(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-3, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa phối hợp với Bệnh viện đa khoa Hải Tiến tổ chức ký kết dự án “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ huyện Hoằng Hóa”, tặng 5.000 suất xét nghiệp tầm soát ung thư miễn phí cho chị em phụ nữ trên địa bàn huyện.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiNAw7Thu5HDteG7heG7g2Mj4bqg4bqt4buDZD9yxJHhuq3hu4M/xIN9P+G6v2Thu4V9P0QgxJE/4buQxJHhuqXhu4M/4buRNOG7g2M/KOG7sjo6Oj/DtOG7kzjhu5E/dOG6seG7kT/hu4NjZMSR4bqt4buHP+G7kTnhu4c/w7Thu4Vb4buRP+G7k+G7g2M/4buRZOG7nT/hu4fEkeG6q+G7gz/hu41kZT/huqNk4buFP2TEqcSRP3LEkcOi4buDP+G7jWThu5c/4buDcT9AL8O04buRw7Xhu4Xhu4NjI0AvZDsjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPDlFvhu4NjPzsoLS7DnT9ExKnEkT/hu4BE4buM4buCP2Thu5N14bqt4buDP0Thu4Uz4buDYz9EZn0/4buNZOG7i8SRP2Rv4buNP3JtxJE/4bqg4bqt4buDZD9yxJHhuq3hu4M/xIN9P+G6v2Thu4V9P0QgxJE/4buQxJHhuqXhu4M/4buRaj/huqNk4buj4bqjP+G6v8O6P+G6v+G6peG7kT/Do+G7oT9b4buDP+KAnOG6omQx4buHP8O0ZuG6oz/DtOG7o+G6oz/hur9kaeG6rz/hu41k4buXP+G7g3E/ZOG7k3Xhuq3hu4M/ROG7hTPhu4NjP0RmfeKAncOdP+G7kTThu4NjPyjhu7I6Ojo/w7Thu5M44buRP3ThurHhu5E/4buDY2TEkeG6reG7jT/hu5E54buHP8O04buFW+G7kT/hu5Phu4NjP+G7kWThu50/4buHxJHhuqvhu4M/4buNZGU/4bqjZOG7hT/huqNk4bq5P+G6r+G7hz/hu41k4buXP+G7g3E/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7gz9k4buTdeG6reG7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJsOj4buRZOG7k+G7h+G6oT/EkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KC4h4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLC47Oy87PDzDoy47KDosOj7hu5EpOig7LuG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6oheyY/feG7geG7keG7qibhuqDhuq3hu4NkP3LEkeG6reG7gz/Eg30/4bq/ZOG7hX0/RCDEkT/hu5DEkeG6peG7gz/hu5E04buDYz8o4buyOjo6P8O04buTOOG7kT904bqx4buRP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/4buROeG7hz/DtOG7hVvhu5E/4buT4buDYz/hu5Fk4budP+G7h8SR4bqr4buDP+G7jWRlP+G6o2Thu4U/ZMSpxJE/csSRw6Lhu4M/4buNZOG7lz/hu4NxJj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo6Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYoLiEmPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OD4buhP1vhu4M/4oCc4bqiZDHhu4c/w7Rm4bqjP8O04buj4bqjP+G6v2Rp4bqvP+G7jWThu5c/4buDcT9k4buTdeG6reG7gz9E4buFM+G7g2M/RGZ94oCdP8SD4budb+G6oz/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/hu5Hhu58/4buDY111PzsoP8SD4bql4buDPy46LS7hu7I/4bqg4bqt4buDZD9yxJHhuq3hu4M/xIN9P+G6v2Thu4V9P0QgxJE/4buQxJHhuqXhu4M/w7ThurU/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur9kfcSRP+G7kTnhu4c/w7Thu4Vb4buRP+G7k+G7g2M/4buRZOG7nT/hu4fEkeG6q+G7gz/hu41kZT/huqNk4buFPyjhu7I6Ojo/ZMSpxJE/csSRw6Lhu4M/4buNZOG7lz/hu4NxP+G7kcO1w6Lhu4M/xIPhurl9P+G6oV3hu4M/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4bqhM+G7g2M/ZOG6rT/hu5Fk4buL4buDYz/hu4dbdT904bqx4buRP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/4buAxJFi4buF4buRw7Xhu4Xhu4PEkeG6oz8tP8SDN3U/4buBXT9k4bqtP+G7kWThu4vhu4NjP+G7h1t1P2TEkeG6reG7gz/EgyLEkT9y4buffT/Eg+G7nW/huqM/4bqg4bqt4buDZD9yxJHhuq3hu4M/xIN9P+G6v2Thu4V9P0QgxJE/4buQxJHhuqXhu4M/xIM54buTP+G7keG7ncOdP+G7g2Qz4buHP+G7gzfhu4NjP+G6o33hu4U/4bqjZDjhu5E/4buB4budb+G7g2M/4bq/ZFvhu4c/4bqh4bqt4buDZD/huqNk4buFP+G7g2Phu51uxJE/w6M34buDw50/4buDZDjhu5E/4buBXT9jxJHhu5nhu40/4buDY+G7nW7EkT/huqHhuq3hu4NkP+G7jWRb4buRP2TEkeG6reG7gz/DtG3hu4c/4buT4buDYz/hu5Fk4budw50/4buR4bufP8SDZj/hu5Hhu50/cjjhu4PDnT/huqNmP+G7jWRb4bqjP8SD4buJP8SDxJHhuqfhu5M/4buRw7Xhurk/4buNZOG7lT9kb+G7jT9ybcSRP+G7keG7n+G7g2M/4buRw7Xhu51u4buDYz9kb+G7jT/huqHhuq3hu4Nk4buyP8SCNOG6oz/huqHEkeG6reG7kcOdP+G6v2TEkT/huqDhuq3hu4NkP3LEkeG6reG7gz/Eg30/4bq/ZOG7hX0/RCDEkT/hu5DEkeG6peG7gz/Eg+G7nX0/cl3hu4U/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/ZOG6rT/hu5Fk4buL4buDYz/hu4dbdT904bqx4buRP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/4buROeG7hz/DtOG7hVvhu5E/4buT4buDYz/hu5Fk4budP+G7g111P8O04bq1P2PEkSDhu4c/4bqhbeG7kT/huqNkxJE/4buNZGU/xIPEkT/hu4EixJE/4bqjZOG7hT/hu4Nj4budbsSRP8OjN+G7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNExKnEkT9yxJHDouG7gz/hu41k4buXP+G7g3E/4bqjW+G6oz90MMOdP+G7kWThurk/4buRw7U44buDP+G7kcO14buF4buDYz9k4buTdeG6reG7gz/DtOG6tT/hu4Hhu6F9P+G6o2Ro4buDPzs/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6o1vhuqM/dOG6seG7kT/hu4NjZMSR4bqt4buHP+G7h33DteG7keG6r8O1P+G7k+G7g2M/4buRZOG7nT/hu4fEkeG6q+G7gz/hu41kZT/hu4Nk4budWD904bqx4buRP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/4buROeG7hz/DtOG7hVvhu5E/4bud4buDYz/hu5Fk4budP2N94buDw50/4buT4buDYz/hu5Fk4budP8OjIj/Do111w50/xIPhu51u4buDYz/hu5HEkcOi4buTP2RmfcOdP+G7keG7k3XhuqXhu4M/4buR4buXdcOdP+G7keG7k3XhuqXhu4M/Y8SRW+G7jcOdP3Jn4buHP2Ro4buDY8OdP+G7k+G7g2M/4buRZOG7nT/hu41kasSRw50/4bqh4buT4buJ4buDYz/hu5HDteG7o+G7g2PDnT/hu5Phu4NjP+G7kWThu50/cuG7meKApkAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJsSR4bqi4bqv4buD4buR4bqvw7UmP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPz46OuG7jXRZP2Thuq/EkWNk4buRWD8oLiHhu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o8Oj4buD4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLjs7Lzs8PMOjLjsoOiw7POG7kSEoISgh4buBOuG7ssOq4buNY1fDteG7qik7LiY/feG7geG7keG7qibhuqDhuq3hu4NkP3LEkeG6reG7gz/Eg30/4bq/ZOG7hX0/RCDEkT/hu5DEkeG6peG7gz/hu5E04buDYz8o4buyOjo6P8O04buTOOG7kT904bqx4buRP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/4buROeG7hz/DtOG7hVvhu5E/4buT4buDYz/hu5Fk4budP+G7h8SR4bqr4buDP+G7jWRlP+G6o2Thu4U/ZMSpxJE/csSRw6Lhu4M/4buNZOG7lz/hu4NxJj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo6Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYoLiEmPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kOG7hV3hu4M/4bqhxKk/4bqjZMSRP+G7jWRlP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP8Oj4buhP1vhu4M/4oCc4bqiZDHhu4c/w7Rm4bqjP8O04buj4bqjP+G6v2Rp4bqvP+G7jWThu5c/4buDcT9k4buTdeG6reG7gz9E4buFM+G7g2M/RGZ94oCdw50/4buRNOG7g2M/KOG7sjo6Oj/DtOG7kzjhu5E/dOG6seG7kT/hu4NjZMSR4bqt4buHP+G7kTnhu4c/w7Thu4Vb4buRP+G7k+G7g2M/4buRZOG7nT/hu4fEkeG6q+G7gz/hu41kZT/huqNk4buFP+G6o2Thurk/4bqv4buHP+G7jWThu5c/4buDcT/hu5HDteG7heG7g2M/ZOG7k3Xhuq3hu4M/xIPhuqfhu5M/w6Phu4U/4bqg4bqt4buDZD9yxJHhuq3hu4M/xIN9P+G6v2Thu4V9P0QgxJE/4buQxJHhuqXhu4M/4buRXcSRP+G7kcO1bz9yXT/hu5HDteG7oeG6oz/hu5HEkeG6peG7jT/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz904bqx4buRP+G7g2NkxJHhuq3hu4fDnT/hu5E54buHP8O04buFW+G7keG7sj/Egjd1P+G7gV0/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/4bqjZj/Duj/hu4NjZOG6vX0/4buDZDfhu4M/cjHhu4M/4bqjxqF9P+G6oOG6reG7g2Q/csSRw6Lhu4M/xIN9P+G6v2Thu4V9P0QgxJE/4buQxJHhuqXhu4PDnT/hu4fhu4Xhu4NjP+G7h+G7k+G7i+G7gz9jxJHhu5nhu40/4bqjZOG6uT/huq/hu4c/4buNZOG7lz/hu4NxP+G7gzfhu4NjP+G6o33hu4U/4bq/xJHhuqXhu4M/4buRZOG7o+G6oz/hu41kZ+G7g2M/4bqh4bqt4buDZD/huqPhu5vhu4NjP+G7g2Thu50/4bq/ZCA/4buDMeG7g2M/4buROeG7hz/DtOG7hVvhu5HDnT/huqNkw6Hhu4M/xIPhu4Vb4buDP8O0beG7hz/hu5Phu4NjP+G7kWThu50/4bqjZOG7hT/huqNb4bqjP+G6o2Thurk/4bqv4buHP+G7jWThu5c/4buDceG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNxrDhu5Phu5Fk4buFw7UmI0DDtOG7kcO14buF4buDYyPhu4xk4budbOG7g2M/4buQw7V94buDY0Avw7Thu5HDteG7heG7g2MjQC/hu40j

Phương Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]