(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018, Trung tâm thương mại Vincom Plaza của Tập đoàn Vingroup chính thức khai trương, đi vào hoạt động tại phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) đã tạo điểm nhấn phát triển thương mại của TP Thanh Hóa. Vincom Plaza tích hợp toàn bộ những tiện ích mà khách hàng mong đợi, như mua sắm, giao lưu, giải trí, ăn uống... Từ sau khi khai trương đến nay, Vincom Plaza trở thành điểm tham quan, mua sắm, trải nghiệm cho hàng nghìn lượt người dân trong và ngoài tỉnh.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7qOG7pDfhu6hr4bqx4buRazdL4buZ4bqxN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7qWt4cuG7kWo3w7ThurVsN+G7qWvhu4fhu5M3a3hz4buRajdrbMOs4buRN+G7geG6tWwwL2s5MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUvhu4fhurHhur82MeG7kOG6p8O0N2E4OcSDfTfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N+G7qWt4cuG7kWo3w7ThurVsN+G7uGzhu5HDquG7k8O0N+G7pMO14bqxeuG6sTfDqnbhurE34buow6nhu6U34buB4buT4bqz4buRN+G7uGzhu5Fqxanhu5Phu6vhu6U3w6prbeG7kWs34bupa3nDqjfhu49r4bqxbDfhu6nFqXhy4buRan034buBbDfhu7nhurPhu5M3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7qeG6tWw34bula3h04buRajfhu4Bsw6zhu5E34bq8bGjhu5E3IuG7qOG7pDfhu6hr4bqx4buRazdL4buZ4bqxIDfhu4HhuqU34bup4bq14buTN+G7gWzhu4vDtDfhu5FrxJHhu5E34bula+G6t+G7qTfhu6nFqWzhu4vhu5E34bupa3hy4buRajfDtOG6tWw3w6p24bqxN+G7qOG7pDfhu6hr4bqx4buRazdL4buZ4bqxWzfhu7hs4buRw6rhu5PDtDfhu6TDteG6sXrhurE34bupbcOqazdrdeG7pTfhu6nhu5PhurPhu5E34bq94buhN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qWzDrOG7kTdtw6prN8O04bqzN+G7j2vhurfDqms3a+G6s+G7kWo3w7Thu5Phu5FqN+G7gXVsfTfhu5FreDfDtOG7q+G6sTfGsOG6rcO0fTdqbOG6seG7kzfDtXjhu6t9N2psw6JsN+G7qcWpbX034bqn4buRN+G7q+G7o+G7kWpbW1s34buow703xrDhurHhu6s34buPa2w34buPa+G6sWw34bupxal4cuG7kWo34buBaeG7kTfhu5HhurHDgH034bu4bOG7kcOq4buTw7Q34bukw7XhurF64bqxN+G7qcWpw7o34bupa+G6s+G7kWs34buBbOG7i8O0N+G7qWvhurHDtDfhu6fhu6vhurHhu5F9N8O04bur4bqxN8aw4bqtw7R9N+G7qcWpw6JsN+G7kWprbMOsw7Q3w6pr4buTN2vhurPhu5FqN+G7kWprbuG7kTfDtXh14bupN+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kTfhu6nFqeG7k+G7kWo34bu54bqzN+G7kWrhu5PhurNsN+G7qcOz4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDbhur/hu6lr4burw7Thur03bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDozg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6oWHhuqHhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hw6E4w6AvOcOjw6Phur84OcOgw6Hhuq9hxIPhu6nhuqPDoMSDxINhw7U4W+G7jeG7pWo8xaksw6HEg2E2N+G6scO14bupLDbhu6jhu6Q34buoa+G6seG7kWs3S+G7meG6sTfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu6lreHLhu5FqN8O04bq1bDfhu6lr4buH4buTN2t4c+G7kWo3a2zDrOG7kTfhu4HhurVsNjdBbOG6v+G7qWssNsOjODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6oWHhuqE2Ny8xxq9saOG7qzfhu6lrbzfDiuG7k1vhu5Phu6XDtOG6scWp4bupN+G7qeG6tWw34buo4bukN+G7qGvhurHhu5FrN0vhu5nhurFbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qMWp4bur4buRajfhu6lkw7Q34bupa3hy4buRajfDtOG6tWw34bu4bOG7kcOq4buTw7Q34bukw7XhurF64bqxN8Oqa8OzN8O14bqzNzk34bupxanhu5Phu5FqN2vhurPhu5FqN+G7qcWp4bqnw7Q34buBb+G6sTfhu4Fs4buLw7Q34bupa3hy4buRajfDtOG6tWw3w7Vz4buRfTdrbMOs4buRN+G7geG6tWw34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN+G7qOG7pDfhu6hr4bqx4buRazdL4buZ4bqxfTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buB4buZN+G7pWvDomw34buP4buLN+G7gWnhu5E3w6rhurfDqjfDqmvhu6txbDfhu6VrZOG7kTfhu6Vr4bujbH034bq94bq34buRN8O1Zn034buRa3g3xq9saOG7qzfhu6lrbzdAbOG7kcO04bqxxanhu6l9N8avbGjhu6s34bupa2834buBbMOs4buRN8O04bq3w4A3S8OKfTfGr2xo4burN+G7qWtvN+G7pGzDquG7k303xq9saOG7qzfhu6lrbzfDleG7k+G7kWo34buocn03xq9saOG7qzfhu6lrbzfhurApxq83w5ThurHFqeG7qTfhu6hr4buXNyN4cuG7kWp9N8avbGjhu6s34bupa2834bu4bOG7keG7pMWp4buTfTfGr2xo4burN+G7qWtvN8OK4buTW+G7k+G7pcO04bqxxanhu6lbW1s34bu54bqzN+G7kWtsw63hu6s34buPaOG7kWs34bula2Thu5E34bula+G7o2w34bq94bq34buRN8O1Zjfhu7nhuqfhu5E3w7Rs4buRa3034bupbcOqazdrdeG7pTfhu5FrbMOt4burN+G7qWzDrOG7kTdtw6prfTfhu4Hhurfhu6U3eeG7kWo34buRa+G7qzfDqmXhu6s34bupbGjhu6s34bq/4but4buRajfhu5Fq4bqzw4A3w6rhurPhu5FqN8Oq4bqx4buTN8OqduG6sTfhu49r4bq3w6prN2vhurPhu5FqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Br4bu34buRajfhu5HhuqfDtDfhu6fhu6vhurF9N+G7qOG7pDfhu6hr4bqx4buRazdL4buZ4bqxN+G7geG6pTfhu7nhurM34buB4bqx4buRajfhu6nDqeG7pTfhu6nFqeG7q+G7kWo34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E34buB4buf4buRajfhur3hu6F9N2tsw6zhu6s34bun4burw6I3w6rhurfDqjdqbMOibDfhu6Vr4bq34bulN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7qWt4cuG7kWo3w7ThurVsN+G7qWvhu4fhu5M3a3hz4buRajdrbMOs4buRN+G7geG6tWxbN+G7qMWp4buT4buRajfhu4Hhu5l9N8Oqa+G7sTfhu6nFqeG7l+G7kWo34bula+G6t+G7qTfhu6nFqWzhu4vhu5E3w6rhurfDqjfhur9vw6prN+G7ueG7rzfDquG7mTfDtXVsN+G7qWtpfTfhu5FreDfDtOG7q+G6sTfGsOG6rcO0fTfhu6nhurNsN8Oqa23hu5FrfTfhu5FqZOG7kTdr4bqz4buRan034buPa+G6t8O0N8Oqa+G7t+G6sTfhur3DrOG7kWs34bu54bqzN8Oqa+G6p8O0N8aw4buZw6o3xrB5w6o34buPa8ah4buHN+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kX03amzhurfhu5M34bq/4buvw6p9N+G6v+G7qzfDtW/Dqmt9N+G7ucOp4buRN+G7qcOibH034bu54burbDfDqmtybDdqbMOibDfhu6nFqW19N+G7uWzhu4nhu5E34bupa+G7neG7kWp9W1tbN+G7ueG6szd44burN+G7qWxo4buRN8Oq4bq3w6o3xrDDouG7kTfhu6Vr4bq5w7Q34bq/b8Oqazfhu7nhu683w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo3w6rhurHhu5NbN+G7qGvhu6s3a+G7seG7qTfhu4Fl4burN+G7qXg34bula+G6t+G7qTfhu6nFqWzhu4vhu5E3w6rhurfDqjfhu6nFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N+G7qWt4cuG7kWo3w7ThurVsfTfGsGxo4burN+G7qWtvN8O1c+G7kTfhu7nhurM34bupw6nhu6U34bupxanhu6vhu5FqN+G7kWrhu6vhu5/hu5E3w7Xhu7PDqjfhu4Hhu4s3w6rDomw34bup4bq14buTfTfDqmvDs+G7kWs34bupxanhurHhu5FqN8Oq4bq3w6o34bup4burw4Bp4buRN+G7pWvhu6M34buPbOG7kWs34bq/4buT4bqx4buRazfhu6nFqeG7q8OAw63hu5E34bupa+G7o+G7kWp9N+G7kWt4N8OVaDdL4buT4bqz4buRfTfDiuG6seG7kzfhu6hr4bqt4buRan034buAbOG7kWs3w4rhu53hu5FqN+G7qMWp4bq34buRan034buka+G6seG7kTfDimvhu6s34buoxals4buRa1tbWzfhu4Hhu4s34bupxanDujfhu6lr4bqz4buRazfDquG6t8OqN+G7j2vhu6s34bula+G7ozfhu6lreHLhu5FqN8O04bq1bDfGsGXDtDfhu6vEkeG7qVs34buoa+G6s+G7kWs34bula+G7ozfDqnfhu5FqN+G7kXE3w7Xhu7PDqjfhu6lr4burN2vhu7Hhu6k34buBZeG7qzfhu6l4N8Oq4bq3w6o3w6rhu6/DtDfDquG7neG7kWo34bupxalu4buRazdrceG7kTdrdeG7pTfhu6lreHLhu5FqN8O04bq1bDctN+G6v2/Dqms34bu54buvN8Oq4bqx4buTN+G7qWXhu5FqN+G7j2nhu6k3a3Xhu6U34bu54bqn4buRN+G7pWvhu5Xhu5FqfTfhu49r4bq3w6prN8aw4bq14buRN+G6v+G7l8OqN8Oq4bq3w6o34buBeHThu5FqN+G7pWvhu6M3w6prbeG7kWt9N8Oq4bq3w6o34buPa+G7qzfhu4Hhu5034bupa283w7RzbFs3w4rhu63hu5FqN+G7uXNsN+G7geG7mX034bupbGnhu6U34bup4buvw6o34buB4bq5w4A3w7ThurXhu5FrN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7qWt4cuG7kWo3w7ThurVsN+G7gWzDrOG7kTfhu6nhu7V9N8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo3w6rhurfDqjfhu49r4burN+G7ueG7s8OqN+G7j2zhu5FrN+G7qWk34bq94bqx4buRN+G7gWjDtDdq4bqt4buRN+G7uXNsN8Oq4bq3w6o34bq/b8Oqazfhu7nhu683w7Thu6vhurE3xrDhuq3DtH034bq/4burN8O1b8Oqa1tbWzfhu5Bq4buT4bqzbDfFqeG6sX034bupa+G6s+G7kWs34bula+G7ozfDqnfhu5FqN+G7geG6pTfhu7nhurM34buB4bqx4buRajfhu6Vr4bujbDdrdeG7pTfhu7lzbDfDquG6t8OqN+G7kWrhurPhu5FrN8Oqa3nDqjfhu5Hhuqfhu5FqN+G7qWvhu6s3a+G7seG7qTfhu4Fl4burN+G7qXg34buPa+G7qzfhu4Hhu5034bupa2834bq/4burN8O1b8OqazdL4bqzw7Q3xajhu5/hu5FqNy034buQ4buxbDfhu4Dhu5d9N+G7pWvhurfhu6k3a+G7q8OAN2ps4bq3N+G7qcWpbzfDquG6t8OqN+G6v2w34bupbcOqazfDtW/Dqms3xrDhu7V9N+G7ueG6p+G7kTdr4buZ4bqxfTfhur/hurHhu5FrN8O14bqxw7Q34bupa+G6reG7kWo3w6rDouG7kWs34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRfTdq4bqt4buRN+G7uXNsN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G6v+G7qzfDtW/DqmtbN+G7gOG7n+G7kWo34bupa3RsfTfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhur9vw6prN+G7ueG7rzfhu7nDqeG7kTfDqmvhu6vDgOG7i+G7kTdr4bqz4buRajdr4buZ4bqxfTdr4bqz4buRazfhu49r4bq3w6prfTfhu49r4buTN+G6veG6pWx7N+G7p+G7q8OAN2vhu5PhurXDqmt9N+G7qWvhu6s3a+G7seG7qTfhu4Fl4burN+G7qXg3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N8O14buTamzGsOG7qWzDqsawN8OqxJHhu6U34bupw7Phu5FrN+G7qeG6tWw34buo4bukN+G7qGvhurHhu5FrN0vhu5nhurFbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kOG6p8O0N2E4YWF9N+G7qeG7o8OqN+G7geG7oTfhu6nhuqfhu5FqN2ps4bq3N+G7qcWpbzfhu6lreHLhu5FqN8O04bq1bDctN+G6v2/Dqms34bu54buvN8OqduG6sTfhu6jhu6Q34buoa+G6seG7kWs3S+G7meG6sTfhu4HhurXhu6k3YcOgITfhu7nhurM3w7XhurM3w7R5w6o34bup4bqn4buRajfhu6nFqXjDuuG7kWo3w6rhurHhu5M34buRa8SR4bupN+G7qcO9N+G7qcWpeHPDqjfhu4Fp4buRN+G7keG6scOAWzfhu6hw4buRajfDtHnDqjfhur3hurfhu5E3w7VmN2vhurPhu5FqN2vhu5nhurE34bu54bqzN+G6v+G7k+G6seG7kWs34bupa+G7qzfhur9vw6prN+G7ueG7rzfhuq84Wzhh4bqhN+G7qcSCN+G7geG7n+G7kWp9N+G7geG6teG7qTc5ODh9w6EhN+G7j2k3a+G7k+G6tcOqa3034bup4bqn4buRajfDocSDfWEhN8aw4buTN+G7uXNsN8Oq4but4buRajfhu4/huqJ7N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5l9N+G7qWt4cuG7kWo34buRamtsw6zhu6U34bq94bq34buRN+G6veG7q+G7neG7kX034bq94bq34buRN8O1ZjfEgzlb4bqvw6Hhuq99w6A34bupxII34buB4buf4buRan034bup4bqn4buRajfDoeG6ryF7N+G7j2vhurfDqms3xrDhurXhu5E3LTfhu5Fr4bqzN2vhurPhu5FqN8OjW8Oj4bqjOH3Egzfhu6nEgjfhu4Hhu5/hu5FqfTfhu6nhuqfhu5FqN8OhOH3huqEhezfhur/hu6s3w7Vvw6prN8O14bu3N2vhurPhu5FrNznEg33Dozfhu6nEgjfhu4Hhu5/hu5FqfTfhu6nhuqfhu5FqN8OhOX3huqEhezfhur9vw6prN+G7ueG7rzfDoTjhuqF94bqvN+G7qcSCN+G7geG7n+G7kWp9N+G7qeG6p+G7kWo3YcSDfWEhWzfhur5vw6prN+G7ueG7rzfhu7nDqeG7kTfhu6nDomw34buB4bq34bulN3nhu5FqN+G7kWvhu6s3w6pl4burN8aww6Lhu5E3w4Hhu6vEkeG7qTfhu7nhurM34buBbDfDteG6tWw3w6p24bqxN+G7kGtk4buRN+G6v2Thu5E34bu54bqzN+G6v+G7k+G6seG7kWs34bupa+G7qzc5W8SDYcOhfeG6o8SDN+G7qcSCN+G7geG7n+G7kWp9N+G7qeG6p+G7kWo3OeG6oX3huqEhN8aw4buTN+G7uXNsN8Oq4but4buRajfhu4/huqJbN0vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfhur/hu6s3w7Vvw6prN+G7gXh1w6o3w7TDujfDquG7teG6sTfhu6nFqcO6N8O14bq1bDfhu7nhurM3w6rhu5k34buRa2zDreG7qzfhu49rw7psN8aw4bqtw6p9N+G7kWtsw63hu6s3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7ueG6p+G7kTdr4buZ4bqxfTfhu6lr4buLN+G7qWvhurHhu5N9N+G6v+G7qzfDtW/Dqms3w6p24bqxN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M34buB4bqlN+G7qWvhu6s3a+G7seG7qTfhu4Hhu53hu5FqN+G7gcOi4buTN+G7p+G7q2Xhu5E3w6pr4bux4buRajfhu5BrZOG7kTfhur9k4buRN+G7ueG6szfhur/hu6s34buPa+G6t8Oqazfhu4Fp4buRN+G7qWvhurHDtDfhu6fhu6vhurHhu5FbN+G7qHDhu5FqN8O1eHXhu6k34buPa+G6t8Oqazfhur/hu6s3w7Vvw6prN+G7geG6teG7qTdhfeG6oTfhu6nFqWzDrOG7qzfDtXh14bupN+G7j2vhurfDqmt9N+G7geG6teG7qTc54bqjOCE34buPaTdr4buT4bq1w6prN+G7qcOz4buRazdqbOG6seG7kzfhu7nhurM34bup4bqn4buRajdhfeG6oTfDtWXhu5E3xrDhu5M34bu5c2w3w6rhu63hu5FqN+G7j+G6on034bq/4buT4bqx4buRazfhu6lr4burN8OhW+G6ozg4N+G7qcSCN+G7geG7n+G7kWp9N+G7geG6teG7qTc5w6DhuqMhN+G7j2k3a+G7k+G6tcOqazfhu6nDs+G7kWs3amzhurHhu5M34bu54bqzN+G7qeG6p+G7kWo3w6F9w6E3w7Vl4buRN8aw4buTN+G7uXNsN8Oq4but4buRajfhu4/huqJbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGvhu7fhu5FqN+G7j2nhu6k34bun4burw6I34bupxanhu5Phu5FqN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7qWt4cuG7kWo3w7ThurVsNy034bq/b8Oqazfhu7nhu6834buB4bqlN+G7ueG6szfhu4HhurHhu5FqN+G7geG7meG7kWo3auG7meG7pTfhu6fhu6vhurHhu5E34bupxanhu5fhu5FqN2ps4bux4bulN+G7qOG7pDfhu6hr4bqx4buRazdL4buZ4bqxN+G7geG6teG7qTfhu4F4dcOqN8O04buvw6o34bupbGjhu6s34bup4bqn4buRajfhu6nFqXjDuuG7kWo34buPbOG7kWs34bupaTfhu7nhurM3w7Xhu6E34bupxalu4buRazfhu6nFqcO6N+G7qWvhurPhu5FrN+G7qcWp4bur4buRajfhu6lkw7Q34bupa3hy4buRajfDtOG6tWw3LTfhur9vw6prN+G7ueG7rzdr4bqz4buRajfhu4Fl4burN8OqduG6sTfhu49r4burN+G7ueG7s8OqN+G7kOG6scO0N+G7geG7n+G7kWo34bq94bqp4buRajfhurzhuq3Dqjfhur3hu6F9N+G6vOG6rcOqN+G7qMWp4bur4buRajfhur3hu6FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2N8aw4bupw4DDteG7hyw24bup4buHw4Hhu6kt4bqxw7VsauG7kT43xalsamvhu6l7NjEwxrDhu6nFqeG7k+G7kWox4bq84bqzbDfhu7nhurM3w6Lhu5FrPjdLeHLhu5FqN+G7qGtyw7QwL8aw4bupxanhu5Phu5FqMTAv4bulMQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]