(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-7-2021, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Công văn số 1864/UBND-YT về việc rà soát người tiếp xúc với F1 của bệnh nhân số 22742 tại huyện Thường Xuân, nêu rõ trên địa bàn có 2 trường hợp xác định là F1 của bệnh nhân số 22742, là anh V. V. L. và T. V. L., cứ trú và làm việc tại khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4buLw4zEgkXDjHfhu4vDjMODw5LDjHdVw4N3w5rhu4zhuqLDmXfDksON4buw4bug4buKd8OZ4buK4buCU3fhu7Lhu6ZFd1nhu57hu4p34bqheXdF4buo4bqgd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8Oa4buUd8O9w71B4bu1w713w5nEguG7infDjOG7pOG7tEbDknfhu4vDjOG7sOG7oMOSw4134buR4buk4bqsw5LGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qeG6qcONw4Phu7R3QS1BLcO9eMO9ecO6d+G7iSLhuqkwd8OM4buk4bu0RsOSd+G7i8OMxIJFw4x34buLw4zDg8OSw4x34bq44bqwd8SQ4bqgw5J3w4zDg8OSw4x3IOG7mMOSw413WeG6tsOSd8Oa4buUd3nDgeG7ueG7tS/hu4ki4bqpMC3hu5Phu4t3WeG7hHdZ4buKRkV3VcODd8Oa4buM4bqiw5l3w5LDjeG7sOG7oOG7infDmeG7iuG7glN34buy4bumRXdZ4bue4buKd+G6oXl3ReG7qOG6oHfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDmuG7lHfDvcO9QeG7tcO9d8OZxILhu4p3w4zhu6Thu7RGw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd+G7keG7pOG6rMOSw7p3w5Lhu4bhu6R3VeG7knfDmVXhu4bDknfhurhK4bqgd8SQw4PDkndF4buOd8O9d8OZVeG7sOG7oMOSw413w4xQU3fhu7LhuqJFd+G6uErDksOMd0/Dg3fhuqF5d0Xhu6jhuqB3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J3w5rhu5R3w73DvUHhu7XDvcO6d0/Dg3fhuqDDksOMd8O1w7l3w7XDuXfhuqfDuXdZw4N34buLw7l3w7XDuXfhuqfDucO6d0Xhu6x3w5lV4bumd1nDg3dPw4PDk3dZ4buKRkV3w5nEguG7indOw4zhu6R3U8OM4buUd+G6p+G6rMOTd+G7i8OMw4PDksOMw7p3w5nDjEp3w5lV4bqow5J34bql4buKw5N34buL4bqsw5LDunfDjOG7pOG7tEbDknfhu4vDjMSCRcOMd+G7i8OMw4PDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVd8OJw5nDjOG7pMOTxJB2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7tcO9eVPhu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvXnDvUEvecOAw4HDieG7tXnDveG7teG7tXjhu7XDmeG7ueG7t+G7s3jDgU94w7lNU8ONc1Xhu595w4DDgHZ34bqgT8OZ4bufduG7i8OMxIJFw4x34buLw4zDg8OSw4x3VcODd8Oa4buM4bqiw5l3w5LDjeG7sOG7oOG7infDmeG7iuG7glN34buy4bumRXdZ4bue4buKd+G6oXl3ReG7qOG6oHfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDmuG7lHfDvcO9QeG7tcO9d8OZxILhu4p3w4zhu6Thu7RGw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd+G7keG7pOG6rMOSdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7XDvXl2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qeG7i1Xhu7Dhu6DDksONd8OMUFN34bqheXdP4buK4buGw5J3VOG7pOG6oMOSd+G6uOG7gsOSd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8O9w71B4bu1w7134bq44bqgw5LDjXfhurjhu7BQRXdF4bqiRcOMd0/hu7R3UXdOw4zhu6R3ReG6okXDjHdP4bu0d8OZQlN3w5lV4bukw5LDjXfDmcSC4buKd+G7i1Xhu7Dhu6DDksONd+G7i8OjIMOsdzDhuqzDknfDmcagRXfDksag4buKd8OZVeG7pnfDjOG7pOG7tEbDknfhu4vDjMSCRcOMd+G7i8OMw4PDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSTDksOMd8O1w7l3w7XDuXfhuqfDuXdZw4N34buLw7l3w7XDuXfhuqfDuXdPw4N3w5LDjeG7sOG7oOG7infhurjhu7DhuqB3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J3w73DvUHhu7XDvXdZw4Phu4x3IkbDksOMd1nhu4pGw5J34bq44bqgd07DjOG7jOG6oHfDjOG7pOG7tEbDknfhu4vDjOG7sOG7oMOSw4134buR4buk4bqsw5J3ReG6qFN3ReG7rOG7pHfDmuG6oOG7pHdZ4bqgd0XDjMSCw5N3w43hu4rhuqDhu4x3w5nDjOG7mMOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqpw43Dg+G7tHdBLUHDunfhuqDDksOMd8O1w7l3w7XDuXfhuqfDuXdZw4N34buLw7l3w7XDuXfhuqfDuXfhurjhurB34bq44buCw5J34buLVcSCw5N34buTd8OZ4buCd8OZw4xKd8OZVeG6qMOSd+G6peG7isOTd+G7i+G6rMOSd07DjOG6oOG7infEkOG6ouG7jHfhu7R3w5nhu4J3WcODd+G6uOG7sFBFd+G6uOG7sOG6oHdZw4Phu4x3TsOM4bukd0XhuqJFw4x3T+G7tHfDmUJTd8OZVeG7pMOSw413w5nEguG7infhu4tV4buw4bugw5LDjXfhu4vDoyDDrHcw4bqsw5J3w5nGoEV34bqpxqDhu4p3w5lV4bumd8OM4buk4bu0RsOSw7l3IOG6okV3w5lV4buw4bugw5LDjXfDjFBTd8OZ4buK4buCU3fhu7Lhu6ZFd+G6uOG6sHfhurjhu7BQRXfDjOG6oOG7infhuqDDksOMd8OZw4zhu5jDksONd8SQ4bqi4buMd+G6uEd3w5lV4buk4bu0d1nhu4LDmcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kxR3fDmeG7iuG7glN3w5nGr0V3VcODd8Oa4buM4bqiw5nDunfDmVXhu6Thu7R3WeG7gsOZd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3ReG7jnfDmeG7iuG7glN34buy4bumRXdZ4bue4buKd8O9d8OZVeG7sOG7oMOSw413w4xQU3fhuqF5d8OZVeG7hsOSd1nDg3dFw4zhu6h34bq4xqDDksONd1PDjMOVw5LDjcO6d0XDjOG7lMOSw413w4lKRcOMdyDhuqvDtcSDMC15w4DDuncgw4zhu6h3w5lKRcOMd+G7iSLhuqkwd8OM4buk4bu0RsOSw7p34buLVeG7sFHDksONd8SQ4bqgw5J3RcOMS3fhurjEguG7jHdTw4zDlcOSw43DundFw4zhu5TDksONd8OJSkXDjHcg4bqrw7XEgzAtecOAd8OM4buk4bu0RsOSd+G7i8OMxIJFw4x34buLw4zDg8OSw4x34bu04buG4bukd0Xhuqrhu6R3IMOM4buod8OZSkXDjHfhu4ki4bqpMHdF4bqiRXfhu7LhurDDunfDmcOMSnfDmVXhuqjDknfDmVXhu4bDknfhurhK4bqgd8SQw4PDknfDmcOM4buYw5LDjXfEkOG6ouG7jHdZw4N3RcOMS3fhurjEguG7jHdF4bqiRXfDmcOM4buYw5LDunfDmeG7mnfDieG6rMOSd1PDjOG7lMO6d07DjOG7pHfDieG6rMOSd0Xhu7DDundF4bqiRXdPVkV3T+G7sFDDksONd0XDjOG7rEV3w5LhurbDksONw7p34bq4w4JFd8SQ4buKRsOZd0/Dg3fDmeG7mnfDjeG7iuG6osOTd8Oa4bqiw5l3Rcagw5LDjXfhurjhu5bDksONd1PDjOG7lOG7infDjFBTd0XDjMOCw5l3RcOM4buAd1nhu57hu4p3ReG7mMOSw4134bqgw5J34buy4bqww7p3w5nDjEp3w5lV4bqow5J3w5nhurbDksONd0Xhu7Dhu6DDksONd8OM4buiw5J3w5JY4bqgd1nhu4pGRXfDmeG7pOG7tOG7hsOSd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSw7p3w5nDjOG7mMOSw413xJDhuqLhu4x34bq4R3dF4bqiRXfDmVXhu7Dhu6DDksONd8OMUFN3ReG7jnfDmeG7iuG7glN34buy4bumRXdZ4bue4buKd0XhuqJFd+G6oXl3w5Lhu47hu4p3w5lV4buGw5J34bq44buCw5J3ReG6okV3w5lVxILDk3fhu7R3w5nhu4J34bq4R3dOw4zhuqDhu4p3xJDhuqLhu4zDunfDmcOM4bq64buMd8OJ4buS4buKw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i1Xhu4zDksONd8OSw43Dg+G7tHdBLUHDunfDmuG6oOG7pHdOw4zhu4p3ReG7jnfDmcOM4buYw5LDjXfEkOG6ouG7jHdF4buo4bqgd+G7i1Xhu6TDksONd8OZ4bqsw5N34buTd8OZ4buCd8OM4buk4bu0RsOSw7p3IOG7mMOSw4134bqgw5J3w5nDjEp3w5lV4bqow5J34bql4buKw5N34buL4bqsw5J34bq44bqwd1nDg+G7jHdF4bukxqBFd1XDg3fDmuG7jOG6osOZd8OSw4xYw5LDjXfDksON4buw4bug4buKd8OZ4buK4buCU3fhu7Lhu6ZFd1nhu57hu4p34bqgw5LDjHfhu4vDuXfDtcO5d+G6p8O5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vDjOG6uuG7jHdO4buCw5l3VOG7pOG6rnfEkOG6oMOSd+G6uOG6quG7pMO6d8OZ4buud8OSw43Dg+G7tHfhu7MtQXfhurjhu4LDkndBLUHDunfhuqDDksOMd+G7i8O5d8O1w7l34bqnw7l3w5nhu4rhu4JTd+G7suG7pkV3WeG7nuG7indV4bqow5l3w5LDjOG7iuG7hOG7pHfDksON4buw4bug4buKd1F3ReG6rnfDmVXhu4zDksONd1nDg3fDksON4buMw4Phu4p3w4zhu6Thu7RGw5LDunfDksON4buMw4Phu4p3w5lLw5LDjHfhu6fhu4tod+G7i+G6oMOTdzHhu4pGU8O6d+G6qeG7isOSw4x3IsSow5LDjMWpd1nEqHfhuqDDksOMd+G7i8O5d8O1w7l34bqnw7l3T8ODw5N3w5nDjFB3w5PhuqLhu7TDunfDmcOM4buw4bugw5LDjXfhu7Lhu6Thu7Thu4bDknfhurjhu4rDunfhurjhu4LDkndF4bqiRXfDkuG7ouG7infhurhHd8OaV+G6oHdFw4xY4bqgd8OT4bqi4bu0d8OT4buORcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nDrOG6oOG7pHdOw4zhu4p3VcODd8Oa4buM4bqiw5nDuncg4buYw5LDjXfhuqDDknfDmcOMSnfDmVXhuqjDknfhuqXhu4rDk3fhu4vhuqzDknfhurjhurB3xJDhuqLhu4x3ReG6ouG7jHdPSkXDjHfDmVXEqMOSw4x3w5nhu4rhu4JTd+G7suG7pkV3ReG7qOG6oHfhuqDDksOMd+G7i8O5d8O1w7l34bqnw7l3RcOM4buMdyDhu5jDksONd+G6oMOSd8OM4buk4bu0RsOSd+G7i8OMxIJFw4x34buLw4zDg8OSw4x3w5nDjOG6uuG7jHfDieG7kuG7isO5xrAvU+G7qcaww5nhuqDEkE/hurp3RU/huqDDmsOa4bufduG7suG6oMOSw4zDksOM4bqgw5l2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOM4bq64buKw43DjMOZdHd5w715U+G7snV3w5PhuqBVw43hu4rDki1P4bq6ScOZdHfhuqDhu6TDmeG7jHV3w5PhuqBVw43hu4rDki1V4buKw43DjMOZdHfhuqDhu6TDmeG7jHV2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdkHhu7l4dndF4bq6T0/DmlPhuqBF4buKw5LDjeG7n3Z4dndF4bq6T09T4bqgw4nDieG7isOSw43hu5924bu3duG7qcaww5nEkOG7jMOJ4bu04bupxrDDmVXhu6nGsMOZw4l3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d0Hhu7Phu7dT4buydXbhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqpw43Dg+G7tHfhu7MtQcO6d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8Oa4buUd8O9w71B4bu1w713VOG7pOG7hndRd+G7i8OM4buYw5J3MOG7sMOSw7p34buy4bqwdyLhuqLDmXfhuq3DlMOZw7p3w4zhu6Thu7RGw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd+G7keG7pOG6rMOSw7p3T8ODw5N3WeG7ikZFd8OZxILhu4p3w5lLw5LDjHci4bqyRXfhuqnhu4rDksOMw7p3xJDhurLDmXfhu7Lhurp3ReG7qOG6oHfDksOMw4N34buy4bq6d8Oj4buK4buEw5J34bqn4bqgw5J3WeG7hHfDjOG7pOG7tEbDknfhu4vDjOG7sOG7oMOSw4134buR4buk4bqsw5LDunfDmuG6oOG7pHfhurjhu453w4nFqMOSw4134buy4bq6d8OT4bqi4bu0d1nhu4R3w5LDjMODw7p34bq44buCw5J34buy4bqwd+G6p+G7sOG7osOSw413w6zhu6LDksO6d8OM4buk4bu0RsOSd+G7i8OM4buw4bugw5LDjXfhu5Hhu6ThuqzDknfDmcOMxKh34buy4bqu4bu0d1XhuqB3WeG6oHdFw4zEgsOTd8ON4buK4bqg4buMd8OZw4zhu5jDksONw7p34bq44buwUEV34bq44buw4bqgd+G7suG7pOG7lMOSw413IkbDksOMd1nhu4pGw5J3MeG6oHdOw4zhu4zhuqB3w4zhu6Thu7RGw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd+G7keG7pOG6rMOSd+G6uOG7iuG7hOG7pHfDmVVKw7p34bq44buCw5J3w5LDjcOD4bu0d0EtQXdF4buOd07hu4LDmXdU4buk4bqud8OJ4buw4buiw5LDjXfDmeG7iMOSw4x3WeG7nuG7infDrCTDrcOsLSDhu4zDtS3DvcO5xrAvU+G7qcawL8OZw4nhu6nGsC/DmVXhu6nGsC/DmcSQ4buMw4nhu7Thu6nGsC/DmeG6oMSQT+G6uuG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyThu6TDmcOM4buMVXbhu6nhuqnDjcOURXfDo+G7pOG6qMOSxrAvU+G7qQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]