(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Hà Thái (Hà Trung) đã phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43hu7TDukXhurLhu5l54buE4buZ4buaw7nhu5kudOG7mcOi4bq0c8OC4buZ4bq04bq8w73hu5nhu5Z04buZRHTEkOG7mU3hurThu7fDieG7mVlzw73hu5l5xalF4bqy4buZReG6tOG7lEXhurLhu5nhu5bDgsSCw73hu5lEdMSQ4buZTeG6tMOC4bqiTeG7mU3hurThu5LDvcOyL+G6tOG7l+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKgu4bu3cuG7s+G7k+G7jcOqc8O94buZ4bu14bqsReG6tOG7meG7lsOCxILDveG7meG6tOG6vMO94buZTXbEqOG7meG7lnThu5lEdMSQ4buZTeG6tOG7t8OJ4buZTcOV4buZTcOV4buKReG6smzhu5nhu7V1w4nhu5nhu7XDlMO9bOG7mcSo4bq0w4lF4bqy4buZw71zw73hurThu5ku4buC4buZw53hurThuqThu5kiw4JF4bq04buZw73hurjhu5nhu6Lhu5lF4bqy4bq04bqqcmzhu5nhu5Zyw4Lhu5lNS+G6uuG7mUpOckXhu5lNS+G6vEXhurLhu5lNS8OJReG6suG7mcO94buAReG6suG7mU1zw73hu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZ4bu0w7pF4bqybOG7mcO94bq04bqkReG6tOG7mUpO4bucw4NF4buZTUvDiUXhurLhu5lMdcO94bq0bOG7meG7luG7lEXhurLhu5nEkHVF4bq0bOG7meG7tMO6ReG6suG7mXnhu4Thu5nhu5rDueG7mS504buZw6LhurRzw4Lhu5lvLnThu5nDoktOReG6ssOz4buZ4bu1w7nhu5nEqOG6tHNN4buZ4bu14buEReG6suG7meG7lnThu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZTeG6tHRF4bq04buZxKjhurTDiUXhurLhu5lNS3TDieG7mU3hurTDguG7meG7tU5y4buZTOG7sU7hu5lL4buEReG6suG7mU1Lw4lF4bqy4buZTcOJdEXhu5nhu7XDukXhurLhu5l54buEbOG7mU11w4nhu5lM4buS4buZw73hurRO4buc4bquReG7mXnDguG6okXhu5lNS8OJReG6suG7mUxO4buc4buZReG6suG6tOG6quG7meG7lnThu5nhurR0ReG6tOG7meG7teG7hEXhurLhu5nDveG7jHLhu5nDvXNF4buZeeG7hGzhu5nhu7XDukXhurLhu5nhu5bDguG6oEVs4buZ4bqy4bq4xKjhu5nEqOG6tOG7r0Xhu5lN4bq0T8O94buZ4bu1d+G7nOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buZLeG7meG7msO54buZ4bq04buEw4Lhu5nDveG7jHLhu5nhu7Xhuqxy4buZxKjhurTDlUhF4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7mcSow53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTTeG7t+G7mk0tckTDguG6skVq4buZw73hu7dFTeG7t0tr4buT4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k+G7s03hurROxJB54buZw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5nhu5/hu6Phu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4bud4bud4buVxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML+G7l3Hhu6Phu5cv4buX4buhcOG7s+G7neG7l3Hhu6Phu6Hhu5VxTeG7o+G7l3Hhu6Hhu59E4buVbULEqOG6ssSpS2nhu5fGoeG7m+G7k+G7mXJETWnhu5Phu7TDukXhurLhu5l54buE4buZ4buaw7nhu5kudOG7mcOi4bq0c8OC4buZ4bq04bq8w73hu5nhu5Z04buZRHTEkOG7mU3hurThu7fDieG7mVlzw73hu5l5xalF4bqy4buZReG6tOG7lEXhurLhu5nhu5bDgsSCw73hu5lEdMSQ4buZTeG6tMOC4bqiTeG7mU3hurThu5LDveG7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5NN4bu34buaTS1yRMOC4bqyRWrhu5nDveG7t0VN4bu3S2vhu5Phu40g4bq0w43hu5lF4bqyTuG7gkXhu5nhurRH4buZTUvDjOG7mcO94buMcuG7mSDhurR04buZRcOVScO9bOG7meG7teG6uEXhurLhu5nhurLhurjEqOG7mU3hu5Dhu5lF4bq04buxReG7meG7s+G7sUXhu5lF4bq0w4LDg07hu5nhurR1ReG6suG7mcSQw5LDveG7mcO94buAReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7meG7iuG7meG7msO54buZLnThu5nDouG6tHPDguG7mW8udOG7mcOiS05F4bqyw7Phu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu7Xhu69O4buZTcOV4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mUPhurRyReG6suG7mU1LckXhurJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bu0w7pF4bqy4buZeeG7hOG7meG7msO54buZLnThu5nDouG6tHPDguG7meG6tMOCxIJF4buZw73hurjhu5nGoeG7m+G7leG7meG7tcO6ReG6suG7meG7lsOC4bqgRWzhu5lMw4JF4bq04buZ4bq0w4l1TeG7mU11w4Lhu5lw4buZw73hurTDguG7mXnhu4Rt4buZWXPEkOG7mUxzTeG7mUzhu5Lhu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcO94buMcuG7meG7tcO6ReG6suG7meG7jOG7nOG7mcO94butxKjhu5lNS+G6oEVs4buZ4bu1w7pF4bqy4buZ4buM4buc4buZ4buaw7nhu5nhu7XDueG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5nDveG6tMOVSEXhurLhu5lNS+G6pkXhurRs4buZQ+G6ouG7meG6tMOJdcO94bq04buZTUvDguG6rkXhu5lD4bq0csOC4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDneG6tOG6qOG7mU3hurThuqzhu5lM4buG4buZ4buV4buj4buZw73hu4xy4buZWeG7hOG7mcOd4bq04bqkReG6tOG7mU1L4bqs4buZ4buWw4Phu5nhu7V34buc4buZxJB1ReG6tOG7meG6tOG6vMO94buZTXbEqOG7meG7lnThu5lEdMSQ4buZTeG6tOG7t8OJ4buZTcOV4buZTcOV4buKReG6smzhu5nhu7V1w4nhu5nhu7XDlMO9bOG7mcSo4bq0w4lF4bqy4buZw71zw73hurThu5ku4buC4buZw53hurThuqThu5kiw4JF4bq04buZxKjhurTDk+G7meG6tMOMxKjhu5nhu5ZJw4Lhu5nDveG6tMOUw73hu5lF4bulReG6smzhu5lF4bq0w4LEgsSQ4buZ4buWw5Js4buZ4bu1xrDDveG7meG7tcOC4bquxJDhu5lN4bqmReG6tOG7meG6tOG6pkXhurThu5nDveG7jHLhu5nhu7Xhuqxy4buZxKjhurTDlUhF4bqybeG7meG7tOG6okXhu5lFcuG7nGzhu5nhu5bDgsSCw73hu5nhurThurzDveG7mU12xKjhu5nhu5Z04buZRHTEkOG7mU3hurThu7fDieG7mVlzw73hu5nhu7XDueG7mU1L4buK4buZTeG6tHRF4bq04buZ4buWw4LEgsO94buZRHTEkOG7mU3hurTDlcONReG6suG7meG7mk7hu5zhuqBF4buZw73hu4xy4buZw71zw73hu5nDveG6tMOC4buZeeG7hGzhu5l5ckVs4buZReG6snRF4bq0bOG7meG7tcOJdEXhu5lN4bq04bqubOG7mcO9c0Xhu5l54buEbOG7meG7tcO6ReG6suG7meG7lsOC4bqgReG7meG6suG7p0Xhu5nhu5ZJw4Lhu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mSDhurLhurThuqzhu5lKTuG7nOG6ok3hu5nDoktOReG6suG7mcOVSEXhurLhu5nhu51s4buZQ+G6tOG6uHLhu5nDqiEh4buZ4buWw4Phu5nigJzDouG7pUXhurLhu5nDvcOVw41F4bqy4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6smzhu5nDveG6tOG6qEXhurThu5nhu7Xhu4ZF4buZ4bu0w7pF4bqya+G7mUXhurLhu6VF4buZw73hurTGsEVs4buZ4bu1d+G7nOG7mUTDk8OC4buZTOG7kuG7mUxO4buc4buZTeG6tMOJc8OC4buZ4buWw4Phu5lNw5Xhu5lNw5Xhu4pF4bqy4buZw73hurThuqRF4bq04buZTUvhuqxs4buZ4bu1dcOJ4buZ4bu1w5TDveG7mUThu4bDguG7mUzhu4ZF4bqybOG7mUXhurThu5RF4bqy4buZecOC4bquTuG7meG6tMOCxIJF4buZ4oCcTeG7kuG7meG7s8OC4bqwReG7mXnDguG6okXigJ1s4buZ4oCcTeG7kuG7mcO94bq0TuG7nOG6rkXhu5nhurThurhy4oCd4buZTUvDiUXhurLhu5lF4buEw4Lhu5l54buE4oCdbeG7meG6t05y4buZ4bu14bq4bOG7meG7l+G7leG7lcOs4buZw71zw73hu5nDveG6tMOC4buZeeG7hOG7mU1L4buSw73hu5lN4bq0TuG7hMO9bOG7mcO94butxKjhu5nhu4zhu5zhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhu5Z04buZTcOJdEXhu5lN4bq04bqu4buZ4bu1w7pF4bqy4buZ4buWw4LhuqBFbOG7mXlyRWzhu5lF4bqydEXhurRs4buZ4bu1w4l0ReG7mU3hurThuq7hu5nhu7XDueG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lD4bqi4buZ4bq0w4l1w73hurThu5nhurR0ReG6tOG7meG7teG7hEXhurLhu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mSDhurLhurThuqzhu5lKTuG7nOG6ok3hu5nDoktOReG6suG7mcOVSEXhurLhu5nhu53hu5lvQ+G6tOG6uHLhu5nDqiEhw7Phu5nhurLhu6dF4buZ4buWScOC4buZ4buWw4LEgsO94buZ4bq04bq8w73hu5lNdsSo4buZ4buWdOG7mUR0xJDhu5lN4bq04bu3w4nhu5lNw5Xhu5lNw5Xhu4pF4bqybOG7meG7tXXDieG7meG7tcOUw71s4buZxKjhurTDiUXhurLhu5nDvXPDveG6tOG7mS7hu4Lhu5nDneG6tOG6pOG7mSLDgkXhurRs4buZTUvDiUXhurLhu5nhu7Xhurjhu5nDveG6tE/hu5lNS+G6vEXhurLhu5nhu7XhuqJF4buZ4buWw4LEgsO94buZQ+G6tOG7p8O94buZxKjhurTDksO94buZReG6tOG7lEXhurLhu5nhurR1ReG7mcO94bq04bqibOG7mUPhurRO4buc4bqiTeG7meG7tcOC4bquxJDhu5nhu7XDueG7meG7tcOVw4zDveG7mcO94bq04bqo4buZS3Lhu5nhu5Z04buZReG7hMOC4buZ4buzTkXhurLhu5lN4buS4buZQ8OC4bquxJDhu5nhu7XDguG6rsSQbOG7mU3hu5Lhu5nEqOG6tOG6oOG7mXnhuqZF4bq04buZ4buWdOG7mcSo4bq04bqg4buZeeG6pkXhurRt4buZw6JLw4lF4bqy4buZw71zw73hu5nhu7XDjE3hu5lMw4JF4bq04buZ4bq0w4l1TeG7meG7teG6rEXhurThu5lD4bue4buZ4bq0dEXhurLhu5lN4bq0c0XhurLhu5nDveG7jHLhu5nDvXPDveG7mcO94bq0w4Lhu5l54buEbOG7meG7tcOJdEXhu5lN4bq04bqu4buZ4bu1w4NO4buZw73hurjhu5lF4buEw4Lhu5nhu7NOReG6suG7mUPDguG6rsSQ4buZTUtybOG7meG7tXNF4bq04buZ4bqyw4Jz4buZ4buWw4LEgsO94buZ4bq04bq8w73hu5lNdsSo4buZ4buWdOG7mUR0xJDhu5lN4bq04bu3w4nhu5lNw5Xhu5lNw5Xhu4pF4bqybOG7meG7tXXDieG7meG7tcOUw71s4buZxKjhurTDiUXhurLhu5nDvXPDveG6tOG7mS7hu4Lhu5nDneG6tOG6pOG7mSLDgkXhurRt4buZ4bq3TnLhu5nhu7Xhurhs4buZ4bu1w7pF4bqy4buZ4buWw4LhuqBFbOG7meG6tOG7hMOC4buZ4buWw4LhuqBF4buZ4bu1w7nhu5lF4buxReG6suG7mcO9csOJ4buZ4bu1w5XDjMO94buZReG6tHZF4buZTeG6tMOUw71r4buZ4bu14buCReG6suG7mU3hurTDjcOC4buZ4bu14bq4ReG6suG7meG6suG6uMSo4buZ4bui4buZQ8OC4bqiReG7meG7lsOD4buZReG6tOG7lEXhurLhu5nEkMawTeG7meG6tHVF4buZw73hurThuqLhu5lF4bq0xanEkOG7meG6ssOCT8So4buZw73hurTDieG7mcO9c0Xhu5l54buEbOG7meG7tcO6ReG6suG7meG7lsOC4bqgRWzhu5nhurThu4TDguG7meG7lsOC4bqgReG7mcSo4bq0c03hu5nhurRO4buc4buZTeG7hk3hu5nhurRIReG7mUXhu5Ry4buZReG6tOG7lEXhurLhu5lD4bqiTeG7mUpOw7rhu5lNS8OJReG6suG7meG6tOG6vMO94buZTXbEqOG7meG7lnThu5lEdMSQ4buZTeG6tOG7t8OJ4buZWXPDvW3hu5nhurdOcuG7meG7tXNF4bq04buZ4bqyw4JzbOG7mcO9c8O94buZw71zReG7mXnhu4Rs4buZ4bu1w7pF4bqy4buZ4buWw4LhuqBF4buZ4bu1w4NO4buZ4bqyw5VIReG6suG7mcSQeE7hu5nhu7XDguG7meG7teG7r07hu5lNS8OJReG6suG7meG7lsOCxILDveG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZReG7hMOC4buZSk7hu5xs4buZSk7hu5zhu5nDveG6tOG6ouG7mUR0xJDhu5nhu5bDgsSCw73hu5nDveG7jHLhu5nDvUjhu5lKTnJFbOG7meG6ssOVSEXhurLhu5nEkHhO4buZTUvDiUXhurLhu5nhu5bDgsSCw73hu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mUXhurTDgsSCxJDhu5nhu5bDkuG7meG7tcOVw4zDveG7mcSo4bq04buxReG7mcO94buAReG6smzhu5lF4bqgTuG7meG6ssOVSEXhurLhu5nhu5bDg+G7mcSo4bq0d8SQ4buZw73hurThu61NbOG7meG7tXXDieG7meG7tcOUw71s4buZROG7hsOC4buZTOG7hkXhurLhu5lNS8OJReG6suG7mUxzReG6smzhu5lEdEXhurThu5nEkHVF4bq0bOG7mcSo4bq0c03hu5nhurRO4buc4buZTeG7hk3hu5nhu5Zyw4Lhu5lNS+G6uuG7mU1Lc8O94bq04buZReG6tMOCxILEkOG7mcO94buMcuG7mUXhurLDlcONw4Lhu5nhu7XDukXhurLhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhu5Z04buZReG6suG6tOG6qnLhu5nhu5bDkuG7mcO94buMcuG7mcO94buAReG6suG7meG7s+G7sUXhu5lFSMOC4buZw73DleG7mU1LT23hu5nhu7TGsMO94buZecOCxIJNbOG7mU3hurTDjcOC4buZ4bqyw4JyReG7mUpOcmzhu5nDvXNF4buZeeG7hGzhu5nhu7XDukXhurLhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhu5rDueG7mS504buZw6LhurRzw4Lhu5nhu7XDueG7mcSo4bq0c03hu5nhurRO4buc4buZTeG7hk3hu5nhu5Zyw4Lhu5lNS+G6uuG7mU3DguG6oEXhu5nEqOG6tMOJReG6smzhu5nhurLDlUhF4bqy4buZxJB4TuG7mU1Lw4lF4bqy4buZ4buWw4LEgsO94buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDvXPDveG7mcSo4bq0w4lF4bqy4buZTUt0w4ls4buZw71zw73hu5nDvU7hu4TDveG7meG7lnZF4buZ4bu14buEReG6suG7mcO94buMcuG7meG7msO5bOG7mU1Lw4lF4bqy4buZ4bu14bq44buZRUbDguG7mXl2TeG7mUR04buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqJs4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mUXhu4BF4bqy4buZTeG6tOG7gEXhu5nEkEnDguG7mW8gw6Iiw7Nt4buZLnRF4bqy4buZReG7pcSQbOG7meG7tcO6ReG6suG7meG7jOG7nOG7meG7msO54buZ4bu1w7nhu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcSQR8OC4buZw71zReG7mXnhu4Rs4buZ4bu1w7pF4bqy4buZ4buWw4LhuqBF4buZTUvDiUXhurLhu5lNw4l0ReG7meG7tcO6ReG6suG7mXnhu4Thu5nEqOG6tMO6w4Lhu5nEqOG6tHNN4buZ4bq0TuG7nOG7meG7lnLDguG7mU1L4bq64buZTcOCw4NF4buZxKjhurTDiUXhurJs4buZ4bqyw5VIReG6suG7mcSQeE7hu5nDveG7jHLhu5nEkOG6pkXhurRs4buZTeG6pMO94bq04buZw73hu5LDveG7meG7tcOC4buZ4bu14buvTuG7mU1Lw4lF4bqy4buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5nhurLDgnLhu5nhu7XhuqZF4bq0bOG7meG7teG6ruG7mcSQ4bq8w4Lhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZ4buz4buxReG7meG6tOG6vMO94buZTXbEqOG7meG7lnThu5lEdMSQ4buZTeG6tOG7t8OJbeG7meG7tOG6ruG7mU3hurRzw4nhu5nhurLhu4jhu5lF4bq04buUReG6suG7mUPhurThurjhu5lD4bq04bulRWzhu5nhu5bDlUlF4bqy4buZxJDhu6fDveG7mU1Lw4lF4bqy4buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5nhu4rhu5nhu7Xhuqxy4buZxKjhurTDlUhF4bqybOG7meG7tcO6ReG6suG7meG7jOG7nOG7meG7msO54buZxKjhurThu7FF4buZw73hu4BF4bqy4buZw71zw73hu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZw73hurThuqThu5nhu7XDukXhurLhu5nhu4zhu5zhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhurR0ReG6suG7mU3hurRzReG6suG7meG7lsOD4buZ4buz4buS4buZTMOCReG6tOG7meG6tMOJdU3hu5nDvcOTReG6suG7mcO94bq0w4Lhu5l54buE4buZ4bu14bqu4buZReG7p8SQ4buZeeG7p03hu5lN4buxxJDhu5lNw5Vs4buZReG6sk7hu5zEgkXhu5nhu5bhurxF4bqy4buZw73hu4xy4buZw71zReG7mXnhu4Rs4buZ4bu1w7pF4bqy4buZ4buWw4LhuqBFbOG7mUpO4buvReG7mcO94bq0T0XhurLhu5lF4bq04buxReG7meG7s+G7sUVs4buZQ+G6rMSo4buZTeG6tMONw4Lhu5nDveG6uOG7mUXhurThu5RF4bqy4buZ4bqyw4LDusOC4buZxKjhurRzxKjhu5lNS8OJReG6suG7mcO94bq04bqo4buZ4bu1dcOJ4buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNWXPEkOG7mUxzTeG7mUXhurLhurThuqzhu5lKTuG7nOG6ok3hu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5lDw4JF4bq04buZTeG6ouG7mcO94buMcuG7meG7tcO6ReG6suG7meG7jOG7nGzhu5nDvXPDveG7mcO94bq0w4Lhu5l54buEbOG7meG7tcO6ReG6suG7meG7lsOC4bqgReG7mU1Lw4lF4bqy4buZ4buaw7ls4buZxKjhurRzTeG7meG6tE7hu5zhu5nhu5Zyw4Lhu5lNS+G6uuG7meG6ssOVSEXhurLhu5nEkHhObOG7meG7tcOC4buZ4bu14buvTuG7mU1Lw4lF4bqy4buZw73hurRO4buc4bquReG7meG7tUbDguG7mcO9SOG7mcO94butTuG7mcO94bux4buc4buZTUvhu4JF4bqybOG7meG7lnZN4buZRU7hu4DDgmzhu5lzxKjhu5nhu7PDkkXhurLhu5nDvXPDveG7mU3DguG6okXhu5l54buE4buZQ+G6tMOJcuG7meG6tOG6vMO94buZLeG7mUNR4buZTeG6tE52TeG7meG7lnTDieG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTWzhu5nhu5Z2ReG7meG7teG7hEXhurLhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZ4buz4buxReG7mU3hurThu7HEkOG7mcO9ckXhurThu5lN4bulReG6suG7meG7lsOSbOG7mUpOcuG7nOG7meG7luG6ukXhurLhu5lM4buY4buZ4buzw5JF4bqy4buZ4bu14butTeG7mcO9ckXhurThu5lNc8O9bW1t4buZw6LDiXRF4buZ4buaw7nhu5nhurTDgsSCReG7mcO94bq0TuG7nOG6rkXhu5nhu7VGw4Lhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhurRIReG7meG7m+G7leG7meG6tHLhu5nhu7PDgsSCReG7mU3huqTDveG6tOG7meG7teG7rU3hu5lD4bu5xJDhu5nhurTDgsSCTuG7mUpOw7rhu5lMckXhurLhu5nEkOG7gOG7meG6tOG6pkXhurThu5lET3Lhu5nDvXNr4buZ4buX4buX4buZxJDhu4Dhu5nhurThuqZF4bq04buZTUtyReG6suG7mU1LdcOCbOG7meG6ssOCcuG7mU1LdcOC4buZ4bq0dEXhurLhu5lF4bulxJDhu5nDveG6tMOJ4buZTeG6tE7hu5lF4bq0dsSo4buZw71yw4lt4buZIOG6ssOJdMOC4buZROG6qkXhurThu5nhu5bhu5LDveG7mUXhu4BF4bqy4buZReG6suG6tMOCxILEqGzhu5nhu7TDukXhurLhu5nhu4zhu5zhu5nhu5rDueG7mS504buZw6LhurRzw4Lhu5nDveG6ukXhu5nDveG6uOG7mcO94bq04buM4buZTUvDlUhF4bqy4buZ4bu1d+G7nOG7mcSQdUXhurThu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5lNw4Lhuq5O4buZTeG6tOG7jOG7mcO94buAReG6suG7mUXhurLhurTDgsSCxKhs4buZReG6snRF4bq04buZReG6suG6tMOD4buZxKjhurTDkm3hu5nhu7ThuqJF4buZRXLhu5xs4buZTUvhuqBF4buZ4bu14bqscuG7mXl0ReG7meG7msO54buZw73hurjhu5nhurLhu69F4buZxqHhu5Xhu5nDvUjhu5lM4buK4buZTMO6ReG7meG7mk7hu61N4buZReG6tMOKbeG7mcOiS8OJReG6suG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5kgw6IibOG7mcO9c0Xhu5l54buEbOG7meG7tcO6ReG6suG7meG7lsOC4bqgReG7meG7tcO54buZxKjhurRzTeG7meG6tE7hu5zhu5nhu5Zyw4Lhu5lNS+G6uuG7mU3DguG6oEXhu5nEqOG6tMOJReG6smzhu5nhurLDlUhF4bqy4buZxJB4TuG7mU1Lw4lF4bqy4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDvXPDveG7mU3DguG6oE7hu5nDveG6tOG6pGvhu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZTeG6tMONw4Lhu5nhu5Z2ReG7meG7teG7hEXhurLhu5nhurLDgnLhu5nhu7XhuqZF4bq0bOG7mUXhurLDlcONw4Lhu5lN4bq04buxReG7meG7lnThu5lF4bq04buxReG7meG7s+G7sUXhu5nDvcOTReG6suG7mU3hurRyxJDhu5nhurLDgnJt4buZw6Lhu5Dhu5lNw4JF4bq04buZTeG6tOG7r0Xhu5lNw4LhuqBF4buZxKjhurTDiUXhurJs4buZ4bqyw5VIReG6suG7mcSQeE7hu5nDveG7jHLhu5nDvXNF4buZeeG7hGzhu5nhu7XDukXhurLhu5nhu5bDguG6oEVs4buZReG6tOG7sUXhu5nhu7Phu7FF4buZ4bu1w7nhu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZTeG6tE52ReG7meG7lnThu5nDvcOTReG6suG7mcO94bq0TkXhurLhu5lNcuG7nOG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJFbOG7mUXhurThu61N4buZRHThu5lNS8OJReG6suG7meG7lsOCxILDveG7mcO94bq04butxKjhu5nhurR0ReG6tOG7mcO94bq04buM4buZTUvDlUhF4bqy4buZ4bqyw4LDusOC4buZxKjhurThurhF4bqy4buZxJDGsE3hu5l5xalF4bqybOG7mUXhurTDgsODTuG7meG6tOG7hOG7meG7s+G7sUXhu5nhu7XDueG7meG6tMOC4bqiReG7meG6tHRF4bqy4buZReG6suG6tOG6pkXhu5nEkOG7uU3hu5nhu5ZO4buAReG6suG7meG7teG7rU3hu5nDveG6tMOJ4buZ4buWw4LEgsO94buZRHTEkOG7meG7tcOVw41F4bqy4buZ4bqyw4Jyw4nhu5lN4bq04buAReG6smzhu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZReG6tHThu5nhu5bhu6VF4buZ4bq04bq4cuG7mU3hurThu4BFbW1t4buZIOG6tMON4buZ4bu14bq4bOG7meG7teG6okXhu5lFcuG7nOG7meG7msO54buZ4bu1w7nhu5l54bqg4buZTeG7gEXhurLhu5nhurThurhy4buZ4buX4buV4buVw6zhu5nhu7XDlcONReG6suG7meG6ssOCcsOJ4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lEw4LhuqBF4buZTeG6tOG7gEVs4buZ4bua4bq4xJBr4buZ4buhxqFs4bujw6zhu5nhurLDgnLDieG7mU3hurThu4BF4bqy4buZReG7hMOC4buZ4bu14buCReG6suG7meG7tcOVw4zDveG7mcO9w5RF4bqy4buZ4bq04bq4cmvhu5nhu6Hhu5lDxJDhu5lD4bqgReG6tOG7mcSQw5VIReG6suG7meG7tcOVw4zDveG7mUPDguG6oEXhu5nDveG7huG7meG6tOG6uHJs4buZecO6w4nhu5nhu7XDusSQ4buZTcOVScOCbOG7mU3DguG6oE7hu5nDveG6tOG7jOG7meG7teG7hEXhurLhu5nDveG6tMOJ4buZTMO6ReG7meG7mk7hu61Na+G7mcO9TuG7hsOC4buZTeG6tHNF4bqy4buZcS3GoeG7leG7l3Fs4buZ4buaw7nhu5kudOG7mcOi4bq0c8OC4buZ4bq0w4l0ReG7mU3hurR0ReG6tOG7mcO94bq0w5VIReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5kgw6Ii4buZ4buWScOC4buZ4buXcS/hu5dx4buZTcOC4bqgTuG7mcO94bq04bqkbeG7mS7DgsSCRWzhu5lN4bq0TuG7mUXhurR2xKjhu5l54bqmReG6tOG7mUpO4buxReG7meG7teG7r07hu5lF4bqyw5XDjcOC4buZw73hu4xy4buZTcOJdEXhu5nhu5rDueG7meG7tXVN4buZ4bub4bufbHDhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si9F4bulxJBr4buZTVDhu5lExILhu5nhurThu4Thu5lF4bqy4bq0w6jDieG7mcO94bq6ReG7meG7s8OVScOC4buZ4bujw6xtbW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hurHhurRzTeG7meG6tE7hu5zhu5lF4bq04buUReG6suG7mUPhuqJN4buZSk7DuuG7meG7tXVN4buZ4bu1w5XDjMO9bOG7mU1Lw4lF4bqy4buZTeG6tMONw4Lhu5nhurLDgnJF4buZTUnDgmzhu5nhu7TDukXhurLhu5l54buE4buZ4buaw7nhu5kudOG7mcOi4bq0c8OC4buZTcOC4bqixKjhu5lNw5LDveG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ+G6tHLDguG7meG7lsOCxILDveG7meG6tOG6vMO94buZTXbEqOG7meG7lnThu5lEdMSQ4buZTeG6tOG7t8OJ4buZTcOV4buZTcOV4buKReG6smzhu5nhu7V1w4nhu5nhu7XDlMO9bOG7mcSo4bq0w4lF4bqy4buZw71zw73hurThu5ku4buC4buZw53hurThuqThu5kiw4JF4bq04buZ4bqy4bunReG7meG7lknDguG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZIOG6suG6tOG6rOG7mUpO4buc4bqiTeG7mcOiS05F4bqy4buZw5VIReG6suG7meG7neG7mW9D4bq04bq4cuG7mcOqISHDs23hu5nDokvDiUXhurLhu5nhu7Xhurjhu5lNdsSo4buZTUtOReG6suG7meG7tXfhu5zhu5nEkHVF4bq04buZw73hu4BF4bqy4buZTXPDveG7mU1O4buc4bqgReG7mU1LTuG7nMODReG7mU1Lw4lF4bqy4buZ4bu14buEw4Lhu5lF4bqy4buO4buZw71zReG7mXnhu4Rs4buZ4bu1w7pF4bqy4buZ4buWw4LhuqBF4buZ4buWdOG7mUXhurThu7FF4buZ4buz4buxRWzhu5lF4bq04butTeG7mUR04buZTeG6tOG6ouG7meG6tMSC4buZTUvDgWvhu5lN4bq0w5XDjUXhurLhu5nhu5pO4buc4bqgReG7mUPDguG6rsSQ4buZTUtybOG7meG6ssOCc8SQ4buZTHNN4buZ4buWw4LEgsO94buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDveG6tOG6qOG7mU3hurThuqzhu5nhu4rhu5nEkEfDguG7mcO94bq0w4Lhu5l54buEbOG7mcO9SOG7mUpOckVs4buZ4bu1SEXhu5nhu5bhuqzhu5nhurLhu6dF4buZ4buWScOC4buZReG6suG6tMOC4bqgxJDhu5lNT8O94buZTeG7kuG7mcSo4bq04bqg4buZeeG6pkXhurThu5nhu5Z04buZxKjhurThuqDhu5l54bqmReG6tGzhu5lO4buGReG7mUXhu6dF4buZQ+G6rMSo4buZTeG6tMONw4Lhu5lF4bq04buUReG6suG7mUXhurR2ReG7mU3hurTDlMO94buZ4buWdOG7meG6tHRF4bq04buZ4buWw4Lhu5lExILDveG6tOG7mUR1w71t4buZ4bu04buCReG6suG7mU3hurTDjcOC4buZQ+G6rMSo4buZTeG6tMONw4Lhu5nEqOG6tHNN4buZ4bq0w4LEgkXhu5lF4bq04buUReG6suG7mcSQ4buA4buZ4bq04bqmReG6tOG7meG6tHLhu5xs4buZw71zw73hurThu5lEdMSQ4buZ4bq0w4LEgk7hu5lKTsO6bOG7mXnDguG6rk7hu5nhu7PDlUhF4bqybOG7mUPhurThu7dF4buZTeG6tMOV4buKReG6suG7mUXhurThu5RF4bqy4buZTXbEqOG7mU3hurThuq5s4buZw71z4buZReG6tOG7sUXhu5lNw4LhuqBO4buZecOC4bquTm1tbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFJOTeG6tMOJS+G7k+G7jVl0w4Lhu5nhu5Z04buZw7pF4bq0auG7mV3huqDhu5nhurdO4buGw73Dsi/EqOG7jQ==

Bài Và Ảnh: Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]