Ngày 9/1, Giám đốc Điều hành của tổ chức cấp giấy chứng nhận Control Union, ông Richard De Boer, sẽ trao chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Liên minh châu Âu cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rosa Valley Việt Nam, tại trang trại hoa hồng cổ Karose Garden, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4buEWyhj4bue4buz4bumNeG7njThu7Q24bueJeG7tGThu549OOG7nmLhu6o24bue4bqtfeG7uDXhu540xq814bueJT/huq3hu5594buDZOG7nj3hurfhu57igJzhu6Y24bueYzfGrzbhu542feG7smPhu55jfS7hu557W+G6s1vigJ3hu5gvfVDhu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcawKuG7piThu6Lhu5Thu7N7xq9o4bue4bukL1Dhu47hu57FqVvFqDXhu54l4bqjPeG7nuG7o1shZOG7nn3GrzZ94buePeG6ueG7puG7nmPhuq/hu549fcOqPeG7nj3hu7Lhuq3hu557W+G7smjhu549fcOqNnvhu542feG7tjbhu57hu5s3NmPhuqs3NOG7nkQ2Wzc24buO4bue4bqhNnvhu57huqpbPX3hu6bhuqsk4bue4budKuG7nsahNyrhuqvhu47hu55iO+G7nmPhuqvhu6Y34buePX3DqjZ74bueNn3hu7Y24buefeG7g2Thu5494bq34buePeG6ueG7puG7nsahxIPhu57hu7PhuqE2e+G7njZ7fVso4bqt4buexrA34bum4bueeMOt4bue4buQRELhu53EqeG7kuG7nuG7hcav4bueeVssNuG7njVbNn3hu549fcOdZOG7nsO0ZOG7nj19N+G7nuG7m+G6oTZ74bueY2jhu55D4bqrxag9feG7njZ9Wyg14buefeG7g2Thu5594buoNuG7nuG6qjdi4bum4bue4buE4bumNDQqaOG7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu47hu55j4buoW+G7nmPhuqvhu6Y2e+G7nmPhuqvhu6hb4buefTfhu6bhu559w6M2e+G7nj3huq/hu5544bum4bqrN2Iq4buexanhu6bhuqskKjbhu47hu55n4buw4bueQ33hurlo4bueR2TDnTbhu55DWyw24buO4buefWRoKDbhu57hu5t94bq94bq3Nnvhu57DveG7ieG7juG7nmN9xq82feG7nuG6rX3huqPhu57GsMav4bue4buzxINbw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiPTViLeG6rX03Yzfhu54kY31kNSPhu55b4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu55VUeG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlNVVeG6rWfhu4zhu6Lhu55jW2M0Kkvhu6Lhu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14bueNOG7tDbhu54l4bu0ZOG7nj044bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7njTGrzXhu54lP+G6reG7nn3hu4Nk4buePeG6t+G7nuG7ouG7pjbhu55jN8avNuG7njZ94buyY+G7nmN9LuG7nntb4bqzW+G7ouG7nn0iNn3hu57hu6o2feG7nlDhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVDhu6BQL1DDmsOaJFRQUlRVU1RjVcOZw5nDmjRQw5Uy4bqte+G7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu5404bu0NuG7niXhu7Rk4buePTjhu55i4buqNuG7nuG6rX3hu7g14bueNMavNeG7niU/4bqt4buefeG7g2Thu5494bq34bue4oCc4bumNuG7nmM3xq824bueNn3hu7Jj4bueY30u4buee1vhurNb4oCd4bui4bueJOG7pmPhu6Yt4bqtfTdjNy034bqrW3tbNuG7pjQtYuG6qz1L4buifWNj4bqtYsOSLy89JDZbNXvDleG7hVsqYzbhu6Y14bqtNGRiw5Xhu4U2L2NVUeG7oC9k4bqtNDfhu6YkKiQvPmI1YuG6qy9R4bugUVBf4bugUF/hu6DDmS8z4bum4bqrN2IqX1HDlTLhuq174bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5TGocav4buexqFlW+G7nkN94bumNn3hu57GsFY2e+G7niMsNuG7nns4PeG7njTGrzXhu57hu4VbKD3hu57huqlkKjbhu55jfWTEgz3DleG7nuG7kG02fcOS4bue4buz4buE4bub4bub4buS4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5t9w6o2e+G7njZ94bu2NuG7nn3hu4Nk4buePeG6t+G7niXhur3Doj3hu54lxag2feG7nntbxajhu55kaOG7nmNdNuG7nuG7hcav4bueNnt9Wyw14bueNntXY+G7njZ94buyY+G7nmPhuqssNuG7nmN9LuG7nntb4bqzW+G7nuG7heG6s1vhu57hu4VbKD3hu54zWyk14bueYjfFqGPhu559xq82e+G7nmPhuqvhu6w14buePX0w4bueY1ssZOG7nmPhuqssNuG7nj3DnWjhu55j4bqrw6M2e+G7nuG7hcav4bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7njbGr2jhu54kxq82feG7nj19N+G7nuG7heG6veG6tTbhu559N+G7puG7nn3DozZ74buePeG6r+G7nuG7hcav4buePcWoPeG7nmLhu6o24bue4bqtfeG7uDXhu5414buJ4bue4bqtfeG7uDXhu55j4bq/4buefTfhu6bhu559w6M2e+G7nj3hurnhu6bhu57igJzhu54jxq/hu55j4bqrZTXhu559N+G7puG7nn3DozZ74buePeG6r+G7nuKAneG7nsahZVvhu55DfeG7pjZ94buexrBWNnvhu57hu5DFqVvFqDXhu54l4bqjPeG7nuG7m+G6oTZ74bueY2jhu55D4bqrxag9feG7njZ9Wyg14buefeG7g2Thu5594buoNuG7nuG6qjdi4bum4bue4buE4bumNDQqaOG7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu5LDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bujw51o4bueNMav4bueNOG7tDbhu54l4bu0ZOG7nmNbLDbhu541xINj4buefeG7sDZ74bueNeG7ieG7nuG6rX3hu7g14bueNsSDW+G7niUg4bum4bueJeG7qGPhu55jWyxk4buePX1k4bu4NuG7njMm4bqtw5Lhu57hu5t9w6o2e+G7njZ94bu2NuG7nmNbLGThu549fWThu7g24bueY30qN+G7nuG6qWRo4bueJSA2feG7nj3hurnhu6bhu57hu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14bue4buFxq/hu549fcOqNnvhu542feG7tjbhu55jWyxk4buePX1k4bu4NuG7nn3hu4Nk4buePeG6t+G7nsO94buJ4bueRELhu53EqeG7nuG7hcav4bue4bub4bu1QsO94bu1QuG7nuG7kOG7m+G7tULDvSpjWz3hu57hu7Xhuqt74bumNls94bue4bumNiThu57hu7Phu6ZjZOG6q+G7pjThu55CY+G7pjYk4bum4bqrJOG7ksOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu7N74bumaOG7njN9W+G7njZ94bu2NuG7niXhur3Doj3hu55jfeG6oTZ74bueI8WoN+G7juG7niPGr+G7nsahZVvhu55DfcavNn3hu57GsFY2e+G7nj19W+G7puG7nmI64bueJeG7sOG7njN94bqhNnvhu557W+G7smThu54l4bq9w6I94bueNlshNeG7nn3hu6g2feG7nuG6rX3EkT3hu47hu5574bu0NuG7njZ94bq94bue4oCcfSZj4oCd4bueNCw24bue4buF4bqzW+G7nuKAnD3hu6rhu55jfS7hu557W+G6s1vigJ3hu57huqtWNnvDkuG7nuKAnEgqYmJiYsOUw5TDlOG7nkPhuqFb4bueJeG7sOG7njTGrzXhu54l4bq9w6I9w5TDlMOUw5TigJ3hu57hu4TGrzfhu54zfTfhu6o2feG7njN94buuPeG7nuG7smjhu47hu54jxq/hu57GsFY2e+G7nj19N+G7nn3hu6Zow5Lhu57igJzhu5vhu6o14bueY33hu7Jo4bueI1suY+G7nuG6tzbhu55j4buyY+G7nj3hu6rDkuG7nnh9xag9feG7nn3GrzZ74buO4buefSjhu55jfeG6ozZ74bueJeG7qFvhu540aeG7juG7nj3huqE2e+G7njZ9w5024bue4bql4bue4buF4bq94bq1NuG7nuG7hcav4bue4bql4bueZ+G6veG6pTZ74buO4bueI+G7qDbhu54jw6jhu47hu54l4bqjW+G7nmPFqD3DlcOVw5Xhu54l4buw4bueY1s24bueY+G6oVvhu57hu4XGr+G7nj19N+G7nmPhuqFb4bueNlshNeG7nmNbNuG7nuG7heG6oeG7nj1lNnvhu55jN+G7njThurM2w5XigJ3hu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mzjhu55jfSnhu542OFvhu47hu55i4bumZOG7nlThu5424busNeG7niMhNuG7niMw4bue4buF4bqzW+G7njZbITXhu55jWzbhu57hu4XGrzfhu549Nzbhu54l4bq94bq1Nnvhu54l4buw4buePX1hNuG7juG7niPGr+G7nsawVjZ74bue4buFxq/hu542feG7gzZ74buePcSDNnvhu55i4buB4buePeG6ueG7puG7njUiNn3hu54l4buw4bueJVdj4bueJeG6vcOiPeG7njZ94buDNnvhu57hu4VbLDbhu5574buoPX3hu542ITbhu541ODZ74bue4buF4buDNnvhu549feG7rj3hu549fTfhu541xINj4buefeG6veG6szZ74bueJVvhu54jITbhu57hu4Xhu4M2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu6Mp4bueJeG7qGPhu54l4bq9w6I94buePX3DqjZ74bueNn3hu7Y24bueNsavaOG7juG7niPhu65j4bueI2TEgz3hu549xag94bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7nmPhur/hu55n4bq94bqlNnvhu55i4buqNuG7nmdk4buyY+G7nj3hurnhu6bhu57huqo3YuG7puG7nuG7hOG7pjQ0Kmjhu57hu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14bue4bqtfeG7qlvhu54lxajhuq3hu57DqjZ74buePcWoPeG7nmNbLGThu549fWThu7g24buee+G7rmPhu5574bumN+G7nmPhur/hu54zfcOdZOG7nj19YTbhu557W+G6ozZ74buO4buePX1hNuG7njZ7ZMOjNuG7niXhu7Jj4buO4bueNntkw6M24bueNuG6veG6sz3hu47hu54zfcOdZOG7nmPhuqvDozZ74bueY+G6q2Fj4buO4bueM1spNeG7nmI3xahj4bueYsOdZOG7niMoNn3hu47hu549w6Hhu54k4buoW+G7nj19N+G7niUuNuG7nuG6qWTFqOG7nmPhuqsiNn3hu55i4buqNuG7nmdk4buyY+G7juG7nj19LuG7niNbLjbhu57hu4XGr+G7niPhu6o34bue4bqpZOG7qjbDleG7nkM3xq824bueI8SD4bue4bqpZMWo4bueY+G6qyI2feG7nmLhu6o24bueZ2Thu7Jj4bueY2RoKGPhu54l4bqjW+G7njN94bqhNnvhu54l4bq9w6I94bueYuG7h+G7niTDqTZ74buefTjhu6bhu549feG7smPhu542feG6veG7nmN9ZOG6oz3hu55j4bqr4bq/4bueYsOdZOG7juG7nmPhuqvhur/hu549w6Hhu47hu55jfWThuqM94bueM109feG7nmN9XT194bueY+G7rDZ74bueY+G6q+G6veG6pTZ74buefeG7pmjhu549w51o4buee1vhuqM2e+G7niNbLjbhu54l4bqvW+G7nnsqNsOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7oj01Yi3huq19N2M34bui4bueY1tjNCpL4bui4buEWyhj4bue4buz4bumNeG7njThu7Q24bueJeG7tGThu549OOG7nmLhu6o24bue4bqtfeG7uDXhu540xq814bueJT/huq3hu5594buDZOG7nj3hurfhu57hu6Lhu6Y24bueYzfGrzbhu542feG7smPhu55jfS7hu557W+G6s1vhu6Lhu559IjZ94bue4buqNn3hu55R4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FQ4bugUC9Qw5rDmiRUUFJUVVNUY8OaU8OaUzRRw5Uy4bqte+G7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu5404bu0NuG7niXhu7Rk4buePTjhu55i4buqNuG7nuG6rX3hu7g14bueNMavNeG7niU/4bqt4buefeG7g2Thu5494bq34bue4oCc4bumNuG7nmM3xq824bueNn3hu7Jj4bueY30u4buee1vhurNb4oCd4bui4bueJOG7pmPhu6Yt4bqtfTdjNy034bqrW3tbNuG7pjQtYuG6qz1L4buifWNj4bqtYsOSLy89JDZbNXvDleG7hVsqYzbhu6Y14bqtNGRiw5Xhu4U2L2NVUeG7oC9k4bqtNDfhu6YkKiQvPmI1YuG6qy9R4bugUVBf4bugUF/hu6DDmS8z4bum4bqrN2IqX1TDlTLhuq174bui4bueL+G7lOG7s33hu4M2e+G7niPhuqE2e+G7nn3DozZ74buefeG7g2Thu5494bq34buePeG7rmPhu55j4bq/4bueM31k4bue4buF4bq94bq1NuG7nj3hurnhu6bhu5544bum4bqrN2Iqw5Xhu57hu5BtNn3DkuG7nuG7s+G7hOG7m+G7m+G7kuG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQ+G6q8OjNnvhu559N+G7puG7nn3DozZ74bueM33huqE2e+G7nuG6rX3hu6pb4bueNeG6s1vhu5404buo4bueY+G7qFvhu57hu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14buO4bueYjc2e+G7nmPhuqvDozZ74buefTfhu6bhu559w6M2e+G7niPhu6o24bueJSDhu6bhu55jfSo34bue4bqtfeG6veG6tzZ74bue4bqtfcWo4bqt4buefeG7g2Thu5494bq34bue4buFxq/hu55i4buqNuG7nmdk4buyY+G7njXhu4nhu57huq194bu4NeG7nn3hu4Nk4buePeG6t+G7nj19ZOG7uDbhu57huqlk4bqjPeG7nmMu4bueY+G6v+G7nn034bum4buefcOjNnvhu5404buoW+G7njTGr+G7nn3hur3hurM2e+G7niVb4bueNeG6s1vhu57hu4XGr+G7nmLFqDZ74bueY+G7qDfhu47hu57hu4Xhur/hu6bhu557W8SR4bqt4bueY+G7qDfhu557W8Wo4bueY+G6qyDhu557W+G7puG7nmPhu6w2e+G7nj3hu6Y34buePX034bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7njbhuqE2e+G7njZ7fVso4bqt4bue4buF4bq/4bum4bueezjhuq3hu57huq194bu0NuG7niPhu6o34bueY8OjNuG7njZ7ZMOjNuG7nnsqNuG7nuG6qWRp4buePeG6ueG7puG7nn034bum4buefcOjNnvhu5494bqv4bue4buEWyhj4bue4buz4bumNcOV4bue4bujw51o4buePeG6uzZ74buePX1dNn3hu540xq/hu55nZOG7nn3hur3hurM2e+G7nns44bqt4bue4bqtfeG7tDbhu54kZGjhu55j4bqrIuG7nmLhu4Hhu54l4bum4bueJOG7qDZ74bueYls2feG7nn1hPeG7juG7niPhu6o34bue4buFKOG7njXhuqFb4bueY+G6q+G6veG6tTZ74bue4buFxq/hu55iw6o94bueM33DoSrhu549Nzbhu542e+G6veG6tVvDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxqHGr+G7nsahZVvhu55DfeG7pjZ94buexrBWNnvhu549fTfhu54jWy5j4bueNTc2e+G7njVk4bqjNuG7nj3hurnhu6bhu54jxq/hu540xq/hu55j4buoN+G7nuG6q+G7puG7njZ94buDNnvhu55i4buqNuG7nuG6rX3hu7g14bueY+G6v+G7njbhuqE2e+G7njZ7fVso4bqt4bueY30qN+G7nj19ZOG7uDbhu5594buDZOG7nj3hurfhu57huqlk4bqjPeG7nmMu4buO4bueY+G6qyw24buefS5j4bueJSnhu57huq19w6k94bue4buFw6nhu540w6Jb4bueXT194buePeG6ueG7puG7njZ74bq94bq1W+G7nmNbLGThu54kZTZ74bueY+G6qzc2e+G7njbhur3hurM94buePeG6uzZ74bueNn3hur3hu542w502e+G7nj3hu6Y34bue4buFIOG7nmN9LuG7nj3FqD3hu55i4buqNuG7nuG6rX3hu6o14bueY+G6v+G7njbhuqE2e+G7njZ7fVso4bqt4bueNuG6veG6sz3hu542fcavw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOKAnHnGr+G7niQ34bumNn3hu542e31bKOG6reG7niXhu7Rk4bueY1ssNuG7nuG6peG7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu55j4bqrw6M2e+G7nn034bum4buefcOjNnvhu57hu4XGr+G7nmLhu6o24bueZ2Thu7Jj4bueNeG7ieG7nuG6rX3hu7g14bueY+G6v+G7nn034bum4buefcOjNnvhu55jfSo34bueY1ssZOG7nj19ZOG7uDbhu5594buDZOG7nj3hurfhu57huqlk4bqjPeG7nmMu4buO4buePX3EkTZ74bueY+G6oVvhu559aOG7nuG7hWE2e+G7niXDnWjhu55iO+G7njTGr+G7nnvDolvhu55p4buePX034buePcWoPeG7njTGrzZ74bueNnt9IeG7nmPhuqvDozZ74buefTfhu6bhu55j4buoW+G7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu47hu549fWE24bueNcSDY+G7nn3hur3hurM2e+G7niVb4bue4bumNuG7nmM3xq824buO4bueIyE24bue4buF4buDNnvhu47hu54zfcWoPeG7niNbKGPhu57hu4XGr+G7nj044buee1vFqOG7nmPhuqsg4buePeG7pjfhu47igJ3hu54jxq/hu57GsFY2e+G7nj19W+G7puG7nmI6w5Uvw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiPTViLeG6rX03Yzfhu6Lhu55jW2M0Kkvhu6Lhu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14bueNOG7tDbhu54l4bu0ZOG7nj044bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7njTGrzXhu54lP+G6reG7nn3hu4Nk4buePeG6t+G7nuG7ouG7pjbhu55jN8avNuG7njZ94buyY+G7nmN9LuG7nntb4bqzW+G7ouG7nn0iNn3hu57hu6o2feG7nlLhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVDhu6BQL1DDmsOaJFRQUlRVU1RjVeG7pFXhu6A0UsOVMuG6rXvhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14bueNOG7tDbhu54l4bu0ZOG7nj044bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7njTGrzXhu54lP+G6reG7nn3hu4Nk4buePeG6t+G7nuKAnOG7pjbhu55jN8avNuG7njZ94buyY+G7nmN9LuG7nntb4bqzW+KAneG7ouG7niThu6Zj4bumLeG6rX03YzctN+G6q1t7Wzbhu6Y0LWLhuqs9S+G7on1jY+G6rWLDki8vPSQ2WzV7w5Xhu4VbKmM24bumNeG6rTRkYsOV4buFNi9jVVHhu6AvZOG6rTQ34bumJCokLz5iNWLhuqsvUeG7oFFQX+G7oFBf4bugw5kvM+G7puG6qzdiKl9Sw5Uy4bqte+G7ouG7ni/hu5RD4bqrYTbhu54jxIPhu549xag94bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7nn3hu4Nk4buePeG6t+G7nmPhur/hu559N+G7puG7nn3DozZ74buePeG6r+G7nmPhur/hu54zfWThu57hu4Xhur3hurU24buePeG6ueG7puG7nnjhu6bhuqs3YirDleG7nuG7kG02fcOS4bue4buz4buE4bub4bub4buS4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JjKmdjLeG7pjRbezbDkuG7nuG6q1t7fWPhu4zhu6Lhu5Thu5Dhu4RbKmM24bumNSvhu5Lhu5gv4bqt4buU


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]