(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ đảng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn (HQCKCNS) luôn chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn cơ quan. Nhờ đó, đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức cũng như đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7tWHDkuG7jOG6oEbhu7JG4bqg4bqpQuG7jOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqBGJOG6puG6oOG7lMOS4buGWOG6oGFC4buaw5PhuqDDqsOTw5Lhu4zhuqDDsuG7pOG7muG6oMOS4bugRuG6oCrhuqjhuqDhu5bhuqjGoOG6oFfDkknhu5zhuqA54bqsRuG7sy/DksOD4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7DhuqlJ4bqmR8OA4bu1cOG6rEbhuqBIw5Thu5rDkuG6oCrhu4xMRuG6oMOS4bugRuG6oFfhu4Dhu7DhuqAq4bqo4bqg4buW4bqoxqDhuqBXw5JJ4buc4bqgOeG6rEbhuqDhu5bhuqjhuqDGoFVX4bqg4buaVeG7jOG6oEdY4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhuqxG4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOTduG6oEbDkuG7kOG7msOS4bqgSFPhu5rhuqDDoELhu5rDk+G6oCrhuqjhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oOG7msOS4buMTMag4bqgKuG7suG6oEbDkuG7juG7msOS4bqgV+G7rsOUduG6oEbDkuG7jOG6oOG7hFXhuqBIQuG7msOT4bqgYcOS4buM4bqgRuG7skbhuqDhuqlC4buM4bqg4busWOG6puG7muG6oEYk4bqm4bqg4buUw5Lhu4ZY4bqgYULhu5rDk+G6oMOqw5PDkuG7jOG6oMOy4buk4bua4bqgeeG6qW9h4bq5YcOqw7LDveG6oOG7llhS4bua4bqgRsOSWeG6oFfhu67hu6Dhu5rDk+G6oEbDkuG7kOG6oEjhuqrhu5zhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBW4bq8WOG6oOG7rlXhu5rDk+G6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfhu5zhuqjhu5rhuqBG4buk4bqg4busWOG6puG7mnfhuqDDqsOSxajhuqBI4buiduG6oEhD4bqgw5Phu6Lhu7DhuqDhu7DDkuG6vuG7muG6oD/hurw64bqgRz3hu5rDk+G6oMOgQuG7msOT4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgVuG6qkbDknbhuqAqJeG7msOT4bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oCpL4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBX4buuw5R24bqgV+G7uOG6oFfhu7jhu6jhu5rDk3bhuqBXw5rhuqBGw5JARuG6oEbhu7bhu5rDk+G6oOG7msOS4bu44bqgSFXhu4zhuqDhu5rDk+G7tuG6oEbhuqzhu5rhuqDhu4RVduG6oEZS4buaw5PhuqBGw5JARuG6oEjhu7ThuqDhu5pE4buaw5PhuqDhu5Y9RnbhuqDhu7DDkuG7hsag4bqgRsOSw4pXduG6oOG7msOT4bqm4buaw5PhuqBX4bq+xqDhuqDhu5rDkuG7jEzGoOG6oCrhu7J34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc64bqg4buwYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAV0k/Vy3huqbhu5bhu4zDk+G7muG7reG6oEZJ4buaV0nhu67hu6/DgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgEdXw5JYxqDhu4ThuqDhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oOG6suG6tuG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6sOG6ruG6sOG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/Dg+G6pOG6sOG6si/Dg+G6tMOCR+G6osSC4bqixILhurbDg8OCV+G6pOG6ouG6tuG6ruG6pOG7luG6onfhu5jhu7DDk+G7seG7ruG7p8SC4bqy4bqiw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Bhw5Lhu4zhuqBG4buyRuG6oOG6qULhu4zhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgRiThuqbhuqDhu5TDkuG7hljhuqBhQuG7msOT4bqgw6rDk8OS4buM4bqgw7Lhu6Thu5rhuqDDkuG7oEbhuqAq4bqo4bqg4buW4bqoxqDhuqBXw5JJ4buc4bqgOeG6rEbDgOG6oC/hu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAV0k/Vy3huqbhu5bhu4zDk+G7muG7reG6oEZJ4buaV0nhu67hu6/DgOG7tWHDkuG7jOG6oEbhu7JG4bqg4bqpQuG7jOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqBGJOG6puG6oOG7lMOS4buGWOG6oGFC4buaw5PhuqDDqsOTw5Lhu4zhuqDDsuG7pOG7muG6oFfhu6DhuqbhuqBI4bqoxqB24bqgV+G7ruG6puG7nOG6oEjDmuG7jOG6oOG7lOG7jOG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzGoOG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oEjDiljhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqBGw5JT4buaw5PhuqDhu4RYUuG7muG6oOG7luG7gFh24bqgw5Phu4zhuqbhu5rhuqDhu5bhu4Dhu5rhuqBXw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oMag4bqq4buMd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6BN4bqgKuG7jExG4bqgw5Lhu6BG4bqgV+G7gOG7sOG6oCrhuqjhuqDhu5bhuqjGoOG6oFfDkknhu5zhuqBX4bu44bqgV+G7uOG7qOG7msOTduG6oEjhuqrhu5zhuqBIQEZ24bqg4buww5Lhu5zhu5rDk+G6oEbhuqxGw5LhuqDhuqlU4bqgYcOS4buO4bqg4bq94buM4buaw5LhuqBI4buM4bqgKuG6qOG7nOG6oEbDkuG7jEtY4bqgVuG6vFjhuqAq4bqo4bqgRuG7ouG6oFZARuG6oOG7luG6puG7muG6oFdQ4bqmduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4buaRMag4bqg4busWOG6pnbhuqBGw5Lhu4zhuqDhu4RV4bqgRsOS4buM4bqgRuG7skbhuqBIQ+G6oFfDkuG7uMWo4buaw5PhuqA/WDrEqOG7muG6oEjhu4Y64bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oEZS4buaw5PhuqBX4bqsRuG6oMOT4buM4bqs4buc4bqgR+G7skbhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oFfhu67DlHbhuqBX4bu44bqgV+G7uOG7qOG7msOT4bqgw5PEkOG7muG6oCrhu6bhu4zhuqAq4buMTEbhuqDDkuG7oEbhuqBX4buA4buw4bqgKuG6qOG6oOG7luG6qMag4bqgV8OSSeG7nOG6oFfhu7jhuqBX4bu44buo4buaw5N24bqgSOG6quG7nOG6oEhARnbhuqDhu7DDkuG7nOG7msOT4bqgRuG6rEbDkuG6oOG6qVThuqBhw5Lhu47huqDhur3hu4zhu5rDkuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfhu5zhuqjhu5rhuqBXw5JN4bqgRuG6rOG7muG6oOG7hFV24bqgSELhu5rDk+G6oCrhu4zEqOG7muG7r+G6oEjhu7jhuqbhuqBG4bqsRuG6oEbDklg6xKjhu5rhuqBIS+G6oCrhuqjhu5zhuqDhu5pV4buM4bqgR1jhu5rDk+G6oFbhu4zhu5rDkuG6oMOS4buc4bqqV+G6oEbDkuG7jOG6oOG7hFXhuqBIw5Thu5rDkuG6oOG7lCx34bqg4bq9w5nhu4zhuqBG4bqs4bua4bqg4buEVXbhuqBIQuG7msOT4bqgKuG7jMSo4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgRsOS4buM4bqg4buEVeG6oEZE4bua4bqgRkDhuqAq4bqo4buc4bqgV8OV4buaw5LhuqDDksOV4buaw5LhuqBXw5I9RuG6oFdK4bqgKuG6qOG6oOG7msOS4buMTMag4bqgKuG7suG6oEjhu7jGr0bhuqDhu7DDkuG6vOG7muG6oEZS4buaw5PhuqBITeG6oOG7lj3huqbhuqBGw5Lhu6Dhu5rhuqBIROG7msOT4bqg4buUO+G6oOG7msOSJeG7msOT4bqgKuG7jExG4bqg4buW4bqoxqDhuqDhu7DDksOd4bqgw5LGr+G7sOG6oCrhu6bhu4zhuqBGw5JARuG6oFfhu67huqxGw5J24bqg4buaw5Lhu4xMxqDhuqAq4buy4bqgSOG7uMavRuG6oMOT4buM4bqm4buc4buv4bqgVz3huqBXw5XGoOG6oOG7ruG6puG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgw5Phu4xC4buM4bqg4buww5Lhuqzhu7DhuqBXw5Lhu4xKV+G6oFfDkj1G4bqgSE3huqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEbhu6LhuqDDkuG7jExY4bqg4busWELhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oCrhu4xMRuG6oOG7luG6qMag4bqgSEPhuqBIROG7msOT4bqg4buUO3fhuqDDoMOJRuG6oOG7hOG7jExXduG6oEhN4bqgKuG7jExG4bqgw5Lhu6BG4bqgKuG6qOG6oOG7luG6qMag4bqgV8OSSeG7nOG6oDnhuqxG4bqgxqDhuqbhu5rDk+G6oOG7luG6quG7jOG6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQuG6oFfDkuG7jEpX4bqgV8OSPUZ24bqgRsOS4buM4bqgRuG7skbhuqBIQ+G6oEjDiVfhuqDGoOG7skbhuqBX4buMxKhY4bqg4buww5LhuqxX4bqgw5JYOuG6oEbhuqbhu5zhuqAq4bqm4buM4bqgV+G7ruG7nuG6oFfhu67huqxGw5LhuqDhu5rDkuG7jEzGoOG6oEbhu7ThuqbhuqBXI+G7msOT4bqgRuG6rOG7muG6oOG7hFV24bqgSELhu5rDk+G6oCrhu4zEqOG7muG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqg4buaw5Lhu4xMxqDhuqAq4buy4bqgRsOSWDrEqOG7muG6oMagUuG7mnfhuqDhu43hu67hu5zhu5rDk+G6oEjhu6J24bqgKuG7puG7jOG6oFfhu4zhu5rDkuG6oFfDkuG6vuG7muG6oFfhu45Gw5LhuqBGPUbhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBI4buk4bua4bqgw5Phu4xC4bua4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBXw5Lhu7ThuqBX4buyRuG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oFfDkknhu5zhuqDDkuG7uOG7puG7msOT4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgSOG6quG7jHbhuqBGUuG7msOT4bqg4buUw5Lhuqbhu4x24bqgxqDhu4zhu5rDkuG6oOG7hOG6qkbDknbhuqBXw5LFqOG7jOG6oMOT4buM4bqm4bua4bqg4busWOG6puG6oGHDkuG7jOG6oEbhu7JG4bqg4bqpb2Hhurlhw6rDsuG6oEhD4bqgV+G7jkbDkuG6oEY9RuG6oFdYOsSo4bua4bqgV+G7rlg6S+G7mnbhuqDhu7DDksOa4bqg4buE4buMSuG7muG6oEbhuqxG4bqg4busWDrhuqBIw5Thu5rDkuG6oCpL4bqgV8OS4bu04bqgV+G7skbhuqDDkkLhu4zhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgSOG7jEzhu5rhuqBXJOG6oHnhu43hu43huqlvw6Dhu43DvXbhuqDhu5bhuqjGoOG6oEbDkuG7nOG6oEZV4buaw5PhuqBIVOG7msOT4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBXw5LDijrhuqBI4bu4xq9G4bqg4buWxq/hu4zhuqDhu45Gw5LhuqBXw5Lhu4xKV+G6oFfDkj1G4bqgRuG7tOG6puG6oCrhu4xMRuG6oFfDkuG6psag4bqgw5Phu4zhuqbhuqDhu43hu43huqlvw6Dhu4134bqgw6BN4bqgV+G6quG7nOG6oEjhu4xLWOG6oOG7lOG7jEzhu5rhuqAq4bqo4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oEfhu5zhuqbhu5rDkuG6oOG7msOTw5Lhu4xM4buwduG6oEbDkuG7jOG6oEbhu7JG4bqgSEPhuqDhu4RT4bqgV+G7ruG7juG6oEbhuqzhu5rhuqDhu4RV4bqgV+G7jOG7muG6oMOS4bugRuG6oEbDklg6xKjhu5rhuqBX4buu4bqsRsOS4bqgSErhu5rhuqBX4buA4bua4bqgV+G7ruG7suG6oFbhu6jhuqBH4buc4bqm4buaw5LhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oEbhuqjhu4zhuqBIw4lX4bqg4buww5Lhur7hu5rhuqDGoEvGoOG6oEDhu5rDk+G6oEfhu7Lhu5rDk3bhuqDDkuG7uOG7puG7msOT4bqgR+G7guG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqgV8OS4bqsRnbhuqBWJOG6oEfhu7Lhu5rDk+G6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgV8OS4bqq4buc4bqg4buEReG7msOT4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oOG7sMOS4bu44buk4buaw5PhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7lMOS4bqsRuG6oOG7msOS4bqmWHbhuqBGWOG7msOT4bqgRsOK4buw4bqgw5JU4bqgVuG7pOG6oFfhuqjhu4zhuqDhu5bhu4xMWOG6oEbDkuG7nOG6oEbhuqxG4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqDhu5rDk8OS4buMxKjhu5rhuqBGQFh24bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oOG7hOG6rOG7nOG6oOG7jeG7jeG6qW/DoOG7jXbhuqDhu5TDksSQRuG6oOG7sMOS4buyRuG6oOG7lMOU4buw4bqgV8OSxajhu4zhuqBG4bqsRuG6oFY94bqgRlPhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu6xY4bqs4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oOG7hOG6rOG7nHbhuqDhu7hY4bqgV+G7jMSo4bua4bqg4buW4bqoxqDhuqBXw5Lhu7ThuqBX4buyRuG6oOG7msOT4buc4bqo4buM4bqgw5Phu4zFqOG6oEhT4buM4bqgKuG7puG7jOG6oEbhuqxG4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oMOSQuG7jOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqBI4buMTOG7muG6oFckd+G6oMOgw4lG4bqg4buE4buMTFd24bqgRsOS4buM4bqgRuG7skbhuqBX4buMSuG7sOG6oFfhu7JG4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqDDkkzhuqBXw5JT4buaw5PhuqBXw5JS4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgVz3huqBIVeG7msOT4bqg4bufw6opYWHDsi/hu59h4bqrw7LhuqBITeG6oEbhuqxG4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqg4buE4bqs4buc4bqgV8OS4bu04bqgV+G7skbhuqDDkkLhu4zhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgxqDhu6Dhu4zhuqDhu5ZZRnbhuqDGoOG7oOG7jOG6oOG7muG7pOG7jHfhuqA5xKjhu5rhuqBG4bqq4buaw5LhuqBI4buiduG6oEjhu6Thu5rhuqAqw5ThuqBG4bue4bua4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBXU1fhuqDhu4ThuqbhuqDhu5TDklLhu5rDk+G7reG6oOKAnOG6ucOSUuG7msOT4bqgw5Phurw64bqg4buww5Lhu4xL4bua4bqgw5Lhuqh24bqgVuG6rEbDkuG6oOG7msOS4buMTljhu6/huqDhu5TDklLhu5rDk+G6oDrEqFjhuqBG4bq+WOG6oOG7hMOa4bqgVljhu5rDk+G6oOG7rFjhuqzhuqDDg+G6oOG7luG6vuG7muG6oCrhuqjhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oFfhu65O4bqgw5LDjOG7muKAneG6oFfDkknhu5zhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgRuG7tOG6puG6oOG7jznDqsOh4bqgV+G7kOG7msOSduG6oGHhu7JG4bqg4bqpQuG7jOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqg4bqp4bui4bqm4bqg4buaw5JFxqDhuqBX4bqq4buc4bqgV8OSWOG7gOG7muG6oOG7lsav4buM4bqgRsOS4buc4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDDkuG7nOG6qlfhuqBIVeG7msOT4bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV3bhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oEfhu5zhuqbhu5rDknfhuqDhuqnhuqjhu5rDk+G6oOG7mkTGoHbhuqBI4buk4bua4bqgKsOU4bqgRuG7nuG7muG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqgRuG6rEbhuqDDklXhu4zhuqDhu5rDk8OSw5ThuqBIU+G7jOG6oFfDkuG7nOG6quG7jOG6oMOSQuG7jOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqAq4bum4buM4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBITeG6oOG7lsSQ4buaw5PhuqDhu5rDk8OSSeG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgKsOK4bua4bqgSEvhuqDhu4TDilfhuqBG4buA4buwduG6oOG7lMOS4bui4bqg4buUw5JE4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgw5Lhu5zhuqpX4bqgSFXhu5rDk+G6oEbhu7ThuqbhuqBH4buc4bqm4buaw5LhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sHbhuqDhu5TDlOG7sOG6oFfDksWo4buM4bqgV8OS4bqs4buc4bqgw5Phu6rhuqAq4bu44bum4buaw5PhuqDGoMSQRuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfDkuG7hsag4bqg4busWDpL4bua4bqgw5Lhu5zDiUbhuqDhu4Thuqzhu5zhuqBG4bqs4bucduG6oOG7lOG7jErhu5rhuqDhu5rDk8OSw5ThuqBh4buyRuG6oOG6qULhu4zhuqDhu6xY4bqm4bua4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6pnbhuqDhu485w6rDoeG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oMOT4buMQuG7jOG6oOG7rFg6SlfhuqBGw5Lhu5zhuqBH4buc4bqm4buaw5LhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sHbhuqBI4bu4xq9G4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqDDk8OS4buM4bqg4buaw5Lhu4Dhu5p24bqgSOG6rOG7msOS4bqgw5Phu4zhuqzhuqBG4bqm4bucd+G6oMOgVOG7msOT4bqgV8OSxajhu4x24bqgRsOS4buM4bqgRuG7skbhuqBG4bue4bua4bqgV+G7jErhu7DhuqBXw5JY4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqA74bqg4buU4buMSuG7muG6oEjhu6Lhu5rDk+G6oMOT4bui4buw4bqgRuG7tOG6puG6oEfhu5zhuqbhu5rDkuG6oOG7msOTw5Lhu4xM4buw4bqg4buW4buMxKjhu5rhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgSErhu5rhuqBG4bqsRuG6oOG7lMOS4bq8WOG6oOG7msOTw5Lhu4xM4buw4bqgKuG7suG6oOG7msOSRcag4bqgw5Phu4xZ4buw4bqgRuG7pOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqDDkkLhu4zhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgRkLhu4zhuqBX4buMSuG7muG6oFfDkuG7tOG6oFfhu7JGduG6oMOT4buMQsag4bqgV8OSxajhu4zhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oFfDklLhu5rDk+G6oOG7rFjhuqbhu5p24bqgw5Phu4xCxqDhuqBGw5Lhu4zhuqDhu7DDkuG7juG6oEbDkuG7nOG6oEfhu5zhuqbhu5rDkuG6oOG7msOTw5Lhu4xM4buwd+G6oMOD4bqi4bqgV8OS4bqs4buaw5PhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqkduG6oEbDkuG7jOG6oEbhu7JG4bqgSEPhuqDhu5bhuqjGoOG6oFfDkuG7tOG6oFfhu7JG4bqgV8OSUuG7msOT4bqg4busWOG6puG7muG6oEbDkuG7nOG6oMOT4bq+4bua4bqgw4PhuqLhuqJ34bqi4bqi4bqi4bqgV8Wo4bqg4buUw5Lhuqbhu4zhuqBI4buMTOG7muG6oFck4buv4bqg4buW4bqoxqDhuqBXw5Lhu7ThuqBX4buyRuG6oD9Yw4pX4bqg4buaw5Lhu4Dhu7DhuqDhu5TDkuG7hljhuqBGw5Lhu5zhuqDDk+G6vuG7muG6oMODd+G6ouG6ouG6ouG6oEfhu5zhuqbhu5rDkuG6oOG7msOTw5Lhu4xM4buwd3d34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43hu67hu7jhu6ZG4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqBH4buMTuG7muG6oOG7hOG7jErhu5rhuqDhu7DDkkBG4bqgV+G6quG7sOG6oEbhu7ThuqbhuqBXw5Xhu5rDkuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oOG7hFhS4bua4bqg4buW4buAWOG6oCrhuqjhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oOG7luG7gOG7muG6oFfDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgxqDhuqrhu4x24bqgSOG7pOG7muG6oCrDlOG6oEhD4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgKuG6qOG6oFfhu67hu4xN4bua4bqg4buUw5Lhuqbhu4zhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQuG6oOG7lErhuqDDkuG7nOG6qkbDkuG6oEjDiljhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqBGw5JT4buaw5PhuqDhu4RYUuG7muG6oOG7luG7gFh24bqgSFThu5rDk+G6oFfDksWo4buM4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oEbhuqxG4bqg4buE4buMTOG7muG6oOG7sMOS4bqs4buw4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqAq4buy4bqg4buaw5JFxqDhuqDhu5rhurzhu5rDk+G6oEbhuqbhu5zhuqDDkuG7jExY4bqg4busWELhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6rEbhuqBIw4pY4bqgV+G7ruG6puG7msOS4bqgRsOSU+G7msOT4bqg4buEWFLhu5rhuqDhu5bhu4BYduG6oFdE4buaw5PhuqBG4bu4xajhu5rDk+G6oOG7lj1G4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oFdY4bq+4bua4bqgV+G7ruG6pnbhuqDhu5Thu4xNxqDhuqBW4buc4bqsV+G6oEZS4buaw5PhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oFfhuqrhu4zhuqBG4bqsRuG6oEjhu4xNxqDhuqBXw5JS4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oMOS4bui4bqm4bqgP1jDilfhuqDhu5rDkuG7gOG7sOG6oOG7lMOS4buGWHfhuqBhw53hu5rDk+G6oCrhu6bhu4zhuqBI4buiduG6oEbDkuG7jOG6oEbhu7JG4bqg4buww5JT4buM4bqgw5LGr+G7sOG6oEbDksOJV+G6oEbDkuG7iOG6oCrhu6bhu4zhuqBG4bqsRuG6oOG7lj1G4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oEbDkkBG4bqg4buaROG7msOT4bqgV+G7rsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV8OK4bua4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhu67DiuG7muG6oOG6rOG7sOG6oFdV4buM4bqg4buww5LhuqrGoHbhuqBXw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgP1g6xKjhu5rhuqBX4buu4bqm4buc4bqgSMOa4buM4bqgV8OSUuG7msOT4bqgV+G7jOG7muG6oCrhu6bhu4zhuqBG4bqsRuG6oEjhu6Thu5rhuqAqw5ThuqDDkkLhu4zhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G7rsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqgSE3huqDDk+G7jOG6rMag4bqgVuG6rFfhuqBGw5LDiVfhuqBGw5Lhu4jhuqDDkuG6qOG7msOT4bqgw5Lhu6LhuqbhuqA/WMOKV+G6oOG7msOS4buA4buw4bqg4buUw5Lhu4ZYd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buf4bum4buM4bqgKuG7jExG4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqDhu5rDk8OS4buMxKjGoOG6oFdZRnbhuqBW4bqs4buaw5PhuqBX4bqq4buc4bqgYcOS4buQ4bqgV8OSw5ThuqDhuqLhurbhuqBG4bu04bqm4bqgOVXhuqBhw5Lhu47hu5rDkuG6oFfhu67DlHbhuqBG4bqs4bua4bqg4buEVXbhuqBIQuG7msOT4bqgKuG7jMSo4bua4bqgYcOS4buM4bqgRuG7skbhuqDhuqlvYeG6uWHDqsOy4bqgSEPhuqDDk+G7ouG7sOG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgV+G7gOG7sOG6oFfDkk3huqBI4buk4bua4bqgKsOU4bqg4buWWFLhu5rhuqBI4buc4bqo4bua4bqg4buUSld24bqgKiXhu5rDk+G6oMag4bqq4buaw5J24bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oFdTV+G6oOG7msOS4buMTMag4bqgKuG7suG6oEjhu7jGr0bhuqDDk+G7jOG6puG7nHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7ApWFfDkuG7nOG7rsOA4bu1OeG6qOG7jOG6oCrhuqjhuqBC4buaw5Lhu63huqBvWFNG4bqg4bqp4bu44buk4buaw5Phu7Mv4buw4bu1

Bài Và Ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]