhu6jhu6zhu67hu6g+4bu04buoPDThurM54buow7M74bq34buo4bqzOSHhu4Hhu6hu4bu44buoZuG7tmHhu6h74buJw6nhurM44buoZsOh4bqzOeG7qH094buofeG7ieG6vT7hu6g4YeG7tuG6t+G7qOG7heG7tmZQ4buo4buBOeG7tmbhu6g5YTThurPhu6jhu4XhurnhurdQ4buow7Ns4buo4bqx4buN4buoZuG7g2E0ZuG7qH014buo4bqzOOG7tMOy4buoZmrhu6h9LmdQ4buoOUDhurPhu6g+OTLhu6hmYmHhu6h94bu04buofeG7ieG6vT7hu6jhu4Vi4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buoZmEy4buB4buow7NoPuG7qOG7teG7sFDhu6jhu7Xhu6xQ4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6h9NeG7qOG6sTvDsuG7qOG6seG7tOG6s+G7qHthNOG6s+G7qOG7g2ThurM4UeG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu04buo4bqx4bu44buo4bq3ZGbhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG7suG7qGbhuqPhurM5UOG7qGY54bu44bqzOeG7qOG7gTli4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6h9NeG7qHvhuqE+OeG7qOG6sTvDsuG7qOG6szlhNuG6t+G7qGY5xKnhu6jhu4E54bu2ZuG7qGbhu4PhurXhurM44buoPmThurM44buofWPhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkZnw7Lhu6jhurM5YTHhurNQ4buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qOG7gTnhuqXhurM44buoPjli4bqzOOG7qHvhuqE+OeG7qG4p4bqz4buoPuG6peG6s+G7qOG6szlhM2fhu6hmY+G6s+G7qGZAYeG7qDlA4bqz4buoPjkyUOG7qOG6szlhM2fhu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qGY5YTJn4buoPjnDrOG7qH1k4bqzOFDhu6jhurFo4bqzOOG7qGZo4bqzOFDhu6g+OeG7ieG7tOG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6h9aOG6szhQ4buofS7DsuG7qH3DrOG7qD7hu7Y+4buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6szlQ4buoOeG7ieG6ueG6szjhu6h7KeG6s+G7qD7DrOG7tOG7qOG7peG7tOG6s+G7qD454bqj4buofUDhurXhu6jhu4E54bql4bqzOOG7qD45YuG6szjhu6h74bqhPjnhu6hm4bqj4bqzOeG7qG4z4buoOGHhu7bhurfhu6jhu4Xhu7Zm4buobuG7uOG7qH3hu7bhu4Hhu6jEqeG6szjhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buo4bqzOSxm4buo4bqx4bu44buobmE0PuG7qDhh4bu24bq34buo4buF4bu2ZuG7qGZq4buow7Phu7RQ4buoZmrhu6jhu4Xhurnhurfhu6hu4bu44buoZsSR4buoPjnEqT7hu6g+4bu2Pjnhu6jhurHDsuG7qGbhu4NhNGbhu6h9NeG7qH1iYeG7qG7hurlh4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h9MuG6s1Dhu6hm4buDw6rhu6huM+G7qGZq4buoPuG7tj7hu6hm4bqj4bqzOVDhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhu4E5YuG7qD7DouG7qHvhuqE+OeG7qOG7p+G6tE5Bxakt4buw4buyUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmsawNeG7qOG6rzklPuG7qOG7gTnDrT7hu6g+4bu2PuG7qGZj4bqz4buoZkBh4buoOUDhurPhu6g+OTLhu6jhurMxZ+G7qGbhu4Mx4bqzUOG7qGZhMuG7geG7qGbDrT7hu6hmJOG6szjhu6g+4buJ4bq74bqzOOG7qGbEkeG7qD45xKk+4buoZjlrPuG7qDlhNOG6s+G7qGZiZuG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6jhu4E54bql4bqzOOG7qD45YuG6szjhu6h74bqhPjnhu6jhu6fhurROQcWpLeG7sOG7suG7qGbhu4Mx4bqz4buofeG6oeG7tOG7qDzhu7jhurPhu6hm4bqj4bqzOVDhu6hGOeG7ieG6u+G6szjhu6hm4buDaz7hu6jhu6Xhu7ThurPhu6g+OeG6o+G7qH1A4bq14buo4buBOeG6peG6szjhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7Lhu6hm4bqj4bqzOeG7qH0z4buo4bqzODnhuqHhu6jhu4E54buJw6nhurM44buoPjk74bq34buo4buBOeG6peG6szjhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buoPjlnw7I14bqz4buo4bq3QOG6sznhu6hmauG7qGY5MuG7qDzhuqHhu6h9ZOG6szjhu6jhu4Xhu7ThurM44buoPjnDrOG7qH1k4bqzOFDhu6hmauG7qOG7gTnhuqXhurM44buo4bqzOGvhu6jhu4Xhu7ThurM44buoZizhurPhu6g+4bqr4bqzOFDhu6g8I+G6teG7qH0j4bq34buoPsOi4buoOWE0Z+G7qOG7h2cj4buo4bq34bu44buow6Fm4buoZmLhurPhu6jhuq9d4bq34buo4bqzOSxmUOG7qOG7gTnhu7Zm4buoOWfDsuG7qG7hu7Rh4buoZuG7g+G6peG7qGbEkeG7qDhh4bu24bq34buo4buF4bu2ZuG7qD5k4bqzOOG7qH1j4bqzOOG7qGbhu4PhurXhurM44buoOGHhu7bhurfhu6jhu4Xhu7Zm4buoPuG7tj454buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buoPuG7tj454buo4bqxw7Lhu6hmQGHhu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu6cu4bqz4buoPjnDrOG7qH1k4bqzOOG7qOG6r2E14bq34buo4buF4bq14bu2ZuG7qG7hu7jhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buo4bqzODlhMeG6t+G7qD7hu7Y+4buoPGE04bqz4buo4buBOeG7tuG7geG7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buo4buBOeG6peG6szjhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7Lhu6hmQGHhu6g4YeG7tOG7qH3DoOG6szlR4buo4bun4bu2PuG7qD7DqeG7qOG7hcOq4buow7Lhu6hmMuG7qOG7gTkjYeG7qD45ZyjhurPhu6g84bqh4buo4buFOuG6s+G7qOG7heG7uOG6szjhu6hmW+G7hWbhu6jhurM54bu04bqzOeG7qOG6rznhu7bhurM44buo4bqzOGfDsjHhurPhu6h9NeG7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6jDs11m4buo4bqzODlhNOG6t1Dhu6jhu4E54bu2ZuG7qDlhNOG6s+G7qOG7heG6ueG6t+G7qD7hu7Y+4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buo4bqzODlh4buo4bqzOWE24bq34buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7JR4buoTiHhurPhu6h9ZOG6szjhu6g+4bu2PuG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qD7DouG7qGbhu4Phu7Y+OeG7qOG6szlhNOG6t+G7qH1k4bqzOOG7qG5hMeG6s+G7qOG6szjhu4nhurth4buoZjk74bqz4buow6rhu6hm4bqj4bqzOVDhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhu4E5YuG7qOG6rznhu7Y+4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6hm4buDw6rhu6huM+G7qH3huqHhu7Thu6jhu4E54buJw6nhurM44buo4bqvOWHhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qGY5az7hu6jhu4Vr4buoPi7hurPhu6hmOWEyZlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pG4buD4bq14bqzOOG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qGbhu4PDquG7qG4zUOG7qH1k4bqzOOG7qG5hMeG6s1Dhu6g54buJ4bq54bqzOOG7qHsp4bqz4buoOGHhu7Thu6h9w6DhurM54buoPsOi4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6g+4bu2Pjnhu6jhurHDsuG7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6jhu4Ul4buB4buow7My4buBUOG7qHth4buoPjlnw7I14bqz4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qH0y4bqz4buo4bqzw6lh4buow6rhu6hmQOG6t+G7qGY54bq7YeG7qOG6rznhu7Y+UOG7qDnhurUmPuG7qDxi4buoZuG7g8Oh4buo4bqzw6lh4buoPuG7tj454buo4bqxw7Lhu6jhu4NhMeG6szjhu6hu4bu44buo4buBOSNh4buo4bqv4buN4buoPuG7tOG6t+G7qOG6rzJm4buobuG6uWHhu6h9QGHhu6h7YTThurPhu6g+OcOh4bqzOeG7qOG7h2fDsjPhurPhu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qH014buoZiThurM44buoPuG7ieG6u+G6szjhu6hm4buD4bu2Pjnhu6jhurM5YTThurfhu6g+w6zhu7Thu6g+4bu2PuG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qGbhu4PhurXhurM44buoOGHhu7bhurfhu6jhu4Xhu7Zm4buoe+G6oT454buoZjZQ4buoZjlb4bq14buoe+G6qWHhu6jhu4XEqT7hu6jhuq854bq1IFDhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoPuG7tj454buo4bqxw7Lhu6jDsuG7qGYy4buoZkBh4buo4bqzOeG7uOG7qH1iYeG7qG7hurlh4buoPuG7tj7hu6h9YmHhu6hm4buJ4bq94bqzOOG7qD7DouG7qOG6szhnw7Lhu6g+w6lRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRmEy4buB4buoZsOtPuG7qGYk4bqzOOG7qD7hu4nhurvhurM44buoOGHhu7bhurfhu6jhu4Xhu7Zm4buoZmrhu6jhu4XhurnhurdQ4buoZmrhu6jDs+G7tOG7qOG6szjhu4nhurth4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6jDquG7qD7hu7Y+4buofeG6oeG7tOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6jhuq854bu2PuG7qGbhu4Phu4nhurk+4buo4bqvOWHhu6hm4buDw6rhu6huM+G7qH3huqHhu7Thu6jhu4E54buJw6nhurM44buo4bqzOSrhurfhu6jhuq9hNeG6t+G7qOG7heG6teG7tmZQ4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6h9NeG7qHvhuqE+OeG7qDw04bqzOeG7qMOzO+G6t+G7qOG6szkh4buBUOG7qOG6sTvDsuG7qOG6seG7tOG6s+G7qGbhu4PhurXhurM44buoPmThurM44buofWPhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4buTZ2Y54bq14buDxq/Dmkbhuqvhu6jhu7nhu7hVL+G7gcOa

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]