(Baothanhhoa.vn) - Thập cuộc cùng các tổ chức hội, đoàn thể và tầng lớp nhân dân trong huyện trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội là củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Xương đã tích cực tham gia xây dựng NTM, phát động phong trào “CCB chung tay xây dựng NTM” đến từng chi bộ và các hội viên. Với phương châm “CCB nêu cao gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, nhiều CCB đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, đi đầu trong tham gia xây dựng NTM ở địa phương, tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng góp sức cho xây dựng NTM.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNU9zw7PDoeG7g0F2w6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7h8Oz4buXb8Oh4buX4buLdsOh4buDw6LGocOh4bquw6Hhu4Nvw7LDoeKAnOG7hnPDoWZzw7PDoeG7gnnDoU9y4oCdNC9v4bqhNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6lPZ8Oi4buFYTXhu65vw6rhu6nDoeG7g3Zz4buDw6Hhu4N44buXbsOh4buD4bql4buDw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6Fvc8OzIMOhZsah4bqn4buXw6Hhu69va8Oh4bqg4bqnw6Hhu6/hur3hu5duw6Hhu5nDueG7qcOh4buXb+G6ueG7l8Oh4buF4bq54buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoW92xIJq4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu6lvxqHhu5duw6Hhu6/hu7HhuqfGocOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7l3Dhu5duw6Hhu69vcOG7l8Oh4buVw7nDs8OhMuG7luG7ruG7lDMgw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu5di4buVw6Hhu6t2w6LDoeG7l27GoeG6p8Ozw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buvceG7r8Oh4buXb8OzauG7lcOh4bqgecOh4buDb8Oy4buXb8Oh4buv4bux4buPw6Hhu4PDvcOiw6Fvc8Ozw6Hhu5nhuqfDoeG7g8O94buXbsOh4buDcSDDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6Fvc8Ozw6Hhu5du4bqnxILDoeG7g+G6p+G7l27DoeG6oMOA4buXbsOh4buV4bqt4buXb8Oh4buvxqHhuqfhu5fDoeG7hcOzauG7lyDDoU9zw7PDoeG7gkF2w6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7h8Oz4buXb8OhMuG7guG7guG7hjPDoW92xIJq4buXw6Hhu6p24bqp4buXbsOhKuG7tcO64buXbsOhZuG6q8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu4NB4buDw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buW4buu4buUIMOh4bupb+G6peG7r8OhZnPhu5duw6Hhu6lvxqHhu5duw6Hhu6/hu7HhuqfGocOh4oCc4buC4buC4buGw6Hhu4NvduG7l27DoeG7r8OixILDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu5bhu67hu5TigJ3DoWbhu4nhu5fDoeG7r+G7ueG7l27DoeG7g2/Ds8Oh4buHc8Oh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoW9zw7PDoeG6oMOz4buL4buXMMOhJMO5w7PDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7g2/hurnhu5XDoeKAnOG7guG7guG7hsOh4buX4buLdsOh4buDw6LGocOhbuG7tcO64buXbsOh4but4bql4buXbiDDoW/Ds+G7ieG7l8Oh4buT4buJIMOhb8Oz4buJ4buXw6Hhu4Nw4buXbsOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7luG7ruG7lOKAnSDDoeG7l2/Ds8SpdsOh4buC4buC4buGw6Fm4bqrw6Hhu6lv4bql4buvw6FvdsSCw6Hhu69x4buvw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu4Nv4bq74buvw6HigJzhu4Zzw6Fmc8Ozw6Hhu4J5w6FPcuKAncOhbuG7tcO64buXbsOh4buV4buBdiDDoWbDs8OhZuG6vXbDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7luG7ruG7lMOhxanDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbiDDoeG7r+G6rcahw6Hhu63hu7fhu4PDoeG7mcOi4buXw6Hhu6/hu5/DoiDDoeG7l8OzxKnhu5XDoeG7r8Oz4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l2/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7l8OhZmvDoeG7leG7o8Ozw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7g3jhu5duw6Fu4bub4bupw6Hhu63hu7fhu4PDoeG7g2/GocOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7luG7ruG7lDA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgsOh4bup4buCZ+G7l+G7r2fhu7FhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurHDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6HEg8Og4bqz4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqHhurXDo+G6oy/huqHhurfhurfhu4Xhuq/DoOG6t+G6r+G6t8OjxIPhu6/Eg+G6o+G6t+G6t+G7meG6tS3EgzDhu5Hhu6luYcOhw6Lhu5nhu68pYU9zw7PDoeG7g0F2w6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7h8Oz4buXb8Oh4buX4buLdsOh4buDw6LGocOh4bquw6Hhu4Nvw7LDoeKAnOG7hnPDoWZzw7PDoeG7gnnDoU9y4oCdYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTVP4bqn4buXbsOh4buD4bq5xILDoeG7guG7guG7hsOh4buDw73DosOh4buDb8Ozw6Fvc8Ozw6Hhu6lvccOh4bqjIMOhT3PDs8Oh4buC4buC4buGw6Hhu69v4buPw6Hhu6/hu7Hhurvhu5fDoeG7qnbhuqnhu5duw6Eq4bu1w7rhu5duMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVGa8Oh4buD4bql4buDw6Hhu4Phurvhu6nDoW9zw7PDoeG6oOG6p8Ohb3PDs8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7r8Oy4buDb8Oh4buDQeG7g8Oh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4bupb8ah4buXbsOh4buv4bux4bqnxqEgw6Hhu5XDouG7l27DoeG7meG6rcOzw6Fvw7NqdsOh4burduG6qcOh4buDw6LGoSDDoU9zw7PDoeG7guG7guG7hsOhb3bEgmrhu5fDoWbhuqvDoeG7g2/DtcOhZuG6rcahw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhb3PDs8Oh4buZ4bqn4buVw6Hhu69x4buvw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDw6Hhu692xILhu4vhu5fDoeG7r+G7sXbEgsSp4buXIMOh4bqgw6rhu5fDoWZz4buXbsOhZuG7ieG7l8Oh4buD4bql4buXw6Hhu4dzIMOhb3PDs8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7r29w4buXbsOh4burdsOiw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7h3Z0w7PDoeG7rcOz4buXb8Ohb8ah4bqt4buvw6Hhu4Nvw7PDoeG7h3Mgw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6Hhu5ly4buXbsOhbm9o4bupw6Hhu5fhu4t2w6Fu4bu1w7rhu5duw6Fmw7Nr4buXw6Fv4buN4buXb8Oh4buvw7Phu4vhu5fDoeG7r8Oz4buJ4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTw7Phu5dvw6Hhu6/hu4kgw6Hhu69vxqHhuqXhu6/DoeG7l25vw6jGocOh4bqg4bu1w7rhu5fDoeG7meG7i+G7l8Oh4buZ4bqn4buVw6Fuw7Phuqd2MMOh4buCeOG7l27DoeG6oMO5w7PDoWbhu5sgw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7qW/GoeG7l27DoeG7r+G7seG6p8ahw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buW4buu4buUIMOhT3PDs8Oh4buC4buC4buGw6FvdsSCauG7l8OhZuG6q8Oh4bqgw6rhu5fDoWZz4buXbsOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buXb8OzxKl2w6Fvc8Ozw6HhuqDDs+G7i+G7lyDDoeG7l2/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7l8Oh4buvQcOh4buXbnbEgmrhu5fDoeG7r2/DouG7lcOhbsOzw6LDoW/Ds+G7ieG7l8OhZuG6u+G7ryDDoW/Ds+G7ieG7l8Oh4buDcOG7l24gw6Fvw7Phu4nhu5fDoeG7g8O9w6LDoWZrw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buD4bql4buDw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bux4buN4buXb8Oh4buDcOG7l27DoeG7g3Phu5duIMOh4buD4bql4buDw6Hhu5dv4bqnw6HhuqBi4buXw6Fv4bubw6Igw6Hhu5dv4bq74buvw6Hhu5nhuqfDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Fm4bu14bul4buXbsOhbsOzw6LGocOh4buvb3Dhu5duIMOh4buT4buL4buXb8Oh4buV4bu1w7rhu5duw6Hhu5dzw7PDoWZy4buXbsOh4bupb3nhu4PDoeG6oHnDoeG7reG6qeG7l8Ohw4N24bq74buvMMOh4buub2fGocOhZuG7myDDoeG7g2/DtcOh4buvw7Lhu5dvw6Hhu7HDs+G7i+G7l27DoeG7r+G7scah4buXbsOh4bqvw6Hhu5di4buVw6Hhu6/hu7HFqcOh4buZ4bqtw7PDoWbhurnEgsOhMuG6o8Og4bqhxIMt4bqjw6DhuqHhurUzIMOh4buD4bql4buDw6Fvc8Ozw6Hhu4Lhu4Lhu4bDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhZuG6q8Oh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DocSD4bqjw6Hhu5Phu5XDoWbhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4buvb3Dhu5cgw6HhuqDDucOzw6HhurEww6DEg+G6s8Oh4buXbuG6p8SCw6Hhu4Nw4buXbiLDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6HDo+G6r8Oh4buT4buVw6Fm4bu14bul4buXbsOh4buZw7Phu4vhu5fDoW7Ds8Oiw6Fm4buN4buXbyDDoeG6oMO5w7PDocSDMOG6o+G6r8Ogw6Hhu5du4bqnxILDoeG7g3Dhu5duIsOhw6PhurPDoeG7k+G7lcOhZuG7teG7peG7l27DoeG7l3PDs8OhZnLhu5duIMOh4bqgw7nDs8Oh4bqxMOG6o+G6t8Ogw6Hhu5du4bqnxILDoeG7g3Dhu5duIsOh4buX4bqtxqHDoeG6oGjhu6/DocOjxIPDoeG7k+G7lcOh4buT4buL4buXb8Oh4buV4bu1w7rhu5duIMOh4bqgw7nDs8Oh4bqxMOG6oeG6o8Ogw6Hhu5du4bqnxILDoeG7g3Dhu5duMMOhRuG6peG7l27DoeG7g293w6Hhuq4gw6Hhu4PhuqXhu4PDoW7Ds8Oiw6Fm4buN4buXb8Ohb3PDs8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoWbhuqvDoeG7r8Oy4buDb8Oh4buDQeG7g8OhbuG7m+G7qcOhZuG6u+G7r8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buDb8O9w6Hhu6/hu7Hhu7XDuuG7l27DoeG7r8Oy4buDb8Oh4buvecOhZuG6u+G7r8OhZsOiw7Mgw6HhuqDDucOzw6Hhu6904buXbsOh4buFw7Nq4buXw6Hhu6/DsuG7g2/DoeG7meG6p8Ohw6Phuq/DoDDhurfhuq/DoMOh4buV4bqjMMOh4buG4buL4buXw6Hhu4Phuq3hu5dvw6Fm4bubIMOhZuG6q8Oh4buD4bubw6HhurXhuqHhuq/DoW9zw6Hhu4Lhu4Lhu4bDoW/Ds+G7ieG7l8OhZuG6u+G7r8OhZmvDoeG7meG6p+G7lcOhZuG7teG7peG7l27DoW7Ds8OixqHDoeG7r29w4buXbiDDoeG6oMO5w7PDoeG7r3Thu5duw6Hhu4XDs2rhu5fDoeG7r8Oy4buDb8Oh4buZ4bqnw6HhurMw4bq1w6DDoMOh4buV4bqjMDAwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUbDs8OhZnDDs8Oh4bqgw7nDs8OhZuG7myDDoWZrw6Fu4bub4bupw6Hhu6lv4bq94buXw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Fm4bulw7PDoeG7rXHhu5duw6Hhu6/Ds+G7l2/DoeG7r2/hur3hu5cgw6Hhu5dvw6rhu5fDoeG7r2/hu7fhu4PDoeG6oMSpw6Fvw7NrdsOh4buHw7Phu4nhu6/DoeG7qW/huqXhu6nDoeG7mXbDquG7r8Oh4buDb8ahw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7heG6ueG7l8Oh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7l3Dhu5duw6Hhu69vcOG7lyDDoeG7g+G6peG7g8Oh4buD4bq74bupw6Fvc8Ozw6Hhu4Lhu4Lhu4bDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvxqHhuqfhu5fDoW92xIJq4buXw6Fm4bqrw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu6lvxqHhu5duw6Hhu6/hu7HhuqfGoSDDoeG7lXDDoW/hu43hu5dvw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG6oMOq4buXw6Hhu5NvaMahw6Fma8Ohw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7r8O9w6Hhu63huqXhu4Nvw6Hhu6lv4bql4bupw6Hhu5l2w6rhu68gw6HDg+G6ucSCw6Hhu6/EkeG7l27DoeG7g3Phu6/DoeG7g+G7pcOh4buv4bqtw7PDoeG7l2/huqfDoeG6oGLhu5fDoW/hu5vDosOh4buvb3Dhu5fDoeG7hcahw6Hhu4Lhu4Lhu4bDoeG7q3bhuqnhu5fDoeG7meG6riLDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu5Vww6Fv4buN4buXb8Ohb+G6p+G7l27DoeG7g+G6ucSCw6Hhu4Lhu4Lhu4Yww6Hhu6p2w6LDoWbhu5sgw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4buHc8Oh4bqj4bq14bqjw6Hhu5dv4bqnw6HhuqBi4buXw6Fv4bubw6LDoeG7r29w4buXw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoWbhu4/DosOh4buH4bqn4buXw6FvdsSCauG7l8Oh4buqduG6qeG7l27DoSrhu7XDuuG7l27DoWbEqXbDoeG7g+G7m8Oh4buvw73DoeG7reG6peG7g2/DoeG7qW/huqXhu6nDoeG7mXbDquG7r8Oh4buFxqHDoeG7guG7guG7hsOh4burduG6qeG7l8Oh4buZ4bquIMOh4bqgw7nDs8OhxIPhuqEw4bqv4bqx4bqvw6Hhu4N2ceG7l8Oh4but4bql4buDb8Oh4buD4bql4buDw6Hhu5nGoeG6rcOzIMOh4bqgw7nDs8Oh4buvdOG7l27DoeG7k8Oz4buXb8Oh4bupb8Oyw6HhurfDo8Ogw6Hhu6/hu7HDs2p2w6FmcuG7l27DoeG7r+G7ucOh4buXbnZy4buXw6HDg+G6q8Ohb3PDs8Ohb+G7m8OiIsOhw4PhurnEgsOh4buvxJHhu5duw6HhuqHhuqHhurXDoeG7g3Phu6/DoeG7g+G7pcOh4buZ4bu1dsOh4buXw7Nq4buVw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buD4bql4buDw6Hhu5dv4bqnw6HhuqBi4buXw6Fv4bubw6LDoeG7r29w4buXw6Hhu4PDvcOiw6HhuqPDo8Ohw4Phuqsgw6Hhu69v4buPw6Hhu6/hu7Hhurvhu5fDoeG7r+G7seG7i+G7l8OhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoW92xIJq4buXIMOh4bqgw7nDs8Oh4buvdOG7l27DoeG7r+G7seG7j8OhbsOz4bqlw6HhurHhurHDoMOh4buv4buxw7NqdsOhZnLhu5duMMOh4buWbsah4bqnw7PDoeG7scOiIMOh4buD4bud4buXw6Hhu4Phu5vDocSDw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6Fvc8Ozw6Hhu4Lhu4Lhu4bDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOh4buvxJHhu5duw6Hhu4Nz4buvw6Hhu4Phu6XDoeG7r+G6rcOzw6Hhu4Nw4buXbsOh4butxanDocOD4bqrIMOh4bqgw7nDs8Oh4buvdOG7l27DoeG7r+G7seG7j8OhbsOz4bqlw6HhurPhuq/DoeG7r+G7scOzanbDoWZy4buXbjDDoUZxw7PDoeG6oMO5w7PDoeG7lXDDoW/hu43hu5dvw6Fv4bqn4buXbsOh4buD4bq5xILDoeG7guG7guG7hiDDoeG7r3bEgsOh4buVw7nDs8Oh4buHY+G7r8OhZuG6vXbDoeG7qW/huqXhu6/DoWZz4buXbsOh4buv4bu5w6Hhu4N2ccOzw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoOG6oeG6syDDoeG7l2/hu7Xhu5duw6Fm4buJ4buXw6Hhu5fDosSCw6Fm4bqrw6Hhu4Phu5vDocOjw6DDoWbDuuG7l8Oh4bqg4buPw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoWbhu4/DosOh4buH4bqn4buXw6FvdsSCauG7l8Oh4buD4bubw6Hhu6/hu7nDoeG6ocOhZuG7ieG7l8Ohw6PDoW/huqfhu5duw6Hhu4PhurnEgsOh4buC4buC4buGMMOhT8OzauG7l8Oh4buvxqHhuqfhu5fDoW92xIJq4buXw6Hhu4Phu5vDoeG7r3Thu5duw6Hhu61xw6HhurHhurfDoWbhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu4PhurnEgiDDoeG6oMO5w7PDoeG6sTDhuqHEg8Ojw6Hhu4PhurnEgsOh4buH4bub4buXbsOh4buV4bql4buvw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7mcah4bqtw7PDoeG6oOG6p8Oh4bqxMOG6r8Ogw6DDoeG7leG6o8OhZuG6u+G7r8Oh4buv4buxcuG7l27DoeG7g+G6ucSCw6Hhu5nhurvEgsOhbnUwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7km9w4buXbsOh4buDb8O1w6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7g+G6peG7g8Oh4bupb8ah4buXbsOh4buv4bux4bqnxqHDoeG6oMSpw6Fvw7Phu4nhu5fDoWbhurvhu68gw6Fu4bub4bupw6Hhu4Nw4buXbsOhZmvDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7g+G6u3bDoW/huq3DoeG7r+G6veG7l27DocOD4bqrw6Fvc8OzIMOh4buD4bqp4buXb8Oh4burdsOi4buXw6Hhu5Vww7PDoeG7r+G7seG7teG7peG7l24wMDAgw6Hhu4PhuqXhu4PDoW9zw7PDoeG7guG7guG7hsOh4buDw7rDoeG7rcWpw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoWbhu4/DosOh4buH4bqn4buXw6FvdsSCauG7l8Oh4buD4bud4buXw6FvYuG7l27DoW/huqXDs8Oh4buvb8Ozw6FmdsOiw6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l27DoeG7reG6qeG7l8Ohw4N24bq74buvw6Hhu69vcOG7l27DoeG7q3bDosOh4bupb8ah4buXbsOh4buv4bux4bqnxqHDoeG7guG7guG7hsOh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu5PDs+G7l2/DoeG7r+G7iTDDoeG7qnbDosOhZuG7m8OhZuG6q8Ohw4N24bq74buvw6Fvw7Nq4buXw6Hhu5dvw7PEqXbDoWbDs2vhu5fDoW/hu43hu5dvw6Hhu4Lhu4Lhu4bDoeG7meG6p+G7lcOh4buTw7Phu5dvw6Hhu6/hu4nDoW7Ds+G7n8OzIMOh4buTw7Phu5dvw6Hhu4XGocOi4buXb8OhbsOz4bufw7Mgw6Hhu6/huq3GocOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7g2/GocOh4buXb8OzxKl2w6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l27DoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4bqg4bqnw6Hhu5nhuqfDoeG7r+G6u+G7lcOhbuG7tcO64buXbiDDoWZz4buXbsOh4buZQeG7g8Oh4buDb8ahw6Hhu5dvw7PEqXbDoW7Ds8Oiw6Fm4buN4buXb8Ohb+G7o+G7g8Ohb+G7n8OzMMOhT3PDs8Oh4buD4bud4buXw6Hhu6lvccOzw6Fv4bun4bupw6HhuqDDucOzw6Hhu5Zu4bq54buXw6Fv4bqn4buXbsOh4buCb8Oy4buXb8Oh4but4bql4buDb8Ohw4PhuqvDoW9zw7PDoW92xIJq4buXw6Fuw7N34bupw6Hhu4NvxqHDoeG7g+G6peG7g8Ohb3PDs8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG6oMOixILDoeG6oHHhu5fDoeG7tXbDoWbhuqvDs8OhZmvDoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4but4bqp4buXw6HDg3bhurvhu68gw6HhuqDDucOzw6Hhu5dudnLhu5fDoeG6oHHhu5fDoeG6oMOixILDoeG7meG7i+G7l8Oh4buvw7nDs8Oh4bq14bqvIOG6seG6t8Oh4buv4bqyw6FmcuG7l24ww6Hhu5ZuxqHhuqfDs8Oh4buxw6Igw6Fvc8Ozw6Hhu4Phu53hu5fDoW92xILDoWZz4buXbsOhZuG7teG7p+G7g8Oh4bq3IOG6tcOh4buv4bqyw6FmcuG7l27DoeG7r+G7ucOh4burduG6tMOhbsOzd+G7qcOh4buXb8OidsOh4buFxqHDoeG7g+G6peG7g8Oh4buC4buC4buGw6Hhu63huqXhu5duw6Hhu5nDquG7qSDDocOj4bqh4bqvw6Hhu6/hu7HDs2p2w6FmcuG7l27DoeG7r+G7ucOh4burduG6tMOh4buXbm/DtMOiw6Hhu6/hu43hu5dvw6FmcuG7l27DoWZzw7PDoWZrw6Fuw7N34bupw6Hhu4PhuqXhu4PDoW9zw7PDoeG6oMOz4buL4buXw6Hhu4Phu5vDoW/GoeG6p+G7l8Oh4buD4bqp4buXb8Oh4buTb+G7m8Oh4buTb2Lhu5fDoeG7g+G7m8Oh4buXbnZy4buXw6HhuqBx4buXw6Hhu63huqnhu5fDocODduG6u+G7ryDDoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTw7Phu5dvw6Hhu6/hu4nDoW9zMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhu69nw4Phu68tw6Lhu5nDs27hu5ddw6Hhu7HDs25v4buvImE1NOG7reG7r+G7scah4buXbjXhu4bhuqfDs8Oh4bqg4bqnw6Hhuqnhu5dvXcOhT+G7tcO64buXbsOh4buub8O64buVNC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NC/hu6k1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]