(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Đông Văn (Đông Sơn) chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SOG7tExKw5kmw5Q3N0XEqDThu7fhu7Y4JsWoxKhJxKnhu5Q64buySsOafUrhuqXhu5ZKxKk8OuG7skrhurTGoDpKOOG7tOG7tkrhu6Y5w5RKJuG7kj9KOOG7tMWoO0rDrOG7kMOZSC/hu7RMSUg0SsOZJsOUNzdFxKg04buTxajDlOG7pMSoSeG7t+G7tDDhu7ZK4buy4bu2w5Q6SjU5w5Thu4ZKxKnhu5Q64buySsOafUrhuqXhu5ZKxKk8OuG7skrhurTGoDpKRsSpPDrhu7JK4bu1IjpHSsOZ4bu0PUrhu6bhu5g7Sjg24bu2WDpKKuG7tMOU4bu2Sjrhu7Thu7ZWOUrhu7Lhu7bhu5Thu7ZKNOG7tOG7kDRK4bu04bu2VzlKNTnhu5RKODY7OuG7sko44bu04bqxw5lK4bu04bu2VzpK4buL4bu0PUo44bu0I0pLw5Mt4buL4bu3L+G7t8OCSsOZ4bqhw5RKw6x9SuG7i+G7tOG7uDrhu7RKODYjSuG6tVZK4bumVOG6p0o/4buYOuG7tErhu7Qhw5lKOFM0SuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SjjDo0o4w6MyOuG7suG7hkrhu6bhu5g7SuG7psSDw5nhu4ZKNOG7tDs64buySsOZ4buQw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7Thu4JK4bu34bqvSuG7pizhu4ZK4bumw6PDlErhurXhu7ZXw5lK4bu0IcOZSuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SsOs4buQw5lKODYySjjhu7Thu5I64bu0SuG6teG7tlfDmUom4buSP0o44bu0w6MwOuG7skrhuqU54bqn4busOkrDmeG6ocOUSsOZ4buQOkrDmn3hu4ZK4bum4buUOuG7skrhurXhu7bhu6w64buGSjrhu7RQOkrhu6RQOko4NuG7rDpK4bumI8OUSsOa4buSOkrhuqXhu5bhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqdKNOG7i8WoOjjFqDbEqElI4bu2P+G7skrDmSbDlDc3RcSo4bu24buLxag6OMWoNsSoSjc44bqnJsWoRcSow6Lhu7bhu6Q44bu04bq+SsOSS0s04bql4buASuG7tMWo4bu24buy4bu0OOG6vkpPw5NLNOG6peG7gMSoSjc2w5lFxKgvL+G7tuG7gsOaw5Q7OOG7tMOUOuG7tOG7tDvDlOG7guG6tTovOsWow6I3L0zDlcOTTC9M4buM4buM4bukS0zDlUtPS8OSOExLTEtLJkvhu4IlNOG7ssOKNkVNTeG7jsSoSsOUJjhFxKjEqeG7lDrhu7JKw5p9SuG6peG7lkrEqTw64buySuG6tMagOko44bu04bu2SuG7pjnDlEom4buSP0o44bu0xag7SsOs4buQw5nEqEovSUgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNOG7i8OUNDjhu7Y7OsSoScSpw6MwOuG7skrhu7Lhu7bDlDtKOOG7tDw64buySjo8OuG7sko44bu0PDpK4bql4buWSsSpPDrhu7JK4bq0xqA6SuG7psOjMcOZSuG7plI5SjjDo0o/Mko2fTrhu7Lhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnEqeG7lDrhu7JK4bqh4bqnSuG6peG7lkrDmeG7tD1K4bum4buYO0rDmeG7kMOZSsOZ4bu04bu2SsOafUo4NuG6scOZSjjhu7Q5fcOZSuG6teG7kkrhu6bhu5Q64buySuG6teG7tuG7rDpK4bumxqA64buySirhuq1K4bu0IcOZSuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SsOs4buQw5lKOOG6r0o64bu04bqzOuG7skrhurXhu7ZXw5lKJuG7kj9KOOG7tOG7tuG7rjhKOOG7tOG6scOZ4buGSsOZw6BKOOG7tFjhu4JK4buL4buQw5lKw5nhu7Thu7ZKw5p9SiZ7OuG7skrhu7Lhu7TGrzRKOn3hu7ZK4bukOTrhu7JK4bu0IcOZSjhTNErhurXhu5JKJuG7kj9KOOG7tMWoO0o4w6NKOMOjMjrhu7Lhu4ZK4bum4buYO0rhu6bEg8OZ4buGSjThu7Q7OuG7skrDmeG7kMOZ4bu0SsOZ4bqhw5RKw6zhu5DDmUo4Njs64buySsOZ4buQw5lKw5o5W+G7tko34bu2OuG7tErhu7Q74buYOOG7hkrhu6Z7OuG7sko44bu0MOG7tuG7hko64busOUo64bu04bqzOuG7sko/PErhu7RAOuG7tErhu7TDlOG6p+G7hkrDmeG7kMOZ4bu0Sibhu5I/SuG7tOG7tlc5SjU54buUSuG7plhKOuG7tFA6SjZ9OuG7suG7gkrhu7fhu7TDozA64buySuG6pTnhuqfhu6w6Sjg54bqn4busOko4NjnhuqdWOuG7hkrhu7Lhu7bhu5A7SuG7pMOgw5lK4bq1Vko4w6NKOMOjMjrhu7Lhu4ZK4bum4buYO0rhu6bEg8OZ4buGSiY+4bu2Sjc+OuG7skrDmeG7tDtKw5nhu5A6SsOafeG7hkrhu6bhu5Q64buySuG6teG7tuG7rDrhu4BKOlA64buySsOZw5Q7SuG6rUo44bu0xIPDmUo44bqxSuG7suG7tuG7kMOZ4buGSsOZLEo4NuG7kMOZ4bu0Sjrhu7Thu7ZXP+G7hkrhu7LDoyI64buySj9VOUo4Njs64buySj8h4bu2SsOZPDrhu7JK4bq14bu2V8OZ4buGSuG7tOG7rjhKJi464buySjThu7TDoMOZSuG6tcOgSjrhu7RQOkrhu6RQOuG7gkrDrOG7rDpKw5nhu5g64bu0SuG7pizhu4ZKxKnhu5Q64buySsOafUrhuqXhu5ZKODnhuqfhu6w6Sjg2OeG6p1Y64buGSuG6tVM6SuG7pn064buySuG7puG7lDrhu7JK4bq14bu24busOkrhurXhu5JKOuG7ssOjMOG7tkrhu6RQOko44bu4w5nhu7RKw5nhurHDmUrhu7Qhw5lKOFM0SuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SsOs4buQw5lKw5rhu5w64buySjrhu7ThurM64buySsOZPDrhu7JK4bq14bu2V8OZSsOZw6BKOOG7tFjhu4ZKOuG7tMOj4bq+Snnhu7Thu5A4Sjg24bu2WDpKKuG7tjrhu7RKOOG7rkrhu7R94buGSjjhu7TDlD9K4buy4bu2w5RK4bqlUOG6p0rhu6ThurE64buySirhu644SsOZUTlK4bu04buYSjhSOuG7sko6PDrhu7JKOOG7tDw64buGSsOZ4buQw5lK4bu0O+G7mDhK4bumfTrhu7JK4bql4buWSuG7tH3hu7ZKMkrhu6Yjw5RKNOG7tMOjIjrhu7Lhu4Lhu4Lhu4JKceG7tDBK4bumLOG7hkrEqTw64buySuG6tMagOkrhu6bhu5ZKNOG7tOG7kDhK4bu0OeG6p0rhu6bDozHDmUo3xIPDmUo/4buYOuG7tErDmeG6ocOUSirhu7Q+4bu2SuG7puG7mOG7tkrhu6Y74buSOkoq4buuOEo4O+G7kjpK4bukUDrhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnhu5Mhw5lKOFM0SuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SjjDo0o4w6MyOuG7suG7hkrhu6bhu5g7SuG7psSDw5nhu4ZKNOG7tDs64buySsOZ4buQw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7RKMkrEqeG7lDrhu7JKw5p9SuG6peG7lkrEqTw64buySuG6tMagOko44bu0MOG7tkrhu7Lhu7bDlDpKNTnDlErDmeG7tOG7uDrhu7RKJuG7kkrhurXhu7ZXw5lKOlA64buySsOZw5Q7SuG6rUo44bu0xIPDmUo44bqxSuG7suG7tuG7kMOZ4buGSjjhu7Y64bu0Sjjhu7RSOko4NuG7kMOZ4bu0Sjrhu7Thu7ZXP0rDmeG6ocOUSuG7pn3hu7ZKOuG7suG6o0rDmeG7kDpKw5p94buGSuG7puG7lDrhu7JK4bq14bu24busOkrhu6Y+4bu2SuG6tSDhu7ZKw5k8OuG7skrhurXhu7ZXw5lK4bq14buSSjjhu7Thu5Dhu7ZK4bumfUo04bu0w6DDmUrhurXDoEo64bu0UDpK4bukUDrhu4JKxKl94bu2Sjrhu7LhuqNKw5nhu5A6SsOafeG7hkrhu6bhu5Q64buySuG6teG7tuG7rDrhu4ZKOuG7tFE4Sibhu5JKw5nhu5A6SsOafUom4buWOuG7tErhu6bhu5g7SsOZ4bu04bqhSsOZ4bu0Pjjhu4ZKOuG7ssOjMOG7tkrhu6bEgzrhu7JK4bumUjlK4bumIjpK4bq1I0rhu6bhu5ZKOuG7rDlKw5nDlDtK4bqtSjjhu7TEg8OZSuG7ssOjIjrhu7JKP1U5Sjjhu7ThurHDmUrhu7Thu7ZXOko4PjhKw5nhu7ThuqFKODbDoyI64buy4buGSuG7psOjMDrhu7JKJj7hu7bhu4ZKw5nhu7Thu7g64bu0Sjfhu5DDmeG7tErDmeG6ocOUSsSp4buUOuG7suG7hko04bu04buQNEomOVM4SsOZ4bqhw5RKceG7tOG7kko6w6Mgw5nhu4BKw5nhu7RRNErhu7Thu5I64bu0Sjrhu7Lhu7Thu7bhu6w/SuG6teG7kko34bq3SuG7pMOgOuG7skrDmSxK4bu04bu2VzlKNTnhu5RKOOG7tDDhu7ZK4buy4bu2w5Q6Sibhu5I/SuG6teG7tlfDmUo44bu0xag7SjU54bqnSuG7piM64bu04buASjrhu6w5SsOZw5Q7SuG6rUo44bu0xIPDmUo4W0rDmeG7tMSDw5lKKmJKJjlTOOG7hkrhu6Y74buSOkoq4buuOEo6feG7tkrDmn1K4bumw6Mxw5lKOMagOuG7skrDmcOjMDrhu7Lhu4ZKODbhu5DDmeG7tEo64bu04bu2Vz9K4bu0IjpK4bq1IOG7tkrDmTw64buySuG6teG7tlfDmUrhu6bDozHDmUrhu7Lhu7bDlDvhu4BKJj7hu7ZKNz464buySjg2Ozrhu7JKN+G7kDrhu7Lhu4ZKJuG7kjrhu7RKP+G7mDrhu7Thu4ZK4buy4bu24buUOkrhu6Qj4buASirhu7Thu7bhu6w/Sjg+OuG7hkrhu7JSOkrhu7LhuqPhu7bhu4ZKw5nhu7TDlDpK4bu0LsOUSuG6tSDhu7ZKNTlSOkrDmeG7tGE64buySjrhu7RQOkrhu6RQOuG7guG7guG7gkrhu7fhuq9K4bumLErhu6bhu5ZKw5ksSjfEg8OZSibDlDpKOCjDlEo3UDlKNn064buySuG7puG7rjpKw5nhu5A6SsOafeG7hkrhu6bhu5Q64buySuG6teG7tuG7rDpK4bq14buSSjU5UjpKw5nhu7RhOuG7sko64bu0UDpK4bukUDpKODY7OuG7skrhurXhu7ZXw5lK4bu0IcOZSjhTNErhurXhu5JKJuG7kj9KOOG7tMWoO0rDrOG7kMOZ4buASuG6pTlROErhu7Thu7ZXOko64bu04bu2VjlKOFM0Sjjhu7RYSuG6teG7kkrDmeG7kEo64bu0UDpKOOG7tuG7rDlKw5rhu7ZYOUrhu6bhu7ZYOkrhu7RAOuG7tEo4Njs64buySsOZ4buQw5lKNOG7tDs64buySjg24buSO0o04bu04buQOEo4NuG7tlg6Sirhu7Y64bu0Sjjhu65KLUrhuqXhu5ZK4bu0feG7tuG7gkrEqeG7osOZSsOa4bu2Vzjhu4ZK4bq14bu2V8OZSuG7tCHDmUo4UzRK4bq14buSSibhu5I/Sjjhu7TFqDtKOMOjSjjDozI64buy4buGSuG7puG7mDtK4bumxIPDmeG7hko04bu0Ozrhu7JKw5nhu5DDmeG7tErhu5N7SuG7i+G7tOG7uEpw4bu2OuG7tErhu7Lhu5o6SuG6tSDhu7ZK4bqlUOG6p0rhu6ThurE64buySuG6peG7lkoq4bu2WDlKP1U5Sjg24busOkrhu6Yjw5RKw5rhu5I6SuG6peG7lkrhu6bDozHDmUo44bu0WErhu7Thu7ZXOkoq4bu04buQSjYpSjrGrzjhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnEqcOjMcOZSsOZPDrhu7JKOuG7tFM6SuG7puG7mDhKw5nhu7Q5VDpKOjw64buySjjhu7Q8Oko/IOG7tkpGceG7t3BHSjjhuq9KOsagP0pNS0xO4buGSsSp4buUOuG7skrDmn3hu4ZKw5nhu7Thu7g64bu0SjU54bqnVjpK4bq14buSSjrhu7RQOkrhu6RQOkrhuqXhu5ZKxKk8OuG7skrhurTGoDpKKuG7tDw64buySjjhurFKw5rhu5w64buySiYuOuG7skrhurUg4bu2Sjrhu7ThurM64buySirhu644SjU54buUSuG7puG7lkrhu6bhu5g4SuG7psOjMcOZ4buGSjjhu7bhu640SjjDoMOZSuG7plThuqdKP+G7mDrhu7RKw5nhu5DDmUo04bu0Ozrhu7JKODbhu5I7Sjjhu7Thu7ZK4bumOcOUSuG6p+G7rDlKOsOjIMOZ4buGSuG7tDnhuqdK4bumfTrhu7JKPyHhu7ZKOuG7sjl7Okom4bqxw5lK4bumWEo6UDrhu7JKw5nDlDtKw5nhu7RROEomw6MxOuG7skrDmeG7kMOZSjjhu7bhu6w5SsOZ4bu04bu44buGSjThu7RROkrhu6ZROUo4NjJKOOG7tOG7kjrhu7RK4bql4buWSnHhu7dwSirhu7ZYOUo/VTnhu4JK4bu34bu04bqxw5lK4bu04bu2VzpKxKlWSuG7kDpK4oCc4bqkUOG6p0rhu6ThurE64buySuG7tDnhuqdXOkrEqTw64buySuG7tSI6SuG7puG7mDhKw5nhu7Q5VDpKceG7t3BKKuG7tlg5Sj9VOeG7hkrhu7Lhu7bDlOG7tkrhu6Y74buYOkpNS0zDlS1NS03Dk+KAnUrDmeG6ocOUSuG7ucOsceG7iUrhu7Q54bqnVzpKxKk8OuG7skrhu7UiOuG7hkrhu7nDrHHhu4lK4bql4buWSsSpPDrhu7JK4bq0xqA6SuG6pVDhuqdK4buk4bqxOuG7skoq4buuSuG7tDvhu5jDmeG7tErhuqVQ4bqnSuG7pOG6sTrhu7JK4bql4buWSnHhu7dwSjpQOuG7skrDmcOUO+G7hko24buSSjc74buQOEoq4buuOEo1OeG7lErhuqVQ4bqnSuG7pOG6sTrhu7JKceG7t3BK4bumWErhu6bDo8OUSjbDlEomfUo4NkA64bu0SjhbSsOZ4bu0xIPDmUo44bu04bqxw5lK4bu04bu2Vzrhu4JKxKnhu5Q64buySsOafeG7hkrDmeG7tOG7uDrhu7RKNTnhuqdWOkrhuqXhu5ZKxKk8OuG7skrhurTGoDpKOOG7tOG6scOZSuG7tOG7tlc6SuG6teG7tlfDmUo04bu0UDpKw5k8OuG7suG7hkrhu7Lhu7bDlDtKOuG7tOG7tlc/SuG6tcOgSsOZw6BKOOG7tFhKw5nhu7Q7SsOZUTRK4bqh4bqnSuG6teG7tuG7rDrhu4ZKw5nhu5A6SsOafeG7hkrDmTw64buySsOZ4bu0xIPDmUrhu6bhu5Q64buySuG6teG7tuG7rDrhu4ZKw5nhu5DDmUrDmsOUOuG7hko64buy4buSOuG7tOG7hkrhu6Y74buSOko44bu0WOG7hko4Njs64buySuG7pixKOuG7ssOjMOG7tkrhu6bEgzrhu7JK4bumUjlKw5lRNErhuqHhuqfhu4ZKw5nhu7Thu7g64bu0SjU54bqnVjrhu4ZK4bumO+G7kjpKOOG7tFhK4bq14buSSsOZ4buQOkrDmn3hu4ZK4bum4buUOuG7skrhurXhu7bhu6w6SjThu7Thu5Thu7ZKOOG7tFM4SjfhurFKOFA/SuG7tDnhuqfhu6444buGSuG7ssOjIjrhu7JKP1U54buGSjjhu7Q8OuG7sko1OcOUSuG7pixK4bumWErhurVTOkrhu6Z9OuG7sko64buyw6Mw4bu2Sjjhu7RQOko44bqxSuG7suG7tuG7kMOZSjjhu7ThurHDmUrhu7Thu7ZXOuG7hko44bqvSuG7pixKOOG7mDtKNOG7tDs64buySjg24buSO0o3UDlKNn064buySjg2Ozrhu7JKw5l9OuG7skrhu6Z7OuG7skrhu6RQOkrDmcOjSuG6teG7kko4O+G7kjpK4bukUDrhu4JKeeG7tOG7kDhK4bumfTrhu7JK4bq14buSSjhbSsOZ4bu0xIPDmUrhu6bGoDrhu7JKKuG6rUo44bu04bu2SuG7pjnDlErhuqVQ4bqnSuG7pOG6sTrhu7JKOOG7tDw6SnHhu7dwSirhu7ZYOUo/VTlK4bum4buuOko44bqvOuG7skrhu7R9SuG7pFA64buCSnHhu7QwSjjhu7ThurHDmUrhu7Thu7ZXOko4PjhKw5k8OuG7sko44buQw5lKODnhuqfhu6w6Sjg2OeG6p1Y64buGSsOZ4buQOkrDmn3hu4ZK4bum4buUOuG7skrhurXhu7bhu6w6SuG6teG7kko64bu0UDpK4bukUDpKODY7OuG7skrhuqXhu5ZKOuG7tFM6Sjjhu7TEg8OZSjYpSuG6tVZK4bq1w5Thu7ZKODYu4buGSjg24buQw5nhu7RKOuG7tOG7tlc/SuG6teG7kkomMeG7tkrhu7jDmeG7tEo4Njs64buySuG6teG7tlfDmUrhuqVQ4bqnSuG7pOG6sTrhu7JKw5nhu5DDmUo44bu24busOUrDmeG7tOG7uEpx4bu3cEo6UDrhu7JKw5nDlDvhu4ZKOOG6r0rhu6YsSjjhu5g7SuG7psOjMcOZSjfhurFK4bumezrhu7JKOOG7tDlTOuG7hkrhuqE64buySuG7tH1Kw5nhuqHDlEo64bu0UDpK4bukUDpKODY7OuG7skrhurXhu7ZXw5lKOOG7tOG6scOZSuG7tOG7tlc6SsOZ4buQw5lKOOG7tuG7rDlKw5nhu7Thu7jhu4JKxKnhu646Sjjhu7Qw4bu2SuG7puG7tlg/Sjrhu5Lhuqfhu4ZK4bql4buWSsSpPDrhu7JK4bq0xqA6SuG7puG7lkrhu7Q74buSOko44bu04buSOuG7tEpMTi9Mw5NKOOG7tuG7rDlKw5nhu7Thu7hKceG7t3BKOlA64buySsOZw5Q7Sjjhu7TFqDtKw7054bqn4buuOErhu6YjOuG7tEo3PkpNw5MvTUtM4buOL8O9xKkt4bu5w6xx4buJSjrhu7Lhu5LhuqdKTEst4buOLU1LTOG7jkrDmeG6ocOUSuG7i+G7tOG6oUo4I8OZ4bu0SuG7ucOsceG7iUo4PTrhu7Thu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnEqXs64buySsOZ4bu04bu4Snnhu7TDlDpK4bu3NsOjMDrhu7JK4buhUD/hu4ZKw6zhu7hKOOG7tMOjSsSp4buUOuG7skrhuqHhuqdK4bql4buWSsSpPDrhu7JK4bq0xqA6SsOZ4bu0O0rDmuG7tuG7rjjhur5K4bq04bu2V8OZSuG7tCHDmUo4UzRK4bq14buSSibhu5I/Sjjhu7TFqDtKJjDhu7ZKw6zhu5DDmUoySsSp4buUOuG7skrDmn1K4bql4buWSsSpPDrhu7JK4bq0xqA6SuG7puG7lko44bu0OUrhu6bDozHDmUo64bu04bqzOuG7skoq4buuOEo1OeG7lEo44bu4w5nhu7RKw5nhurHDmeG7hkrhu7IsNEo04bu0UjpKNTnDlDpKODYhOuG7skrhurXhu5I7Sjjhu7ThurHDmUrhu7Thu7ZXOko44bu04buaOuG7skomMeG7tkrDmeG7kMOZSj/DoMOZSjjhu7bhu6w54buGSjrhu7Thu7ZXP0rhurXDoEo04bu04buQOEo4NuG7tlg6Sirhu7Y64bu0Sjjhu65KLUrhuqXhu5ZK4bu0feG7tkrDmeG6ocOUSuG7piPDlEo04bu0w6MiOuG7suG7gkpx4bu04bu2VjlKOsagP0om4bu24busOko4w6DDmeG7hkrEqeG7lDrhu7JKw5p9SuG6peG7lkrhu6bhu5g4SuG7pMOUOuG7tErhu7Thu7ZXOUo4Njs64buySjfhu5jDmeG7tOG7hkrhurXhurM64buySj/hu5g64bu04buCSuG7k1I5SuG7tOG7rjhKw5nhu5DDmUrDmeG7tD1KOOG7tuG7rDlKNOG7tOG7kDhKODbhu7ZYOkoq4bu2OuG7tEo44buuSuG7plY5SuG7puG7mDhK4bq14buSSuG6tcOjMThKKuG7rkrhu7Q74buYw5nhu7RK4bumVko2w5Thu4ZKOD7DmUrhu6Z9SjjGoDrhu7JKODbDozI64buySuG7suG7tuG7kEo4NiNKN+G7lDpK4bqlOVE4SuG7puG7mDhKTOG7juG6uOG7hko44bu0OUo64bu0UzRKw5pAOuG7tEo1OVA6SuG7plI5Sjrhu7LDozDhu7ZK4bum4buYOErDk+G7juG7hsOSSjg24bu2VzlK4bumezrhu7IvOsagP+G7gkrEqVhKOlA64buySsOZw5Q7SsOZ4bu0UThKJsOjMTrhu7Lhu4ZK4bu04bu2VzlKNTnhu5RKOOG7tOG6scOZSuG7tOG7tlc6SuG7i+G7tD1KOOG7tCNKS8OT4buGSjjhu7Qw4bu2SuG7suG7tsOUOko4IOG7tuG7hkrEqeG7lDrhu7JK4bqh4bqnSuG6peG7lko4UzRKODY5OuG7skrDmeG7tD1K4bum4buYO0rDmeG7kMOZSsOZ4bu04bu2SsOafUo44bu24buuNEo4w6DDmUrhu6ZU4bqnSj/hu5g64bu0SuG6teG7tlfDmUrhu7Qhw5lKOFM0SuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SjjDo0o4w6MyOuG7suG7hkrhu6bhu5g7SuG7psSDw5nhu4ZKNOG7tDs64buySsOZ4buQw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7RK4buy4buaOkrhurUg4bu2SuG6teG7tlfDmUo44bu04bqxw5lK4bu04bu2VzpKceG7suG7tCNKNTnhuqfhu644SuG7tzY5OuG7skrDoyI64buySk9KRirhu7Qsw5RK4bqk4buZ4buZR0rhurVWSuG6pVDhuqdK4buk4bqxOuG7suG7hkrDmeG7tD064bu0SuG7pj46SsSp4buUOuG7suG7hko64bu0UThKJuG7kkrhurXhu7ZXw5lKKuG7tOG7msOZSjThu7TDoMOZ4buGSjfhurfDlErDmeG7tOG6s8OUSjrhu7ThurM64buySirhu7Q54bqn4buuOErhu6bhu7ZYP+G7hkrhuqfhu645SirGrz/hu4BKOOG7tuG7rjRKOMOgw5lKODnhuqfhu6w6Sjg2OeG6p1Y64buGSuG6tVM6SuG7pn064buySjrhu7RQOkrhu6RQOko44bu04bu2SuG7pjnDlEomw5Q7SuG7pn064buySjfhu5Q6SuG6pTlROOG7hkrhu7IsNEo04bu0UjpKOlA64buySsOZw5Q7SsOZ4bu0UThKJsOjMTrhu7JKw5nhu5DDmUo44bu24busOUrDmeG7tOG7uEpx4bu3cEoq4bu2WDlKP1U54buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhKNzjhuqcmxahFxKg4xajhuqU4LcOUJuG7tuG7sjrhur5KNuG7tuG7suG7tDjhu4DEqElINzg2Ozrhu7JJw6zhu5Lhu7ZK4bq14buSSuG7lDrhu7Thur5K4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kznhu6xILzc4Njs64buySUgvNEk=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]