Trưởng Công tố Malaysia ngày 9/8 thông báo đã khởi tố hình sự đối với 17 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của 3 chi nhánh ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ, liên quan bê bối tham nhũng Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+KAizjDieG7juG6uHPhu5RKc8OJ4bq8R8OJc+G7mFJzdcawc+G7hHhHw4lz4bq2dkhz4bq24bugT0dFc0fDieG6uEJGc1Xhu69z4bquUuG7lnPhu4R4R8OJc+G6tnZIcyBI4buE4bqwRuG7sUdzw6nhu7Hhuq7DieG7mOG7nS/DiXXhu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlDDhurLhu7HhurBy4buj4bq54buS4bug4buOR0VzP8SoR0Vz4buUSnNh4bux4buE4bux4buk4buY4bq44buxc0dF4buv4bukc+G7qy/hu6lz4buUw4nEqEdFc8SC4butSHPhurZ4c+G7gsOJ4buO4bq4c+G7lEpzw4nhurxHw4lz4buYUnPhurZK4bq4c1XDk+G6uHN1xrBz4buEeEfDiXPhurZ2SHPhurbhu6BPR0VzR8OJ4bq4QkZzVeG7r3Phuq5S4buWc+G7hHhHw4lz4bq2dkhz4bqu4bui4buxc8O5c+G6rsOJ4bq4c0fDieG7rUfDiXNHRUFHc8OJ4buvR0VzIEjhu4ThurBG4buxR3PDqeG7seG6rsOJ4buYc+G6ruG7ouG7sXNh4buq4buZc+G7hOG6uOG6rEdz4buQ4buW4buxR3PEguG6rHPEgkrhurhz4buUw4nhu7FGc0fDieG7nkdFc8SR4buW4buqczvDgOG7lnPhu5Thu6BzR8OJ4buvc0fhu6DDk+G6rnN1c2Hhu7Hhu4Thu7Hhu6Thu5jhurjhu7FzxqF1YTom4bub4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhuq5G4buYLcOUw4lI4buUSHJz4buU4bq44buU4buE4bqyw7Ny4oCLOMOJ4buO4bq4c+G7lEpzw4nhurxHw4lz4buYUnN1xrBz4buEeEfDiXPhurZ2SHPhurbhu6BPR0VzR8OJ4bq4QkZzVeG7r3Phuq5S4buWc+G7hHhHw4lz4bq2dkhzIEjhu4ThurBG4buxR3PDqeG7seG6rsOJ4buYc8OJ4bq8R8OJc3dHw4lzdXJz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL3Xhu6vDuXUvdcawxrDhurDhu6d14buldcWp4bul4bun4buU4burw7p0deG7hHXhu5Xhu4bDlEVyc+G7seG7hOG7lMOzcuKAizjDieG7juG6uHPhu5RKc8OJ4bq8R8OJc+G7mFJzdcawc+G7hHhHw4lz4bq2dkhz4bq24bugT0dFc0fDieG6uEJGc1Xhu69z4bquUuG7lnPhu4R4R8OJc+G6tnZIcyBI4buE4bqwRuG7sUdzw6nhu7Hhuq7DieG7mHJz4bqw4bux4buU4buxLcOUw4lI4buUSC1I4buS4bq4ReG6uEfhu7Hhu4Qt4buY4buS4bquw7Nyw4nhu5Thu5TDlOG7mOG7kS8v4bqu4bqwR+G6uEZF4buVVeG6uOG6suG7lEfhu7FGw5Thu4Thu5bhu5jhu5VVRy/hu5TFqcO6dC/hu5bDlOG7hEjhu7HhurDhurLhurAvRnrhurDhurjhuq4vw7p0deG7q1904bupX3Thu6svRuG7seG7hOG7seG7pOG7mOG6uOG7sV/EkOG6uOG7hOG6suG7mF/huq7hu5LhurhG4bq4R+G7seG7hF/huq7DieG7seG7kkXhurLhu5hf4buxReG7seG6uEfhu5jhu5RfRUjhu4ThurBG4buxR1/hurLDmeG6suG6ruG7mF/hurhHX3VG4bqwxIJf4buY4bqu4buxR+G6sOG7seG7hOG7leG7hsOURXJzL+G7o8ahw6FF4buWS0fhu5FzxILhu4RISEbEguG6suG7kkXhu5Xhuq5IRuG7m+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq5w4nhu61HRXN1w7ovw7p0deG7qeG7mXNh4bux4buE4bux4buk4buY4bq44buxc+G6tnhz4buCw4nhu47hurhz4buC4bq4Qkdzw7lzVXlHc8OUw4nDjUdFc+G6ruG7ouG7sXMgSOG7hOG6sEbhu7FHc8Op4bux4bquw4nhu5hzLXNFS0ZzIEjhu4ThurBG4buxR3PDqeG7seG6rsOJ4buYc8SR4buWSuG6rnPhu5Thuqjhu5lzIEjhu4ThurBG4buxR3PDqeG7seG6rsOJ4buYc+G6rsOJQeG7lnPhu6zhu5lzVeG7r3MgSOG7hOG6sEbhu7FHc8Op4bux4bquw4nhu5hzw6nhurhHReG7scOUSOG7kuG6suG7mXPhuq7hu5pHRXPDunPhuq5S4buWc+G7hHhHw4lz4bq2dkhzR0VBR3PDieG7r0dFc0fhu6/hu6Rz4buUduG6uHNkw4lKc8Os4bux4buE4buEc+G7hOG7r3PEqEdFc8OhRXM/w4lIR0VzMMOa4bux4buZc0XDjOG6uHPhu4Thu69zZUhF4bqy4buSc8OhReG7mXPhuq7hu5pHRXPEqEdFc+G6ueG6uEZzOeG6suG6uOG7mOG7mEfhurLhu5JzLXNVw5Phurhz4bqu4butSHPEguG7lkzhuq5zxILhurhDR3Phu5TDieG7onPDuuG7mcawc+G7lOG7qHPhurvDqTpz4buUUXPEkeG7luG7qnN1YTomc1Xhu69zR8OJVEdFc+G7mOG7seG6uHPDlMOJdkZz4buE4bq44bqsR3Phu5Dhu5bhu7FHc+G6tuG6qEdz4bqu4but4bquc+G6tuG7jOG7lHPDlMOJ4but4buUc8OJ4buvR8OJc+G7lOG7kuG7reG6uHPDlMOJ4bq44bqo4buWc+G6ruG7ouG7sXPhu5Dhu5bhu6pzR+G7r+G7pHPhu5RRc0d5RnPDunR1w7otw7p0dcO54buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Mw4bux4bq4c+G6rlLhu5Zz4buEeEfDiXPhurZ2SHPhu5Thu5LhuqxHc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhuq7DiUhz4buE4buvc+G6tnhzcsSC4buKc+G7lMag4bq4cnN1c+G7lOG7qHPhurvDqTpz4buUUXPDlMOJ4bq6c0Xhurjhu7FIc+G6sMOK4bquw4lz4buE4bq44bqsR3Phu5Dhu5bhu7FHc+G6tuG6qEdz4buQ4buW4buqc0fhu6/hu6RzVeG7r3Phuq7hu63huq5z4buCw4lId0dz4buEeOG6uHPhu5RRc+G7lOG7kuG7reG6uHPDlMOJ4bq44bqo4buW4buVcyBI4buE4bqwRuG7sUdzw6nhu7Hhuq7DieG7mHPhu4LDieG7t0dFc+G6tsOKR8OJc+G6tnhzxILDinPhuq7DieG6ukfDiXPDlMOJ4buic+G7lOG6uOG6qkdzR8OJ4bq4QkZz4buOc2Hhu7Hhu4Thu7Hhu6Thu5jhurjhu7FzVeG7r3PEkeG7luG7qnN1YTomc3Lhu4RR4buxc+G6sErhurjhu5Vy4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PhurFHRXNlSEXhurLhu5Jzw6FFc1Xhu69zxKhHRXPhurnhurhGcznhurLhurjhu5jhu5hH4bqy4buSc+G6tnhzxILDinNF4bq4w5Phurhz4bquw4lQ4bquc2Hhu6pz4bqu4butSHPEguG7lkzhuq5zQUZzRuG7oOG7lnPhu5JT4buxc+G7lOG6uOG6qkdzVeG7r3NHw4nhuqBHc8OJSuG6uHPhu4RMc8OJ4buvR0Vz4buU4buoc+G6u8OpOnPhu5RRc3VhOibhu5Vz4bqxR0VzOeG6suG6uOG7mOG7mEfhurLhu5Jz4bq2eHNHw4nhuqBHc+G7lEzhurhz4buUduG6uHNh4buq4buZc+G7lOG7kkhHRXPhu4LDieG6uHPEqEdFc2VIReG6suG7knPDoUVzxILDinPhurDDg0dz4bq2THPhu5RRc2Hhu7Hhu4Thu7Hhu6Thu5jhurjhu7FzVeG6qnNh4buqc8OJS+G6uHPhu5TDieG7rUdFc+G7p3PhurZ4c8SC4but4bquc8SC4buKc0bDjOG6uHPhuq7hu61Ic8SC4buWTOG6ruG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujxJHhu5bhu6pzdWE6JnPhu4Thu69z4buQ4buW4buqc+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHPhurBIc+G6rlLhu5Zz4bq5w4nhu6Jz4buU4bugw5NHRXNh4bux4buE4bux4buk4buY4bq44buxc2Xhu7Hhu4bhu7Hhu4Jzw6Hhu7Hhu4bhurjEgnPhu5jhu61HRXPhu4ThuqDDlHNHeUZzw7p0dOG7q3NVw5PhurhzRuG7nOG6rnPhu5Thurjhuqzhu5Zzw5TDieG7nOG6rnNV4bucc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qC3DmXhzw4lM4bq4c2Hhu7Hhu4Thu7Hhu6Thu5jhurjhu7Hhu5Vz4bqxR0Vzw6Hhu7Hhu4bhurjEgnPEgsOKc+G6ruG7rUhzxILhu5ZM4bquc+G7hOG6uOG6rEdz4buQ4buW4buxR3PhurbhuqhHc+G7lMOJw4Hhu5Rz4buUw4lI4but4buUc8OJ4buvR0Vz4buU4buoc+G6u8OpOnPhu5Thu5JIR0Vz4bqu4but4bquc0Xhurjhu7FIc+G6sMOK4bquw4lzVcOT4bq4c0fhu6DDk+G6rnNHRUjhu6/hurhz4buUw4nEqEdFc+G7kOG7luG7sXN1YTom4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PDqeG7seG7lnPhu4LDieG6uHPhu4ThuqxHc0fDvUZz4buQ4buW4buk4bqqR+G7mXPhurnDieG7onPhu5Thu6DDk0dFc+G6tuG7oE9HRXNHw4nhurhCRnNh4buxw4nhu7Hhu5TDieG6uOG7knNhSMOJ4buxRuG7seG6sHPhu6Dhu5Zz4buU4bq44bqsR3PhurZK4bq4c8OUw4lJc1XDk+G6uHNHdkdz4buUw4nhu7FGc0fDieG7nkdFc1Xhu69z4buQ4buW4buk4bqo4buUc+G7lEFGc+G7lMOJ4buWc8OJS+G6uHPhu4LDiUh3R3Phu5ThurjhuqpHc+G7lMOJw4Hhu5Rz4buUw4lI4but4buUc+G7lFFz4buQ4buW4buqc3VhOibhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7oz/DieG6ukfDiXPDlMOJ4buic2Hhu7Hhu4Thu7Hhu6Thu5jhurjhu7Fz4bq2eHPhu5TDieG7r0fDiXPhu4ThuqDDlHPhu4RS4bquc+G7hOG7oOG7jEdFc+G6tuG7teG6rnPhu5Thu5Lhu63huq7DiXPhurbhurjhuqrhu5Zz4buU4buS4buxc1Xhu5xzxILhuqxzxIJK4bq4c0fDieG7s0Zz4buU4buS4buW4bukc+G7lEpzR8OJVEdFc+G6ruG7rXNHw4lBR3Phu5jhu7Hhurhzw5TDiXZGc1Xhu69z4buUw4nhu5Zzw4lL4bq4c+G6ruG7reG6rnPhu5Thu6/hurhz4buYd0dz4buE4bq44bqsR3Phu5Dhu5bhu7FH4buZc1XDk+G6uHPhu5hSc8OJTnPhu5Thu5Lhu4xz4bqu4bui4buxc0fDieG7r3Phuq7DiVDhuq5z4buU4buS4but4bquw4lzYeG7quG7mXPhurnDieG7nOG7pHPDqeG7gOG7mXPDqeG6uEdF4buxw5RI4buS4bqy4buZcz/hu7FH4bux4bqw4buxc1Xhu69zRkzhu5Rz4buYSnNH4bugw5Phuq5z4buCw4nhu63huq7hu5Uv4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Thu7Dhu5bhu5TDiUjhu5Jy4bujxqHhurnhurnhu4vDrcOhL8Ot4bq44bqy4buUR+G7sUYr4bub4budL8OU4buj

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]