(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) ở Cầu Nà Cù, Bạch Thông, Bắc Cạn, Bác đã tặng TNXP 4 câu thơ “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Sau bao nhiêu năm, lời Bác dạy vẫn còn sống mãi trong lớp lớp thanh niên Việt Nam và TNXP Thanh Hóa. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINK4bq0w4DDoiPhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG6qMOAdOG7lcOi4bu14buXdXThu5XDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDonLhurtzw6LDgeG7l211w6JyeMahw6LEqOG6uWrDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDVOG7leG6u+G6qsOi4bqt4bqlLeG6qS3huqdlYuG6p2HDokrhu5fEgsOiw4Hhu6Nq4buXw6Lhu5bhu6vDokrhu5fhu5vDolPGoXThu5fDomzhur/Domzhu490w6LDgeG7l+G7gXPDomx2dMOi4bqm4bujw6LDgeG7l8OpdOG7l8OidMah4buNdMOi4bqow4B04buVw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOi4bqhI1Q+4bu04bqjw6LDvcOiSsOtw4DDolThurvDokrhuqJhw6LEqOG6vWrhu5fDoiPhu5fGsHThu5Vhw6LEqOG7h2rDokrhur10YcOixKjhurlqw6Js4bq/w6LDgeG7hXThu5XDoiNUPuG7tMOi4bqrw6JqaMOAw6LDgeG7l3bDouKAnFHhu5fGsHThu5XDomrDusOi4bqmxqHDtGrDouG7leG7ncOiceG7l8O6L8OiSuG7l+G7n8OiQXnDonLDuXThu5XDonHhu5fGsHThu5XDosSpw7V0L8OiTOG6u3XDonThuqDGocOi4bqm4bq7w6JyaeG7tcOixKnGoeG7kXQvw6Lhu7bDgOG6quG7j8OBw6Jq4buX4bubw6Lhu4fDgcOicuG6u3PDonThu4104oCdw6HDokDDqcOAw6LEqcOpdcOidOG7l8ah4buNw4DDonThu4FzYcOicnjGocOixKjhurlqw6Jr4bq94bqqw6Lhuqbhu4l0w6Jqw7l0w6JB4bupdOG7lcOic+G6v8ahw6LDgeG7uXV04buVw6Jyd+G7tcOicnfhu7XDosOB4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6IpxqHDtMOBw6JUw6lzw6LhuqbhurvDoiNUPuG7tMOiI+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqcOhw6LDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6qsOi4bu1Sm10w4Ft4bu54bq1xIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tcahSm10w4Ft4bu54bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXhuqzGoWvDgeG7lzjDomPhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDouG6qeG6reG6qeG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6p2XhuqliL+G6p2Rka+G6qeG6pWRixJHhuqXhuq3DgWRk4bql4bqr4bqpcuG6pcOhcOG7teG7lTfhu7kyYsSRZOG6tcOiw6lyw4Ey4bq1SuG6tMOAw6Ij4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6LhuqjDgHThu5XDouG7teG7l3V04buVw6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6Jy4bq7c8Oiw4Hhu5dtdcOicnjGocOixKjhurlq4bq1w6IvxIPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1SsOp4bu1w4HGoXV04bq1xIPhu5bhu7HGocOiSuG6tMOAw6IjVD7hu7TDosOB4bufdOG7l8Oi4bqm4bq7w6Lhu5bhu7HGocOibOG7q3Thu5XDouG7l+G6sHZ04buVw6J04buV4bqweMahw6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6LDvcOi4buXw4DhuqrDtHTDomzDqnXDouG7tOG7l+G6oMOi4bu2w4Dhu6lqw6LhuqFRxqHhu410w6Lhu5TGocOpdOG7leG6o8Oiw4Hhu7nDqXXDouG7l+G7r8Oiw4Hhu7l5w6Jq4buXdcOi4buX4buxxqHDouG6psah4buNdMOi4buXw4DhuqrDtHTDouG7tsOAw6l0w6Lhu5bDusOpw6LEqeG7o8Oiw6p04buXw6Lhu5fhurDDvXThu5XDomt1w6LEqeG6v3XDokHhu6nDouG6qcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgynhu4l0w6LDgcahdOG7l8Oiw4Hhu5fDrXTDomnhuqphw6LDgeG7ueG7jXTDomzhurB4dOG7lcOibOG7rcahw6Jzd8ahw6LhuqbhurvDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdGHDosOBw4DhuqrDouG7teG7l8OtdMOibMawdOG7lcOiauG6tMOAw6IjVD7hu7TDomrDusOi4buXdeG6u3TDomrDqnThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6J04buX4bqwdOG7lcOiY+G6pcOidOG7leG6u3TDomrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6Jsw7XDgMOiauG7l8OAdOG7lcOiw4HGoXThu5fDosOB4buXw610w6Lhu7fDgOG6quG7j8OBw6LDgWhzw6JB4bupdOG7lcOi4bqm4bq7w6Jy4bq7c8Oi4bqmxqHDtGrDosOB4buXbXXDouG7leG6sHZ04buVw6LEqOG6uWphw6Lhuqbhu53DonThu5Xhu5fhu6HDqcOiw4Hhu5104buXw6Js4burdOG7lcOibOG7scahYcOidOG7l8ahw7XDgMOidOG7leG6sHjGocOicsOAxrB0w6Jy4bq7w6LDgWlzw6Lhu5XhurB2dOG7lcOiQeG6uXThu5XDomrhu5d1w6JqdXTDomrhu5fhurnDgMOidHXGocOiw4Hhu5dtdcOiw4Hhu7nhu410w6LDgWnDgcOiasOqw6Jq4bq5asOicuG7oXThu5fDouG6puG6tGrDocOiSuG6tMOAw6IjVD7hu7TDoiPhu7nhu6N04buXw6I+w4BodMOiI3Xhurt0YcOi4bqo4bq/w6Ij4bu54bqweHThu5XDolPGoXThu5fDouG6oVTGsHThu5XDokrhu6l04buV4bqjYcOiQcOpw4DDouG6p+G6pcOidOG7gXPDosSp4bqwdnTDosOB4bu5w6rGocOi4bqm4bq7dcOiVMOpc8Oi4bu5w6nDosSo4buHasOiccah4buPc8OiQeG7qXThu5XDonThu5fhurB04buVw6Jqw4Dhu7Fqw6JB4bupdOG7lcOi4bqm4buJdMOi4bu5acOBw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0YcOi4bqmecOiauG7l+G7q3Thu5XDosawdOG7lcOi4bu3w4Dhuqrhu4/DgcOibOG7o3Thu5fDouG6psO1w6Lhu7fDgOG7jcOidOG7l8OsdMOi4bqpw6Lhu5fDqcOibGnDgcOi4buXdcOpdOG7lcOi4buXw7rDqcOixKnhu410w6LEqXjDokHGsHThu5XDonvhu410w6Lhu7fDgOG6qsOi4buXdeG6vWrhu5fDosOB4bu54burdOG7lcOiamjhuqrDouG7gXTDouG7t8OAw6rDouG6puG6u8OiauG7l+G7gXTDonTDgMawxqHDocOiQMOpw4DDonThu5fGocO1w4DDonThu4Fzw6LhuqZpw4HDouG6psOqw6Jqw6rGocOiw4Hhur11w6JsacOBYcOicuG6u3PDomzhurB4dOG7lcOibMahw7R0YcOidOG6sHdqw6Js4buRw6Jq4buX4buBc8OiQcO6asOiamjhuqphw6JqdXRhw6Lhu5XGocOpw6Js4buddOG7l8OixrB04buVw6LEqeG6sHdqw6Jsw63DgMOic3fGocOiasO6w6LDgeG7l8OAw6J04buXw6zhu7XDocOiI8OA4bqqw6J04buXxqHhu410YcOicuG6u3PDonHGoXThu5fDosOB4buPw6J0xrB04buVw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOiceG7l8awdOG7lcOiw4Hhu7nhurl04buXw6Js4bqweWrDouG7ucSCxqHDouG7uXVhw6Jqw7rDonThu5fhuqR04buVw6J04buBc8Oiw4Hhu5fGoeG7jXTDosOBw6nGocOixKnhu6PDosOB4buXxqHDtMOBw6Lhu5fhur3GoWHDonHGoXThu5fDosOB4buPw6Jy4bq9xqHDonHhu5fDusOiceG7l+G7gXTDonThu5fhurB04buVw6LhuqZ3xqHDokLDomrhu5fhu5vDomrEgsOpw6J04buV4bqweMahw6Jy4bubdOG7l8OiSsODw6Lhu5bhu6thw6LhuqZ5w6Jq4buX4burdOG7lcOixrB04buVw6IjdeG6u3TDouG6puG7iXTDouG7t8OA4bqq4buPw4HDosSp4bq5c8Oiw4Hhu7nDg8OicuG6u3PDosSp4buDdOG7lcOibOG6sHlqw6HDolHhu5fGsHThu5XDouG7teG7l8ODw6JqxrB04buVw6J04buV4bqweMahYcOidMOp4bqqw6LDgeG7ucOpdOG7lcOiw4Hhu7nhur3GocOiasSCw6nDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6Js4bq/w6Jqw7rDosOB4buXw4DDonThu5fDrOG7tcOi4buX4bq7dOG7lcOiw4Hhu7nhu4Fzw6LDgeG7ucahw7TDgMOibOG7q3Thu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINMw6nDouG7teG7l8OtdMOiauG6uXTDosSp4buxYcOi4buX4buxxqHDouG6psah4buNdMOiauG6tMOAw6IjVD7hu7TDomzDtcOAw6Jqw7rDouG7l3Xhurt0w6Jqw6p04buXw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6J04buX4bqwdOG7lcOidOG7l8ahw7XDgMOidOG7leG6sHjGocOiw4Hhu7l1dOG7lcOiQeG7qcOibMO6w6Lhuqbhu4l0w6LigJzEqcO1dMOi4buVw6l0YcOi4bqm4bqkdOG7lcOiauG7l+G7m+KAncOi4bu3w4Dhuqrhu4/DgcOicuG6u3PDouG7lcah4bq7w4DDouG6puG6u8OiceG7l8ahw6LDgcOA4butxqHDomrDqXVhw6JB4bq2asOi4bqq4buPw4Bhw6J04buX4bqkdOG7lcOiauG6tMOAw6IjVD7hu7TDonThu4Fzw6LhuqjhurDDqcOiaeG6qsOi4bqm4buJdMOicuG6u8OibMah4buRc8Oiw4HhurTDqcOiauG7l3XDomp1dMOiauG7l+G6ucOAw6LDgcah4buP4bu1w6LDgcODasOi4buVaOG6qsOia+G6tHThu5XDokHhurTDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6HDoiPGoeG7jcOAw6LEqcah4buRw4DDonThu5fhurDDomrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6JMxqF04buXw6Ij4buX4bq5xqHDolThu6N04buXYcOi4bqo4bq/w6JMxqHDtXTDoiPhu5fhurB5dOG7lcOi4bqhxKjhurnDoiPhu5fhurB3auG6o8OiceG7l8OpxqHDouG7l3XDqXThu5XDouG7lcOtdMOiZMOi4buXw6nDosOB4bu54burdOG7lcOi4bu54bqydOG7lWHDonTDgMawxqHDosSpw7lhw6LDgeG7l8Oqw6Jq4bq5w6HDokvhurB3xqHDosOB4bq5dMOi4bu54bqydOG7lcOixrB04buVw6LDgeG7ueG7q3Thu5XDouG6qG10w6J04buV4buXw7Rhw6Lhu5XhurJ04buVYcOi4bu5xqHDtXThu5XDocOhw6HDomxtc8OicuG6vcahw6LDgeG7l8OAw6J04buXw6zhu7XDouG7l+G6u3Thu5XDonThu4Fzw6LDgeG7ueG7jXTDouG6p+G6peG6pcOiw4Hhu7nGocO0w4DDomzhu6t04buVOcOiUuG7jcOiUcahc8OiTMOpdGHDouG6qOG6v8Oi4buWeeG7tcOiI+G7l+G6u3Thu5fDouG6oSPhu7nGocO0w4DDokB2dOG6o2HDomrhu5fEgsOi4bqo4bqww7104buVw6JqdsOiceG7l+G7m8OiQcOCw6nDomrhu5fhuqTDqcOic+G6ueG6qsOidMawdOG7lcOidOG7leG7l8ahw7Thu7U5w6JTw6nGocOiPsOAaHTDoiPDgOG6quG7j8OBYcOiSuG7l8SCw6LDgeG7o2rhu5fDouG7luG7scahw6JK4bq0w4DDoiNUPuG7tMOi4bqo4bq/w6Lhu7bDgMOpdOG7lcOiUuG7sWrDouG6oeG7lsOsw4DDolLhu7Fq4bqjw6J04buXw6x0w6LDgeG7ueG7q3Thu5XDomrhu5fhu4Fzw6JBw7pqw6LhuqnDouG7l8Opw6Lhu7nhurJ04buVw6Jx4buPw4HDouG7l3nhu7XDomrhu5fhu4F0w6J0w4DGsMahw6HDocOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Hhu5fGsHThu5XDomrhu5fhu5/DonLhurtzw6JxxqF04buXw6LDgeG7j8Oi4buVxqHhu6fGoWHDonThu5fGocO1w4DDomrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6LDgcOA4butxqHDomrDqXVhw6JB4bq2asOi4bqq4buPw4DDonThu5fhurB04buVw6Lhuqbhu4l0w6Lhu5fhu4F04buVw6JBw6nhuqrDouG6pnfGocOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6Lhu5fhu7HGoWHDonLhurtzw6J04buXaHTDomrhu5fhurZ04buVw6Lhu5XGocOqxqHDouG7t8OA4bqq4buPw4HDomrhu5fhu4/Domzhu7Fhw6Jq4buX4bubdOG7l8OiQeG6uWrhu5fDomrhu5d1w6Js4burdOG7lcOibOG7scahYcOiQeG6sMOAw6LDgcOtc8OiauG6uWrDouG7l8ahw7R0w6LhuqbDrMOBw6JyxqHhu410w6Lhu7fDgMOpdMOibOG7j3TDoiNUPuG7tMOibOG7kcOiw4HDgOG6quG7jXTDosOB4bu5w4DhuqrDtXRhw6Lhu5XGoeG6uXXDomvDg2rDomp1dMOiauG7l+G6ucOAYcOiw4Hhu5fhu4/DouG7l8O0w6LDgeG7ucOzw6Lhu5fGoeG7kcOAw6LhuqbhurvDosOB4bu5aHTDouG7t8OAQsOidOG7l+G6pHThu5XDomzDunThu5XDouG7lcO64bu1w6JqxILDqcOicuG6tGrDonLhurB5dOG7lcOiI1Q+4bu0w6HDoiPhurLDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuqfhuqvDomzhu490w6J0w6nhuqphw6Lhu5bhu7HGocOiSuG6tMOAw6IjVD7hu7TDosOB4bufdOG7l8OibOG6v8Oi4bu14buX4bupxqHDouG7l3nhu7XDouG6pnfGocOiI+G7n3Thu5fDokx14bq7dMOiI1RKQMOi4buW4burw6JK4buX4bubw6JTxqF04buXw6LhuqbhurvDomrhurlqw6J04buV4bq7dOG7l8OiauG7l+G6tmrDonThu4F04buVw6LDgeG7l8Opc8Oic+G6sMOAw6Jsw7XDouG6qMOAacOBw6LhuqZ3xqHDosOB4bufdOG7l8Oi4buVxqHDqsahw6Lhu7fDgOG6quG7j8OBw6Jq4buX4buPw6Js4buxw6Lhu5fhurDDvXThu5XDouG6p8OicsOtdMOiw4Hhu5dtdcOi4bu2w4Dhuqrhu4/DgcOibOG7o3Thu5fDouG6q+G6pcOiasSCw6nDoiPhu5fEgsOiw4HhurB3dOG7lcOiSuG7l+G7m3Thu5fDouG7teG7l8SCw6Jq4buXdcOi4buX4buxxqHDouG6psah4buNdMOibOG6vcOBw6JlxJFhYjQ5w6Jj4bqr4bqnw6Jq4bq0w4DDoiNUPuG7tMOibOG6sHlqw6JqxrB04buVw6J04buXw6x0w6Jy4bq7w6JyxqHDtMOBw6JB4buhOcOi4bqpw6FjZOG6p8OidOG7leG6sHjGocOi4buX4bqww7104buVw6Jq4buX4buPw6Js4buxw6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6LEqcahdOG7lznDouG6qcOh4bqtZGLDoiNUPuG7tMOiw4HhurLDosOB4bu5w610w6Js4bqweWrDouG7l+G6sMO9dOG7lcOiauG7l+G7j8OibOG7scOic8OpxqHDosOB4bq5dOG7lcOi4bu14buX4bubOcOi4bqp4bqn4bqtw6J04buV4bqweMahw6Lhu5fhurDDvXThu5XDomrhu5fhu4/Domzhu7HDomrhu5dpw4HDomzhu7Fqw6Jrw6nDomrDqXM5w6JlZWHEkTTDomrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6Js4bqweWrDouG7l+G6sMO9dOG7lcOixKnDqnXDouG7l8ah4buRc8Oi4bqqw6LDgeG7j2HDouG6p8Oh4bqrZeG6p8OiauG6tMOAw6IjVD7hu7TDomzhurB5asOi4buX4bqww7104buVw6Jq4buX4buPw6Js4buxw6LDgeG7uXnDompp4bu1w6LDgeG7l+G6sHh04buVw6LhuqjDgOG6quG7jXTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMpd8ahw6LDgcahdOG7l8Oiw4Hhu5fDrXTDosOB4bu54bq5auG7l8OidOG7l8ahw7Rzw6Jqw6l1YcOiauG6uWrDompp4bu1w6Lhu5fhu7HGocOiauG6tMOAw6IjVD7hu7TDosOB4bufdOG7l8OicsOAxrB0w6LEqeG6uXPDokHhurnDgcOidOG7l8ahw7Rzw6LhuqbDg8OiauG7l+G7m3Thu5fDosOB4bu54bujw6LhuqbhurvDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDomrDusOi4buXxqHDtMOAw6Lhu7fDgMOqw6Jq4bq5asOiasOA4buxasOi4bqmw6x0w6Js4buxdOG7lWHDomrhurlqw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6LDgeG7l8ahw6Jsw4DDqWHDouG7t8OAw6nDomzDusOibOG6v8Oi4bqow4Bpw4HDouG7l8ahw7R0w6J04buXxqHDtcOAw6Jq4bq0w4DDoiNUPuG7tMOiw4HGoeG7jcOAw6LEqcah4buRw4DDosOB4bu5dXThu5XDomrhurlqw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6Jq4buXw4B04buVw6JB4bq2asOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDonTGsHThu5XDosOB4buXxrB0w6Jzd8ahw6LhuqFUI1PhuqNhw6JsxrDDosOB4buX4bujw6Lhuqbhu4F0w6JzxqF04buXYcOicuG6u3Thu5XDouG6puG7gXTDouG7l8O6w6lhw6JB4bupdOG7lcOi4bqmw4DGoWHDokHhu6l04buVw6Jx4buX4bunbWHDouG6puG7ncOidOG7leG7l+G7ocOpw6LDgeG7nXThu5fDomzhu6t04buVw6Js4buxxqHDocOhw6HDouG6puG6u8OibMOpdOG7lcOiw4Hhu7nDvcOiw4Hhu5fhurt04buXw6JCw6LDgeG7l+G6tmphw6LDgeG7l8O6xqHDouG7t8OAbXTDosOB4bu5dXThu5XDonPhu6/GocOiauG6tMOAw6IjVD7hu7TDocOiI8ah4buNw4DDosSpxqHhu5HDgGHDonThu5fhurA4w6Lhu5bhu7HGocOiSuG6tMOAw6IjVD7hu7TDouG7l8OA4bqqw7R0w6JU4buX4bqww6Ij4buXw6l04buXw6Js4bq/w6Lhu5fGoeG7j3TDouG6rcOh4bql4bql4bqlc+G6rcOibGnDgcOiauG7l3XDouG7teG7l3V04buVw6LDgeG7ueG6u3XDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6JUI1M5w6Lhu5bhu7HGocOiSuG6tMOAw6IjVD7hu7TDouG7l8OA4bqqw7R0w6JMxrB04buVw6JAdnTDouG7lcO64bu1w6LDgcahw7V0w6Jy4bq7c8Oi4bqpw6HhuqXhuqXhuqVzw6Js4bqweHThu5XDonTGsHThu5XDosOB4buXxrB0w6LhuqbhurvDouG7l+G6u3Thu5XDosOB4bu54buBc8OidOG7leG6u+G6qsOiasawdOG7lcOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDolQjU8Ohw6HDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINS4bq7c8Oiw4Hhu5dtdcOixKjhurlqYcOiauG6tMOAw6IjVD7hu7TDosOB4bu5dXThu5XDosOB4bufdOG7l8OiasO5dMOiw4HGoeG7j8OBw6JxxqHDtHPDonTDgMawxqHDonJ5dMOibGnDgWHDonLhurtzw6J04buXxqHDtcOAw6LhuqbGocO0asOiw4Hhu6nDgcOiauG7l3XDouG7l+G7scahw6LhuqbGoeG7jXRhw6Jq4buXdcOiauG7sXThu5XDomzhu6t04buVYcOidOG7l+G6sDjDouG7luG7r8Oiw4Hhu7l5w6Lhu5fhu7HGocOi4bqmxqHhu410w6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6LhuqbDtcOianV0w6Lhu5XGoeG7qXThu5Vhw6Lhuqbhu6l0w6LhuqbDqeG6qmHDonHGoXThu5fDouG7teG7l+G7m8Oi4bqoaOG6qmHDokHDgsOpw6J04buX4bq7YcOia+G7pXTDouG6psO0w6JBxqF04buXw6JzxrDGocOiw4Hhu7nhurB4dOG7lWHDouG7lcah4bq5dcOia8ODasOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dMOiw4Hhu5fhu6l04buVw6Lhuqrhu43DgMOidOG6sHdqw6HDokrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6Ij4bu54bqwdnThu5XDoiPGoeG7j3TDosSow6lhw6JK4buXxILDosOB4bujauG7l8Oi4buW4buxxqHDokrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6Lhu7Xhu5fhurB4dOG7lcOi4bu2w4DDqnThu5XDoiPhu5fhurt04buXw6LhuqEj4bu0w6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOp4bqjw6Jq4buXdcOixKnGoeG7j8OBOMOiI+G7ueG6sHdqw6JsaOG6qsOiw4Hhu5104buXw6LDgeG7ueG6vXThu5XDosaww6J04buXxqHhu5Nzw6JzxrDGocOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOia3XDouG7ueG6uWrDosOB4buXw6rGocOidOG7l8ahw7XDgGHDouG6puG6tsOBw6LEqeG6ssOpw6LEqeG6v8ahYcOi4buX4buxxqHDomrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6Lhuqjhur/Domzhur/DonThu5fDrHTDouG6pnfGocOiamnhu7XDosSC4bqqYcOiauG7l+G7m3Thu5fDouG7t8OA4bqqw7V0w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Jsw6pzw6J04buXw6x0w6LhuqbGocO0asOiw4Hhu5fDgMOi4buVdXNhw6Jq4buXxrB0w6JyaeG7tcOi4bu54bq5asOiw4Hhu5fDqsahw6HDouG7luG7scahw6Lhu7Xhu5dodMOiasawdOG7lcOiauG6uXTDosSp4buxYcOi4buX4buxxqHDouG6psah4buNdMOidOG7l8ahw7XDgMOiw4HDgOG7rcahw6Js4buPdMOiw4HDrHTDomrhurlqw6Lhu5fhu7HDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6LDgcOA4bqq4buNdMOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dGHDouG6psOsdMOibOG7sXThu5XDonRodOG7lcOiasOpdcOiQsOiw4Hhu5fhurZqw6Lhu5XGoeG6pMOi4bqmw7TDokHGoXThu5fDonPGsMahw6LDgeG7ueG6sHh04buVYcOidOG7l+G6pHThu5XDomrhurl0w6LEqeG7sWHDouG7l+G7scahw6LhuqbGoeG7jXTDomrDuXTDokHhurZqw6Jx4buX4bunbcOiw4Hhu5fhu53DonLhurtzw6J04buXxqHDtHPDouG6psODw6LhuqbDrHTDomrhu5fDgOG6quG7kXRhw6Jq4buXxrB0w6JyaeG7tcOi4bu54bq5asOhw6JM4buPdMOidMOp4bqqYcOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6LhuqbDtMOiQcahdOG7l8Oic8awxqHDosOB4bu54bqweHThu5XDosOB4bu5dXThu5XDouG6qOG6v8OibOG6sHlqw6Lhu5XGocOqxqHDouG7t8OA4bqq4buPw4Fhw6J04buV4bqweMahw6JraHTDomrDusOiQsOiw4Hhu5fhurZqw6LhuqbhurvDouG7l+G6u3Thu5fDomzhu7F04buVw6Jqw6l1w6Lhu5d2dMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg+G7luG7pWrDouG6puG6u8OicuG6u3PDosOB4buXbXXDosSo4bq5asOibOG6v8Oiw4Hhu7nDvcOiw4Hhu5fhurt04buXw6LhuqbGocO0asOicuG6u3PDosOB4buX4bqweHThu5XDouG6qMOA4bqq4buNdMOiasSCw6nDomrhurl0w6LEqeG7sWHDouG7l+G7scahw6LhuqbGoeG7jXTDomrhurTDgMOiI1Q+4bu0w6LDgXXhurt0w6LDgeG7n3Thu5dhw6LDgeG6ssOidOG7gXPDouG6reG6peG6p+G6pS3huq3huqXhuqdlYcOiauG6uWrDompp4bu1w6Lhu5fhu7HGocOibOG6v8Oi4bqmw6x0w6Js4buxdOG7lcOi4bqm4bq7w6Lhu7fDgOG6quG7jXTDouG7lcO64bu1w6LEgnThu5XDouG7l+G7scOiI1Q+4bu0w6J04buV4buXw6h1w6Lhuqho4bqqw6LhuqfDoeG6peG6p+G6p8OidOG7l+G6u2HDokHDgsOpw6JlZeG6pcOidOG7lcawxqHDonThu5fhurvDouG6puG6u8Oiw4Hhu7nDqXXDomLDoeG6p+G6p+G6p8OiQeG7rcOiw4HGoeG7j8OBw6JxxqHDtHNhw6Jz4buvxqHDokHhu63DosOB4bqyw6Lhuq0t4bqn4bqlw6LDgeG7ucahw7TDgMOibOG7q3Thu5XDocOiI+G7rXThu5XDomrhurlqw6JsecOBw6LhuqbDrHTDomzhu7F04buVw6LDgeG6u8ahw6LDgeG7uXnDomnhuqrDosOB4bu54bujw6Lhu5XGoeG6ucOiw4Hhu7nhu410w6LhuqfhuqXhuqXDosOBxJDDomzhu6t04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDKXfGocOi4bu14buX4bqwdnThu5XDomrhu5doczjDokx14bq7dMOiceG7j8OBw6Itw6Js4burdOG7lcOibOG7scahw6JyaeG6qsOibOG7sXThu5XDouG6psah4buNdMOiauG7rcOi4bqm4bquw6Jy4bq7w6Jq4buX4bubdOG7l8Oi4bqm4bq7w6Jyw4DGsHTDomzhu63GocOic3fGoWHDokHhurl04buVw6LDgeG6vXVhw6Jq4bq5asOiamnhu7XDouG7l+G7scahw6Jq4bq0w4DDoiNUPuG7tMOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4Hhu5904buXw6Jyw4DGsHTDouG7teG7l+G6ucOBw6Lhu5fDgOG6qsOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dMOiw4Hhu5fhu6l04buVw6LEqOG7scOibOG7scahw6JKw4PDouG7luG7q2HDonLhurtzw6LhuqbGocO0asOiw4Hhu6nDgcOibOG7kcOiw4Hhu7nDvcOiw4Hhu5fhurt04buXw6J04buV4bqweMahw6LDgeG7qcOBw6HDoiPhurLDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuqfhuqvDomzhu490w6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqnxJFhw6LDgXXhurt0w6LDgeG7n3Thu5fDomrDusOi4bqrw6JsdnTDouG6puG7o8Oi4buX4buxxqFhw6LhuqfhuqXDomrhurnDonThu5dodMOibOG6sHlqw6Ij4buXxILDosOB4bqwd3Thu5XDokrhu5fhu5t04buXw6Lhu7Xhu5fEgsOiw4Hhu4V04buVw6LEqOG7g3Thu5XDonHhu5dtdDnDouG6qWRiw6LDgcOs4bu1w6LDgeG7l+G7kWHDomrhurnDonThu5dodMOibOG6sHlqw6Ij4bu5w4B04buVw6LhurB2dOG7lcOi4buW4buxxqHDonHhu5dtdDnDouG6rWLhuqXDosOBw6zhu7XDosOB4buX4buRYcOiauG6ucOidOG7l2h0w6Js4bqweWrDoj3EqFRLw6LDgeG7n3Thu5fDosOB4buFdOG7lcOixKjhu4N04buVw6Jx4buXbXTDocOiTOG7hWrDosSpxqHDtMOBw6Lhuq3DoeG6peG6p2LDomrhurnDonThu5dodMOibOG6sHlqw6J04buXw6x0w6Lhu5bDgOG6qsOi4buXxqHDtMOAw6JK4bq0w4DDoiNUPuG7tMOicuG6u3PDosOB4buXbXXDonJ4xqHDosSo4bq5asOiasSCw6nDoiPhu7nDgHThu5XDouG6sHZ04buVw6Lhu5bhu7HGocOhw6JL4buj4bu1w6JxxJDDonTGocO0c8OiYuG6pcOidOG7gXPDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDokvGocOiauG7l+G6oGrDomrEgsOpw6JK4buXxILDosOB4bujauG7l8Oi4buW4burw6JK4buX4bubw6JTxqF04buXYcOiw4F14bq7dMOiw4Hhu5904buXw6Jqw7rDomVkw6Lhu5fhu7HGocOi4bqmxqHhu410w6LhuqbhurvDouG6p2PDosOBw6zhu7XDosOB4buX4buRw6Js4bqweWrDosOB4buFdOG7lcOixKjhu4N04buVw6Jx4buXbXTDomzhur/DomrDusOiw4Hhu5fhurt04buXw6LDgeG7m2rhu5fDonLhurtzw6LDgeG7l211w6JyeMahw6LEqOG6uWrDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXDgW3huqjDgS3DqXLGoeG7lXQ4w6Lhu7nGoeG7leG7l8OBOeG6tcSDw6NBw4Hhu7l1dOG7lcSDxKjhurvGocOi4bqm4bq7w6LDqnThu5c4w6JTxqF04buXw6Ij4bu5w6l04buVw6MvQcOB4bu5dXThu5XEg8OjL+G7tcSD


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]