(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, với mỗi tầng lớp thanh, thiếu nhi; đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của đoàn, hội, đội với nhiều hình thức, cách làm phù hợp... Từ các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, xuất sắc, những gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bueceG7rsOgVD/DolQs4bqhVsOgVDHEgzpUw6xWVGFWw6FU4bq7MS7huqFUcOG7rjrhu6IvMcOa4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXYu4busO1Phu57huroxaDpUMTJbw6BUcTE2VOG6uzE1VFXFqFQ64buH4busVHDDolRxMTPDoDFU4bq7w6k1VMOsfVTigJxzKsSpVMOhV8OgMVQxxIM6VOG6uyXEkVTDrFZUYVbDoVThursxLuG6oVThurvhu4VU4bq74buFY8OgMOG7lFQsV+G6oVQsZjrhu5RUxJEx4bqhw6AwVDrhu646MVR24bq1VHExM1TDgTLDoDHigJ3hu5RU4bq7w6nhuqHDoDBUw6Axw63DoDBUw6DDncOhVGXhur3hu6zhu5RUOuG7rjpUOj3EkVQ/w6JULOG6oVbDoFThurvDqeG6ocOgMFThurs2w6AxVCxZVOG6uzM6MVQ6aDpU4bq74bqlVDoxZjpU4bq7w6kyXcOgVDkx4busMlTDrFZU4bq7MWg6VDEyW8OgVDEyW+G6vVRl4bq9WFTDrDJbOlQxxIM6VOG6uyXEkVTDrFZUYVbDoVThursxLuG6oVRw4buuOuG7mFTDrCXDoFQ74buBw6AwVOG6ueG7rsOgMFThurtX4bqh4buUVDrhu4FU4bq7MV1UMeG6o+G7rFTDrDJbOlThu4kjxKlUO2jDoDBUOjHhur0qw6BUw6FoOlQsV+G6oVQsZjpU4bq7MS7huqFU4bq74buFVOG6u+G7hWPDoDDhu5RULFfhuqFULGY64buUVMSRMeG6ocOgMFQ64buuOjFUduG6tVRxMTNUw4Eyw6AxVMSRMeG6v1QxYsSRVMOs4bqpMlQsMn3hur1UOTJbw6BUOuG7h+G7rFTDoeG6pzJULDXhu6xUxJEx4buF4bqtw6Aw4buUVCzhuq3DoFTDrDXhu5RUw6zhuqkyVMOh4bqnMlThurskw6AwVGHhuqnEkVThursx4busw6Ax4buUVOG6uzEye+G6vVTDoDEy4buYVCzhu4Xhu6xUOuG7rjpUw6DDojJUO+G6vcOgMFQxxIM6VOG6uyXEkVTDrFZUYVbDoVThursxLuG6oVRw4buuOlTDrFbhuqFUOuG7rjpUOjHhu4Xhuq3DoDBU4bq7w6k0w6Ax4buUVMSRMeG6ocOgMFThurvDqVbhuqHhu5RUOuG6vcOiOlTDrCXDoFQsw6LDoDBUOuG7h+G7rFQs4bqhVsOg4buUVDHDojLhu5RULMOiMlTDrOG6qTJUw6AxMn3hur1UMTTDoDFU4bq7MWY64buUVDrhu646MVRhVsOhVMSRMeG6v1QxYsSR4buW4buW4buWVOG6umdUOuG7rjpUxJEx4bqhw6AwVOG6u8OpVuG6oeG7lFQ64bq9w6I6VMOsJcOgVCzDosOgMFQsWVThu4nhur094bq7VDEyW8OgVMOgMcOtw6AwVCwyXcOgVDE0w6AxVOG6uzI+w6BU4bq7MnvDoOG7lFThu4nhur094bq7VOG6ueG7sjrhu5RUw6Axw63DoDBUMOG7heG6rcOgMFThursx4busw6AxVMOgMj7DoFThursyPuG6vVQ/Ml3hur1U4bq7w6k+w6BUOuG7rjpUYTfDoDFUw6xoOuG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpVMSRcS7DoOG6uy7DqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JUxq9VVcSR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVOG7pOG7qOG7psSR4buJ4buYU1ThurnDqTrDklMvLzo7w6Dhu5Y/4bus4bqh4bq7MeG7rMOgMTHhuqHhu6zhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmuG7sOG7pOG7sC/DmuG7qOG7qDvGr8OZVcOZw5pVw5rhurvFqOG7puG7pOG7puG7qGFV4buWOMSRMOG7kMOpw5Lhu6jhu6rDmVNU4busYeG6u8OSU3Hhu67DoFQ/w6JULOG6oVbDoFQxxIM6VMOsVlRhVsOhVOG6uzEu4bqhVHDhu646U1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXHhu6zEkeG6uzLhuqHDoFPhu55BIlThurvhur3EqT7DoFQ74buF4bqtw6AwVOG6uzHhu6zDoDFUw6AyPsOgVOG6uzI+w6BU4bq7MnvDoFRhVsOhVOG6uzEu4bqhVGHhuqsyVHDhu6464buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buecTE1VOG6usOpJMOgVHbhur3EqX3DoFThurrDqeG7rMOgMOG7lFTEkDHhuqNUcDNU4bq7MeG7hVRz4bqhVsOgVOG6usOAceG6uFR24bq1VHExM1TDgTLDoDFUxJEx4buF4bqrw6AwVOG6uiPDoFThurjhuq3DoOG7lFRhVlTDocOi4bq7VOG6u8Op4bqhw6AwVMOgMcOtw6AwVOG6uz3DoVQw4buF4bqtw6AwVOG6uzHhu6zDoDFUw6AyPsOgVOG6uzI+4bq9VD8yXeG6vVQs4buFYjpU4bq6w6nhur3DoDBU4buF4bqtw6AwVHPhuqFWw6BU4bq6w4Bx4bq4VHbhurVUcTEzVMOBMsOgMVTDrFZU4bq6NsOgMVQs4bqhVsOgVOG6ujHhu6zDoDFUduG6o+G7rFThurvDqeG7rOG6oVThurvhu7bDoDBUO+G7rMOgMVQxMlvhur1UOuG7rOG6oVRl4bq9alTigJzhurox4busw6AxVMOgMj7DoFThursyPsOgVOG6uzJ7w6BUYVbDoVThursxLuG6oVRh4bqrMlRw4buuOlTDoMOdw6FUw5lVw5rhu6rigJ3hu5ZUQVZUw6HDouG6u1TEkTHhuqNUPzNU4bq7MeG7hVQs4bqhVsOgVMSRMeG7heG6q8OgMOG7lFR24bq9xKl9w6BU4bq6w6nhu6zDoDBUOTHhurfDoDBUw6AwZ8OgMFQxxIM6VDHhuq8y4buUVOG6ueG7rsOgMFThurtX4bqh4buUVOG6u2fDoDBUP+G7heG6qTpUw6Ajw6AwVDrhu6zhuqFUOjE94bq7VGHhu4Viw6AwVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMOG7lFQw4bqjxJFUxJExJMOgVDrhu4fDoDBUOuG6s+G7lFThu4kjxKlUO2jDoDBU4bq74bqlVDoxZjpULOG6oVbDoFTEkTHhu4XhuqvDoDBUw6AwVsSpVDpWw6AwVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6Dhu5RUw6zDrcOgMFTDoVfDoDHhu5ZUQeG6veG6t8OgVOG6uyPDoVQx4bq9xKl74bq7VMOs4bqpMlQ64buuOlQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDBULOG6oVbDoOG7lFThurrDqeG7rMOgMFQsWVThurvDqcOdw6BU4bq7w6ljVMOsfVThursxaDpU4bq7w6lXw6AwVOG6t1TDoDEyIsOhVMOh4bq3MlThurvDqeG7heG6q8OgMFQs4busw6AwVDsyIsOgVMOp4busVOG6uzHhu4XhuqvDoDBUw6AxJeG6u1ThurtXMlQ64buuOlQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7w6nhuqHDoDBU4bq7NsOgMeG7lFQs4bq1w6AwVOG6uzHhuqsyVMOg4buyw6FUP+G7suG6u1TDoDHhur1UOiThur1UOuG7h+G7rFTDoDBWw6AxVDs1OjFUw6zhu4FUw6xbVOG6uTLDoDFUOuG6t8OgMFTDoDAxMlvEkVQs4busw6AwVDrhuqNUOjEyfeG6vVQx4buF4bqpw6AwVOG6u8Odw6AwVDrhu6zhuqFU4bq7w6nhuqHDoDBU4buJWVQxw6IyVDEyW8OgVMOg4busxKnhu5RU4bq6w6kkw6BUduG6vcSpfcOgVOG6usOp4busw6AwVCxZVD3EkVThu4dU4buF4bqpOlTDoeG6rVThursxVsOgMVRhJcSRVMOhw6LhurtUOuG6t8OgMFThurvEqVQ6MeG6vcSpPsOgVMOsfVRhN8OgMVTDrGg6VMOsW1Thurkyw6AxVDrhurfDoDBUw6AwMTJbxJFUw6xWVOG6uzHhur1UMOG6ocOh4buUVMOsJcOgVDox4bq9xKldw6BUw6nhu646VOG6uzFYMlThurkyw6AxVDHhuqFX4bq74buWVOG6ujEu4bqhVCzhuqPhu5RUMeG7hWPDoDBUZsOgMFQ64bq9w6I6VOG6uzEyVOKAnEpU4bq74buFY8OgMFQ5MWMyVMOgMDEyW8SRVOG6u8Op4bqhw6AwVCzhuqFWw6BUw6wyPsOg4buUVOG6uzHhu6zDoDFUw6AyPsOgVOG6uzbDoDFUYSTDoFThursxZlTDoDE94bq74buUVMOgw53DoVTDmVXDmuG7qOKAnVQ74bqhVOG6ujbDoDFULOG6oVbDoFThurvhuqVUOjFmOuG7lFThurrDqeG7rMOgMFQsWVTDoVfDoDFUO1fDoFQsw53DoDBUOWpU4bq7MeG7rMOhVDAy4busVMOsVlQsV+G6u1QwMlgyVMOgMT3hurtUw6zhuqkyVMOh4bq3VDE0w6AxVOKAnHHhurfDoDBU4bq7xKlUOzU6MVTDrOG7gVTDrFtU4bq5MsOgMVTDoeG6tzJU4bq7w6nhu4XhuqvDoDBU4bq7MeG7rMOgMVTDoDI+w6DigJ3hu5ZU4bq44bus4bq9VDrhur3DojpU4bq7MTLhu5RUMeG7hWPDoDBUZsOgMFQ6MeG7h1ThurvDqeG7heG6rcOgMFTEkTHhu67hurtU4bq7w6kyXcOgVDvhuqHhu6zDoDFUw6AwMTJbxJFUOuG7h+G7rFThursxVsOgMVTEkTHhurPhu5RU4bq6w6nhu6zDoDBULFlUw6FXw6AxVDtXw6BU4bq7MVbDoDFUYSXEkVRx4bq3w6AwVOG6u8SpVOG6usOAdnZUcjU6MVTDrOG7gVTDrFtU4bq5MsOgMVTDoeG6tzJU4bq7w6nhu4XhuqvDoDBU4bq7MeG7rMOgMVTDoDI+w6Dhu5RUw6zhuqkyVMOh4bqhw6AwVMOh4bq94bqzw6BU4bq7V+G6oVTDrDJbOlRhVsOhVDox4bqhVDrhu646VCzhuqFWw6BUw6wyPsOgVDox4buF4busVDrhuqNUw6wyWzrhu5RU4bq7V+G6oVThurloVDDhu7LDoFQ5e+G6u1Q6MeG6oVQs4bqhVsOgVMOsMj7DoFThurtXMlQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDDhu5hU4bq7Z1Qs4bqjVD8ye8OgVGpU4bq74buFY8OgMFQ64buH4busVMOhNMOgMVThursxVsOgMVQxMlvDoFThursxaDrhu5RUMOG6o8SRVMOhw6LhurtUxJExJMOgVMOsVuG6oVThurloVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUOuG7h+G7rFQ6w6LDoDBULOG6tcOgMFThu4lZVDHDojLhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55BVlTDocOi4bq7VCxYw6AwVMOsMj7DoFThurvDqSnhu5RU4bq6w6nhu6zDoDBUYeG6veG6t8OgVGpU4bq7MWY6VCzhu4ViOlTDrDJbOlQxxIM6VOG6uyXEkeG7lFThurvhur1UO+G7hWTDoDBUw6xWVMOpw6jDoFRh4bq9xKlbw6BULF1U4bq7w6ljVOG6uzFWw6AxVMOhw6LhurtULFjDoDBUw6wyPsOgVDDhu4Xhuq3DoDBUw6Em4bq94buUVDrhuqNUxJExKsOhVDoxPeG6u1QsV+G6oVQsZjrhu5RUOuG6o1Rh4bqzMlThurnhurPDoDBU4bq7w6nhuqHDoDBU4bq5Vzox4buUVGFWw6AxVMOhV8OgMeG7lFThursxaDpUMTJbw6BUOjHhur0qw6BUw6FoOlQsV+G6oVQsZjrhu5RUYeG6szJU4bq54bqzw6Aw4buUVOG6uzFoOlQxVsOgMVThursye+G6u1Q5MlvDoeG7llR2xIM6VMOsVlRhVsOhVOG6uzEu4bqhVHDhu6464buUVOG6usOp4busw6AwVGHhur3hurfDoFQ/4bqzVOG6u8OpM+G7lFThurnhu7LEkVThu4l7xJFUOuG6t8OgMFTDrDJbOlTDocOi4bq7VDrhu646MVQ5MeG6oeG7rFQxxIM64buUVDFixJFUYWpULF1ULFfhurtUMTJb4bq9VGXhur1YVOG6u+G6s+G6u1TDoDE94bq7VOG6u8Op4bqhw6AwVOG6uzFoOlQxMlvDoFTDoDEyW8OhVMOs4buBVCzhu4ViOlQwMuG7rOG6oeG7lFThurvDqWNU4bq7MVbDoDFU4bq7PcOhVDDhu4Xhuq3DoDBU4bq54buuw6AwVDox4bqhVCzhuqFWw6BUw6wyPsOg4buUVOG6uzHhu6zDoDFU4bq7MTJ74bq9VMOgMTJUw6DhuqEyVOG6uzEu4bqh4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bueb8OgMVR2VlTDjMOdw6BU4bq6MeG7rMSp4buUVOG6uTLDoDFUw6DDncOhVMOa4buw4buq4buk4buUVDsjw6BU4bq7w6I6VOG6ujHhu64y4buUVGFWVHAzVOG6uzHhu4VULOG6oVbDoFThu4lZVOG6uuG7rMOhVEHhu4VU4buaReG6veG7rMOgVOG6uOG6rcOg4buc4buWVOG6uiPDoVQx4bq9xKl74bq7VMOs4bqpMlQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpULOG6oVbDoOG7lFThu6zDoDFU4bq6MeG7rMSpVGHhur3hurfDoFThurvDqcOdw6BU4bq7w6ljVGFWw6FU4bq7MXtUw6BW4bqhVCxdVMOgI8OgMFQ64bus4bqhVOG6u21UYVtULOG6oVbDoFQ5e+G6u+G7lFThurslxJFUMWLEkVThursx4busw6AxVMOgMj7DoFQ64buDw6AwVMOgMeG7hVQ6MT3hurtUYeG7hWLDoDBUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVDrhu4fhu6xUOuG6t8OgMFThurvhu646VCzhuqFWw6BUw6xWVMSRMeG6ocOgMFThurvDqVbhuqFU4bq7MeG7rMOgMeG7lFThursxMnvhur1Uw6AxMlRjVCw14busVMSRMeG7heG6rcOgMOG7llRzXVThurtX4bqhVMOgMOG6veG6tcOgVDkyw6AxVMSRMTNUOjHhuqFUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVCzhuqFWw6Dhu5RU4busw6AxVOG6ujHhu6zEqVQsWVThursx4busw6FUw6Hhu4Xhur1UOj3EkVThu4fEqeG7lFQ6MTPDoDFUZeG6vcSpfcOgVCx9VMOp4busVMOgMcOtw6AwVDAyWDJUxJEx4buuxJFUMeG6vcSpVCzDosOgMFThu4lZVDHDojJUMeG6o+G7rFTDoDDhur3hurXDoFRhaDrhu5RU4bq7w6kyXcOgVDkx4busMlThurvhuqVUOjFmOlQxMlvhur1UZeG6vVhUOuG7rjpUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVMOsNFQ6w6LDoDBULOG6tcOgMOG7lFQw4bqjxJFUxJExJMOgVCwqxKlUw6Ax4busw6AxVOG6uzJ7w6BULMOiVDHhuqFWw6BU4bq7MVbDoDFUOjHhu4Xhuq3DoDBU4bq7w6k0w6AxVOG7iSPEqVQ7aMOgMFTDoOG6t8OgMFThursx4bq3w6BUw6HhuqkyVOG6u1cyVCw14busVMSRMeG7heG6rcOgMFTDoDHhu4VU4bq74bqlVDoxZjpUOuG7rjpUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVOG6u+G6vcSpPsOgVOG6u8Op4bq9xKl9w6BUOjHhuqFULOG6oVbDoFTDrDI+w6Dhu5RU4bq7MeG7rMOgMVTDoDI+w6BUw6xWVMOgMSPDoFQ7I8OgVOG6uzHhu6zEqVQs4bqlMlTDoHvEkVThurnhurPDoDDhu5RU4bq5MsOgMVQx4bqhV+G6u1Q5MeG6t8OgMFTEkTHhur9UMWLEkVTDrFtU4bq5MsOgMeG7lFThu4kjxKlUO2jDoDBUalThursxZjpUP1jhuqFUw6xbVMOh4bq3MlThurvDqeG7heG6q8OgMOG7llThu7k+4bq9VDDEgzJUOuG7rjpULOG6rcOgVMOsNVThurtWMlThurvDqWLhu5RUMeG6p1ThurvDqWJUw5nFqFThurvDqTJb4bq9VCzhurXDoDBU4bq7MeG7rMOhVDAy4busVDtoVOG7rsOgVOG6uzHhu7LEkVThurnhu67DoDBULOG7heG6q8OgMFRl4bq9PlThurtXMlQ64buuOlQ/WMOg4buYVOG7iVlUMcOiMlQx4bqj4busVDkyw6AxVMSRMTNU4bq74bqlVDoxZjpUOuG7rjpUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVOG6uzHDncOhVMOsVlThurvhu7bDoDBUZeG6vVZUOjHhuqFU4bq7w6kpVC7DoVTDoDAxw6jhuqFUOuG6o1ThursxVsOgMVThurszOjFU4buJ4bq9PeG6u1Thurnhu7I6VOG6u8Op4bqhw6AwVDHEgzpU4bq7JcSR4buUVMOs4bqpMlThurvhuqXDoDBUMDLhu65U4bq7w6k1VMOaxahU4bq7w6kyW+G6vVQs4bq1w6Aw4buYVDHhur3EqVQsw6LDoDBU4bq7w6k+w6BUw5nFqFVULOG6oVbDoFTDrDI+w6Dhu5RU4bq7MeG7rMOgMVTDoDI+w6BU4bq7NMOgMVTDoDDhur3EqVvDoFRhVsOhVCzhu4XhuqvDoDBUPz5U4bq74bq3w6AwVOG6u1cyVDrhu646VD9Yw6Dhu5RULOG6pVQ/PlThurvhurfDoDBU4bq7w6k+w6BU4buqVVXDoVQs4buF4bqrw6AwVMOgw6IyVOG6uzHhurfDoOG7luG7luG7llTDjOG6qTJUw6Axw63DoDBU4bq7MVbDoDFU4bq7MzoxVCxX4bq7VCzhu4ViOuG7lFThurtnVMOgw53DoVTDmVXDmsavVCx7w6BUw6Dhu6zEqVThu6zDoDFUdlZUw4zDncOgVOG6ujHhu6zEqVRhMj7DoFThurvhu4E6VCzhu4ViOlThuro2w6AxVCzhuqFWw6BU4bq74bu2w6AwVHDhu7TDoDBUOTEuw6Dhu5hUw6DDncOhVMOZVcOa4buqVGFWVMOhw6LhurtU4bq7w6nhuqHDoDBUOuG7rjpUMOG7heG6rcOgMFThursx4busw6AxVMOgMj7DoFThursyPuG6vVQ/Ml3hur1ULOG7hWI6VOG6ujbDoDFULOG6oVbDoFThurvhur3EqT7DoFQ74buF4bqtw6AwVOKAnOG6ujHhu6zDoDFUw6AyPsOgVOG6uzI+w6BU4bq7MnvDoFRhVsOhVOG6uzEu4bqhVGHhuqsyVHDhu6464oCd4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bueceG7rjpU4busw6AxVDoxNeG7klR2VlTDjMOdw6BU4bq6MeG7rMSp4buUVOG6usOpJMOgVHbhur3EqX3DoFThurrDqeG7rMOgMFQsfeG6vVRhVlTDoDHDrcOgMFQw4buF4bqtw6AwVOG6uzHhu6zDoDFUw6AyPsOgVOG6uzI+4bq9VD8yXeG6vVThurvDqeG6ocOgMFTFqFVUMOG7heG6rcOgMFThursx4busw6AxVMOgMj7DoFThursyPuG6vVQ/Ml3hur1Uw6wyw6AxVDtoVCzhu4ViOlThuro2w6AxVCzhuqFWw6BU4bq74bq9xKk+w6BUO+G7heG6rcOgMFThursx4busw6AxVMOgMj7DoFThursyPsOgVOG6uzJ7w6BUYVbDoVThursxLuG6oVRh4bqrMlRw4buuOlTDoMOdw6FUw5lVw5rhu6pUw6w0VCxZVDrhuqNUw6AxMn3hur1Uw6DhuqdUYWg64buUVDrhurNUMOG7ssOgMOG7lFQ64bqjVOG6uzLDoDFU4bq7MSTDoFTDrOG7hWLhurtUZeG6veG7rFQ5MeG6o1Q5McOdw6BUMDLhu6zDoFQ5MeG6peG7lFQ64bqjVMOgMTJ94bq9VOG6ueG7rsOgMFQ5MnvDoOG7lFTDoDEyfeG6vVQs4bqjw6AwVDDhuqPEkVThurvDqT7DoFThurtnw6AwVGE3w6AxVMOsaDrhu5RU4bq7Z8OgMFQsNeG7rFQ/VsOg4buUVOG6u2fDoDBUw6AxMlvDoVTDrOG7geG7lFQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpUOuG7h+G7rFTDoTTDoDHhu5ZU4bq6Z1Q64buuOlQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDBU4bq7w6k+w6BUYTfDoDFUw6xoOlQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjrhu5RUOuG7rjpUw6HhurdUMTTDoDHhu5RUOuG6t8OgMFThurvDqTTDoDHhu5RUxJExJMOgVMOsMls6VDrhu4fhu6xUw6E0w6Ax4buUVDrhu646VOG6uz3DoVQw4buF4bqtw6AwVOG6uzHhu6zDoDFUw6AyPsOgVCxZVOG6u1fhuqFULOG7hWI6VOG6uWhUOljDoVQxZsOgMOG7lFQwMsOqxJFUOuG7rjpUP1fDoFThursx4busw6AxVMOgMj7DoFQ5MeG7rjpU4bq7MnvEkVThurvhu4E6VMOpw6jDoFRh4bq9xKlbw6Dhu5RUxJExPcOgVCw94bq94buUVDHEgzpU4bq7JcSRVMOsVlThursxaDpUMTJbw6BU4bq74bqz4bq7VDHhuq3DoFQ64buuOlTEkTEkw6BUw6wyWzpUOuG7h+G7rFQ6MTPDoDFUw6E0w6Ax4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buec+G6tcOgMFQ6MTNUQT5Uw4zDncOgVHExI+G6veG7lFTEkDHhuqNUcDNU4bq7MeG7hVThurox4buF4bqrw6AwVOG6u8OpaDpU4bq6NsOgMVQs4bqhVsOg4buUVMOgMT3DoFTDoVfDoDHhu5JUc+G6szJUw6zhuqkyVDrhu646VD9Xw6BU4bq7w6kp4buUVCwjxKlUw6HhuqkyVDoxNlRhVlQ5e+G6u1Rl4bq9WFQ64buH4busVMOgMcOtw6AwVDrhurNUMOG7ssOgMFQ/4busw6BULCThur3hu5RUOjHhu7bDoDBULOG7heG6q8OgMFTEkTEz4busVOG6u8Op4buF4bqpOlTDrCbDoFQ6w6PDoFTDoDEyfeG6vVQwMuG7rMOgVDkx4bqj4buWVHBjMlTDrCXEqeG7lFTDoeG6pzJUP1fDoFThurvDqSlULOG7hWI6VOG6u+G6vcSpPsOgVDvhu4Xhuq3DoDBUMVnEqVThursye8SRVOG6u+G7gTpUOuG6s1Qw4buyw6Aw4buUVMOg4bqnVGFoOlTEkTE9w6BULD3hur3hu5RUOTHhurfDoDBUw6AwZ8OgMFTDrOG7heG6rcOgVGE+w6Dhu5RUOuG6s8OgMFQxMnvDoFQ6MeG6oVRl4bq9PlQx4buF4bqtw6Aw4buUVCw94bq7VMOg4buF4bqpOuG7lFThu4lmw6AwVCzhu67DoDBUYVZU4bq7PcOhVDDhu4Xhuq3DoDBU4bq54buuw6Aw4buUVOG6u1fhuqFU4bq5ZjpUYeG7rMOgVOG6u+G6r+G7rFThurkj4bq9VMOpw6LDoDBU4bq7w6nhuqHDoDBUOsOiw6AwVCzhurXDoDDhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G6uy7hu4nhurst4busYTIww6Dhu5JUw6kyMDHhurvhu5hT4bue4bui4bq54bq7w6nhuqHDoDDhu55wVjJUw6xWVFjDoDHhu5JUxJAx4buF4bqtw6AwVEFb4buiL+G6ueG6u8Op4bqhw6Aw4bue4buiL8SR4bue


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]