Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hiện tượng thiếu thuốc, vật tư y tế ở một số cơ sở y tế công lập thời gian qua ngoài nguyên nhân do dịch COVID-19 còn có nguyên nhân chủ quan.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlw5PDvWPhurDEguG6rMOAxrDhu6FjMWPhurDhu5dj4bqwxIJnY+G7p0FxY8SQxqFjcHHhu5vGsGPhurDhuqzDgcaw4buhY+G6sHBx4buX4bq2Y+G6sHDhurZ4w7Jj4bqwZnFjw7Phu5vGsHBjxJBx4bubxrBjw7J3xrDhu6HDoi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6pTpww7Xhu6ljw5PDvWPhurDEguG6rMOAxrDhu6Fj4buO4buF4bupY1B5xrDhu6Fj4bum4buHxrDhuq9jcHHhu5vGsGPhurDhuqzDgcaw4buhY+G6sHBx4buX4bq2Y+G6sHDhurZ4w7Lhuq9jxJBt4bqwY+G6sOG6rGPhurhj4bqw4buXY8OAY8Wpw73hurBj4bqueGPDsuG7t2Phuq7DgGPhurhj4bqw4buXY8Oyd8aw4buhY+G7p23huqJj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPDg+G6tuG7h2PGsOG7oeG7qeG7hXFjxrDhu6Hhurbhurjhu5XGsGPGsHBqxrBj4buN4bupY+G7jXTDsnBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7gWPDsuG7scawY8Oy4burY8aw4buh4bq24bq44buVxrBjxrBwasawY8OycOG6pGPDg+G6tuG7h8aw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhu43hurBw4bq2xanDs2Nxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6vWVk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6ucSRw6nhuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lw6nEkcSRL2Vk4bq74buN4bq5ZOG6v2Thu4Fk4buB4bqw4buBZGTEkeG7p+G6vy3hurDhurDDicSQxrAt4bqwcOG6tuG7qcOyLWXhurHDueG6ouG7oWJj4buH4bun4bqwOWLDk8O9Y+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWMxY+G6sOG7l2PhurDEgmdj4bunQXFjxJDGoWNwceG7m8awY+G6sOG6rMOBxrDhu6Fj4bqwcHHhu5fhurZj4bqwcOG6tnjDsmPhurBmcWPDs+G7m8awcGPEkHHhu5vGsGPDsnfGsOG7oWJjRXHhu43hurBwOWLhur1lZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6ucSRw6liYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bql4bqzR8awcGPFqXHGsHBjcOG7reG7h8OjYzrhurZrxrBj4buGxrBwLzo6MCLGr+G6tcOiL+G6ouG6pcOi4buNccSQY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhu43DteG6sOG7h3Hhu6fhuq5fX+G6ruG6tsWpxanhu4fEguG6uGPDssWp4bquLeG7jcO14bquw7Ji4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOTw71j4bqwxILhuqzDgMaw4buhYzFj4bqw4buXY+G7juG7heG7qWNQecaw4buhY+G7puG7h8awY8SQ4bqq4buHY8Oy4burY8SQacawY8OzZ8awY+G6sMSCZ2Phu6dBcWPhu6Vx4buXxrBjxrDhu6FwdGPDsuG6pOG7h2PDskNj4bqwxIJxY+G7hsawY+G7oHHhu4fGsOG7oeG6r2M6auG6uGPGr3HGsHBj4buhQ3Fj4bqw4bu5cWMq4bq2eMOyY3DDvXFj4bqu4buH4bq2Y+G7peG6vGNw4but4bqiY+G6sHDhuqhj4bq54bqvYyrhurZ4w7JjcMO9cWPhu6Vw4bur4buHYzAiY8SQxqFjcHHhu5vGsGPhurDhuqzDgcaw4buhY+G6sHBx4buX4bq2Y+G6sHDhurZ4w7Lhuq9jxJBt4bqwY+G6sOG6rGPhurhj4bqw4buXY8OAY8Wpw73hurBj4bqueGPDsuG7t2Phuq7DgGPhurhj4bqw4buXY8Oyd8aw4buhY+G7p23huqJj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhurBwQXFj4buhceG7h8awY8OD4bq24buH4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOTw71j4bqwxILhuqzDgMaw4buhY+G7juG7heG7qWNQecaw4buhY+G7puG7h8awY8OycOG7qWPDs3Hhu5fhurDhuq9jcHHhu5vGsGPhurDhuqzDgcaw4buhY+G6sHBx4buX4bq2Y+G6sHDhurZ4w7Lhuq9jxJBt4bqwY+G6sOG6rGPhurhj4bqw4buXY8OAY8Wpw73hurBj4bqueGPDsuG7t2Phuq7DgGPhurhj4bqw4buXY8Oyd8aw4buhY+G7p23huqJj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPDg+G6tuG7h2PGsOG7oeG7qeG7hXFjxrDhu6Hhurbhurjhu5XGsGPGsHBqxrBj4buN4bupY+G6sOG7g8OyY+G7j8O9xrDhu6Fjw7LhuqThu4dj4buNdMOycGPDkuG7qCJR4buMLcSR4buBY8Oy4buxxrBjw7Lhu6tjxrDhu6Hhurbhurjhu5XGsGPGsHBqxrBjw7Jw4bqkY8OD4bq24buHxrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4buO4burY+G7p+G7hWPEkHHhu5vDsmNwZsawY8OycOG7l2PGsOG7oeG6tnnGsGPDsuG6tsaw4buhY+G7jeG7qWPEkHHhu5vDsmPDsmvhuqJj4bqicMO04bqi4bqvY+G7oXHhu4djcGbGsGPhu6Fxa+G6uGPhuqJww7ThuqJj4bun4bqs4bq2Y3Dhu4XGsHBjw7JwbcWpxINjw7Lhu6tj4bqwasWpY+G7p+G6umPDtWPGsOG7oWZx4bqvY+G6rsOBY+G6ruG7h3Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bqwcELDsmNwceG7m8awY8Wp4bq24buHY+G6rsOtxanhuq9j4bqwcHHhu5fhurZjxrBwasawY+G7p0LDsmPDsuG7q2PDsnDhurbhurjhu5XGsGPFqXfGsGPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4buPa+G6tmPhurBwbOG6tsSDY+G6sHHhu5fGsGPhu4/DvWPhurBwQsOyY3Bx4bubxrBjxanhurbhu4dj4bquw63FqWPhurBw4bq2eMOyY+G6sHDhurbDvcOyY+G7jeG7h8awcGPFqcOCw7Jj4buPa+G6tmPhurBwbOG6tmPhurBt4bqiY+G6sMSC4bq2xrDhu6Fj4bqwcOG6tnjDsmPDg+G6tnjDsmPhu6Fx4buH4bqvY+G7j+G7hcWpY+G6onDhu4PGsGPhu6Fx4buDY8SQ4buFY+G7j2vhurZj4bqwcGzhurZj4bqwbeG6omPhurDEguG6tsaw4buhY8Oya+G6omPhu4904buHY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPDsuG7scawY8OycG3FqcSDY8awcHHGoeG6tmPhu6Hhu6txY+G6sHBs4bq2Y+G6rnhj4bun4bqsw4HGsOG7oWNy4bqwY+G7pXB3xrDhu6Fj4bqwcOG6tmNw4bqy4bqwY8awcOG7hWPDsuG6tsaw4buhY8Oya+G6ouG6seG6seG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXFqMO94bqwY+G6rnhj4buP4bu3xrBjxJB0Y8Oy4burY+G6sHPGsHBj4bqwxIJmxrDhu6Fj4bqwecawY+G6sGZxY8Oyd8aw4buhY8aww4FjxJDhu7lxY8awcOG7hWPhurBwbOG6tuG6r2Phu43hu6ljw7Jw4bqs4buHY+G7j+G6rMOBw7Jjw5Nn4bupY3Bx4budxaljMGhjcMO9cWPhurBw4buHxrBw4bqvY8OD4bq24bq44buX4bqwY+G6sOG7qeG7g8awY8OycHFj4bqicHJj4bulcOG7g8Wp4bqvY8OycEThu4djw7Phu5vGsHBjxanDveG6sGPhuq54Y8awacWpY+G6sMSC4bqs4bu5w7Jj4buP4bur4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcWow73hurBj4bqueGPGsHDhu4Vjw7LhurbGsOG7oWPDsmvhuqJjw7VjxrDhu6FmcWPhurDEguG7qcaw4buhY8SQceG7m8OyY8Oy4bq2xrDhu6Fj4bqoxrDhu6FjcOG7hcaw4buhY3Dhu6vhu4djw7Jw4bupY8Oy4buDw7Jj4buP4bu3xrBjxJB0Y8Oyd8aw4buhY+G7jeG7qWPhu6dx4buVxrBjw4Phurbhu4fGsGPhurDhu7lxY+G7oXHhu4Njw7Jw4bqs4buHY3DDgeG6omPhu6fhurrhuq9j4bqwcOG6pGPhurDDgsOyY+G7j2vhurZj4bqwcGzhurbhuq9j4bqwcOG7h8awcGPhurDhu6nhu4PGsGPhuqJw4bqow7Jj4bqwZuG6ouG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliw7LFqeG6ri3huqJw4bup4bqw4bupYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTli4buNceG6ruG6ouG7p+G7h+G6uMOjY8Oz4bun4bupw7Lhu6XEg2PFqeG7h8SC4buhccawLeG7p8O14buf4bqww6Nj4buH4bq24bqw4bupxINjxanhu4fEguG7oXHGsC3EgnHhu6Fw4bqww6Nj4buH4bq24bqw4bupxINiY+G6sHHhurDhu6fDtTliw5PDvWPhurDEguG6rMOAxrDhu6FjMWPhurDhu5dj4bqwxIJnY+G7p0FxY8SQxqFjcHHhu5vGsGPhurDhuqzDgcaw4buhY+G6sHBx4buX4bq2Y+G6sHDhurZ4w7Jj4bqwZnFjw7Phu5vGsHBjxJBx4bubxrBjw7J3xrDhu6FjcHPGsHBjZ8awcGNlYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lw6nEkcSRL2Vk4bq74buN4bq5ZOG6v8SRZMOpZOG6sOG6u+G6uWXhu4Hhu6fEkeG6scO54bqi4buhYmPhu4fhu6fhurA5YsOTw71j4bqwxILhuqzDgMaw4buhYzFj4bqw4buXY+G6sMSCZ2Phu6dBcWPEkMahY3Bx4bubxrBj4bqw4bqsw4HGsOG7oWPhurBwceG7l+G6tmPhurBw4bq2eMOyY+G6sGZxY8Oz4bubxrBwY8SQceG7m8awY8Oyd8aw4buhYmPhu43hu4fhurDhu4ct4bqicOG7qeG6sOG7qS3hu6nEgnHhu6FxxrDhu4fhu6ct4bquxILDsjlicOG6sOG6sOG6ouG6rsOjLy/DsuG7jcawccWp4buh4bqxxJBxw7XhurDGsOG7h8Wp4bqi4bun4bq24bqu4bqxxJDGsC/hurDhur1lZC/hurbhuqLhu6fhu6nhu4fhu43DteG7jS/hu6fDteG6onovZWRlw6lfZMOpX8SR4bq9L+G6sOG6sMOJxJDGsF/hurBw4bq24bupw7LhurHDueG6ouG7oWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqU/eGPhu6fhuqzDgcaw4buhY+G6sHDhurZ4w7Jj4bqwZnFjw7Lhu4PDsmPDsuG7t2Phuq7DgGPhurhj4bqw4buXY8Oy4buxxrBj4bunZnFj4bulcHfGsOG7oWPGsHBxxqHhurZjxJDhu4Vj4bulcHfGsOG7oWPhu4/hu4dj4buNZsaw4buh4bqxY+G6s0fGsHDDo2M6OjAixq9j4bqicOG7g+G6sOG6tcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXFqMO94bqwY+G6rnhjxrBw4buFY+G6sHBs4bq2Y+G7pXB3xrDhu6Fj4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY+G6sHDhu4fFqWPhu41CY+G6sHBs4bq24bqvY+G7pXB3xrDhu6Fj4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY+G6rsSpxrBj4bqu4buFxrDhu6Fj4buhceG7h+G7qWNw4buFxrDhu6FjcOG7qeG7i8OyY+G7oXHhu4fhu6ljcOG7hcaw4buhY8SQ4bu5cWPFqcO94bqwY+G6rnhj4bun4bqsw4HGsOG7oWPEgmvhurBjcGbGsGPDsnDhu5fhuq9jw7JwdWPhu4/huqRj4bquQ2Phu43Dgsaw4buhY+G6sMSC4bupxrDhu6FjxanDveG6sGPhurBwQXFj4buhceG7h8awY8aw4buhw63GsOG6r2Phu6Fq4bq4Y8aw4buVxrBj4bqwc8awcGPhurDEgmbGsOG7oWPhurBwceG7l+G6tmNww4LhurBj4bqwcOG6tnjDsmPhuq5DY+G7jcOCxrDhu6Fjw7Jw4bupY8aw4buh4bqsQXFjw7Phu5vGsHDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlxq9wccah4bq2Y+G7oeG7q3Fj4bqwcGzhurZj4bqicGdxY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPhu49r4bq2Y+G6sHBs4bq2Y+G7p2zGsGNl4bqvY+G7p2zGsGPDqWPEkG/GsGPhu6Vwd8aw4buhY8Oy4burY+G7peG7l+G6sGPDg+G6tmdjxJBzY+G7pXB3xrDhu6Fjw7Lhu6tjxrBw4buFY+G6sHBs4bq2Y+G7jUJj4bqwcGzhurZj4buN4bupY+G7oXHhu4NjcOG7hcaw4buhY3Dhu6vhu4dj4bqwxILhu5XGsGPhurBwdGPhurDEguG6rEHGsOG7oWPhu49oY8OzceG7l8awY+G7j8O9xrDhu6Hhuq9j4bqwacaw4buhY+G6ruG7qWPEkOG7uXFj4buhceG7g2Phu6Xhu5djcOG7qWbDsnBj4buP4bqsw4HDsmPhu6dt4bqi4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pSLGoWPhu6FxZ3Fj4bqicOG7g+G6omPhu6Vw4buDw7Jj4bqicMOCw7Jj4bqwc8awcGPhurDEgmbGsOG7oWPGsOG7heG6uOG6r2PDk8O9Y+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWMxY+G6sOG7l2PDsnDhu6ljcOG7h+G6uGPGsOG7oeG7qeG7hXFjcOG7qeG7hcawY+G6sHBx4bubxrBjcOG7hcawcGPhu6fhu4fGsOG7oWPhuqJw4buD4bqiY+G7p+G6uuG6r2PDk8O9Y+G7j27hurhjxrBw4buHxrBwY+G6sHHhu5fGsGPhu4/DvWPDsmvhuqLhuq9j4buhceG7h2NwZsawY+G7oXFr4bq4Y+G7j2nGsOG7oWPhu6Xhurpj4bun4bqs4bq2Y3Dhu4XGsHBj4bqwcMO14bupY8OD4bq24bq4Y+G7j3TGsHBj4bqwZnFj4bum4bq2beG6sGPhu4zhuqzDgcOyxINjw7Phu4fGsGNw4buFxrBwY8Oy4buDw7Jj4bqwcHfGsOG7oWPhurDhuqxj4bunceG7lcawY8OD4bq24buHxrBj4buP4buXxrBjw7J3xrDhu6Fj4bqw4buDw7Jj4buPacaw4buhY+G7peG6umPhurBw4bq2eMOy4bqvY+G7j27hurhjxalmxrBwY8SQceG7m8OyY8Oyw63hurBj4buhcWfFqeG6r2Phu4/hu7fGsGPhu6FxZ8awY3Dhu6vhu4dj4bqwcOG6pGPhurDDgsOyY3Dhu4XGsHBjw7JwcsawcOG6r2Phu4/hu4vDsmPDs3Hhu5vhurBjxJDhu7lxY8Oy4buDw7Jjw4Phurbhurhj4buPdMawcGPEkMahY3B5Y+G6ruG7t2Phu6Fx4buHY3BmxrBj4buhcWvhurhj4buPacaw4buhY+G7peG6umPhu6fhuqzhurZjcOG7hcawcGPhurBw4bq2eMOy4oCmw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOTw71jMWPhurDhu5dj4buPaGPEguG7hWPhuq7hu6nhu4PhurDhuq9j4buNQmPhurBwZ+G7qWPhu43hu4fGsHBjxanDgsOyY8Oyd8aw4buhY8OzeGPhu6FsxrBjxJFk4bqxZGRkY+G6sHDhurZ4w7Jj4buP4budY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPGr+G7oXB0Y8OD4bq24bq44buX4bqwY+G6rnhj4bq/ZC9lZGXDqS8qUMSR4bq7Y8aw4buh4buF4bq4Y+G7gS/EkS9lZGXDqWPDsuG6pOG7h2Mq4bq2eMOyY3DDvXHEg2PDsnB1Y+G7j2bhu6lj4bqwcELDsmNwceG7m8awY8SQceG7m8OyY+G7j3HGoeG6tmPDsnB1xrBwY+G7oXHhu4Nj4bqwcOG6tnjDsmPhu6Xhu5Vj4bulcOG7h3Hhuq9j4bul4buVY+G7pXDhu4dxY+G7p2ZxY+G7j3hxY8SQ4bu5cWPDsuG7g8OyY8Wp4buL4bqwY3Dhu4XGsOG7oWPhu43hu6lj4bqwacaw4buhY+G7oXHhu4Nj4bulcOG7g8OycGPDg+G6tuG7h8aw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcav4buh4bup4buFcWPEguG7h+G6r2PDk8O9YzFj4bqw4buXY+G7j2hj4bqwcELDsmNwceG7m8awY+G6onBqxrBjw7Jr4bqiY+G6sOG7qeG7hcawY+G7jXHhu5vGsGPhuqJw4buVY+G7jeG6tuG6uOG7m+G6sGPhurBwbsWpY8OD4bq24bq4xqHGsGPDg+G6tuG6uOG7l+G6sGPhu490xrBwY8Wp4bq24buHY+G6rsOtxanhuq9j4bul4buXY3Dhu6lmw7JwY+G7p0Lhu4djw7Jw4butxrBjxrBw4buFY+G6sHBs4bq2Y8Wp4bq24buHY+G6sHDhurZ4w7Jjw7Jw4bupY8Oy4buDw7Jjw7Lhu7dj4bquw4Bj4bq4Y+G6sOG7l2PhurDEgkLDsmPhurBw4bq2w73DsmPDk8O94bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOS4bq0xrDhu6FjxJDhu7lxY+G7j+G7q2Phu6fhu4Vj4buPbuG6uGPGsHDhu4fGsHBj4bqwceG7l8awY+G7j8O9Y+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPFqeG6tuG7h2Phuq7DrcWpY+G6sG3huqJj4bqwxILhurbGsOG7oWPhurBw4bq2eMOyY8OD4bq2eMOyY+G7oXHhu4fhuq9j4buP4buFxalj4bqicOG7g8awY+G7oXHhu4PhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5LDgmPhurBw4bud4bqvY+G6sMSC4bupxrDhu6FjxrBpxaljZWRlZeG6r2Phu49oY+G6sOG7s2PDsnDhuqjDsmPhurBw4buFxrBwY8Oyd8aw4buhY8OpY+G7oeG7q3Fj4bqwcGzhurZj4bqwcOG6tnjDsmPhurBw4bq2w73DsmPhu43hu4fGsHBjxanDgsOyY+G7j2vhurZj4bqwcGzhurZj4bqwbeG6omPhurDEguG6tsaw4buhY8Oya+G6omMq4bq2eMOyY+G7oXHhu4fDo2Phu6BxZ8WpY+G7oXHhu4NjxJHhurHhurnEkeG6v2PhurDhur5j4buPecaw4buhY+G6ruG7qWPEkOG7uXFj4buhceG7g2Phu6Xhu5djcOG7qWbDsnBj4bqz4buhcWfFqWPhu6FsxrBjxJHhur/DoeG6tcSDY+G7j+G7hcWpY+G6onDhu4PGsGPhu6Fx4buDY+G6sHDhu4XGsHBjw7J3xrDhu6Fj4bq9xJEv4bq94buBY8Wp4buL4bqwY3Dhu4XGsOG7oWPhurBw4bq2eMOyw6Nj4bugcWfFqWPhu6Fx4buDY8SR4bqx4buB4buB4bq7Y+G6sOG6vmPhu495xrDhu6Fj4bqzw4lr4bqiY8OJdWPEkeG6u8Oh4bq14bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7jnnGsOG7oWPhurBwQXHhuq9jw5PDvWPhurBpxrDhu6Fjw7LhuqxBxrDhu6Fjw7J3xrDhu6Fj4bqw4buDw7Jj4buhceG7g+G7qWPhu43DgsOyY8OycHLGsHBj4bqwxIJ04bqvY+G6sOG6rGPhurDhuqzDgMaw4buhY8SQ4buFY8Oy4buDw7Jj4buhcWdxY+G6onDhu4PhuqJjxrBww6zFqWPhu7PGsGPhu490xrBwY+G6sOG6rGPhurDhuqzDgMaw4buhY8OycOG7qWPDsuG7g8awY8Ozw73huq9jw7J3xrDhu6Fjw7Jw4bqow7Lhuq9jw7Jw4bq24bq44buVxrBj4buhceG7h2PhurBwbsWpY+G7j3TGsHBjcHlj4bqu4bu34bqvY+G6sHHhu5fhuqJj4bqww4LDsmPhu4/GoWPDieG6tmvhurBjw7Lhu4PDsmPhu6FxZ3Fj4bqicOG7g+G6omPhu6Vww63DsmPhuqJww4LDsmPhurBzxrBwY+G6sMSCZsaw4buhY8Oyd8aw4buhY8OycOG6qMOy4bqvY8OycOG6tuG6uOG7lcawY+G7oXHhu4dj4bqwcG7FqWPhu490xrBwY8OJccawY+G6sHB3cWPEkHHhu5vDsmNw4bup4buLw7Jj4bulcHfGsOG7oWPhurBw4buHxalj4buhceG7h2PhurBwbsWpY+G7j3TGsHBjcHlj4bqu4bu34bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pT9D4buHY+G7j+G7s3Fjw4Phurbhurhj4buPdMawcGPEkMahY+G6sHDhurZj4bqicHJj4buPacaw4buhY+G7peG6umPhurBw4bq2eMOyY8SQ4buFY8OycOG7l2Phu4/DvWPhurBw4bq0Y+G7p+G7h+G7qWPDsnDhu6ljw7Jw4bq24bq44buVxrBj4buhceG7h2Phu4/hu51j4bqwcOG6ssOyY+G7j27hurhjw7J3xrDhu6Fj4bqw4buDw7Jj4bqwcG7FqWPhu490xrBwY3B5Y+G6ruG7t+G6seG6seG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDk8O9YzFj4bqw4buXY+G7j2hj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY+G6uWPhu4/hu6nhu4XGsGPhu6Vx4budxalj4bqwxILhu4fhuq9j4bulcGfhu6lj4bqu4buD4bqwY+G6sHPGsHBjcHPGsHBjw7LhurbGsOG7oWPhuqjGsOG7oeG6r2Phuq5DY+G7jcOCxrDhu6Fj4bqwcOG6tnjDsuG6r2PEkG3hurBj4bqw4bqs4bqvY+G6sMSC4buHxrDhu6Fj4bqwcHHhu5fhurBjw7N0Y+G6sGZxY8Oy4buDw7Jjw7Lhu7dj4bquw4Bj4bq4Y+G6sOG7l+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu455xrDhu6Fj4bqwcEFx4bqvY8OTw71jw7Lhu6tjxJBpxrBjw7NnxrBj4bq44buV4bq2Y8OybOG6tmPDsuG7g8OyY+G6rsOAY+G6uGPhurDhu5fhuq9jw7Lhu4PDsmPDs+G7m8awcGPEkHHhu5vGsGM6xILhurbGsOG7oWPhuqzhu7fGsOG7oWPDs+G7g+G7qWPDsuG7g+G7qWPEkMahY+G6sHPGsHBjcHPGsHBjw7LhurbGsOG7oWPhuqjGsOG7oWPhurBw4bq2eMOy4bqvY8SQbeG6sGPhurDhuqzhuq9j4bqwxILhu4fGsOG7oWPhurBwceG7l+G6sGPDs3Rj4bq4Y+G6sOG7l2Phu4/hu51j4buP4buDxrBwY+G7oXHhu4Nj4bqwcELDsmPhurDEgmbGsOG7oWPDsuG6tsaw4buhY+G6qMaw4buhY+G6sHDhurZ4w7Lhuq9j4bqwxILhu4fGsOG7oWPhurBwceG7l+G6sGPDs3Rj4bq4Y+G6sOG7l2PhurBmcWPDsuG7g8OyY8Oy4bu3Y+G6rsOAY+G6uGPhurDhu5figKbDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOsSCZ2Phu6dBcWPDsmrhurZjcOG7r3Fjw7LhuqThu4djw7JDY+G6sMSCcWPEkMahY8SQa8awY+G7j8ahY+G6sHDhu4NxY+G7j8O9Y+G6onDDgsOyY8SQw4Jjw7LhuqThu4djxrBwasawY8SQceG7lcawY+G6uGPhurDhu5dj4buPeHFjxJDhu7lxY8aw4buh4bqsQXFjw7Phu5vGsHBjxJDhu4Vj4bqwcGrGsGPGsHBqxrDhuq9jw7Phu4Vj4buO4buF4bupY1B5xrDhu6Fj4bum4buHxrBjw7Jw4bupY3Dhu4fhurhjw5PDvWMxY+G6sOG7l2Phu49oY8Oz4buHxrBjcOG7hcawcGPGsHBxxqHhurZjxJBpxrBjw7NnxrBjw7JwdWPhu49m4bupY8awasaw4buhY8Oy4buH4bupY+G7j2bhu6lj4buP4bqow7JjxrDhu6FwxqFjxrDhu6FwceG7m+G6omPDsnDhu6lj4bqw4bup4buFxrBj4bqwcOG7nWPDsnfGsOG7oWPDsnDhuqjDsuG6r2PEkHHhu5XGsGPDsnDhuqjDsuG6r2PGsOG7oeG6rEFxY+G7p+G7h+G7qWPhu4/Dvcaw4buhY+G6sMSC4bupxrDhu6FjxrDhu6Hhu4XGsHBj4bq4Y+G6sOG7l+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cMO14bupY3Dhuqzhu7nGsOG7oWPhu41vxrBjw7LhuqThu4djw5PDvWMxY+G6sOG7l+G6r2PhurBr4bqwY8OyZ2PDsuG7g8OyY+G6sHXGsHAv4bqwcOG7hcawcGPhuqJweGPhurDEgkLDsmPhurBw4bq2w73DsmM6xILhurbGsOG7oWPhuqzhu7fGsOG7oWPhu4/GoeG6tmPhurBw4buFxrBwY+G7p23huqJjw5Phu4fGsGPDknB1Y+G7j2bhu6ljxJDhu4Vj4bqwxIJx4budxrBj4bulcOG7h3Fj4bul4buXY3Dhu6lmw7JwY+G7j+G7s3Fjxanhu7lxY+G6onDhu6nGsOG7oWPDsuG7g8OycGPEkOG7hWPhurBw4buDcWPhu4/DvWPhuqJww4LDsmPEkMOCY8Oy4bqk4buHY8Oy4buDxrBjw7PDvWPhurhj4bqw4buXY8Oy4buDw7Jjw7Lhu7dj4bquw4Bj4bulcOG7g8WpY8OycEThu4djw7Phu5vGsHBjw7LhuqThu4dj4buPdOG7h2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4buO4buXxrBjxrDhu4fhurjhuq9j4bul4buXY3Dhu6lmw7JwY+G7j2hj4buP4bqsw4HDsmPhu4/hu4dj4bqueGPDsuG7g8awY8Ozw71j4bq4Y+G6sOG7l2PDsuG7h8WpY+G7peG7l+G6sOG6r2PGsOG7oXBx4buVxalj4bqw4bqyw7Jj4bqwcELDsmNwceG7m8aw4bqvY8Oz4bqs4bu5w7Jj4buPbOG6tmPhu49m4bqwY+G7j+G6rMOBw7Jj4bul4buX4bqwY8OD4bq2Z2PhurB44bqw4bqvY+G7j+G6rMOBw7JjxrDhu6HhuqxBcWPDs+G7m8awcOG6r2Phu6Fx4buHY+G7j3PGsHBjxrDhu6HhuqxBcWPDs+G7m8awcOG6r2PGsOG7oeG6rEFxY+G7jWrGsGPhu4/hu4PGsHBj4buhceG7g2PDsuG7h+G7qeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu47hu51j4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPhurB44bqwY8Oy4buDw7JjxrDDvXFj4buN4bq2xrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhu6Xhu5djcOG7qWbDsnBj4oCc4buO4buzcWPFqeG7uXFj4bqicOG7qcaw4buhY8Oy4buDw7Jw4bqvY+G6sHDhu4NxY+G7j8O9Y+G6onDDgsOyY8SQw4Jjw7LhuqThu4djw7Lhu4PGsGPDs8O9Y+G6uGPhurDhu5djcOG6rOG7ucaw4buhY+G6sOG7uXFj4bquQmNw4buFcWPhu6fhu7HGsOG7oWPDsuG6pOG7h2PGsOG7oeG6rEFxY8Oz4bubxrBw4bqv4oCdY8OTw71jMWPhurDhu5dj4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY+G7j27hurhjxalmxrBwY8SQceG7m8OyY8awasaw4buhY8Oy4buH4bupY+G6uGPhu4/huqjDsmPDsuG6pOG7h2PDsuG7g8awY8Ozw71j4bq4Y+G6sOG7l+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6xILhu6nGsOG7oWPhu4/hu6vhuq9jw5PDvWPhurBt4bqiY+G6sMSC4bq2xrDhu6Fj4bqwacaw4buhY8Oy4bqsQcaw4buhY3Dhuqzhu7nGsOG7oWPhu41vxrDhuq9j4bqw4buzY8OycOG6qMOyY+G6sG3huqJjcOG6tmvGsGPhu6Xhu4BjxrBpxrDhu6Fj4buhceG7h+G7qWPhurBx4buX4bqiY+G6qMaw4buhY8OJQ2PDsnDhu6lj4bqw4bup4buFxrBjw7PDvWPDsuG7g8awY8Ozw71j4bq4Y+G6sOG7l+G6r2Phu6F5xaljw7JnY8Oy4buDxrBjw7PDvWPDs2fhu6ljxJDhu5vhuq9jcOG7hcawcGPDsnByxrBw4bqvY+G6sHDhurZjxrDhu6FqxrDhurHhurHhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5Phu5XGsGPDsmbGsHBj4buP4bur4bqvY8OTw71jw4lq4bq4Y+G7jULGsOG7oWPEkOG7hWPhurBwQsOyY3Bx4bubxrBj4bqwceG7leG6tmPDsnByY8OycGvFqWPhu49x4budxaljxJBx4bubw7Jj4bqwcELDsmNwceG7m8awY+KAnOG7juG7s3Fjxanhu7lxY+G6onDhu6nGsOG7oWPDsuG7g8OycOG6r2PhurBw4buDcWPhu4/DvWPhuqJww4LDsmPEkMOCY8Oy4bqk4buHY8Oy4buDxrBjw7PDvWPhurhj4bqw4buX4oCdY8SQ4buFY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Fjw7Lhu7dj4bquw4Bj4bq4Y+G6sOG7l2PigJww4buHxrBwLT9mw7JwLeG7juG7keG6ouG6r+KAnWNw4bqs4bu5xrDhu6Fj4bqw4bu5cWPhuq5CY3Dhu4VxY+G7p+G7scaw4buhY8Oy4bqk4buHY8aw4buh4bqsQXFjw7Phu5vGsHDEg2PDsuG7g8OyY+G7j+G7t8awY8SQdGPDsmnGsGPDsuG6qGPEkOG7heG7qWPDsuG7g8OyY+G6sHHhu5XhurZjw7JwcmPGsOG7heG6uGPEkOG7hWPhurBCY8OycGvFqWPhu49x4budxanhuq9jw7Lhu4PDsmPhu4/hu6nhu4XGsGPDsuG6pOG7h2PDsuG7t2PDg+G6tuG7h8awY8OD4bq2Z8awY+G7p+G6umPhuq7hu5lj4bulceG7ncWpY+G6sMSC4buHY+G7j8O94bqwY8OJ4bq2a+G6sOG6r2PhurBw4bqsQcaw4buhY8OJ4bq24bq44buVxrBj4buP4budY+G6onDhurLDsmPhurDEguG7h+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu455xrDhu6Fj4bqwcEFx4bqvY8OTw71j4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY+G6sGnGsOG7oWPDsuG6rEHGsOG7oWPhu49s4bq2Y+G6sOG6rGNwZmPhurBsxrDhu6Fjw7Lhu7dj4bquw4Dhuq9jxJBt4bqwY8OycGvhurDhuq9j4bqwxILhu4fGsOG7oWPhurBwceG7l+G6sGPDs3Rj4bq4Y+G6sOG7l8SDY+G7j27hurhjxalmxrBwY8OyZ3Fjw7Lhu4PDsnBjcOG7hcawcGPDsnByxrBw4bqvY8OyZ3Fj4bqwceG7l8awY+G7p8ahY+G7p3hx4bqvY+G6sOG7g8OyY+G6onDhu6nGsOG7oWPhu6fhu4XFqWPEkHHhu5vDsmPDsnDhu6lj4bqicOG6tGNww4HhuqLhurEv4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6oj/hu6nhurbEgsOyw7Vi4bqlOnDDteG7qWM6OjAixq8vInHDteG6sMaw4buHxakrw6Iv4bqi4bqlw6Iv4buNccSQ4bql


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]