(Baothanhhoa.vn) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2019 với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. Mục đích nhằm kiềm chế, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy. Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động vận tải hành khách; bảo đảm các điều kiện và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurclw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1t4bun4bqt4bud4buj4buZw4Phuq3DgcOD4buH4bqtw7nhu4XDuuG6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t0zhur3DueG6reG6vMO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6rcSD4bq8JeG7miXhuq/huq3huqJxw7nhu53huq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqh4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq104buR4bqt4bud4bul4buBbeG7neG6rcOZ4buFw7rhuq3hurwl4buaJeG6rWLhuqnhuqvhurvhuq3huqrDveG7o+G6rW3hu53hurbhuq1v4buT4bqt4oCc4bq8JeG7miXhuq1t4bud4bul4bqt4bud4bq/w7nhu53huq104budw6pt4bud4bqt4bqq4bq/4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1v4buj4bqtw7rhu7Hhuq3huqLhu7HhuqHhuq1Dw7Phuq3DusOqROKAneG6o+G6rcOa4bqwbeG6rW/hu59t4bud4bqtw7nhu51nw7rhuq104buj4buTw7rhuq1t4bud4buR4bqh4bqtdMOy4bul4bqt4bub4buj4buHw7rhuq1tw6pt4bqt4bqq4bqw4bqt4bqi4bq94buj4bqtw7nhu4HDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqtdeG7o8O0w7nhuq3DgcOD4bq9w7nhuq1v4buRw7nhuq1Dw7Phuq3hu7Hhuq3huqLhu7Hhuq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqtdOG7ncOqbeG7neG6reG6quG6v+G6rUPDs+G6rcO64bux4bqt4bqi4bux4bqh4bqtQ8Oz4bqt4bubZsO54bqtw7rDqkThuqPhuq1P4buvw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6PhuqHhuq3DucOsw7nhu5vhuq1t4bq94bul4bqt4bud4buj4buZw4Phuq114bqmbeG6rcOBw4Phu4fDueG6rXXEkOG6rcOZ4bud4bq/4bqtw7nhurTDvW3huq1v4but4buj4bqt4bqqw73hu6Phuq1tw6pt4bqtbuG7peG6vcO54bud4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqh4bqtbcOq4bqtw7nhu53DrMO54bqtbeG7p+G6reG7neG7peG7geG6ouG6rW92w7nhu5vhuq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqt4bud4bq/w7nhu53huq104budw6pt4budw6Dhuq1s4buH4bul4bqtb+G7h8O64bqtbcOqbeG6rW/hu6Phu5PDg+G6rXThu6Phu5nDueG6reG6quG6v+G6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq3DueG7ncSpw7nhuq3huqLhu53Dgm3huqHhuq3EkOG6reG6ouG7ncOCbeG6reG6ouG6puG6reG7m+G7o8OqbeG6rW3hu53hu4tB4bqt4bud4bq/w7nhu53huq1B4budw6pB4bqtdcODxKnhuqLhuq1t4bq24bq94bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhu53hur3DuuG6reG7m+G7o+G6veG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6rUFNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p+G6osOzQ+G6oi3hur114buj4bubw7nDoeG6rW3Ds8O54bqiw7PDgMOg4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdu4bqi4budw4PDumzhuq3hu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq1l4bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq1k4bqr4bqpQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC/huqvhurvhuqnDqS/huqvDqeG6uW5k4bqr4bq7ZOG6q+G6q2ThuqLEkcOpxJFlZHXhuqnhuqNzQeG7m2HDgDVlYuG6qeG6p+G6reG6vXXhuqI14bqnJcOA4buj4buVw7nhuq104bud4bq94buj4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtbeG7p+G6reG7neG7o+G7mcOD4bqtw4HDg+G7h+G6rcO54buFw7rhuq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p+G6osOzQ+G6oi3hur114buj4bubw7nDoeG6rW3Ds8O54bqiw7PDgMOg4bqn4bq3TeG7h8O54bud4bqt4bqgw6rhuqLhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6rU3hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqt4budw4NE4buZw7nhuq1P4buxw7nhu5vhuq0kecO54bqt4bqiw4Phu4nDueG6reG6osOA4bq94bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtb+G7o+G7k8OD4bqtdOG7neG7o+G7lcO54bqtQ8Oz4bqtw7rhu7Hhuq3huqLhu7Hhuq3huqrhu6Phuq1B4bud4buBw7rhuq1tw6pt4bqtw4HDg0Thuq1vcMO54bud4bqt4bqq4buT4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG6osOAw7TDueG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t0Dhu53hu4vDueG6rW/hu4vDg+G6reG7m+G7o+G7h8O64bqt4bqi4bqk4bqtxJE34bqtb+G7kcO54bqt4bqr4bqpN+G6reG6quG7k+G6reG6oOG7reG6reG6quG6sOG6oeG6reG6oOG7reG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbeG7neG7keG6ouG6reG6quG6v+G6reG6oOG7reG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbHDhuq3huqLhu53hurR5w7nhu5vhuq1u4bul4bqt4bqi4bq94buj4bqtw7nhu4HDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bubw6Dhuq3hu5vhu6Phu4fDuuG6reG6ouG6pOG6rWU34bqtb+G7kcO54bqt4bq5N+G6reG6oOG7reG6reG6quG6sOG6oeG6reG6oOG7reG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbeG7neG7keG6ouG6rW7hu6Xhuq3huqLhur3hu6Phuq3DueG7gcO54bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLDgMO0w7nhuq1tw6pt4bqt4bqiw4NE4buRw7nhuq3DgcOD4butbeG6rXV24bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqtb+G7o+G7lcO64bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq3huqJxw7nhu53huq3EgyPDg+G7rW3huq11duG6reG6q+G6vOG6oeG6rSPDg+G7rW3huq11duG6rWTEkeG6oeG6rSPDg+G7rW3huq11duG6rWTDqeG6oeG6rW/hurThu7PDueG7m+G6reG7nOG7r+G6rU3hu53hu5/huq3DmuG7o8O54bud4bqv4bqt4bqg4bul4bqt4bqqw73hu6Phuq3DueG7hcO64bqtYuG6qeG6q+G6ueG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurclw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3DueG7hcO64bqt4bq8JeG7miXhuq1s4buH4bul4bqtb+G7h8O64bqtb3fhu6Phuq3DusO94buj4bqt4bqq4bq/4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6reG7neG7o+G7mcOD4bqtw4HDg+G7h+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6reG6osODRMO0w7nhuq3huqLDgMODROG7k8O54bqh4bqtQeG7nXfhuq1s4buj4buRw7nhuqHhuq3hu5vhu6PDquG7peG6rW7hurBt4bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bqq4buT4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6reG6vCXhu5ol4bqtQeG7neG6ruG6reG7neG7tUHhuq3huqrDveG7o+G6rW/hu63hu6Phuq3huqLhurThu7XDueG7m+G6oeG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqh4bqtdOG7ncOD4bqtbsOsw7nhuq1t4bq0w6Dhuq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqt4bqq4buFw7nhuq3hu53hu6fhur3huq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7ncOsw7nhuq1uw6zDueG6o+G6rcOZw6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq1t4bud4buL4bqi4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqh4bqt4bud4buj4buZw4Phuq3DgcOD4buH4bqtw4HDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqtw5nhu53hur/huq3DueG6tMO9beG6reG6quG7k+G6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqt4bqqxKnDueG6reG6ouG7h+G7o8Og4bqtw7nhu4XDueG7m+G6rXXhuqZt4bqh4bqt4bud4buj4buZw4Phuq114bqmbeG6rW3hurbhur3huq114bqmbeG6rXXhurThu7XDueG7m+G6reG6osOD4buJw7nhuq3huqLDgOG6veG6oeG6rXThu6Phu5XDuuG6reG6oOG7pcOq4bqi4bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6rW3Dqm3huq3DgcODROG6rW9ww7nhu53huq1t4bq24bq94bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bqq4buT4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6oeG6reG6vCXhu5ol4bqj4bqtJeG7o+G7kUHhuq3huqLhurBt4bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG7i0HhuqHhuq1vakThuq3DueG7neG6vcO54bud4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq1vduG6reG6quG6v+G6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq1t4bud4buL4bqi4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6oeG6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hu4tB4bqt4bud4buZ4bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq104buR4bqi4bqtbeG7i8OD4bqt4bud4buB4bqt4bqi4buJw7nhu5vhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG7m2bDueG6reG6qsO94buj4bqtbsODROG6reG6osOD4bqh4bqtbOG7h+G7peG6rW7hurThu7nDueG7m+G6oeG6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq3hurwl4buaJeG6reG6quG6v+G6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53Dqm3huq1t4bun4bqt4bud4buj4buZw4Phuq3DgcOD4buH4bqtbcOqbeG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq3hu53hu4Hhuq3huqLhu4nDueG7m+G6reG7neG7o+G7mcO54bqt4bud4bqow4PDoOG6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1s4buH4bul4bqt4bqq4buZ4bqt4bud4bq/w7nhu53huq114bq9w7nhu5vhuq3hurwl4buaJeG6rW/hurThu7PDueG7m+G6rWx24bqh4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqt4bqgZuG6ouG6oeG6rW/hurThu7PDueG7m+G6reG6ouG7neG6tkThuq3DuXbhu6Phuq1vcOG6veG6o+G6rU9qROG6rcO64buBw7nhu53huq3huqLDquG7o+G6rW154bqtbeG7i8OD4bqt4bud4buZ4bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq1ucG3hu53huq3huqrhurDhuq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqh4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rcO54buFw7nhu5vhuq114bqmbeG6oeG6rW3hu53hu4vhuqLhuq114bq04bu1w7nhu5vhuq3huqrhur/huq3hu5vhu6Phu4fDuuG6reG7m+G7o8Oq4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqt4bud4bq/w7nhu53huq104budw6pt4budw6Dhuq104buR4bqi4bqtw7nhu63hu6Phuq1v4bq94bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6ouG7ncOCbeG6reG6qsSpw7nhuq3huqLhu4fhu6Phuq1v4buV4bqt4bub4buj4buHw7rhuq3DqkHhuq114bqmbeG6rW3hu53hu6Xhuq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqtbHbhuqPhuq1A4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqh4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rW3hu53hu4vhuqLhuq114bq04bu1w7nhu5vhuq3hu53hu5nhuq3huqLhu53hu63DueG7m+G6reG6qsSpw7nhuq3huqLhu4fhu6Phuq1t4buxw7nhu5vhuq1tdsO54bub4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rSVA4bqtJeG7neG6vcO54bud4bqt4buc4bun4bq94bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6rXThu53Dg+G6reG6quG6pm3huq11w6zDueG6rW3EqcO54bqj4bqtw5nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rW3hu53hu4vhuqLhuq114bq04bu1w7nhu5vhuq1Dw7Phuq1sw4PEkOG6ouG6oeG6rUPDs+G6rXThu53Dqm3hu53huq114bujw7TDueG6reG6onHDueG7neG6oeG6rUPDs+G6rW/hurThur3huq1v4bunw7nhuq3hu53GsG3huq3huqDhu6PDueG7neG6rW/hu5Xhuq3huqLhu53Dg+G6reG7ncSC4bqi4bqt4bud4bq/w7nhu53huq104budw6pt4bud4bqh4bqtdOG7ncODROG7kcO54bqtdOG7neG7n23hu53huq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW7DrMO54bqt4bqq4bq/4bqt4bqiw4Dhu4/huq3Ds8O64bqtb+G7o+G6rXXhu4Hhu6Phuq1sZ8O54bub4bqtbnBt4bud4bqt4bqq4bqw4bqtbeG7scO54bub4bqtbXbDueG7m8Og4bqt4bud4buBw7nhuq1t4bud4buR4bqt4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6ouG7o+G7mcO54bqtbXnhuq3hu5vhu6PDveG7o+G6rW3DquG6rcO54budw6zDucOg4bqtdOG7o8O0w7nhuq3DgcODROG7keG6ouG6rXXEqUHhuq114buB4buj4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6reG6qnHhur3huq3hu53DqOG6oeG6rXXFqcO54bub4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqh4bqt4bud4bq/w7nhu53huq114bq9w7nhu5vhuq3hurwl4buaJeG6oeG6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq1t4bud4bul4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1v4buj4bqtbHbhuq3huqrhur/huq3huqDhur3DueG7m+G6rW/hurThu7PDueG7m+G6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuqPhuq1PakThuq3DuuG7gcO54bud4bqtw4LDueG7m+G6rW7hurDDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLhu6PDueG6rW/hu63hu6Phuq3huqrDveG7o+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rcOBw4Phu4fDueG6rXXEkOG6oeG6rW/hu6Phu5PDg+G6reG7neG6v8O54bud4bqh4bqt4bqid+G6rW3hu53Dgm3huq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6oeG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq1ua8O54bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhu53hur3DuuG6reG7m+G7o+G6veG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqtbeG6ssO54bub4bqtw7nhu53hurThuq3hu5144bqt4bqiw4Dhu7Xhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqLDg+G7icO54bqt4bqiw4Dhur3huqHhuq104buj4buVw7rhuq3huqDhu6XDquG6ouG6reG6quG6v+G6rUPhuqzhuq11xJDhuq3huqrhu6Phuq1B4bud4buBw7rhuq1B4budw6pB4bqtdcODxKnhuqLhuq3huqrhu5Phuq3huqLDgMSp4bqi4bqt4bqi4bqm4bqh4bqt4bq8JeG7miXhuqPhuq1U4buj4buVw7rhuq3huqDhu6XDquG6ouG6rW3hu51o4bqi4bqtb+G7o+G7k8OD4bqtdOG7o+G7mcO54bqt4bqq4buT4bqt4bq9w7nhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rXThurrhuq3huqLhu53Dg8Sp4bqi4bqt4bqq4bq/4bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6rcO64bux4buj4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW3hurbhur3huq1tw6pt4bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6ouG7o+G7mcO54bqtbXnhuq3hu5vhu6PDveG7o+G6oeG6rcO54bud4buL4bqi4bqtdeG6v+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1tw6pt4bqtdOG7ncOD4bqt4bqq4bqmbeG6reG6osOAw4PDueG7m+G6reG6osOsw7rhuq1v4bux4bqt4bqi4budcOG6o+G6rSPDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqtbeG7nWjhuqLhuq1t4budw7Xhuq3hu53hu6Xhu4HhuqLhuq1vdsO54bub4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq3huqrhu6Phu5lt4bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqh4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rcO6w73hu6Phuq3hu53hu6VobeG6rW/hu6Phu5PDg+G6rW3hu51xw7nhu53huqHhuq3huqBmQeG6rUPhu5FB4bqtbcOqbeG6rXThu53Dg+G6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6oeG6rW/hu7Hhuq3huqLhu51w4bqh4bqtbcOqbeG6reG6osOAw4PDueG7m+G6reG6osOsw7rhuq3huqLhu53hurR5w7nhu5vhuq3DuuG7geG7o+G6oeG6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq3hu53GsG3huqHhuq1s4buZw7nhu53huq3huqrhu6Phu5nDueG6o+G6o+G6o+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1tw6pt4bqtb+G7seG6reG6ouG7nXDhuq1B4bud4bqu4bqt4bud4bu1QeG6reG6qsO94buj4bqtw7nhu4XDueG7m+G6rXXhuqZt4bqtdOG7keG6ouG6rW3hu4vDg+G6reG7neG7geG6reG6ouG7icO54bub4bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqrhur/huq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqtbeG7scO54bub4bqtbXbDueG7m+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdP4buB4buj4bqtbuG7o+G7mcO54bqtdeG7g8O54bud4bqtb+G7geG7peG6rSThu7fhuq3hu5rhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reKAk+G6rXvEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLhuqHhuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1t4budceG6rW/hu4Hhu6Xhuq1t4bq24bq94bqtTOG6vcO54bqt4bq8JeG7miXhuq3huqJxw7nhu53huqHhuq3huqDhu7fhuq1v4bq9w7nhu5vhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7neG6veG7o+G6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rW3Dqm3huq3huqrhu4XDueG6rWzhu4fDueG6rcOBw4NE4bqtQeG7neG7gcO64bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rXVyw7nhu53huq3huqrhuqZt4bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuqHhuq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4bujw6Dhuq3DgOG6v+G6reG6oOG7pcOq4bqi4bqtdOG7o+G7lcO64bqt4bqiw4Dhur3huq3huqrhu6Phu5lt4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq1tw6pt4bqt4bqq4buFw7nhuq1s4buHw7nhuq1t4budceG6rW/hu4Hhu6XhuqHhuq1tw6pt4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw4Dhu6HDueG7neG6rW7huqbhuq3DqsO54bqh4bqt4bqg4buj4buR4bqi4bqtbeG7nWjhuqLhuq1tw6pt4bqtw4HDg0Thuq1vcMO54bud4bqt4bqq4buT4bqtbOG7h+G7peG6rW/hu4fDuuG6reG6vCXhu5ol4bqtb+G7reG7o+G6reG6qsO94buj4bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6ouG7o+G7mcO54bqh4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1v4buj4buTw4Phuq104bud4buj4buVw7nhuq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4buj4buZw7nhuq3huqrhur/huq1vecO54bqt4bqqcOG6rXThu6PDueG7neG6rW7hu6Xhur3DueG7neG6reG6qsSpw7nhuq3huqLhu4fhu6Phuq3hu53hur/DueG7neG6rXThu53Dqm3hu53huqHhuq3hu53hur/DueG7m+G6reG7neG7p+G6veG6o+G6rcOZw6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq104buj4buVw7rhuq3huqDhu6XDquG6ouG6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLhu6Phu5nDueG6oeG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rW/hu4XDueG7m+G6rXTEkOG6oeG6rW/hu4XDueG7m+G6rXThu6Phu5XDuuG6oeG6rWxnw7nhu5vhuq1t4buLQeG6rW3hu53DgsO54bub4bqtbeG7nXHhuq1t4budw4NEw7TDueG6rcO64buxw7nhuq1t4bq24bq94bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1v4buj4buTw4Phuq104bud4buj4buVw7nhuq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4buj4buZw7nhuqPhuqPhuqPhuq1N4budceG6rW/hu4Hhu6Xhuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3huqLhu63huqLhuq3DgcODROG6rW9ww7nhu53huq3huqrhu5Phuq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqtdOG6uuG6reG6ouG7ncODxKnhuqLhuq3huqrhur/huq1s4buH4bul4bqt4bqq4buZ4bqtw7rhu7Hhu6Phuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtb+G7reG7o+G6reG6qsO94buj4bqtQ8Oz4bqtbMODxJDhuqLhuqHhuq1Dw7Phuq3hu53hu7VB4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7t+G6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqj4bqtT+G7r8O54bub4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqh4bqtbeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqh4bqtdOG7o+G7lcO64bqt4bqiw4Dhur3huq1v4buxw7nhuq1v4butbeG6reG6quG7o+G7mW3huq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1N4budceG6reG6ouG7nXDhuq3huqDhu63huq1iZC9NJS0lJeG7m+G6rcO54bub4bq/ROG6rWJjLeG6uS1i4bqp4bqr4bq54bqtbeG6tuG6veG6rSXhu53hurbhuq3huqLhurTDvcO54bub4bqtTeG7neG7n8O54bud4bqtQeG7neG6tuG6reG6quG7k+G6reG6ouG7hcO54bub4bqtbeG6tOG7s8O54bub4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtbcOqbeG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6rUHhu53DqkHhuq1t4buLQeG6rWzDqm3hu53huq1s4buH4bul4bqtb+G7h8O64bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6oeG6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6reG6qsSpw7nhuq3huqLhu4fhu6Phuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1sduG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfDmeG7m+G7peG6v+G7o+G6rcOA4bq94bqh4bqtJOG7t+G6reG7muG7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqt4oCT4bqte8Spw7nhuq3huqLhu4fhu6Phuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7neG6veG7o+G6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rW3hu6fhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq104buR4bqt4bud4bul4buBbeG7neG6rWzhu4fhu6Xhuq3huqLDgOG7oeG6oeG6reG6oOG6rOG6veG6rW3hu53huqjhur3huq3huqrhur/huq1s4buH4bul4bqtb+G7h8O64bqt4bq9w7nhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rXThu5HhuqLhuq1t4buLw4Phuq3hu53hu4Hhuq3huqLhu4nDueG7m+G6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqj4bqtJcSpQeG6reG6osOAw4PDueG7m+G6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq3huqLhu6Phu5HDueG6rW924bqh4bqtbeG7neG7i+G6ouG6rXXhurThu7XDueG7m+G6reG6quG6v+G6reG6vCXhu5ol4bqtbcOqbeG6rW7huqbhuq3DqsO54bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bubw6Dhuq3DgOG6v+G6reG6oOG7pcOq4bqi4bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6rW3Dqm3huq1v4buj4buVw7rhuq1vw7PDueG6oeG6rW/hu6Phu5XDuuG6reG6ouG7o+G7k8O64bqtasO54bqtw7rhu4vhuqLhuq3hurwl4buaJeG6reG6osOAw7TDueG6rW3Dqm3huq3huqLDg0Thu5HDueG6rcOBw4Phu61t4bqtdXbhuqHhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3huqJxw7nhu53huqPhuq0ld+G6rW3hu53Dgm3huq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG7neG7tUHhuq11xJDhuq1v4buV4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6reG6vCXhu5ol4bqtb+G7reG7o+G6reG6qsO94buj4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1v4buj4bqtw7rhu7Hhuq3huqLhu7HhuqHhuq1Dw7Phuq3DusOqROG6oeG6rUPDs+G6rW/hu4FB4bqtb+G7o+G7mcO5w6Dhuq1t4budceG6rW/hu4Hhu6Xhuq1B4bud4but4buj4bqt4bud4bu1QeG6rW1mw7rhuq1s4buj4buVw7nhuq1t4buHw7nhu53huq1sw6rhu6Xhuq3DueG7m8ODROG6reG7neG7o+G7lcO64bqt4bqiw4DDtMO54bqt4bqi4buL4bqi4bqtbeG7h+G6rW3Dqm3huq1v4buj4buVw7rhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq1tZuG6ouG6rW/hurThu7PDueG7m+G6rWx24bqt4bqqw73hu6Phuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3huqBm4bqi4bqt4bqiw4DDtMO54bqtbcOqbeG6reG6osODROG7kcO54bqtw4HDg+G7rW3huq11duG6oeG6rW/hurThu7PDueG7m+G6reG6onHDueG7neG6o+G6rSV34bqtbeG7ncOCbeG6rcOCw7nhu5vhuq3huqLDgOG6pm3huq10cEHhuq3huqLhu53hu7Phu6Phuq1v4buV4bqt4bqg4bqs4bq94bqtbeG7neG6qOG6veG6oeG6rXThu51mbeG6rUHhu53hurBt4bqt4bud4bq04bqt4bud4bupw7nhu5vhuq3huqrhur/huq1s4buH4bul4bqtb+G7h8O64bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtw7rhuq7hur3huq3DuuG6tOG6veG6oeG6rXXhurLhuqPhuq0l4buFw7nhu5vhuq1t4bq04buzw7nhu5vhuq1B4bud4but4buj4bqt4bud4bu1QeG6reG6qsO94buj4bqtbcOqbeG6reG6oOG7t+G6oeG6rcO54bub4bq/w7nhu53huqHhuq1vecO54bqt4bqqcOG6rW3hu6fhuq114bujw7TDueG6rcOBw4Phur3DueG6rW3hurbhur3huq3huqJxw7nhu53huq3huqrhur/huq0qTMOZTuG6rW3Dqm3huq3hu53Dg0Thu5nDueG6oeG6reG6ouG7nXDhuq1D4buD4bqh4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1B4bud4but4bqt4bub4buj4buH4buj4bqtw4HDg0Thu5HhuqLhuqHhuq3huqLhu53DquG7peG6reG7m+G7ueG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3huqrhurTDvcO54bub4bqtw7pmbeG6reG6osOAw7TDueG6rW3Dqm3huq3huqLDg0Thu5HDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqh4bqtdOG7neG7scO54bub4bqtb+G7leG6rUHhu53DquG6ouG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bubw6xE4bqtw7rhu4vhuqLhuq3huqLDgMSp4bqi4bqt4bqi4bqm4bqt4bq8JeG7miXhuq3huqrhur/huq3huq7DueG6reG6omZt4bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuqPhuq0l4buFw7nhu5vhuq1t4bq04buzw7nhu5vhuq1B4bud4but4buj4bqt4bud4bu1QeG6rXThu6Phu5XDuuG6reG6osOA4bq94bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtbOG7h+G7peG6rW/hu4fDuuG6reG6osOAxKnhuqLhuq3huqLhuqbhuqHhuq3hurwl4buaJeG6rW/hurThu7PDueG7m+G6reG6ouG7neG6tkThuq3DuXbhu6Phuq1vcOG6vcOg4bqt4bqg4buj4buR4bqi4bqtbeG7nWjhuqLhuq3DgcOD4buHw7nhuq11xJDhuq1v4but4buj4bqt4bqqw73hu6Phuq1tw6pt4bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6ouG7o+G7mcO54bqtbeG7neG7t+G6rXThu53Dqm3hu53huq3DueG7m+G6vcO54bub4bqt4bqg4buxw7nhu5vhuqHhuq1t4bud4bu34bqtdOG7ncOqbeG7neG6rW7Dg+G6rXVwbeG7neG6rWxnw7nhu5vhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLhu53hurZEw6Dhuq104bujw7TDueG6rcOBw4NE4buR4bqi4bqtb+G7ocO54bud4bqtbeG7nXHhuq3hu53hu6Xhu4HhuqLhuq1vdsO54bub4bqtbcOqbeG6rW3hu4fDueG7m+G6oeG6rWzhu5HDueG6reG6quG6v+G6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLhu6Phu5nDueG6reG6ouG7neG6tkThuq3DuXbhu6Phuq1vcOG6veG6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6rW3Dqm3huq3DgcODROG6rW9ww7nhu53huq1t4bq24bq94bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bqq4buT4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6oeG6reG6vCXhu5ol4bqj4bqtQOG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq3huqrDveG7o+G6rW3hu4fDueG7neG6reG6oMOq4bqi4bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqrhur/huq1tw6pt4bqtb3Dhur3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqtw4Dhur/huq3huqDhu6XDquG6ouG6oeG6rXThu6Phu5XDuuG6reG6osOA4bq94bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rUPDs+G6reG6ouG7geG7o+G6rW3Dqm3huq1v4buJw4Phuq3DuuG7reG7o+G6rUPhu5FB4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuqHhuq3DuuG7qeG6reG6qsSp4bqi4bqtdeG7o+G7mcOD4bqh4bqtdOG7neG7peG6reG7neG6v8O54bub4bqh4bqtbOG7kcO54bqtbOG7g+G7o+G6o+G6o+G6oyXhu6Phu5FB4bqt4bqi4bqwbeG6rW934buj4bqtw7rDveG7o+G6reG6quG6v+G6rW/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq1t4bud4buL4bqi4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtb+G6v+G7peG6reG6ouG7geG7peG6oeG6reG6oMOq4bqi4bqt4bud4buBbeG7neG6rW3hu4tB4bqt4bub4buj4buLROG6rUHhu53DskHhuq11w6rhu6Phuq1Dw7Phuq1t4bud4bul4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1v4buj4buTw4Phuq104bud4buj4buVw7nhuq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4buj4buZw7nhuq1teeG6reG7m+G7o8O94buj4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqtbHbhuqHhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLhu53hurZE4bqtw7l24buj4bqtb3Dhur3DoOG6rW3hu53DgsO54bub4bqtbeG7nXHhuq1t4budw4NEw7TDueG6rcO64buxw7nhuqHhuq1v4buFw7nhu5vhuq10xJDhuqHhuq1v4buFw7nhu5vhuq104buj4buVw7rDoOG6rcO54bud4buL4bqi4bqtdeG6v+G6rW/hu63hu6Phuq3huqrDveG7o+G6rXXDquG7o+G6rUPDs+G6rXThu53Dqm3hu53huqHhuq1Dw7Phuq3hu7Hhuq3huqLhu7Hhuq3huqLhu4fhu6PhuqHhuq1Dw7Phuq1t4bud4bu34bqtbeG7pcO54bqi4bq94bujw7nDs8OA4bqj4bqtJXfhuq1t4budw4Jt4bqt4bqixKlB4bqt4budw4Phu4vDueG6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqtb3bhuq1t4budw4NEw7TDueG6rcO64buxw7nhuqHhuq3huqLhu6PDueG7neG6reG6ouG7neG7icO54bqh4bqt4bqiw4DDqm3hu53huq3DueG7neG7o+G7mcO64bqt4bqq4bq/4bqtb+G7geG7peG6rW/Dgm3huq1t4bq24bq94bqtb3bhu6Phuq3DueG7m+G6suG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqt4bqq4bujw7TDueG6oeG6reG6oMOq4bqi4bqt4bud4buBbeG7neG6reG6quG7o8O0w7nhuqPhuq1PakThuq3DuuG7gcO54bud4bqtw4LDueG7m+G6rW7hurDDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLhu6PDueG6oeG6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq104bud4bq94buj4bqt4bqi4budw6pt4bqtbuG6qOG6rXXhu6Phu5nDg+G6reG6ouG6pOG6reG6ouG7neG7o+G7keG6ouG6rWxw4bqt4bub4bujw6rDuuG6reG6oMOq4bqi4bqt4bud4bq/w7nhu53huq3huqLDgOG7ocO54bud4bqtb+G7leG6rUPhuqzhuq11xJDhuq1tw6pt4bqt4bud4bq/w7nhu53huq3huqrhu6Phuq3huqrhu6Phuq1B4bud4buBw7rhuq3huqrhu5Phuq3huqLhu61t4bqtb3bhuqHhuq3huqrhu5Phuq3hu53hur/DueG7neG6reG6osOA4buhw7nhu53huq1t4bq24bq94bqtbeG7neG6tuG6rUPDs+G6oeG6rXXDquG7o+G6rUPDs+G6oeG6rcO54bud4buL4bqi4bqtdeG6v+G6rW/hu63hu6Phuq3huqrDveG7o+G6rUPDs+G6reG7seG6reG6ouG7seG6rXThu6PDueG7neG6rW7hu6Xhur3DueG7neG6reG6qsSpw7nhuq3huqLhu4fhu6Phuq3hu53hur/DueG7neG6rXThu53Dqm3hu53huq3hu53hu7VB4bqtb+G7r8O54bub4bqt4bqq4bq/4bqtbsOD4bqtdXBt4bud4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t03hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqt4bqiccO54bud4bqtb3fhu6Phuq3DusO94buj4bqtw7rhu4HDueG7neG6rcO6w7Xhuq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4budw4Jt4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6reG6osOD4buJw7nhuq3huqLDgOG6veG6oeG6rXThu6Phu5XDuuG6reG6oOG7pcOq4bqi4bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6rW3Dqm3huq3DgcODROG6rW9ww7nhu53huq1t4bq24bq94bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bqq4buT4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6oeG6reG6vCXhu5ol4bqj4bqtw5rhu7fhuq1tw6pt4bqtb+G7teG6ouG6rW3hur3hu6Xhuq1v4buj4buVw7rhuq3huqLDg+G7icO54bqt4bqiw4Dhur3huqHhuq104buj4buVw7rhuq3huqDhu6XDquG6ouG6oeG6rUPhuqzhuq11xJDhuq3huqrhu6Phuq1B4bud4buBw7rhuq3huqLhu53Ds+G7peG6rW3Dqm3huq1t4budw4NEw7TDueG6rW/hu5PDoOG6reG6osSpQeG6reG6osOAw4PDueG7m+G6rXThu6Phu5XDuuG6reG6oOG7pcOq4bqi4bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6rW3Dqm3huq3hu53hur/DueG7neG6reG6quG7o+G6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6rXXhur/huq3DueG7m8ODRMO0w7nhuq3DueG7ncOsw7nhuq3huqLDgOG6pm3huq3huqLhu6Phu5FB4bqtbmvDueG6rW/hu5HDueG6reG6ouG6veG7o+G6rcO54buBw7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6oeG6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rXXhuqZt4bqh4bqt4bud4buj4buZw4Phuq3DgcOD4buH4bqt4bqq4bq/4bqt4bqi4bufw7nhu53huq1t4bq04bu5w7nhu5vhuq1t4bud4buR4bqt4bqi4bud4buj4bqt4bud4bq/w7nhu53huq1B4budw6pB4bqtdcODxKnhuqLhuqPhuq0l4buFw7nhu5vhuq1t4bq04buzw7nhu5vhuq114bqmbeG6rXXhurThu7XDueG7m+G6oeG6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLhu6Phu5nDueG6rW/hurbhuq3DuuG7gcO54bud4bqt4bqiw4DDtMO54bqtbcOqbeG6reG6osODROG7kcO54bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq1v4buj4buVw7rhuq1v4buV4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqt4bqq4bqy4bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6reG6osOD4buJw7nhuq3huqLDgOG6veG6rXThu6Phu5XDuuG6reG6oOG7pcOq4bqi4bqh4bqtbeG7neG6tuG6rW92w7nhu5vhuq3huqLDgOG7i8O54bqtw6pB4bqtbcOqbeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3huqJ24buj4bqtQeG7neG7gcO64bqh4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu6fhuq1t4bun4bqt4bqiduG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6rW3hu53hu63DueG7m+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqt4bqi4bud4buj4bqt4bud4bq/w7nhu53huq1t4buxw7nhu5vhuq3huqrhurDhuqPhuq0lw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq3huqLhu53Ds+G7peG6rW3Dqm3huq3huqrhu4XDueG6rWzhu4fDueG6rcOBw4NE4bqtQeG7neG7gcO64bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rXThu6Phu5XDuuG6reG6oOG7pcOq4bqi4bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6reG7neG6v8O54bud4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqt4bqq4bq/4bqtdXLDueG7neG6reG6quG6pm3huq3huqLDgMSp4bqi4bqt4bqi4bqm4bqh4bqt4bq8JeG7miXhuqPhuq0l4buFw7nhu5vhuq1t4bq04buzw7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq104buj4buVw7rhuq3huqDhu6XDquG6ouG6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rUPDs+G6oeG6rUPDs+G6reG7neG7keG6ouG6rcO54bujw7TDueG6reG7neG7gcO54bqt4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqh4bqtbOG7h+G7peG6rW/hu4fDuuG6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq1t4bud4bul4bqtbcOqw7nhuq1sduG6oeG6rW3hu53hu6Phu5HDueG6reG6oHLhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtdOG7neG7o+G6reG6ouG7neG7o+G6reG7neG6v8O54bud4bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6reG6quG6sOG6o+G6rU3hu51x4bqtb+G7geG7peG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqtbcOqbeG6rW9w4bq94bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6rW3Dqm3huq1t4buLQeG6rW3hu53hu5/DueG7neG6rcOBw4NE4buTw7nhuq1D4bqs4bqtdcSQ4bqh4bqt4bub4buj4buH4buj4bqt4bqi4bup4bq94bqtbcOqbeG6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6rXXFqcO54bub4bqh4bqtdeG7k+G6rW/hurThu7PDueG7m+G6oeG6reG6qnHhur3huq3hu53DqOG6oeG6reG7neG6v8O54bud4bqtdeG6vcO54bub4bqt4bq8JeG7miXhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1sduG6oeG6rW/hurThu7PDueG7m+G6reG6oGbhuqLDoOG6reG6ouG7hcO54bub4bqtbeG6tOG7s8O54bub4bqtdOG7o+G7lcO64bqt4bqiw4Dhur3huqHhuq1D4bqs4bqtdcSQ4bqt4bqiduG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6rWzDg+G7scO54bqtdcSpw4PhuqHhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6oeG6rXThu6PDueG7neG6rW7hu6Xhur3DueG7neG6rW3Dqm3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4buj4buZw7nhuq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq1scOG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqtdOG7neG7scO54bub4bqtbOG7h+G7peG6rW/hu4fDuuG6rW3hu53hu4vhuqLhuq114bq04bu1w7nhu5vhuq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqj4bqtJXfhuq1t4budw4Jt4bqtb+G7o+G7k8OD4bqt4bqiw4Dhur3huqHhuq1D4bqs4bqtdcSQ4bqtw7nhu5vhu53hu6PDtMO64bqtbcOqbeG6reG6quG6sOG6reG6ouG6veG7o+G6rcO54buBw7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m8Og4bqtQeG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq1t4budaOG6ouG6rW3hu53DteG6reG6qsO94buj4bqtbcOqbeG6rW154bqtw4HDg+G6vcO54bqt4bqi4but4bqt4bqi4bqww7nhu5vhuq1v4buV4bqtdOG7o8O0w7nhuq3DgcODROG7keG6ouG6rUPhuqzhuq11xJDhuq1sZ8O54bub4bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqDhuqbhuq1tw6pt4bqt4bqq4bqw4bqt4bqi4bq94buj4bqtw7nhu4HDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqtbeG7p+G6rW/hurbhuq1E4buRw4Phuq3huqLhu63huq1t4buLw4Phuq3huqLhu53hur/DueG7neG6reG6onbhu6Phuq1B4bud4buBw7rhuqPhuq0l4bud4buxw7nhu5vhuq3DgcOD4bq94bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6reG6osOD4buJw7nhuq3huqLDgOG6veG6oeG6rXThu6Phu5XDuuG6reG6oOG7pcOq4bqi4bqh4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6reG6quG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6reG6osOAxKnhuqLhuq3huqLhuqbhuqHhuq3hurwl4buaJeG6oeG6rW3hu53hurbhuq1vdsO54bub4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1tw6pt4bqtbOG7i+G6ouG6reG7neG7tUHhuq11xJDhuqHhuq3huqDhur3hu6Phuq3huqDhu6fhuqLhuq3huqrhu5Phuq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqt4bqq4bq/4bqtw4HDg+G6veG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rUHhu53hu63hu6Phuq3hu53hu7VB4bqt4bqqw73hu6Phuq1tw6pt4bqtbXnhuq3DgcOD4bq9w7nhuqHhuq1vecO54bqt4bqqcOG6rW3hurbhur3huq3DueG7m+G6v8O54bud4bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq0t4bqt4bqqxKnDueG6reG6ouG7h+G7o+G6rcOA4bq/4bqt4bqg4bulw6rhuqLhuqHhuq1vw6rDueG7neG6reG7m+G7o8Oq4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3huqLDgOG7gcO54bub4bqtbcOqbeG6reG6osODROG7kcO54bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqrEqcO54bqt4bqi4buH4buj4bqtb+G7leG6rXThu6Phu5HDueG6rcO54bub4budcOG6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq1B4bud4bq0ecO54bub4bqtw6rDueG6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtdeG7geG7o+G6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3huqLhuqTDueG7m+G6reG6osODROG7kcO54bqh4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuq114bq/4bqtbcOqbeG6reG6osODROG7kcO54bqt4bub4buj4bq94bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq1B4budw4Jt4bqt4bqi4buBQcOg4bqtdHBB4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqtdOG7nWZt4bqtQeG7neG6sG3huq1tw6pt4bqtbOG7i+G6ouG6reG7neG7tUHhuq11xJDhuq3huqrhu5Phuq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqh4bqt4bqi4buj4buTw7rhuq1qw7nhuq3DueG7m8ODROG6rW154bqt4bubw6xE4bqt4bqi4bq94buj4bqtw7nhu4HDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t03Dqm3huq3huqLhu53hur/DueG7neG6reG6quG7o8O0w7nhuq1M4bq9w7nhuq3hurwl4buaJeG6reG6onHDueG7neG6reG6ouG7ncOz4bul4bqtbeG7ncOCbeG6rcO54buFw7nhu5vhuqHhuq3DueG7neG7o+G7mcO64bqt4bqq4bqw4bqtb+G7g+G6reG6quG6v+G6rW/hur3DueG7m+G6reG6osOA4buj4buVw7nhuq104bud4bq94buj4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtdOG7keG6reG7neG7peG7gW3hu53huq3DueG7hcO64bqt4bq8JeG7miXhuq1i4bqp4bqr4bq74bqt4bqqw73hu6Phuq1t4bud4bq24bqtb+G7k+G6reKAnOG6vCXhu5ol4bqtbeG7neG7peG6reG7neG6v8O54bud4bqtdOG7ncOqbeG7neG6reG6quG6v+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtb+G7o+G6rcO64bux4bqt4bqi4bux4bqh4bqtQ8Oz4bqtw7rDqkTigJ3huqPhuq1M4bq9w7nhuq3hurwl4buaJeG6rW3Dqm3huq3hu53Dg0Thu5nDueG6oeG6reG6ouG7nXDhuq1D4buD4bqh4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1B4bud4but4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1tw6pt4bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6reG6quG6sOG6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq3huqLDgMSp4bqi4bqt4bqi4bqm4bqh4bqt4bq8JeG7miXhuq3huqLDgMO0w7nhuq1vcOG6veG6rWzhur/DueG6reG6ouG7ncOz4bul4bqtbeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqtbeG6tuG6veG6rSpMw5lO4bqt4bqiccO54bud4bqt4bqq4bq/4bqtTOG6vcO54bqt4bq8JeG7miXhuq3huqJxw7nhu53huqPhuq0lw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu6fhuqHhuq1t4budxILhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq3huqLhu4XDueG7m+G6rW3hurThu7PDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rW3hu51x4bqtb+G7geG7peG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rcO54bud4buj4buZw7rhuq3huqrhurDhuq1s4buH4bul4bqtb+G7h8O64bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6oeG6reG6vCXhu5ol4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqtbHbhuqHhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3huqBm4bqi4bqh4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqt4bqi4bud4bq2ROG6rcO5duG7o+G6rW9w4bq94bqj4bqtQOG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq1s4buH4bul4bqtb+G7h8O64bqt4bq8JeG7miXhuq3huqLhu4Hhu6Phuq1tw6pt4bqtb+G7o+G7lcO64bqt4bub4buj4bq94bul4bqtbWbhuqLhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1sduG6reG6qsO94buj4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqt4bqgZuG6osOg4bqtdeG6v8O64bqt4bub4buz4bqt4bub4buj4buHw7rhuq3huqLhu61t4bqh4bqtbWbDuuG6rWzhu6Phu5XDueG6rW3hu4fDueG7neG6rWzDquG7peG6rcO54bubw4NE4bqt4bud4buj4buVw7rhuq3huqLhuqThuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1B4bud4bqw4bqtw4Dhur3huq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1t4bud4bufw7nhu53huq3huqLhu4Hhu6Phuq3huqLhu4vhuqLhuq1t4buH4bqtbcOqbeG6rW/hu6Phu5XDuuG6reG7m+G7o+G6veG7peG6rW1m4bqi4bqt4bub4buj4bqo4bq94bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqt4budw4NE4buZw7nhuqHhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1D4buD4bqh4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqtw7l24buj4bqtbHbhuqHhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6rcO54buxw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7HDueG6rcSDbOG6veG7peG6reG7m+G7r8O64bqtbeG7h+G6rXXhu63hu6Phuq1v4buj4bqtbsOsw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6r+G6o+G6reG7mmbDueG6reG6osOAw6pt4bud4bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtb8OCw7nhu5vhuq1v4buJw4Phuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtw4HDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqtdcWpw7nhu5vhuqHhuq114buT4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqh4bqt4bqqceG6veG6reG7ncOo4bqh4bqt4bud4bq/w7nhu53huq114bq9w7nhu5vhuq3hurwl4buaJeG6o+G6rXvEqcO54bqtb3bDueG7m+G6rW3Dqm3huq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6rW/hu6Xhur/DueG6reG6ouG7neG7leG6oeG6reG7nXbhu6Phuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqid+G6reG6ouG6puG6rcOBw4Phu4fDueG6reG6quG7k+G6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq3huqLDgMSp4bqi4bqt4bqi4bqm4bqh4bqt4bq8JeG7miXhuq104budw4Phuq3huqrhuqZt4bqtQ+G7g+G6oeG6rUHhu53hurThu7PDueG7m+G6oeG6reG6ouG7nXDhuq3huqLDgOG7i8O54bqh4bqt4bqi4bud4buxw7nhuqHhuq1s4buHw7nhuqHhuq104budw4Phuq1uw6zDueG6rW3hurThuqPhuq3hurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBJOG7pcODw4Btw7PhuqfhurdM4bq/4buj4bqt4bqq4bq/4bqt4buHw7nhu53DoeG6rVvDg8Osw7nhuq1N4bq04buzw7nhu5vhurEvQeG6tw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]