(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xã Dân Quyền (Triệu Sơn) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Từ đó, nhiều cách làm hay, hiệu quả đã xuất hiện và được nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdeG6r+G7s0rGsFBP4buzxrBK4buC4buoSuG7hsaw4buq4buE4bq84bqsxrDhu4jhu7fEqMawUOG7gkJLxrDhu4bDmeG7kkrhu4bGsCnhu7XhuqzGsMagxrDhu6zDgcawPuG6sErGsOG7gVHhu67hurpKdC/hu4Lhu6t1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w4QuG7s+G6qMWpdeG6t+G7guG7qErhu4bGsErDgMSoxrDhu6JR4buz4buhxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7gk7huqzGsFDhurThu5zGsOG7quG7t8aw4buI4bu3xKjGsFDhu4JCS8awUMOZxrBQw5nGoErhu4bhu6HGsOG6quG7uUvGsOG6quG7pOG6rOG7ocaw4buc4buCS0rhu4bGsOG6rOG7teG6rOG7gsawOOG7jsawPOG7gkbGsOG6seG7hErhu4LGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhu6zDgcawPuG6sErGsOG7gVHhu67hurpKxrBy4buF4bue4buE4bq8Ucaw4buD4buSSnPGsOG7rOG7teG6rMaw4bqqSErhu4LGsOG7iOG7t8awSuG7guG7hOG6vMSoxrDhu6pUxrBQ4bueTkrhu4bGsFDhurDEqOG7ocaw4buG4bqgSsaw4buq4buY4buExrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrDhu4rhu4RK4buCxrBQ4bq44buhxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsC3GsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hOG7ocaw4buiUeG7jOG6rMaw4buc4buCTUrhu4bGsC3GsOG7s0rGsErhu4RK4buCcMaw4buF4bumxrDhuqpM4buhxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4bqs4bu14bqs4buCxrDhu4jhu7fEqMaw4buC4buz4buu4buhxrDhu4Lhu4ThurxRxrDhu6JRQcaw4bqqw4HGsOG7rFHhurZQxrDhu4Lhu4ThurxKxrDhu6rhu7fGsOG6qsOZ4buW4bqsxrBK4buC4bqwSsaw4buew5VK4buG4buhxrBQ4bu5S8aw4bug4buk4bqsxrDhu4jhu7NKxrBQT+G7s8aw4bug4bqwUcaw4buew5VK4buGxrBQ4bueS0rhu4bGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrDhu6rhu7fGsErhu4LhurBKxrDhuqjhurBK4buhxrDhu4ZM4bucxrDhu5zhu4LhurJKxrDhu4JL4bu3SsawUOG7guG7t0rhu4LGsFDhu4LhuqBK4buGxrDhu4jhu5bhu4TGsOG6rOG7teG6rMawxKhU4bqsxrBQ4buEw4lR4buhxrBK4buC4buE4bq8xKjGsOG7qlTGsOG6qsOBxrDhuqrhurrGsOG7nuG7s3B0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxrDhu5w8QkpQQuG7nsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8awd+G7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsOG7r3fhu6nhu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G7hHDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkovSkLhu7Dhu6Av4burw73hu615L+G7q3h44bqo4bup4burw712eOG7q+G7qVB44bur4buv4but4bur4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZeXfhu6nFqcaw4buz4buIUOG7mcWp4bqv4buzSsawUE/hu7PGsErhu4Lhu6hK4buGxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7iOG7t8SoxrBQ4buCQkvGsOG7hsOZ4buSSuG7hsawKeG7teG6rMawxqDGsOG7rMOBxrA+4bqwSsaw4buBUeG7ruG6ukrFqcawL3V0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDzhu7Phu5xQ4buES0rFqXXhurfhu4Lhu5TGsErhu4ZR4buOSsaw4buC4buQxrBQ4bue4buWxrDhuqxV4buzxrDhurfhu4Lhu7fGsErDmeG7mOG6rOG7ocaw4bqqTErhu4bGsOG7hkzhu5zGsFDhu6bGsErhu4LhurBKxrDhuqjhurBK4buhxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG7huG7hOG7s0vGsFDhu4LDkkrhu4bGsErDkkrhu4bGsFDhu4LDkkrGsMagxrDhu6zDgcawPuG6sErGsOG7gVHhu67hurpKxrBy4buF4bue4buE4bq8Ucaw4buD4buSSnPGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhuqrhurJRxrBQw5nGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrDhu4rhu4Lhu7NK4buGxrBQ4bue4buzSuG7hnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1e+G7jkrhu4bGsOG6rOG7gkbGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrB74buk4bqsxrBt4bqwSuG7ocaw4bqmRsawUOG7gsOZxrDhuqpBSuG7hsawVeG7rsaw4busw4HGsOG6rOG7gkvGsOG6puG7hOG6uFDhu6PGsOG6scOVUMawUOG7nktK4buGxrBK4buC4buoSuG7hsawSsOV4buExrDhuqhRSuG7hsaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG7olHhu7NKxrBQ4bqwxKjGsFDhu4LFqOG6rMaw4buC4buE4bq8Ssaw4buI4bu3xrDhu4bhuqBKxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7gk7huqzGsOG7quG7t8aw4buI4bu3xKjGsFDhu4JCS8awKeG7teG6rMaw4buq4buY4buExrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsErhu4Lhu4ThurzEqMaw4buqVMaw4buc4buC4bu1UMawUOG7nuG7hMOKSsaw4buK4buESuG7gsawUOG6uMawLcaw4busw4HGsOG7gsOV4buE4buhxrBQ4bueS0rhu4bGsOG6qkzGsFDhurThu5zGsFDhu55RSuG7hsaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bhu6HGsOG7nOG7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrGsOG7quG7t8awSuG7guG6sErGsOG7nsOVSuG7hsaw4bqs4bu14bqsxrDEqMOSxrDhu4JHSuG7gsaw4buK4buESuG7gsawUOG6uMaw4bqsTMaw4buC4buE4bq8Ucaw4buiUUHhu6HGsOG6rEvhu4TGsOG6quG6sOG7rsaw4buI4bu3xrDhu4rhu4LhurBRxrDhuqrDlVDGsOG7nOG7guG7tcawSuG7guG6osSoxrBQ4bu5S8aw4bqs4buCUeG7rsOKSsaw4bqm4buE4bq4Ssaw4buew5PGsEpDUOG7ocaw4bqqw5nhu7PGsOG7quG7hOG6vOG6rMaw4buCTuG6rMawUOG6tOG7nMaw4buq4bu3xrDhu4jhu7fEqMawUOG7gkJLxrBQw5nGsFDDmcagSuG7huG7ocaw4bqq4bu5S8aw4bqq4buk4bqs4buhxrDhu5zhu4JLSuG7hsaw4bqs4bu14bqs4buCxrA44buOxrA84buCRsaw4bqx4buESuG7gsawUOG7gsWo4bqsxrDhu6DFqMaw4bqq4buExrDhu6rhu7dLxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7oOG7jErhu4ZwxrDhu4Xhu4JCS8aw4bqqTOG7ocaw4bqqQUrhu4bGsOG6psOVxrDhu6zDgcaw4bqqw4HGsOG6rOG7gknGsOG6quG7uUvGsFDhu57hu4TDikrGsOG7iuG7guG7s+G7hMawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG6quG6slHGsFDDmcaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG6rOG7ksaw4bugxqDGsOG7guG7ucawUOG6skrhu4bhu6HGsOG6rOG7teG6rMaw4bqs4buCw5nhu5JK4buGxrBQ4bueR0rhu4LGsOG7nOG7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrGsOG7oEFKxrDhu6xR4bq2UMawSsOSSuG7hsawSuG7huG7guG7hOG6vOG7nHDGsOG6t+G7guG7lMaw4buq4bq04buu4buhxrDhu4Lhu4ThurxKxrBK4buz4buuxrDhu6zDgcaw4bqqw4HGsOG6psOJxrBQw5JK4buGxrDhu4JM4buzxrDhu4bhurJKxrDhu6vhu6nhu6nhu5fGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4buG4buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7hsaw4buI4buEw4lKxrBQ4buCw5JK4buhxrDhu6xMxKjhu5/GsHfhu7Hhu6Hhu6/hu5fGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4buG4buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7hsawSsOV4buExrDhuqrhu45K4buGxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqs4bukSuG7hsaw4buCTOG7s+G7n8awd+G7oXbGsOG7isSoxrDhu4rDiUrhu4LGsMSow5nhu5JK4buGxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4buK4buEw4lKxrDhuqzhu4zGsOG7gkzhu7Phu6HGsOG6pkFLxrDhuqpBxKjGsFDDmeG7mOG7hOG7ocawUOG7hMOJUcaw4bqs4buCVcaw4bqqw5VK4buGxrDhuqzhu4JLxrDhu6BBSsaw4busUeG6tlDhu5/GsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4burxrDhu6pTSuG7hsawUOG7nuG7jkrhu4bGsOG7nuG7s1HGsOG7s0rGsFBL4bu3Ssaw4buq4buY4buExrDhuqjhu4ThurxKxrBQRuG6rOG7gsaw4butxrDhu4Lhu7Phu5/GsOG6quG7jkrhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4Thu6HGsFDhurThu5zGsFDhu55RSuG7hsaw4buG4buEQeG7hMaw4buiUeG7ruG6uFDGsOG6qOG7pFDGsOG6quG7hMOKxKjGsErhu4Lhu6hK4buGxrDhu6rhurZKxrDhuqrhurrGsOG7huG6sOG7rsaw4bqm4buk4bqsxrDhu6xS4bqsxrBQ4bueS0rhu4bGsOG6qMOZxrDhu4hR4bq0SnDGsOG7heG7nktK4buGxrDhu6zhurDhu67GsOG6qMWoSuG7hsawSsOSSuG7hsawUOG7gsOSSsawxKjhu5jhu4Thu6HGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrDhuqrDgcaw4buc4buC4bu1UMaw4buCUeG7rsaw4buq4buz4buExrBQ4bueTcawUOG7hMOJSsaw4buc4buCS0rhu4bhu6HGsOG7hsOZ4buSSuG7hsawxKjhuqRRxrBQ4bueS0rhu4bGsFDhu4LFqOG6rMaw4buC4buE4bq8Ssaw4bqs4bu14bqsxrBQ4buEw4lRxrDhuqzhu4JG4bufxrDhu6rhurRKxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4Lhu6HGsErhu4bDmeG7lOG7hMawUOG7guG6sErGsOG7quG7t8awSuG7guG6sErGsOG6qOG6sErGsOG6rFNK4buGxrBQ4buC4buzxKjGsOG7huG7hOG7s3DGsOG7heG7psawUOG7hErhu4LGsFDhu4LhurJKxrBQ4buEw4lKxrDhu5zhu4JLSuG7huG7ocaw4buGw5nhu5JK4buGxrDEqOG6pFHGsOG6rFXhu7PGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lK4buhxrBK4buC4bqwSsaw4bqo4bqwSsaw4bqqw4HGsOG6quG7jkrhu4bGsFDhu4JR4bq0Ssaw4buq4bu3xrDhuqxTSuG7hsaw4bqs4buCUUrhu4bGsFDhu7Phu67GsFDhu4LFqOG6rMaw4buC4buE4bq8SuG7ocawSuG7guG6tlDGsOG7iOG7t8awUOG7nktK4buGxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG6rOG7guG6tuG7nMaw4buC4bu3SuG7gsaw4bqq4bq6Ssaw4bqmU+G7ocaw4buG4buEQeG7hMawUE/hu7PGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rMOSSuG7hsawUOG7nkdK4buC4buhxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buCw5XGsOG6qOG6sErGsOG6qsOBxrDhu4Lhu4ThurhKxrDhu4Lhu7dK4buGxrBK4buG4buCR0rGsMSoQ1DGsOG7qlHDkkrhu4bGsOG6quG6tlDGsOG6rOG7gkvGsOG7quG7hOG6vOG6rMaw4buI4bu3xKjGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4buG4buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7huG7ocaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsErhu4Lhu7fGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awUOG7gsOSSnBwcMawPFNK4buGxrDhu6rhu5jhu4TGsOG6qkzhu6HGsOG6rOG6tuG7nMawVeG7ruG7ocaw4bqs4buCRkrhu4LGsOG7olHhu67hurpK4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6puG7s0rhu6HGsErhu4bhu7dK4buC4buhxrDhuqpL4bu3SsawUOG7gsOKxrBQ4buew4lKxrDhuqpI4buzxrDhuqbhu7dKxrDhu5zhu4Lhu7VQxrDhuqrDlUrhu4bGsOG6rOG7teG6rMaw4buc4buCS0rhu4bGsFDhu57hu7dLxrBQ4buC4buExrDhuqpR4buz4buhxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7quG6tErGsOG6qsOVSuG7hsaw4buG4bqgSsaw4buq4buY4buExrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsErhu4Lhu4ThurzEqMaw4buqVMaw4bqs4buCRkrhu4LGsFDhu55IxrDhuqxV4buzxrDhuqpI4buzxrDhu5zhu4LDmeG7kkrhu4bhu6HGsFDhu4TDiVHGsOG6puG7hMOKUcawSuG7gsOZ4bujxrA8UcOV4bqsxrDhu6rhurRKxrDhuqrDlUrhu4bGsOKAnOG7hUvhu7dKxrDhuqjhurBKxrDhuqpL4bu3Ssaw4buK4bq4UMaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsErDkkrhu4bGsFDhu4LDkkrGsMSo4buY4buE4buhxrDhuqrDksawUOG7gkjGsOG7qsOASsawxKjhu4RK4buC4oCd4bufxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7nOG7gktK4buGxrBQ4bue4bu3S8aw4oCcb+G6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrB2xrDhu4rhu4LDkkrhu4bhu6HGsOG7rcaw4bug4bu54bqs4buC4oCd4buhxrDigJzhu4Xhu4LFqOG6rMaw4buC4bu3SuG7gsawUOG7hOG6uFDGsOG7iuG7hOG6vMSoxrBQ4buCQkvGsOG7iOG7lOG7hMawKeG7teG6rOKAneG7ocaw4oCcPMWoUcaw4bqs4buC4buE4bq4Ssaw4bqm4buESuG7gsaw4buGw5nhu5JK4buGxrDEqOG6pFHigJ3hu6HGsOKAnOG6t8OSSuG7hsaw4bqo4bqwSsaw4bugQUrGsOG7rFHhurZQ4buhxrDhu4rhu4RK4buCxrDhuqhL4buzSuG7gsaw4buG4buET+G7hOKAnXBwcMawPOG7teG6rMaw4buc4buCS0rhu4bGsFDhu57hu7dLxrBK4bu34buuxrBK4buC4bq0Ssaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG7oMWoxrDhuqrhu45K4buGxrBQR0rhu4LGsFVK4buGxrDhu4LDlcaw4buq4bu3xrBQ4buC4buzxKjGsOG7huG7hOG7s8awUEbhuqzhu4LGsOG6rMWo4bqsxrDhuqxV4buzxrDhuqzhu7XhuqzGsFDhurJK4buGxrDhu4jhu5jhu5zGsErhu4LhurBKxrDhuqjhurBKcMaw4buF4bumxrDhuqpMxrDhu4ZM4bucxrDhu5zhu4LhurJKxrBK4bqwSuG7hsaw4bqs4buzS8aw4bqs4buC4bq2UMaw4buIw5nhu5ZK4buGxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7oOG7jErhu4bGsOG6rOG7gkvGsErhu4LhurBKxrDhuqjhurBK4buhxrDhuqpBxKjGsOG6pkFLxrDhu7NKxrDhu6Dhu4RK4buCxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4Thu6HGsOG7s0rGsErhu4RK4buCxrBQ4bue4bq0UMawUMWoxrBQ4buew4lKxrDhuqpI4buzxrDhuqbhu7dKcMawOOG7hOG6vErGsErhu7Phu67hu6HGsFDhu4JRxrBK4buC4bq04bucxrDhuqZHSuG7gsaw4buiUeG6sErGsOG6rFXhu7PGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqo4bqwSsawUOG7nktK4buGxrDhu6zDgcaw4bqq4bu5UMaw4buv4bupxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7hi9K4buGw5nhu5Thu4QvSsOAxKjhu5/GsFBZxrDhu4jhurzGsOG7gsOVxrBK4buG4buCw6hLxrDhuqxV4buzxrDhu6zDgcaw4buG4buEQcSoxrDhu6xR4buMSuG7hsaw4bqsTUrGsOG7reG7oXh24buXcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhu4NLSuG7hsaw4bugS0rhu4bGsOG7quG7mOG7hMaw4bqqTOG7ocaw4bqqQUrhu4bGsOG6psOVxrDhu6zDgcaw4buIUcOSSsaw4bus4bu14bqsxrDhuqpISuG7gsaw4bqsw5JK4buGxrBQ4bu14bqsxrBQUeG7rsOJSsawUOG7nlHhu67hurpK4buhxrDhu6rhurRKxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7iOG7t8awSuG7guG7hOG6vMSoxrDhu6pUxrDhu6JR4buzSsawUOG7nk5K4buG4buhxrDhu4ZM4bucxrDhu5zhu4LhurJKxrBQ4bu5S8aw4bqs4buCUeG7rsOKSsaw4bqm4buE4bq4SsawxKjhu7lK4buCxrDEqEXGsFDhu55LSuG7hsawSuG7guG6tErGsFDhu4Lhu6ThuqzGsOG6rMOaSuG7hsawSuG7gsOZxrDhu4Lhu7dK4buCxrDhuqrDlUrhu4bGsOG6rFXhu7PGsOG6rEHGsOG7guG6vMawUOG7guG7jErhu4bGsOG6rOG7gkZK4buCxrBQ4bueSMaw4buq4bu3xrBQ4bumSuG7hsaw4bqs4bu1Ssaw4bqmw5Xhu6HGsOG6qkFK4buGxrDhu6rhu4TDiUrhu6HGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqo4bqwSnDGsOG7heG7gsOSSuG7hsaw4buiUeG7s8aw4bqs4bu14bqsxrDhu4JHSuG7gsawUOG7guG7pOG6rMawUFHhu67DiUrGsFDhu55R4buu4bq6Ssaw4buc4buCS0rhu4bGsOG7nOG7glLhu6HGsOG6quG7s8aw4bqo4bu5SuG7hsawSuG7gsOZ4bujxrDhu4VR4buuw4lKxrBQ4bueUeG7ruG6ukrGsFDhu57DiUrGsOG7guG6vMawUOG7guG7jErhu4bGsOG7iEvhu7PGsFDhu55R4buu4bq6SsawUOG7guG7s0rhu4Lhu5/GsFDDlMaw4bqs4buC4buk4bqsxrDhu4LDleG7hMawSuG7huG7gkjGsOG7gk7huqzGsFDhurThu5zGsOG6rOG7glHhu67DiUrGsOG6quG6usaw4buC4bqiSuG7hsawSsOAxKjhu5/GsOG7iOG7jkrhu4bGsOG7huG7gkPhu5zGsFDhu55LSuG7hsaw4buCw5Xhu4TGsErhu4bhu4JIxrDhuqxV4buzxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6puG7s0rhu6HGsErhu4bhu7dK4buC4buhxrDhuqpL4bu3SsawUOG7gsOKxrDhu4Lhu7Phu67GsFDhu7nhu4TGsOG6rOG7teG6rMaw4bqmUcOU4buExrDhu6Dhu4RK4buCxrDhu4JL4bu5UMaw4bqqSErhu4LGsOG7ilfGsOG6rFXhu7PGsOG6rOG7guG7hMaw4bqmw5XGsOG6rOG7ksaw4bugxqDhu6FwcHDGsOG6rOG6tuG7nMawVeG7ruG7ocawUMOUxrDhuqzhu4Lhu6ThuqzGsOG6rOG7ksaw4bugxqDGsOG6qkFK4buGxrDhu6rhu7fGsOG6qsOV4buExrBK4buGw5rGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrDhuqrDgcawSuG7guG6tErGsFDhu4Lhu6ThuqzGsOG7oOG6sFHGsOG7oOG6oOG6rOG7ocaw4bqq4bqy4buuxrDhuqpVxrBK4buC4buoSuG7hsawSsOV4buExrDhuqhRSuG7hsaw4bqs4buSxrDhuqZBSuG7ocaw4bqs4buMUMaw4buIw5Phu4TGsOG6rFXhu7PGsFDDmcawUMOZxqBK4buG4buhxrDhuqrhu7lLxrDhuqrhu6Thuqzhu6HGsOG7nOG7gktK4buGxrDhuqzhu7Xhuqzhu4LGsDjhu47GsDzhu4JGxrDhurHhu4RK4buCcMaw4buF4bumxrDhuqpMxrDhu6zhu7XhuqzGsOG6qkhK4buCxrDhu57Dk8awUOG7nuG7teG6rOG7gsawSuG7guG7hOG6vMSoxrDhuqxV4buzxrDEqEdK4buCxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7gk7huqzGsFDhurThu5zGsOG7quG7t8aw4buI4bu3xKjGsFDhu4JCS8awKeG7teG6rOG7ocawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrBQ4buMUMaw4bqs4buC4buk4bqsxrBQ4bue4bu14bqs4buC4buhxrBK4buC4buE4bq8xKjGsOG7qlTGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhu4bhu4Thu7NLcMawe+G7jkrhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4Thu6HGsOG6qkFK4buGxrDhuqbDlcaw4busw4HGsFDhurThu5zGsFDhu55RSuG7hsaw4bqqw4Lhu67GsMSo4bu5SuG7gsawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7gk7huqzGsOG7quG7t8aw4buI4bu3xKjGsFDhu4JCS8awKeG7teG6rMaw4buG4bqgSsaw4buq4buY4buExrDhurfhu4bhu4JIxrDhu6JR4buu4bq4UMaw4buF4bueUUrhu4bGsMOZ4buSSuG7hsaw4buvxrBy4buK4buCTOG7s8awbzk5c8aw4buq4bq6xrBQw4BK4buGxrDhuqzDmeG7lErhu4bGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buG4buhxrDhuqzhu4JJSuG7gsaw4bqq4buMSsawe0FK4buG4bufxrBK4buGw4BKxrDhuqzhu4LDg0rhu6HGsOG6qsOC4buuxrDhu4hT4buExrDhu6DFqMaw4bugUeG7rsawUOG7gkvhu7Xhu4TGsOG7quG6usawUMOZxrBQw5nGoErhu4bGsOG6rOG7gkZK4buCxrBQ4bueSOG7ocaw4bqq4bu5S8aw4bqq4buk4bqs4buhxrDhu4jhu4zhu4TGsOG7oOG7jErhu4bhu6HGsErhu4Lhu6hK4buGxrDhuqbhu4TDilHGsOG7guG7hOG6vErGsOKAnFDFqMaw4bqo4buE4bq+Ssaw4bqm4buE4bq4SuKAneG7ocaw4oCcUMWoxrDhuqzhu4JR4buuw4pKxrDhu4JM4buz4oCdxrBQ4bueS0rhu4bGsErDleG7hMaw4bqmw5VwxrDhu4Xhu57DiUrGsOG6rOG7ksaw4bugxqDGsOG6qkzhu6HGsOG6rOG6tuG7nMawVeG7rsaw4bqqQUrhu4bhu6HGsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu6JR4buu4bq6SuG7ocaw4bqs4bu14bqsxrDhuqbhu7NK4buhxrBK4buG4bu3SuG7guG7ocaw4bqqS+G7t0rGsFDhu4LDisaw4bqsVeG7s8aw4busw4HGsOG6rOG7glXGsOG6qsOVSuG7hsaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG7iuG6uMaw4buCS+G7ueG6rOG7guG7ocaw4bqs4buCw5nhu5JK4buGxrBQ4bueR0rhu4LGsOG7guG7t0rhu4LGsOG6qsOVSuG7huG7ocaw4buIxajhu7PGsOG6rOG7gk5KxrBK4buC4buoSuG7hsawSsOV4buExrDhuqhRSuG7hsaw4buc4buCU8aw4buC4buW4bucxrDhuqrDisaw4bqs4bu1Ssaw4bqmw5Xhu6HGsOG6qkFK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsOG7quG7t8aw4buiUeG6skrGsOG6rOG7glJK4buGxrBK4buC4bqwSsaw4bqo4bqwSsaw4buCTuG6rMawUOG6tOG7nMaw4buq4bu3xrDhu4jhu7fEqMawUOG7gkJL4bufxrDhuqrhu45K4buGxrBQ4buC4buU4buExrBQw4BK4buGxrDhuqzDmeG7lErhu4bGsOG7iuG7hMOKxKjGsFDhu57hu7Phu6HGsOG7huG7hOG7tcSoxrDhu6Dhu7VQxrDhu4bhuqBKxrDhu6rhu5jhu4TGsOG7iuG7hMOKxKjGsOG6quG7hMOKxKjGsFDhu57hu7Xhuqzhu4LGsErhu4Lhu4ThurzEqOG7ocaw4bqmR0rhu4LGsOG7rENQ4buhxrDhu5zhu4LhurBKxrDhu4hL4bu54buExrDhuqxR4buM4buExrBKw4DEqHDGsHvhurhKxrBK4buz4buu4buhxrDhu6vhu6nhu6nhu5fGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrDhuqzhu7PEqMaw4buK4bq4UMawUFHGsOG6qMOZ4buaSuG7hsaw4buew6hKxrDhu4hR4buu4bq8Ssaw4buCTuG6rMawUOG6tOG7nMaw4buq4bu3xrDhu4jhu7fEqMawUOG7gkJLxrBQw5nGsFDDmcagSuG7huG7ocaw4bqq4bu5S8aw4bqq4buk4bqs4buhxrDhu5zhu4JLSuG7hsaw4bqs4bu14bqs4buCxrA44buOxrA84buCRsaw4bqx4buESuG7gnDGsOG6t+G7hsOZ4buU4buExrDhuqrhu6RK4buGxrDhuqrhurJRxrDhuqzhurbhu5zGsFXhu67hu6HGsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu6JR4buu4bq6SuG7ocaw4bqs4buSxrDhu6JR4buzSuG7ocaw4bqq4buSSsaw4buqSMaw4buIUcOSSsawSsOJUcaw4bqs4buzS8awUEZK4buCxrBQ4buE4bq6Ssaw4buc4buCS0rhu4bGsOG7hsOZ4buSSuG7hsawxKjhuqRR4bufxrDhu4jhu4TDicSoxrDhuqzhu4JGSuG7gsawUOG7nktK4buGxrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsOG6rOG7guG7pOG6rMawUOG7nuG7teG6rOG7guG7ocawSuG7guG7hOG6vMSoxrDhu6pUxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4buc4buC4bqwSsaw4bqsw5JK4buG4bufxrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsFDhu4xQxrBK4buGUeG7rsOJSsawUOG6oOG6rMawUOG6tOG7nMawUOG7nlFK4buGxrDhuqjhurBKxrDhuqzhu4JV4buhxrBQxajGsOG7nOG7gsOJxrDhuqZHSuG7gsaw4buq4bu3xrDhu5zhu4LDicaw4bqmR0rhu4LGsFDhu55LSuG7hsaw4bug4buESuG7gsaw4buCS+G7uVDGsHtBSuG7hnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1PEzGsFDhu4LDisawSkzhu4Thu6HGsErhu4Lhu6hK4buGxrDhu4rhurhQxrDhu6JRQcawUOG7nktK4buGxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7gk7huqzGsFDhurThu5zGsOG7quG7t8aw4buI4bu3xKjGsFDhu4JCS8awUMOZxrBQw5nGoErhu4bhu6HGsOG6quG7uUvGsOG6quG7pOG6rOG7ocaw4buc4buCS0rhu4bGsOG6rOG7teG6rOG7gsawOOG7jsawPOG7gkbGsOG6seG7hErhu4LGsOG6qsOBxrDhu6rhu7fGsOG6quG7s0rhu4bGsOG7hkzhu5zGsOG7nOG7guG6skrGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrB7QUrhu4bhu6HGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrDhu4LhurzGsFDhu4Lhu4xK4buGxrDhuqzhu4JGSuG7gsawUOG7nkjGsFDhu7nhu4TGsOG7rMOBxrA+4bqwSsaw4buBUeG7ruG6ukrGsErhu4bhu7fhu67GsOG6rOG7t0rhu4bGsFDhu55LSuG7hsaw4bug4bu54bqs4buC4buhxrDhu6rhu6hK4buGxrDEqOG7uUrhu4JwxrBt4buz4buExrBQ4bueTcaw4buIw4FK4buCxrDhuqrhu7lLxrDhuqxV4buzxrB7QUrhu4bGsOG7quG7t8aw4bqqQUrhu4bGsOG7quG7hMOJSsaw4bqqw5nhu5bhuqzGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NL4buhxrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsFDhu4LhuqBK4buGxrDhu4jhu5bhu4TGsOG6rOG7teG6rMawSuG7guG7hOG6vMSoxrDhu6pUxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrDhu4rhu4RK4buCxrBQ4bq4xrAtxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4Thu6HGsOG7olHhu4zhuqzGsOG7nOG7gk1K4buGxrAtxrDhu7NKxrBK4buESuG7gnDGsHvhurDhu67GsOG6rMOaSuG7hsaw4buI4bu3xrDhuqzhu5LGsOG7oMagxrDhu6JR4buzSsawUOG7nk5K4buGxrDhuqrDisawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrDhuqxMxrDhu4Lhu4ThurxRxrDhu6JRQcaw4buq4buE4bq84bqsxrDhu4JO4bqsxrBQ4bq04bucxrDhu6rhu7fGsOG7iOG7t8SoxrBQ4buCQkvGsFDDmcawUMOZxqBK4buG4buhxrDhuqrhu7lLxrDhuqrhu6Thuqzhu6HGsOG7nOG7gktK4buGxrDhuqzhu7Xhuqzhu4LGsDjhu47GsDzhu4JGxrDhurHhu4RK4buCxrBQ4bueS0rhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7huG7hOG7s0rGsFDhu5jhu4RwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWpUELhu6xQLeG7s+G7iOG7hOG7hkrhu6PGsOG7nuG7hOG7huG7glDhu5/FqXV04bugUOG7nktK4buGdcawKeG7t+G7hMaw4buq4bu3xrBBSuG7guG7o8aw4buBUeG7jOG6rMawOMOZ4buSSuG7hnQv4bugUOG7nktK4buGdXQv4bucdQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]