(Baothanhhoa.vn) - Ở độ tuổi trung niên, nam giới bắt đầu cảm nhận rõ sự suy giảm về sức khỏe và khả năng sinh lý. Đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng này và các quý ông cần làm gì để duy trì phong độ bền lâu?
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMOBw43DgOG6pOG6sMOMRMOM4buQ4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7ninhurBQQ+G7oOG6sMOU4buS4buw4buS4bqw4bu04bu2xq/hu5LhurDhu7TDneG7tlDDlOG6sFDhu5JOUMOBL8ONw4DDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOAw7LhurDhu4jFqOG6sOG7tOG7tsav4buS4bqw4bu0w53hu7ZQw5ThurBQ4buSTlDhu7PhurBQQ+G7oOG6sMOU4buS4buw4buS4bqww43hurzhu7ThurDhu4hG4bu24bqww4zDieG7oOG6sFDhu5BHUOG6sMOdw5rhurDhu7I/4bqw4buy4bu2KOG6sMOU4buSw4nhu6DhurAsw5PhurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BVxKjhurAsxJDhurDhu6Lhu5DDieG6sFDhurpQw5ThurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bueKeG7teG6sOG6r+G7guG7tuG6sOG7nsSQ4bqwUMOU4bu2KE5Q4bqwUOG7kOG7glDhurDDlOG7gijhurDDnUPhurDhu7Thu5RQ4buQ4bqw4bu0w51FUMOU4bqwUMSQKOG6sCzEkOG6sMOMRMOM4bqwWeG7tinhurDDmVDDlOG6sMOMRlDhurDhu57EkOG7oOG6sMOU4buU4bqw4buI4buM4bqw4buK4bu2KOG6sOG7tMOd4buU4bqwWOG7kFFQw5ThurDhu4jFqOG6sMONw5NQ4bqw4bue4buC4bu2eMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqmw4LhuqpYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq0w4LhurLhurQv4bqy4bqq4bq24buK4bqy4bq24bqm4bqm4bqy4bqm4bq04bu04bqs4bq0QuG6pOG7nuG6pi1DUOG7kC3hurLhu7Xhu5xYw5Thuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4bqk4bqww4xEw4zhu5DhurDhu7ThurpQw5ThurDDjCXhu6xQw5ThurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bueKeG6sFBD4bug4bqww5Thu5Lhu7Dhu5LhurDhu7Thu7bGr+G7kuG6sOG7tMOd4bu2UMOU4bqwUOG7kk5Q4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDguG6quG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAxIPhu7Yo4bqw4bu0w53hu5ThurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BVxKjhurAsxJDhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bueKeG6sOG7oEVQ4buQ4bqw4bugTeG7s+G6sMONw5NQ4bqw4bue4buC4bu24bqw4buexJDhurDhu6BRUMOU4bqw4bug4bu24bukUOG6sMOM4buQ4bu2UMOU4bqww4w9Q+G6sFjhu5BE4buS4bqw4bugRVDhu5Dhu7XhurDhu5Phu7Yo4bqwUOG7kOG7kk5Q4buz4bqw4bue4bq4UeG6sOG7kFJD4bqw4buexJDhurBZ4bu2KOG6sOG7nuG7tkfhu7ThurDhu7Thu4Thu7ThurAoT+G7tuG6sMOMPUPhurDhu7Q/4bqwUOG7kOG7kk5Q4buz4bqw4bui4buQw5lQw5ThurBD4buS4bqw4bu0w51EUOG7kOG6sOG7iCXhu67DjOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buTJuG6sOG7skPhu7bhurDhu7Thu7bGr+G7kuG6sMOC4bq24buz4bqwUOG7plDDlOG6sOG7iMWo4bqw4buTxKjhu7Lhu7RR4buy4bu0xKjDnVFQxKjhurDigJPhurDhu5BRw53hu6BRUMSo4bqw4bu0RMOM4bqw4buIxahQw5ThurDhu7RRxJBQ4bqw4buK4buSw5JQ4bqw4buIT1DhurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BVxKjhurAsxJDhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bueKeG6sFBD4bug4bqww5Thu5Lhu7Dhu5Lhu7PhurDhu4jhurjhurDDjeG6vOG7tOG6sOG7iEbhu7bhurDhu7Lhu7Yo4bqww5Thu5LDieG7oOG6sOG6si3hurDhurThu68vUOG6uuG7oOG6sFDhu5AlUMOU4bqww4xEw4zhurDhu4rhu4Thu7bhurDhu5Dhu5LDkuG7tuG6sMOMU1DhurDhu6Dhu6zhurBQ4buQReG7tOG6sFBOUOG6sOG7iuG7juG6sMON4buW4bqww41V4bqwWeG7tkPhu7XhurDhuq9PUOG6sOG7tOG7tsav4buS4bqw4bu0w53hu7ZQw5ThurBQ4buSTlDhu7PhurDhu7Thu6TDjOG6sOG7iMWo4bqw4buy4bu2KOG6sMOU4buSw4nhu6DhurDhu6BFUOG7kOG6sOG7kOG7qlDhu7PhurDhu5PEqOG7suG7tFHhu7Lhu7TEqMOdUVDEqOG6sMOM4buQxqDhurDDjFNQ4bqw4bui4buQUcOJUMOU4bqw4bqk4bq24bqwLeG6sOG6rOG6tuG7r+G6sOG7slHhurAs4buw4buS4bqw4bu04buQ4bus4buS4bqw4buiPOG6sOG7iMagUOG7kOG6sMOMQ1Hhu7XhurBz4buU4bqw4bu04buQT+G7s+G6sMOMRMOM4bqwWeG7tinhurDDmVDDlOG6sMON4bq84bu04bqw4buIRuG7tuG6sMOMw4nhu6DhurBQ4buQR1DhurDDncOa4bqw4buyP+G6sMOU4buSw4nhu6DhurDhu7Lhu7jhu7ThurAsw5PhurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BVxKjhurAsxJDhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bueKeG6sCzhu7Dhu5LhurDDjETDjOG6sMON4buS4buM4bu24bqw4buQ4buSw5JQ4bqwUOG7kCV54bqw4buDw5Lhu7ThurDhu6BV4buS4buz4bqw4bug4buE4bu04bqw4bu0R1jhurDhu7TDneG7tlDDlOG7s+G6sMOM4buq4bqww43hurxY4bqww4zhu5BAUMOU4bqwUOG7kOG6uFHhu7PhurDhu4hD4bu24bqwUOG7kCrDjOG6sCEl4buqUMOU4bqw4bui4buQ4buwWOG7s+G6sMOB4bu2w4DDgUPhurDhu5DDncSow5Xhu7Hhuq7hu5Dhu7Thu7RY4buyeS8vLOG7ksOUQ1BD4bug4bu0Q+G7oMON4buSUOG7kOG7tSxQL+G7iuG7tlDDlC3hu4rEqC0oxKjhu7Ytw51R4buSLeG7oFHhu5It4bu2UVDDlC/huq7DgMOU4buSw4nhu6DhurDhu5BD4bug4bqw4bug4bu24bukUMOBL0PDgMOBL+G7tsOA4buz4bqww53hu6Thu5LhurDhu55RRVDhurDDjCXhu6pQw5ThurDhu4ol4buqUMOU4buz4bqwIeG7tuG7hOG7tOG6sOG7tOG7klDhu5DhurDhu7Lhu7Dhu6DigKbDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG6o05Q4bqww4xFUOG7kOG6sOG7iFLhu7PhurDDjOG7kCrDjOG6sFDhurpQw5ThurDhu7Thu5BHUOG6sOG7suG7tijhurDDlOG7ksOJ4bug4bqw4buKRlDhurDhu7Thu5DEqFHhurDhu7Thu5Dhu6zhu5LhurDDlOG7kkNQ4bu14bqw4buTw51RUMOU4bqwKOG6sOG7kFTDjOG6sMOMxq/hurDhu7TDneG7tijDk1Dhu7PhurDhu7Thu5BHUOG6sMOM4buQPeG6sCzDk+G6sOG7suG7klDhu5DhurDhu4ojw4zhu7PhurAhJeG7qlDDlOG6sMOM4buk4bu04buz4bqw4buI4buSw5Phu7bhurDhu5BTQ+G6sOG7iuG7lsOM4buQ4buz4bqwUCXhu7DDjOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sMOM4buq4bqw4bu04buQ4buM4bu14bqw4buT4buQR1DhurAoT+G7tuG6sOG7sk3hurDhu6Lhu5Dhu5JPUOG6sFBD4bug4bqww5Thu5Lhu7Dhu5LhurDDjeG7luG6sOG7iEPhu7bhurDhu54lUMOU4buz4bqw4bugVeG7kuG6sMOU4buk4buS4buz4bqw4bu04buS4buM4bu24bqw4buITuG7oOG7s+G6sOG7iuG7kuG6sOG7tOG7klDhu5Dhu7PhurDhu5BRReG7tOG6sOG7tOG7klDhu5Dhu7PhurDhu6DFqFDDlOG6sOG7tOG7klDhu5DigKbDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7hcOUUcSQ4buS4bqww51D4buz4bqw4bugxajhu7ThurDhu7Lhu6ThurDDjcOSUOG7kOG6sOG7ninhurDhu6DhurhQ4bqw4bu04buYUOG7kOG7s+G6sERY4bqw4bueP8OM4bqww4zDmVDDlOG6sCzhu5LDksOM4bqwLMSQ4bqwUOG7kDtQw5ThurDhu7Thu5BS4buS4bqwWeG7tsSoUOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqw4buexJBQ4buQ4bqw4bugRVDhu5DhurBQ4buQJeG6sOG7kOG7uOG7tOG6sOG7tOG7kOG7tuG7pMOM4bqw4bueROG7s+G6sOG7tuG7pFDDlOG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sMOdJeG7ruG7tuG6sMON4buSQ+G7s+G6sOG7tOG7kCrDjOG6sOG7ouG7kOG7tihD4oCm4bqww4wkUMOU4bqww5Thu4Io4bqw4buy4bu2KOG6sMOU4buSw4nhu6DhurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BVxKjhu7PhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bueKeG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqv4buM4bqw4buexJDhu6DhurDDjOG7kEfhu6DhurDhu7Thu6TDjOG6sOG7iMWo4bqw4bue4bq4UeG6sOG7kFJD4buz4bqw4buK4bu2KOG6sOG7tMOd4buU4bqwWOG7kFFQw5ThurDhu4jFqOG6sMONw5NQ4bqw4bue4buC4bu24buz4bqwUEPhu6DhurDDlOG7kuG7sOG7kuG6sOG7tMOd4bu2UMOU4bqwUOG7kk5Q4bqwUE5Q4bqwRFjhurDhu4ojUMOU4bqw4bqk4bqww4xEw4zhu5DhurDhu7JD4bu24bqw4buI4buCKHnDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu4rhu7Thu5Dhu7bhu6DDjeG6sOG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqmw4LhuqRYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq0w4LhurLhurQv4bqy4bqq4bq24buK4bqy4bq24bqm4bqm4bq04bq04bqy4bu04bqy4bqoQkLhu57hurQtQ1Dhu5At4bq0LUNQ4buQLeG7ikPhu5It4buK4buSxKhQ4bu14bucWMOU4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG6pOG6sMOMRMOM4buQ4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7ninhurBQQ+G7oOG6sMOU4buS4buw4buS4bqw4bu04bu2xq/hu5LhurDhu7TDneG7tlDDlOG6sFDhu5JOUOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LhuqThuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOBw43DgMOj4buQT+G6sOG7iMWo4bqw4bq6UOG6sOG7tuG7pFDDlOG7s+G6sOG7suG7klDhu5DhurDhu5BRReG7tOG6sOG7nsSQUOG7kOG6sOG7oEVQ4buQw4Evw43DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw6NEw4zhurBZ4bu2KeG6sMOZUMOU4bqwUE5Q4bqw4bu04buQ4buST+G7tOG6sOG7nkdY4bqww4zhu5BP4bqw4buIxajhurDhurpQ4bqw4bu24bukUMOU4bqw4buI4buSw5Phu7bhurDhu4jFqOG7s+G6sOG7iEYo4bqw4buIPeG6sOG7iiVXUMOU4bqww4zhu5Dhu4Thu7Thu7PhurDhu5BFUOG6sMOM4buQT+G6sOG7iOG7puG6sOG6ulDhurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurDhu4pG4bu24bqw4bugV+G7s+G6sMOdJeG7ruG7tuG6sMON4buSQ+G7s+G6sOG7tOG7kOG7tuG7pMOM4bqw4bueROKApuG6sCzEkOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOMJeG7rFDDlOG6sMOMRMOM4bqw4bu04buQP8OM4bqwWOG7kEjhu6DhurDhu7Thu6Thu7ThurDDjOG7kFHhurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BVxKjhu7PhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bueKeG6sFBD4bug4bqwUOG7kCXhurDhu7Thu5Dhu5bhu7ThurDhu4hV4buz4bqw4buQw4nhu5LhurDhu7LDiVDhu7PhurDhu6DhurpQw5ThurDhu7Thu4Io4buz4bqw4bueROG6sOG7kEvigKbhurDhuq/hu6ZQw5ThurDhu7Thu5Dhu6zhu5Lhu7PhurDDjEZQ4bqww4zhu4JQ4bqw4buI4buk4buS4bqww5Thu5I7Q+G6sMOMw5lQw5ThurAs4buSw5LDjOG6sCzEkOG6sMOM4bu2xajDjOG6sOG7suG7pFDDlOG6sOG7iOG7jOG6sMOMUuG6sOG7tOG7kOG7rOG7kuG6sMOU4buSQ1DhurBQw5Q94buz4bqwUMOU4buQxqDhurDhu5Dhu65Y4bqw4bueKeG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4HDjcOA4buT4buYw4zhu5DhurDDjD/DjOG6sOG7tEdY4bqw4bue4bu2KMOSUOG6sOG7tOG7kOG7jOG6sOG7iiPDjOG6sOG7tOG7kOG7jOG6sOG7tOG7kENRw4Evw43DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buH4bu2KMOSUOG6sOG7tEdY4bqw4bu04buQ4buM4bqw4buKI8OM4bqw4bu04buQ4buM4bqw4bu04buQQ1HhurDhu5jhu7ThurBQ4buQ4buE4bu04bqww4LhurbhurBY4buQ4bu44bu04bqw4bug4buo4buS4bqwUMOUxJAo4bqww5Thu5Lhu7hY4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqw4bueJeG7tuG6sOG7tOG7kMOZUMOU4bqw4bugROG7tuG7s+G6sOG7tOG6ulDDlOG6sOG7ssOJUOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu5PEqOG7suG7tFHhu7Lhu7TEqMOdUVDEqOG6sOG7oMWo4bu04bqww4xEw4zhu5DhurDhu7Q/4bqwUOG7kOG7kk5Q4buz4bqwUOG7glDDlOG6sMOMQ1HhurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BVxKjhurDhu7RRxJBQ4bqw4bu04buQ4buCUOG6sCzEkOG6sOG7ouG7kMOJ4bqwUOG6ulDDlOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu54p4bu14bqww6NGUOG6sOG7niXhu7bhurAp4bqw4bueP0PhurDDjOG7kFRQ4bqwUOG7kDtQw5ThurDDjcSQ4buS4bqw4bu0R1jhu7PhurDhu6DDmVDhurDhu7Thu5Dhu4zhurDhu7Thu5BDUeG6sFjhu5BA4bqw4buQ4buuWOG6sCzhu7Dhu5LhurDhu7Thu5Dhu4zhurDhu7TDnUVQw5ThurDhu4jhu4zhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sMON4buW4bqwWeG7tkThurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5Dhu5LhurDhu7RHWOG6sOG7nuG7tijDklDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOBw43DgOG7geG7kuG7jOG7oOG6sOG7tMOdQ+G6sOG7sirDjOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sOG7iOG7llDhu5DhurDhu6I8w4Evw43DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqjJeG7sMOM4bqw4buyQ1DDlOG6sOG7iMWo4bqw4bu04bu2xq/hu5LhurDhu7TDneG7tlDDlOG6sFDhu5JOUOG7s+G6sFBD4bug4bqww5Thu5Lhu7Dhu5LhurDDjFLhurBQw5Thu7Yo4bqww4zhu6rhurDDjENR4bqw4bug4bq8w4zhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7suG7pOG6sMONw5JQ4buQ4bqw4bueKeG6sMOM4buQ4bu2KOG7jFDhurDhu5BSQ+G7s+G6sMONw5JQ4buQ4bqwUEPhu6DhurDhu6Lhu5BRQ+KApuG6sHPhu5ThurDhu7Thu5BP4buz4bqw4bui4buQROG7oOG6sOG7sirDjOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sOG7iOG7llDhu5DhurDhu6I84bqw4bqs4bqw4bu04buQRFDDlC/hu55GUOG6sOG7nsSQ4bqww53hu4Thu7ThurDDjEZQ4bqw4bu04buQ4buST+G7tOG6sOG7iOG7jOG6sOG7iERQ4buQ4bqww5Thu5JE4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7tMOdRVDDlOG6sOG7sirDjOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sOG7tEXhu5LhurAsxJDhurBY4buQROG7tOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sOG7suG7sOG7oOG6sMOMRMOM4bqww43hu4Thu7ThurDhu7Thu5Al4busUMOU4buz4bqw4bu0JuG6sOG7iFLhurDDjFLhurDDlOG7ksOJ4buS4bqwWOG7kERY4bqw4bui4buS4buM4bug4bqw4buyUUThu7ThurDhu5BR4bq+w4zhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sOG7tMOd4buW4bqw4bui4buWWOG6sOG7tOG7kOG7rOG7kuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4HDjcOA4buROuG6sOG7iiNQw5ThurDhu7LDiVDhurBY4buQSOG7oOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOMJeG7rFDDlOG6sOG7sirDjOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sCzEkOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu54pw4Evw43DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqv4buM4bqw4buK4bu2KOG6sOG7tMOd4buU4bqw4buyKsOM4bqw4bui4buQVcSo4bqwLMSQ4bqw4bui4buQw4nhurBQ4bq6UMOU4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7ninhu7PhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7tOG7kOG7jOG6sOG7tOG7kOG7kk/hu7bhurAs4buSw5LDjOG6sMON4bum4buS4bqww43Gr+G6sMOM4buQKsOM4bqwUOG6ulDDlOG6sOG7tOG7kEdQ4bqwLMSQ4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqwUMWo4buS4bqw4bu04buST+G7tOG6sOG7tOG7pOG6sOG7k8So4buy4bu0UeG7suG7tMSow51RUMSo4bu14bqw4bqjVuG7kuG6sOG7iOG7gijhurDhu57EkOG6sOG7kEPhu5LhurAoT+G7tuG6sOG7tOG7pOG6sMOU4bukw4zhurDDneG7juG6sOG7ouG7kOG7kk9Q4bqww4xEw4zhurBZ4bu2KeG6sMOZUMOU4bqw4bu04bu2xq/hu5LhurDhu7TDneG7tlDDlOG6sFDhu5JOUOG6sOG7suG7tijhurDDlOG7ksOJ4bug4bqwWOG7kFFQw5ThurDhu4jFqOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAxJHhu5LDklDhurBQQyjhu7PhurDhu7I64bqw4buKI1DDlOG6sOG7ssOJUOG6sFjhu5BI4bug4bqw4bu04buQw4lR4bqw4buKJeG7rsOM4bqww5Thu5Lhu7hY4bqww43Gr+G6sOG7tOG7kEdQ4bqw4bu0w51EUMOU4bqw4buKJeG7qlDDlOG7s+G6sOG7tOG6ulDDlOG6sOG7k8So4buy4bu0UeG7suG7tMSow51RUMSo4bqwUMWo4buS4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7nsSQ4bqww5Thu5LDieG7kuG6sFjhu5BEWOG6sOG7iCXhu67DjOG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sFBD4bug4bqww5Thu5Lhu7Dhu5LhurDhu7Thu5JQ4bqw4buKQFDDlOG6sCzhu5ThurDhu5Dhu5LDkuG7tuG6sFnhu7bDieG6sOG7nuG7guG7tuG6sOG7isSQ4buS4bqwLMSQ4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDDlOG7gijhurDhu7REw4zhurDhu4ojUMOU4bqwWOG7kCPhu7XhurDhu4PFqOG7tOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sFDhu5A7UMOU4bqw4buyw4lQ4bqwWOG7kEjhu6DhurBQxq/hu5LhurDDjUfhu7ThurDhu7TDnU5Q4bqw4bu04buQ4buW4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buexJDhurDhu5Phu4/huqNz4buR4buB4bqwc+G7ksOUQ1BD4bug4bqw4buT4buC4bug4bqw4bqj4buUUOG7kOG6sOKAk+G6sOG7k1FY4bqw4bqy4bqwxJHEkFDDlOG6sHPhu5LDkuG7tOG6sOG7hUPhu6DhurDhu4gl4buuw4zhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4bu04buSTuG7tuG6sOG7ikBQw5ThurAoTuG7tuG6sOG7tOG7kOG7mMOM4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDguG6pFghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurTDguG6suG6tC/hurLhuqrhurbhu4rhurLhurbhuqbhuqbhurThuqbhuqzhu7RC4bqo4bqq4bqs4bue4bqy4bq2LUNQ4buQLcOC4bu14bucWMOU4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG6pOG6sMOMRMOM4buQ4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7ninhurBQQ+G7oOG6sMOU4buS4buw4buS4bqw4bu04bu2xq/hu5LhurDhu7TDneG7tlDDlOG6sFDhu5JOUOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LhuqThuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgHPhu5LDlENQQ+G7oOG6sOG7k+G7guG7oOG6sOG6o+G7lFDhu5DhurDhu4gl4buuw4zhurDDjcSQUeG6sMOM4buQT+G6sOG7tCbhurDhuqrhurDhu7Thu5DDiVHhurDhu4ol4buuw4zhurAo4bqw4buQVMOM4bqww4zGr+G6sOG7tMOd4bu2KMOTUOG6sCzEkOG6sOG6pOG6sOG7tOG7klDhu5DhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sOG7tOG7kOG7kk5Q4bqwUOG7kOG7kk5Q4bqww4zhu5Dhu5JP4bu04bqwIeG7tuG7hOG7tOG6sOG7tOG7kMSoUeG6sMOMw5lQw5ThurBQw5Thu5DDkuG6sOG7kOG7ksOSUOG6sOG7iEXhu5Lhu7XhurDhu5PDnVFQw5ThurDhu4hS4buz4bqw4bqjQ+G6sOG7ouG7mMOM4buQ4buz4bqwxIPhu4Lhu6DhurDhu4ol4buqUMOU4bqw4buQUeG6vMOM4buz4bqw4buF4buQI8OM4bqw4bu04buQ4bu2UMOU4bqw4buK4bu2UMOU4oCm4bqw4buQ4buo4bqw4bu0w53hu67hurDDjcav4bqw4bu04buQR1DhurDhu7TDnURQw5ThurDhu4ol4buqUMOU4buz4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7ninhu7PhurDhu6BFUOG7kOG6sMOU4buCUOG6sMOM4buk4bu04buz4bqww5Thu5LDieG7oOG6sOG7iEPhu7bhurDhu54lUMOU4bqw4bugVeG7kuG6sMOU4buk4buS4buz4bqww5Thu5LDieG7oOG6sOG7tOG7kuG7jOG7tuG6sOG7iE7hu6DhurDhu4pR4bqw4bu04buQR1DhurAoT+G7tuG7teG6sOG7heG7kOG7glDhurDhu7Lhu4Lhu6DhurAsxJDhurDhu4fFqMOM4bqwUOG7kOG7tlDDlOG6sOG7nsSQ4bqw4buQQ+G7kuG6sOG7tOG7kCXhu65Qw5ThurDhu4ol4buuw4zhurDhu4hF4buS4bqww43Gr+G6sFDDlOG7tihOUOG6sOG7ouG7kOG7mOG6sOG7iCpQw5ThurDhu4hG4bu24bqw4bu0w51RUMOU4bqw4oCc4bu0KuG6sOG7iEXhu5LhurDhu4pDUOG7kOG6sOG7iiXhu67DjOKAneG6sOG7ueG7keG7guG7oOG6sC3hurDhu4Xhu5Dhu7ZQw5ThurAt4bqww7Xhu7ZP4bqwLeG6sOG7j+G7kCNB4bqw4buQ4buo4bqw4bu0w53hu67hurDhu7ThurpQw5ThurDDjCXhu6xQw5ThurDhu54l4bu24bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu6Lhu5Dhu5jhurDhu5Dhu7YoT+G7tOG7s+G6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOMJeG7rFDDlOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu54/w4zhu7PhurBQ4buCUMOU4bqww4xDUeG6sOG7sirDjOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sMOM4buQUeG6sFBD4bug4bqww5Thu5Lhu7Dhu5Lhu7XhurDDo0TDjOG6sOG7tOG7klDhu5DhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sMSRxJDhu7bhu7PhurDhuqNE4bqww43DklDhu5Dhu7PhurDhuqNFw4zhu5DhurDhu7RH4bu04bqw4bueTuG6sCzEkOG6sOG7k8So4buy4bu0UcOVxKhQ4bqw4bu5w4zhu5Dhu5JP4bu04bqwIeG7tuG7hOG7tOG6sOG7tCbhurDDjFXhurDDo8SQ4bqww53hu5LhurA5UOG6sOG6r8WoQeG6sOG7kOG7qOG6sOG7tMOd4buu4bqw4bu04bq6UMOU4bqw4buTxKjhu7Lhu7RR4buy4bu0xKjDnVFQxKjhurBQxajhu5LhurDhu7Lhu5JQ4buQ4buz4bqww4zDieG7kuG6sOG7tOG7kOG7ksOSUOG6sOG7tMOd4buSw5Lhu7bhurDDjOG7kCpQw5ThurDhu6DhurhQ4bqw4buKI8OM4bqwUEPhu6Dhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgHPhu5LDlENQQ+G7oOG6sOG7k+G7guG7oOG6sOG6o+G7lFDhu5DhurDhu57EkOG6sOG7ssOJUOG6sFjhu5BI4bug4bqww4w9Q+G6sMSDJeG7rsOM4bqwWOG7kEjhu6DhurDhu5Phu4Lhu6DhurDhuqPhu5RQ4buQ4bqw4oCT4bqw4buTUVjhurDhuqbhurDDo8OZUMOU4bqw4bu0KOG6sOG6r8OZUMOU4bqw4buKJeG7rsOM4bqwc+G7ksOS4bu04bqw4buFQ+G7oOG6sOG7tijhurDhu7Thu5hQ4buz4bqww4xS4bqwUOG7kMSQ4bqw4bugRCjhurDhu5Dhu5LDklDhurDhu4hF4buS4bqw4buIReG7tOG6sMOM4buQ4bu2SFDhurBk4buD4buP4bqwLMSQ4bqwLEBQw5ThurDhu7TDneG7plDDlOG6sOG7iiXhu67DjOG6sOG7nuG7ksOS4bu24bqw4buIReG7tOG6sMOM4buQ4bu2SFDhurBkW8Oj4buP4bqw4oCT4bqwdMSRZuG6sFBOUOG6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurBDUOG6sOG7tFHEkFDhu7PhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sOG7niXhu65Qw5Thu7XhurDhu5HDiVDhurBY4buQSOG7oOG6sOG7iOG6uOG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG6o8Wo4bqww7rhurDhu7RP4bqww4zhu4RY4bqwWOG7kEpY4bqw4bueJeG7tuG6sOG7kMSQUOG7kOG6sOG7tFHEkFDhurBZ4bu24bukw4zhu7PhurDDjETDjOG6sFnhu7Yp4bqww5lQw5ThurDhu5BRxJBQ4bqw4bu0UcSQUOG6sMOMUuG6sOG7tOG7kOG7jOG6sChOUOG6sOG7tOG7guG7oOG6sOG7sjrhurDhu4ojUMOU4bqw4buI4buM4bqw4buK4bu2KOG6sOG7tMOd4buU4bqwLMSQ4bqwUOG7glDDlOG6sMOMQ1HhurDhu7Iqw4zhurDhu6Lhu5BRTOG7s+G6sOG7suG7klDhu5DhurDhu54p4bu1w4EvWMOAw4Hhu7RDw43hu57EqOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rsOMQ+G7oFDhu5BD4bu04bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqzhurbhurZYIcO94bqw4bugQ8Odw5Thu5JQLeG7nsSow5Xhu7R54bqwQ+G7tuG7tFHDveG6sOG7oEPDncOU4buSUC3DneG7ksOU4buQ4bu0eeG6sEPhu7bhu7RRw73huq7DgMOB4bu0w41R4buKKMOAw4Hhu7TDncOAw4Hhu7Thu4rDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5LDgHPhu5LDlENQQ+G7oOG6sOG7k+G7guG7oOG6sOG6o+G7lFDhu5DhurDhu4hDUMOU4bqww4xS4bqww4zhu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4bqw4bui4buQ4bu2KE9Q4bqw4bugReG7kuG6sMOBL+G7ksOAw4Hhu7bDgMOBQ+G6sOG7kMOdxKjDleG7seG6ruG7kOG7tOG7tFjhu7J5Ly8s4buSw5RDUEPhu6Dhu7RD4bugw43hu5JQ4buQ4bu1LFAv4bquw4DDgeG7ksOAw4HDjcOA4bug4bu2Q+G6sOG6rOG6sOG7tOG6vlDDlOG6sOG6ssOBL8ONw4DDgS/hu5LDgMOBL0PDgMOBL+G7tsOAw4Hhu5LDgOG7s+G6sERY4bqw4buKI1DDlOG6sOG7tMOdTlDhurDhu7RRxJBQ4bqwWeG7tuG7pMOM4bu14bqw4bqv4buM4bqw4bu04buU4bug4bqw4buQ4buS4buM4bu24bqwLMOT4bqww4zhu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4buz4bqwLOG7tuG7kuG6sOG7nlNQw5ThurDhu57hu5JOUOG6sOG7kMOS4bqw4buQUeG7tOG7nuG7klDEqHnhurDDgS/hu5LDgMOB4buSw4DDgcONw4DhurbDguG6pMOC4bu14bqk4bqk4bu14bqs4bqs4bu1QkLhurDDgS/DjcOAw4Ev4buSw4DDgeG7ksOA4buQUeG6vsOM4bqwLsSow43hu7Lhu5Lhu7TEqHnhurAs4buSw5RDUEPhu6Dhu7RD4bugw43hu5JQ4buQ4bu1LFDDgS/hu5LDgMOBL1jDgMOBL+G7tOG7isOAw4Ev4bu0w53DgMOBL+G7tMONUeG7iijDgMOBL+G7tEPDjeG7nsSow4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOA4bqv4buSUOG7kOG6sOG7k+G7kEAow4EvWMOA

Đinh Thùy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]