(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến “An toàn phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở sản xuất: Thực trạng và thách thức”, vào lúc 20h, ngày 22-3-2023. Chương trình được phát trực tiếp trên baothanhhoa.vn, kênh Youtube, Fanpage Báo Thanh Hóa.
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurJD4bqq4bui4bqi4bqo4buk4buc4buAIuG6qENDLUQtQ+G6qkNEw4Dhuqjhuq3hu67hu57huqgq4bui4bum4buG4bue4bqoKiQ8TuG6qComIuG7kuG7pOG6qOKAnDThu6Thuqgq4bum4buA4buk4bqoI+G7osav4buk4buc4bqoTuG7ouG6viLhuqhO4buie8OK4bqoTuG7ouG6viLhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qE7hur5O4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qCXhu4Lhu6ThuqhdJuG7iCrDgOG6qOG7n+G7ojxO4bqoKiThu4bhu6Thu5zhuqh94buA4bqoKuG7ouG6vk7hu6Lhuqgq4buiKE7igJ3hurYv4buiQuG6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G7gcOSw4pP4bqs4bqyw6Lhur7hu6bhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7gcWow4rhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE7hu6Ihw53hu6Thu5zhuqgqJFDhu6Thu6LhuqjDk+G7ruG7nuG6qCrhu6Lhu6bhu4bhu57huqgqJDxO4bqoKiYi4buS4buk4bqo4oCcNOG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6Thuqgj4buixq/hu6Thu5zhuqhO4bui4bq+IuG6qE7hu6J7w4rhuqhO4bui4bq+IuG6qCok4bum4buk4buc4bqoTuG6vk7huqhOw53huqgl4bu44bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKsOA4bqo4buf4buiPE7huqgqJOG7huG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqgq4bui4bq+TuG7ouG6qCrhu6IoTuKAneG6ouG6qH3hu4Dhu6bhuqjDmj9O4bqoQ+G6quG7ouG6ouG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqhDQy1ELUPhuqpDRMOD4bqo4bql4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqow5Mh4bu2TuG6qCPhu6Lhur4q4bqoKiQ8TuG6qCrhu57hu5Ij4bqoKiThu5Dhu6ThuqjhurbDiuG6qOG7oiTDkuG7muG7s+G6rOG7oioqI8OALy9Nw4rhu6Yq4buiw4rhu6Thu6Lhu6Lhu6bDisODfeG7pC/huqzhurJNw4rhu6Yq4buiw4rhu6Thu6Lhu6Lhu6bDisODfeG7pOG6ti/DiuG6suG6ouG6qFXhu5Dhu6Thu6LhuqjhurbDiuG6qOG7oiTDkuG7muG7s+G6rOG7oioqIyXDgC8vW1tbw4Mi4bumJiomTcOSw4NO4bumw5kvTuG7osOK4buk4bukw5LDmi/hu6HhuqUtPcOZw6rEkOG6qsaww6xDw63DmV164buk4bud4bufQuG6qltDxrDhu5vhuqzhurLhu7Hhu6YmKiZNw5LhurYvw4rhurLhuqLhuqjhurbDiuG6qOG7oiTDkuG7muG7s+G6rOG7oioqIyXDgC8vW1tbw4Phu5rDik7Dkk3hu6bhu6ZVw4NO4bumw5kvTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6ThuqzhurLDqsOK4bukI8OK4bucw5LhuqjDouG6vuG7puG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqo4buBxajDisOD4bq2L8OK4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsTyrhu6Imw5lN4bqo4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq44bq64bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qMSQRMSQI13huqDhuqzhuqglJE7hu7PhuqwvL05P4bukw4NNw4rhu6Yq4buiw4rhu6Thu6Lhu6Lhu6bDisODfeG7pC9Pw5IlVSrhu6YjL+G7pMOSWyUvQ0RCQy9C4bqqRU9E4bqq4bq6ReG6vEPhurwq4bq64bq4ROG6vMOJw5rhuqrDg1Qj4bucw4Ek4buzQ8OJQ+G6rOG6qMOKw5oq4buz4bqsQ+G6quG7ouG6ouG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqhDQy1ELUPhuqpDRMOA4bqo4bqt4buu4bue4bqoKuG7ouG7puG7huG7nuG6qCokPE7huqgqJiLhu5Lhu6ThuqjigJw04buk4bqoKuG7puG7gOG7pOG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6qE7hu6Lhur4i4bqoTuG7onvDiuG6qE7hu6Lhur4i4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhO4bq+TuG6qE7DneG6qCXhu7jhuqgl4buC4buk4bqoXSbhu4gqw4Dhuqjhu5/hu6I8TuG6qCok4buG4buk4buc4bqofeG7gOG6qCrhu6Lhur5O4bui4bqoKuG7oihO4oCd4bqs4bqoW+G7nk8q4bui4buz4bqs4bq44bq64bqq4bqs4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iq4buz4bqsxJBExJDhuqzhuqgv4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buB4bue4buU4buk4bqo4bukw4oi4bqi4bqoKiThu5Dhu6ThuqjDk1HDiuG6qE3hu4Dhu6ThuqgqUuG7pOG7ouG6qE7FqOG6qFXhu6Lhu6bhu4Lhu6Thu5zhuqjhu6LDneG7pOG6qEPhuqrDg+G6quG6quG6quG6qE/hu6bDiuG7pOG7ouG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7lCPhuqjDk8OK4buk4buc4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6ouG6qE464buk4buc4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoTuG7ojtO4bqo4buk4buc4buiUOG7pOG6qOG7olfhuqhO4bq+4bqoKuG7ouG7lsOD4bqo4buJ4buc4bum4buA4bue4bqoKkoj4bqoKiQm4buk4buc4bqoKuG7huG7nuG6qMOt4buiJuG6qMOt4bue4buk4bui4bqoKuG7kuG6qOG7ieG7nOG7ouG7nuG6qOG7o8Od4buk4bqofeG7gOG6qE7hur5O4bqoVeG7oibhuqhO4bus4buk4buc4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6ouG6qE47w5nhuqhO4bus4buk4buc4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqhP4bumw4rhu6Thu6Lhuqjhu6Thu5zhu6Lhu57hu5Qj4bqi4bqo4buiV+G6qE7hur7huqgq4bui4buW4bqow5Mh4bu2TuG6qCrhu6Im4buQ4bqow5Phu4gq4bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKuG6qCThu57hu5Dhu6Thu5zhuqjDmsOV4bqoTi7hu6Thu5zhuqjhu6Thu6Ih4bqoVeG7kirhuqjhu6Lhu7Yj4bqo4buk4bui4buA4bqo4bu44bqofeG7suG7nuG6qCXhu4Lhu6ThuqhdJuG7iCrDg+G6qOG7i+G7suG7nuG6qMOT4buKIuG6ouG6qCrhu6I8TuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qE7hu6JS4bqow5Phu4bhu6bhuqhOLMOK4bqow6JX4bqo4bql4bus4buk4buc4bqow4rhu6Thuqh94buA4bqo4buhw6Lhu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7ouG6qH3hu5jhuqgqWOG7pOG7nOG6qCThu4Dhuqgl4bum4bq+KuG6ouG6qFXhu57hu5bDmeG6qCokw4rhuqjDiuG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqjGoeG6peG6peG6peG6qH3hu4DhuqjhuqXhu4nhuqXhu4Hhuqgq4buiw5Lhu6bhuqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhOLMOK4bqoI+G7ouG6viPhuqjDmiZKKuG6ouG6qOG6peG7rOG7pOG7nOG6qMOK4buk4bqoKlLhu6Thu6LhuqjDk+G7hOG6qCrhu57hu5Lhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqhV4bue4buWw5nhuqgqJMOK4bqi4bqoJOG7gOG6qCXhu6bhur4q4bqoT+G7nuG7lOG7pOG6qCRX4buk4bucw4Phuqjhu4Hhu4Dhu6Thu5zhuqgqJEbDmeG6qE7DneG6qCXhu7jhuqgl4buC4buk4bqoXSbhu4gq4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE3hu4Lhu6bhuqjDk+G7gsOZ4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqow5Phu4ThuqhNUeG6qCrhu4bDmeG6qMOTUOG7pOG7ouG6qE7hu6JS4bqi4bqow5NQ4buk4bui4bqoTuG7olLhuqgl4buC4buk4bqoXSbhu4gq4bqow5Phu5bhuqhV4buiR07huqgj4buiO07Dg+G6qMOi4bq+4bum4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu4Hhu6bhur7huqjDk+G7hOG6qMOa4bue4buQ4buk4bqoKjtO4bqoTkoj4bqo4buk4buiSirhuqgqUOG7pOG7ouG6qOG7olDhu6Thu6LhuqDhuqjhu6RHw5nhuqhNRyrhuqLhuqgqJiLhu5Dhu6ThuqgqJiLhu5jhu6Thuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqo4buc4bue4buC4bue4bqoI+G7ouG6viPhuqjDk1bhu6Thu5zhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqhOLMOK4bqow5o8TuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qE7hu6IoTuG6qOG7pEbhu6Thu5zhuqLhuqhOLMOK4bqo4buhw6Lhu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7ouG6qCok4bum4buk4buc4bqoTuG7olLhuqjDk+G7huG7puG6ouG6qCrhu6Lhur7hu6bhuqjhu5xA4bqoTeG7iCrhuqhOSiPhuqhOLuG7pOG7nOG6qOG7pOG7oiHhuqjhu6Thu4rhu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqgg4bqoKuG7oihO4bqoKibhu4rhu6Thuqgq4buiLOG6qCPhu6Lhur4j4bqow5omSirhuqh94buY4bqoxqHhuqXhuqXhuqXhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqhP4buK4buk4bqofeG7gOG6qOG6p+G7icOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bqt4buW4bqow5rhu4DDmeG6qCThu7Dhuqjhu6LDneG7pOG6qCrhu6I8TuG6qCok4buG4buk4buc4bqi4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qFXhu6LFqOG6qFXhu6JG4buk4bqi4bqoKuG7ouG6vk7hu6Lhuqgq4buiKE7huqgqJOG7puG7pOG7nOG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqgq4bq+TuG6qE3hu4Lhu6bhuqjDk+G7gsOZ4bqow4rhu6Thuqgq4bum4buA4buk4bqoxqHhuqXhuqXhuqXhuqh94buA4bqo4bql4buJ4bql4buB4bqoKuG7huG7nuG6qE7hur5O4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qCXhu4Lhu6ThuqhdJuG7iCrhuqLhuqhV4bue4buk4bui4bqoT+G7psOK4buk4bui4bqi4bqoTi7hu6Thu5zhuqjhu6Thu6Ih4bqoVeG7nuG7kuG7pOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqofeG7iOG7pOG6qMOT4buY4bqoTsSo4buk4bqoKuG7ouG7nuG7kirhuqLhuqjDouG6vuG7puG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqo4buB4bum4bq+4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhO4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqow5Phu67hu57huqgq4bui4bum4buG4bue4bqoKiQ8TuG6qComIuG7kuG7pOG6qH3hu7Lhu57huqhO4buiLOG6qMOT4buY4bqo4oCcNOG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6Thuqgj4buixq/hu6Thu5zhuqhO4bui4bq+IuG6qE7hu6J7w4rhuqhO4bui4bq+IuG6qCok4bum4buk4buc4bqoTuG6vk7huqhOw53huqgl4bu44bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKsOA4bqo4buf4buiPE7huqgqJOG7huG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqgq4bui4bq+TuG7ouG6qCrhu6IoTuKAneG6qH3hu7Lhu57huqglPOG6qCrhu6LDisOZ4bqo4buc4buew4rhuqhOLMOK4bqo4buf4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qCrhur7huqjDrOG7kOG6qOG7ieG7oiHhuqjhuqUh4bu04buk4buc4bqi4bqoxqHhu6LFqOG6qOG7nyQh4bu44buk4buc4bqoI+G7osav4buk4buc4bqo4bql4buC4buk4bui4bqoJeG6virhuqjGoeG7osav4buk4buc4bqoTuG7ouG6viLhuqhO4buie8OK4bqoTuG7ouG6viLhuqh94buA4bqoTigm4bqo4buk4buG4buk4bqoTigm4bqo4buiV+G6ouG6qOG6peG7rOG7pOG7nOG6qMOK4buk4bqoKlLhu6Thu6Lhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7geG7puG6vuG6qH3hu4Dhuqjhu6zhu6Thu5zhuqjhuq1Z4bqo4bqtUOG7pOG7ouG6qOG7geG7nuG7lCbhuqLhuqjhur/hu57hur7DmeG6qMOT4buuTuG6qMOs4bue4buQ4buk4bqow5Phu6bhu4Dhu6Thuqjhu5/hu6Ihw53hu6Thu5zhuqjDmeG7huG7nuG6qH3hu4DhuqjhuqXhu6zhu6Thu5zhuqjhu6Thu5zhu6Lhu57hu5Qj4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qC3huqjhuqXhu6Lhu57huqjhu6Thu6Lhur7hu6Thu6Lhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7geG7puG6vsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bql4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqow5Mh4bu2TuG6qCPhu6Lhur4q4bqoKiQ8TuG6qCrhu57hu5Ij4bqoKiThu5Dhu6ThuqjhurbDiuG6qOG7oiTDkuG7muG7s+G6rOG7oioqI8OALy9Nw4rhu6Yq4buiw4rhu6Thu6Lhu6Lhu6bDisODfeG7pC/huqzhurJNw4rhu6Yq4buiw4rhu6Thu6Lhu6Lhu6bDisODfeG7pOG6ti/DiuG6suG6ouG6qOG6tsOK4bqo4buiJMOS4bua4buz4bqs4buiKiojJcOALy994buiTyXDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL+G6rOG6sn3hu6JPJcODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6ThurYvw4rhurLhuqLhuqhV4buQ4buk4bui4bqo4bq2w4rhuqjhu6Ikw5Lhu5rhu7Phuqzhu6IqKiMlw4AvL1tbW8ODIuG7piYqJk3DksODTuG7psOZL07hu6LDiuG7pOG7pMOSw5ov4buh4bqlLT3DmcOqxJDhuqrGsMOsQ8Otw5ldeuG7pOG7neG7n0LhuqpbQ8aw4bub4bqs4bqy4bux4bumJiomTcOS4bq2L8OK4bqy4bqi4bqo4bq2w4rhuqjhu6Ikw5Lhu5rhu7Phuqzhu6IqKiMlw4AvL1tbW8OD4buaw4pOw5JN4bum4bumVcODTuG7psOZL03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94buk4bqs4bqyw6rDiuG7pCPDiuG7nMOS4bqow6Lhur7hu6bhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7gcWow4rhurYvw4rhurLhuqh94buA4bum4bqow5o/TuG6qEPhuqrhu6LhuqLhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqoQ0MtRC1D4bqqQ0TDg+G6qOG7i+G7tOG7nuG6qD0mIOG6qH1R4bqofeG7gOG6qE7hur5O4bqoTeG7huG7pOG6qE7hu6I/4bqoIOG6qMOTxajhu6Thuqhdw5LDmcOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCM0Jirhu6Lhu6Yk4bqs4bqyw6Lhu5/hu4HhurYvI+G6sg==

BTH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]