(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 2 trường mầm non và cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non được hưởng Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 theo Nghị quỵết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rOG7tsOdauG7icOyZ2Phuq/DnWJdYsOdY2Rjw51j4bqvZDrhurfDnTLhur1j4bqvw53huqsiw6zDnTTDsmgyw53hurHDsmlj4bqvw5134bqx4bqzY+G6scOdxKk/MuG6scOd4buVLsOd4bqx4buB4bq3w53hurHEkSbDneG6r+G6tz9kw50zbjLDnWJdYsOdY2Rj4buwL+G6seG7tOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOs4bqwNSYzWeG7rEt2Q3jDnWrhuqVj4bqxw53hu5Phu48mw50xJmPDneG6sTpj4bqxw53hu4pr4buXw6Fqw500w6Jj4bqxw53EqcOqw53hu7Yk4bu24bu0L+G7inktS3ZDeMOd4buTw6DDneG7k+G6t+G6oTLDncOs4bqxYcOdM2vhu5fhuqFqw50zJmPhurHDncSpPzLhurHDneG7tsOdauG7icOyZ2Phuq/DnWJdYsOdY2Rjw53hu5M6w50yP2PDnTHhu4HDneG7i2ssY8Od4bqrxqHhu6bDneG6r+G6tz9kw53hu5PhurdhY8OdauG7icOyZ2Phuq/DnWJdYsOdY2Rjw500w7JoMsOd4bqxw7JpY+G6r8Odd+G6seG6s2PhurHDncSpPzLhurHDneG7lS7DneG6seG7geG6t8Od4bqxxJEmw53huq/hurc/ZMOdM24yw51iXWLDnWNkY8OdauG6pWPhurHDnUrhurEmY+G6scOd4bqwxJEmw500w6Fjw51jIWLDneG7tuG7suG7uOG7ssOdauG6sTVkw51D4bqv4bqxw6LDneG7i2vhu53DoWrDncSpw6rDnSXhu7Yv4bu24buy4bu0JC9D4buKLeG6sHlDeMOdY+G6rzrhu5fDnSTDnWrhurE/Y+G6r8Od4bu04bu2w51jIWLDneG7tuG7suG7tCTDnTJvJsOd4bqw4buB4bq3w5004bq/Y+G6r8OdY+G6sX1jw50zfWPDnWrhuqVj4bqxxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHc1Y2o14buJWeG7rOG7sOG6t2Lhuq/DncSpauG7l+G6qzVRWeG7meG6tzNq4bqxw5nDnT3hu7Lhu7LDrOG7leG7pMOd4bqxNeG6t+G6r+G6sWrDmcOd4bu4IyrDrOG7leG7pFnDncSp4buJMlFZLy8yM2PFqDEmZGrhurEmY+G6seG6sWQmxajhu5NjLzM1xKnhuqlqZMOsL2M14buZxKkv4bu0KuG7tiQv4bu04buyIzPhu7bhu7Thu7JAPUAjakDhu7QkI+G6q+G7tMWo4bqtw6zhuq9Zw50m4bqralFZ4bu2w51q4buJw7JnY+G6r8OdYl1iw51jZGPDnWPhuq9kOuG6t8OdMuG6vWPhuq/DneG6qyLDrMOdNMOyaDLDneG6scOyaWPhuq/DnXfhurHhurNj4bqxw53EqT8y4bqxw53hu5Uuw53hurHhu4HhurfDneG6scSRJsOd4bqv4bq3P2TDnTNuMsOdYl1iw51jZGNZw50v4bus4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x3JsOsauG6t2RjWeG7rHNj4bqxw51i4bq3Y+G6scOd4bqxw6kmxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6x3bsOdauG6seG6o+G7psOd4bu2w51q4buJw7JnY+G6r8Od4bqv4bq/YsOZw51K4buJw7JnY+G6r8OdQl1iw51jZGPDneG6sMOpJsOdQuG6t8OdeDVj4bqraibDneG7qOG6sWvhu5fhuqFjw53hurBkKWPhuq/DneG6sMSRJuG7qsOdMsSRw51q4buHY+G6r8OdxKnDqsOdMj9jw50x4buB4bumw53huq/hurc/ZMOd4buT4bq3YWPDneG6qzrDneG7tCXDnWPhuq/Dsmfhurfhu6bDnWrhu4lkY+G6r8OdNMSRw50yxJHDneG7tsOdMj9jw50x4buBw53hu4trLGPDneG6q8ahw53hu5M6w53hu7Q9w53huq/hurc/ZMOd4buT4bq3YWPhu6TDnUrhu4nDsmdj4bqvw51CXWLDnWNkY8OdasOyw51q4bqxbjLDnUNkMTXhuqvDneG7qOG6sWvhu5fhuqFjw53hu5ZhY8OdecOiY+G6seG7qsOdMsSRw51q4buHY+G6r8OdxKnDqsOdMj9jw50x4buB4bumw53huq/hurc/ZMOd4buT4bq3YWPDneG6qzrDneG7tEDDnWPhuq/Dsmfhurfhu6bDnWrhu4lkY+G6r8OdNMSRw50yxJHDneG7tMOdMj9jw50x4buBw53hu4trLGPDneG6q8ahw53hu5M6w53hu7Thu7jDneG6r+G6tz9kw53hu5PhurdhY8Wow51K4bqxZ+G6t8Od4bqv4bq3JmPDneG6seG7g8OdauG7iWjDnWrhu4lkY+G6r8OdYyFiw53hurHDqTLDneG7tuG7suG7tCUt4bu24buy4bu0KsWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busS3ZDeMOd4bqxa+G7l+G6oWPDneG6sGQpY+G6r8Od4bqwxJEmw53hu5M6w51LdkN4w53hurFr4buX4bqhY8Od4buWYWPDnXnDomPhurHDnTLEkcOdauG7iT8y4bqxw51j4bqx4bq34bqhYsOd4bqrIsOsw50zw7XDnWpkP2PDneG6qeG6t2PhurHDncOs4bqx4bqzw53hurHhu4PDnWrhu4low50y4bqxZMOdMj8yw51q4buJw7JnY+G6r8OdYl1iw51jZGPDnWPhuq9kOuG6t8OdMuG6vWPhuq/DneG6qyLDrMOdY2Frw51q4buJYWPhu6bDnTE/ZMOdMj9kw53EqGnDnUo64bq3w50y4bqx4bqzY+G6scOdauG6sSBiw500w6Jj4bqx4bumw51q4buJ4bq1Y+G6scOdd+G6sW/DnWrDojLhurHDnUt2Q3jDnWrhuqVj4bqxw53DrOG6sWHDnTNr4buX4bqhauG7pMOdauG7iWFjw50y4buFw53EqWnDnTPDtcOdamQ/Y8OdNMOyaDLDnTNr4buX4bqhauG7psOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8Od4buT4bq34bqhMsOdMlvDrMOd4bqp4bq3Y+G6scOdw6zhurHhurPhu6bDneG7i2ssY8Od4bqrxqHDneG7kzrDnWrhurEmY+G6scOd4buLa+G7l8OhasOdamQ/Y8OdauG6sTVkw53hu4tr4buXw500w6Jj4bqxxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zEqGnDnUo64bq3w50y4bqx4bqzY+G6scOdMiFjw50y4buNw51j4buB4bq3w50za2Phuq/DncOs4bqxYcOdM2vhu5fhuqFqw50yxJHDnWrhu4k/MuG6scOdY+G6seG6t+G6oWLDnWrhurEgYsOdNMOiY+G6seG7psOdauG7h2Phuq/DneG6sWjDrMOdM8O1w51qZD9jw53huqnhurdj4bqxw53DrOG6seG6s8Od4bqx4buDw51q4buJaMOd4buTOsOdauG7ieG6tWPhurHDnXfhurFvw51qw6Iy4bqxw51LdkN4w51q4bqlY+G6scOdw6zhurFhw50za+G7l+G6oWrFqMOdQ+G7geG6t8OdM2tj4bqv4bumw51q4buJ4bq1Y+G6scOdasO14bumw51q4bqxb8Odam4yw51q4bqxIGLDnTTDomPhurHDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnWrhurE1ZMOd4buLa+G7l8OdNMOiY+G6scOdMm8mw53DjOG6sT/DrMOd4bqrayJqw53hurHhurfhuqFjw53hurE6Y+G6scWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busxKhpw53huq7hurc/ZMOdM24yw53hu5M6w515OmTDnWo7ZOG7psOdw6zhurHDquG6t8Od4bqxaMOsw53hu5Nm4bq3w53EqGnDnUPhu4HhurfDneG7k27DnTLEkcOdauG7iT8y4bqxw51j4bqx4bq34bqhYsOd4buLayxjw53huqvGocOd4bqx4bq/w53EqeG7hcOdNMOgw51j4bqv4bqxw6LDnTJvJsOdMj8yw51q4buJw7JnY+G6r8OdYl1iw51jZGPDnWPhuq9kOuG6t8OdMuG6vWPhuq/DneG6qyLDrMOdY2Frw51q4buJYWPDnWrhurE1ZMOd4buLa+G7l8OdNMOiY+G6seG7pMOd4bqp4bq34bqjYsOdauG7iSbhu6bDneG6r+G6tz9iw53EqT9qw53hu5PhurfhuqEyw51q4bqxw7Uyw53hurHhurfhuqFjw5134bqx4bqzY+G6scOdxKk/MuG6scOd4buVLsOd4bqx4buB4bq3w53hurHEkSbDneG6r+G6tz9kw50zbjLDnWJdYsOdY2Rjw51q4bqlY+G6scOdSuG6sSZj4bqxw53hurDEkSbDnTTDoWPDnWMuYsOd4bu24buy4bu44buyw51q4bqxNWTDnUPhuq/hurHDosOd4buLa+G7l8OhasOdxKnDqsOdJeG7ti/hu7bhu7Lhu7QkL0Phu4ot4bqweUN4w51j4bqvOuG7l8OdJC3hu7Thu7Yt4bu24buy4bu0JMOdMm8mw53hurDhu4HhurfDnTThur9j4bqvw51j4bqxfWPDnTN9Y8OdauG6pWPhurHhu6TDnTTDomPhurHDneG6qeG7m8Od4bqxOmPhuq/DnWMhYuG7psOdauG7h2Phuq/DneG6sWjDrMOd4bqpw6Fqw53hu4trLMOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY+G7psOdMT9kw50yP2TDnXfhurFvw51qw6Iy4bqxw51LdkN4w51q4bqlY+G6scWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6zhu6FrauG6sWThu4lZ4busdnlK4buwL8Os4bus

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]