"Điểm khác biệt của Miss Fitness Vietnam so với các cuộc thi trước đây là chúng tôi không chỉ tìm kiếm những cô gái có sắc vóc, tri thức mà còn mong muốn tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu có phong cách sống tích cực, biết chăm sóc, yêu thương bản thân thông qua việc duy trì tập luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó, còn có khả năng truyền cảm hứng tích cực đến tất cả mọi người thông qua ngôn ngữ, giao tiếp và ứng xử.”

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu45ydOG7q3LEkeG6snJC4buPxJHGsOG7tcSRw7Vz4buj4burxJHhurLhu7HEgsSR4bq94bq5xJHhu6ty4buF4burxJHhurbhu4vhu4/EkVLhu7Hhu4XEkXJv4bq0xJEscuG7n8SR4bqycuG7heG7scSRMHPhu6PhurLEkeG7quG7heG7qeG6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq1kw5Rz4buf4bupxJHFqXJm4buPxJHhu41z4buj4bqyxJHhu4/huqzhu4XEkeG7qHPhurbhurbEkVBz4bqy4bur4buR4bq24bq2xJEwc+G7keG6suG7q+G7heG7qcSR4bq24buxxJHDicOBc8SR4buPZuG7j8SR4buP4bq04bu14buPxJHhurJyc8SR4bqy4bqw4bqqw4Hhu4/EkcO0bOG6vMSRxrBnxJHhu49yw4Lhu6txxJHhurJ5c8SRxalyeeG7q3HEkeG7j3LDucSR4bqydeG7qcSRxalz4bub4bupxJHhu6tyReG7q3HEkeG7j3nEkXFmc8SR4buP4butxJHhurbhu4vhu4/EkcOJ4but4buP4bq3xJHhurLhurBzxJHhurJyQuG7j8SR4bupZ8SR4buP4buv4burxJHhu6nhu7Hhu6txxJHhu6nhurTDveG7q8SR4bqydeG7qcSRxalz4bub4bupxJHhu6tyReG7q3HEkXHhuqpB4burccSR4bupxKnhurLEkeG6snPGoeG6tMSR4buNc+G7n+G6tMSR4buP4butxJHEgnLhu7Hhu6txxJHhu49m4buPcsSR4bq2w73hu6txxJHhurJ04buPcsSR4buPROG7j+G6t8SR4buNc+G7m+G6ssSR4buPcsOs4bupxJHhurbhu63hu4/hurfEkeG6vMah4bq0xJHhurJy4bqqQeG7q3HEkeG7jWnhu6vEkeG6snJs4burxJHhurJyeeG7q3HEkeG6ruG6tOG7hcSRw4lz4buj4buPxJHDteG6tOG6vMSR4bqy4bqwdcSR4bqyb8SCxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SR4bup4bu5c8SR4burcWfhurzhurPEkeG7jMah4burxJHhu49o4burcsSRw7Thu63hurfEkeG7j+G7r+G7q8SR4buP4butxJHFqXJpxJHhu6vDrOG7q3HEkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q8SR4buPaeG7qcSRckLhu6txxJHhurJ04buPcsSR4buPROG7j8SRw7Thu5vhu6vEkeG6sm3hurLEkeG7j2nEkeG7qXZzxJHhu6tx4bqqw4BzxJHhurJyeeG7q3HEkeG6ruG6tOG7hcSR4burcXnhu6vEkeG7q3FF4bq3xJFxc+G7heG7scSR4bqyc+G7m8SCxJHDiWfEkULhu6txxJHhurrEkOG6s+KAneG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtw5Roc8SRw7Vz4buj4burxJHhu43hu4Xhu6vEkeG6suG7t8SR4buPckLhu4/EkeG7qHPhurbhurbEkVBz4bqy4bur4buR4bq24bq2xJEwc+G7keG6suG7q+G7heG7qcSRxalyauG7q3HEkcO0w7rhu6tyxJHhu6ty4bqqxJHDiW/hurzEkcWpcnPEkeG7j3Jz4buFxJHhurbhu5XEkcOJ4budxJHhu4/hurThu7Xhu4/EkeG6snJzxJHGsG7hu6vEkcO0buG6tMSR4bqyc8ah4burxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bqy4bu3xJHhu49yQuG7j8SR4bqyaHPEkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG7q2fhurzhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rcavZ8SR4bq2bOG7q8SR4buPckFzxJHhurbhu4vhu4/EkcO04buZxILEkeG7qcOBc8SRw4nDgXPEkeG6snPGoeG6tMSR4buPcnTEkeG6snXhu6nEkcWpc+G7m+G7qeG6t8SR4bqyeeG7q8SRw4lz4burcsSRw4nhu5XEkcO04buZxILEkXJz4buj4burxJHDtGhz4bq3xJHFqXJ34buRxJHFqXLhu7Hhu4vhu6vhurfEkcO0aHPEkcO1c+G7o+G7q8SR4buPcuG7scSR4bqycuG7m8SRcuG7o8SR4bqy4bqw4buVxJHhu4/hu63EkeG7jWnhu6vEkcaw4bul4burcuG6t8SR4bqy4bqwc8SR4bqyckLhu4/hurfEkeG6smdzxJHhu6vDrOG7q3HEkcOJZ8SR4bq24bqixJFyReG6tMSRxIJy4bux4burccSR4buPZuG7j3LEkeG6tsO94burccSR4bqydOG7j3LEkeG7j0Thu4/hurfEkeG7qHPhurbhurbEkVBz4bqy4bur4buR4bq24bq2xJEwc+G7keG6suG7q+G7heG7qcSR4bq5ZeG6ueG6ucSRw7TDrcSR4bqycuG6tMSRcsOC4bqyxJFyZ+G7q3HEkeG7q3Fn4burxJHhurJydMSR4bq2c+G7q3LEkcO0w6zhu6txxJHFqcOKxJHhurJyc8SR4bqy4bq04bq84buf4burxJHhurLhurDGoeG7q8SR4bqy4buxZ+G7q8SR4bqu4bq0w73hu4/hurPEkSzhurBpc8SR4bqu4bq04buFxJHhu49m4buPxJHEgnJu4burxJHhurJyc8SRw4nhu6/hu6txxJHhurZBxJHFqXJp4bux4bq3xJHhu43hu4Xhu6vEkXFzZuG7qcSRxalyaeG7scSRw7TDrcSR4bqydeG7qcSR4bqw4buFxJHhur3hurnEkXHhuqpB4burccSR4bupxKnhurLEkeG6uuG6tG3hurLEkeG6tuG7i+G7j8SR4burcm3hurLEkeG7jeG6qsOB4buPxJHDiWfhu7HEkcOJ4buv4burccSR4buNZuG7q8SRxanhu5vhurLhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSzhurDhu7Hhu6txxJHhurbDvcSRw7Thu63hurfEkeG7j+G7rcSR4burcnPhu53hurTEkXHhuqpB4burccSR4bupxKnhurLEkeG6snJ0xJHhurZz4burcsSR4bur4bu3c8SR4buNb+G6suG6t8SRw7Thu4XEkcO1aOG7q3HEkcSCcuG7seG7q3HEkeG7j2bhu49yxJHhu49mxJHhu6tybOG7q8SRw4lnxJHhu4/hu63EkeG6tkLhu4/EkXLDguG6ssSR4bqy4bqw4bq04bq84bud4burxJHhurJyeeG7q3HEkeG7q3Lhuqrhuq/EkSzhu7HEgsSR4buBxJEwc+G7keG6suG7q+G7heG7qeKAmeG6tsSR4buq4buR4bq64bqyxJEs4buxxILEkeG7qOG7scO14buRxrDEkeG6uWXDqeG6v8SR4buqceG6tOG6vOG7oeG7q8SRLHJz4bub4bq0xJHGr+G7heG7q+G6t8SRLOG7scSCxJHhu4fEkTvhu7HEkTPhu7HhurTEkSxyc+G7q8WpxJEz4bux4bq0xJHhu47hu4Xhu6vEkcOV4buF4bur4buP4buRxJHhu6nhuqThu4XEkXFzaXPEkeG6uWXDqeG6vcSR4buOcuG6tMSRxq/GocSRMHPEkeG7hOG7q3LhurfEkeG7qnHhuqrDgHPEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurJy4buL4burccSRLHLhu5HEkVDhu4Xhu4/hu5HEkeG7sOG7q8awc+G7q+G7kcSR4bq5ZeG6ucOpxJEs4bqwbuG7q8SRLHLhu4Xhu6tyxJEsbOG7qeG6t8SRUuG7seG6ssSRLHPFqSzhu7HFqeG7keG6sMSRxq/GocSRMuG6tGzhu6vEkeG7hOG7q3LEkcOixq/GocSR4buMw73hu6tx4bql4bq3xJHhu6tx4bqqw4BzxJHhu6nDsuG6tMSRUuG7kXPDtXPEkcavxqHhurPhurPhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWThu4/hu6nhurYtxIJy4bux4bqy4buxxJHDteG6snLhurThu6nhu43EkXPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG6v+G6uWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SR4bq7w6rhur3EguG6uuG6sWTEkeG6snPhurLGsOG7kcOhZOG7jnJ04burcsSR4bqyckLhu4/Ekcaw4bu1xJHDtXPhu6Phu6vEkeG6suG7scSCxJHhur3hurnEkeG7q3Lhu4Xhu6vEkeG6tuG7i+G7j8SRUuG7seG7hcSRcm/hurTEkSxy4bufxJHhurJy4buF4buxxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJFydeG7q3LEkWnhu6tyxJHDqWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6ueG6ucOqL8Op4buB4buBw7Xhurtl4buD4bq54bq/w6rhurnhurLhurvDquG6ueG6vcaww6nhurPhu6fEgnFkxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7jnJ04burcsSR4bqyckLhu4/Ekcaw4bu1xJHDtXPhu6Phu6vEkeG6suG7scSCxJHhur3hurnEkeG7q3Lhu4Xhu6vEkeG6tuG7i+G7j8SRUuG7seG7hcSRcm/hurTEkSxy4bufxJHhurJy4buF4buxxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupZMSRw7Xhu4XhurLhu4UtxIJy4bux4bqy4buxLeG7seG6sHNxc+G7q+G7hcawLeG6tuG6sOG7j8OhZHLhurLhurLEguG6tuG6ry8v4buPw7Xhu6tz4bupceG6s8OJc+G7keG6suG7q+G7heG7qcSCxrDhurThurbhurPDieG7qy/hurLhur/hurllL+G6tMSCxrDhu7Hhu4XDteG7kcO1L3Dhurbhu6nhurbhurAv4bq5ZeG6ueG6uV9l4bq/X+G6ucOpL8Op4bq5X+G6suG7scSCX+G6veG6uV9f4bup4buR4bur4bqy4bux4bqw4bq2X+G6s+G7p8SCcWTEkS/huq0s4buxxILEkeG6veG6ucSR4bqycnTEkeG6tnPhu6ty4bqzxJHDoknhu6ty4bqvxJHhu44sMC8wc+G7keG6suG7q+G7heG7qSvhuqXhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7qnLhu4nhu6nEkeG7qeG7heG7q3HEkcO04bub4burxJHhu49mc8SR4burcnXhu6vEkeG7j3Js4burxJHhurJyROG7j8SRw4nhu53EkXJn4burcsSR4bqy4bqwdeG7q3LEkeG6snXhu6nEkcWpc+G7m+G7qcSRceG6qkHhu6txxJHhu6nEqeG6ssSR4bq6QuG7q3HEkcO0ZuG7q3HEkcOJw4FzxJHhu6txeXPEkcOJw7rEkVLhu7Hhu4XEkXJv4bq0xJEscuG7n8SR4bqycuG7heG7scSRMHPhu6PhurLEkeG7quG7heG7qcSR4bup4bqk4buFxJHDtG7hurTEkeG6snPGoeG7q+G6t8SRw4nhu6/hu6txxJHhu41m4burxJHFqeG7m+G6ssSR4buP4bq04bu14buPxJHhurJyc8SR4bq24buXxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bqy4bu3xJHhu49yQuG7j8SRw7XhuqrDgXPEkcO1aOG7q3HEkeG7j3LhuqpB4burccSR4bqy4bqwdeG7q3LEkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q8SRcnXhu6tyxJHhurJyROG7j8SR4bqy4bubxJHDicOBc8SR4bq2RMSRceG7rcSCxJHhu6nEqeG6ssSR4buP4bqs4buFxJHDtWfhu6vEkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SRw4lzxqHhu6vEkXHhu7Phu6nhuq/EkVLhu7Hhu4XEkXJv4bq0L8SR4bq2c8ah4bq0xJHhu6nDsuG6tMSR4buoc+G7q3LEkSzDguG6t8SRUuG7seG7hcSRcm/hurTEkeG7qnHhurThurzhu6Hhu6vEkeG7juG7heG7scSRxajhur7EkcOV4bq04bq8xqHhu6vhurfEkUbEkXJv4bq0xJE/4bq0w73hu4/EkeG6suG7m8SRLHLDguG6vMSRMGzhu6vhurfEkeG7j+G6pOG7q3HEkcO1c+G7oeG7q8SRw4lzxqHhu6svxJHhu6tyZ8SR4bq2aeG7q8SR4bq64bq0beG6ssSRxIJyc+G7qS/EkXLhu7HhurbhurLEkcOi4burceG6qsOAc8SRw7XDsuG7q8SRw7Xhu4vhurLhuqXEkeG7qnHhurThurzhu6Hhu6vEkeG7hOG7q3LEkcOV4bqo4burceG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buOcuG6qkHhu6txxJHhurLhurB14burcsSR4bqy4bqw4bq04bq84bud4burxJFydeG7q3LEkeG6snJE4buPxJHhurLhu5vEkeG6tuG7l8SR4buP4butxJHDqsSR4bqyb8SCxJFxcnPEkXJ14burcsSRw7ThuqrhuqDhu4/EkcSCcmbhurLEkeG6tuG7reG7q3HEkcOJZ+G7scSR4bq5ZcSRcXPDgMSR4bqyckLEkSzhuqrEkXJn4burccSR4bqy4bq0buG7q+G6t8SR4buN4buL4bqyxJHDtG7hurTEkeG6skPEkeG7q3Fn4bq8xJHhurnhu4Mv4bq/xJHhurLhurDGoeG7q8SR4bqy4bqw4buF4burccSRUOG7heG7j+G7keG7jeG7seG7scWpxJHhu49ydOG7q3LEkeG6snJC4buPxJHhu4/huqzhu4XEkeG7j+G6tOG7teG7j8SR4bqycnPEkcOJZ8SRxanGoeG7q3LEkeG6vOG7seG6tOG6suG6tOG7jeG7kcSRLcSR4buo4bq0xrDhurJzLDDhurPEkSxy4buR4buxxJHDtOG7reG6t8SR4bqy4buxxILEkeG6veG6ucSR4bq24buXxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4buPcnPhu4XEkeG6snJn4burcsSR4bq7xJHDtOG7tXPEkcO14buxxJHhurvEkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SRw4lzxqHhu6vEkcO0Z+G7scSR4bqyaOG7seG6t8SRcuG6qsOB4burccSRw7XDsuG7q8SRw4lnxJHhurLhurBpc8SR4bqu4bq04buFxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4bqycsSQxJHhurJyZuG7j3LEkcO04bufxJHhurDDqOG7q8SRxrDhurThurzhu6Phu6vEkcWp4buCxJHhu6vDrOG7q3HhurfEkeG7q2zhu6txxJHhu4/hu4Xhu7HEkcWpc+G7m+G7q8SR4bqyckLhu4/EkeG6tmvhu6vEkeG6tmfhu6txxJHhu49yc+G7q3LEkcSCcuG6puG7j8SR4buPcnPhu5vhu4/EkcOJ4bqqQeG7q3HEkeG7qXPhu6Phu6vEkeG7qHPhurbhurbEkVBz4bqy4bur4buR4bq24bq2xJEwc+G7keG6suG7q+G7heG7qeG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtw5TGoeG7qcSR4buPcuG6tOG7q3HEkcWp4bub4bqyxJHhu6hz4bq24bq2xJFQc+G6suG7q+G7keG6tuG6tsSRMHPhu5HhurLhu6vhu4Xhu6nEkeG6uWXhurnhurnEkcO1RMSRxalz4bub4burxJHDtXPhu6Hhu6vEkeG6sOG7hcSR4burcWfhurzEkeG6u8OpL+G7geG6t8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q8SRcnXhu6tyxJHhurLhurBE4buPxJHhurJz4bubxILEkeG6suG6sMah4burxJHFqcah4burcsSRMCww4buD4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu47GsHPEgsSRcXPDgXPEkeG6snJz4buj4bq0xJHDieG7ncSR4buP4bq04bu14buPxJHhurJyc8SRUuG7seG7hcSRcm/hurTEkSxy4bufxJHhurJy4buF4buxxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJEtxJHhu6hz4bq24bq2xJFQc+G6suG7q+G7keG6tuG6tsSRMHPhu5HhurLhu6vhu4Xhu6nEkeG6uWXhurnhurnhuq/huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7hOG6tOG6snLhu7HhurBk4bqtw6Iwc+G7keG6suG7q+G7heG7qSvhuqXhuqcvxILhuq0=

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]