(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4-11, Thành ủy Sầm Sơn tổ chức hội nghị triển khai tài liệu “Tìm hiểu về đất và người Sầm Sơn” trong các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDiXLDjMOJLW3hu7fhu6/hu7FBZGfhu7PhurhFw4nhu6/hu6vhu4rEkWbhur/DqkXDicSQw4FB4bux4bq/MFtnIMah4bu5ZyDhuqRBZGcwxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2fDiW/hu69n4bu34buvxanhurhn4oCcMHfhu7ln4but4buvxrDhurhnceG7l8OJZ0lvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nIMah4bu5ZyDhuqRB4oCdZ8OJxJDDgUHhu7Fn4buhbuG7oWfDicSQ4buG4bqsQeG7sWdD4but4bq0Z8OJ4but4bquQeG7scOqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/hu6Dhu63hu6/hu6fhurhn4buLLWlpZWcw4butb0Hhu61n4bq+4buKZyDGoeG7uWcg4bqkQWfDieG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6Fn4but4bqy4buvZ0Hhu7Hhu614Z8OJxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2fDiW/hu69n4bu34buvxanhurhn4oCcMHfhu7ln4but4buvxrDhurhnSeG7p2dx4buXw4lnSW9nQeG7seG7huG6rOG7r2cgxqHhu7lnIOG6pEHigJ1nw4nEkMOBQeG7sWfhu6Fu4buhZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ0Phu63hurRnw4nhu63huq5B4buxZ8OJxJDDuUFncXhtZ+G7n29BZ8OJ4butb0Hhu61nQ+G7reG6sMOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGdww4nhu63hurjhu7nhu59mZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRnxKloaEPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DreG7i+G7iy/DrWhqcOG7iWnEqWnhu4lpaMOJaeG7ieG7i8Os4buJ4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p2rDreG7i2ZnbeG7t8OJ4bqnZjBbZyDGoeG7uWcg4bqkQWRnMMSQ4buvxrBBZ+G7teG7rW3hu69nw4lv4buvZ+G7t+G7r8Wp4bq4Z+KAnDB34bu5Z+G7reG7r8aw4bq4Z3Hhu5fDiWdJb2dB4bux4buG4bqs4buvZyDGoeG7uWcg4bqkQeKAnWfDicSQw4FB4buxZ+G7oW7hu6Fnw4nEkOG7huG6rEHhu7FnQ+G7reG6tGfDieG7reG6rkHhu7FmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZsSpaGhmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzBv4buvZ+G7t+G7r8Wp4bq4Z+KAnDB34bu5Z+G7reG7r8aw4bq4Z0nhu6dnceG7l8OJZ0lvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nIMah4bu5ZyDhuqRB4oCdZ3DDgWfhu55tQWcw4but4buG4bqsQeG7sWdJw4pnMOG7rW9B4butZ+G6vuG7imfhu6Hhu615Z3HDs8OBZ+G7n+G7r8O5QWdFw4HDs0HDqWcgbuG7oeG7rWfhu7Hhurbhu7lnw6xnQeG6suG7r2dw4bq4QeG7sWfhu6Hhu612QeG7rWRn4bu04butbuG7r2dE4bq4bsOJZ0nhu6dnceG7r+G7p+G6uGfhu7Xhu6/FqUFnw4lGZ0Hhu63hu6/DuUFlZ+G7rW9B4butZ+G7oeG7rXZB4butZWdw4buVQWfhu6Hhu4ZnMFtnIMah4bu5ZyDhuqRBxJFnQOG7p0FnSeG7j0Fn4butw4FuZ+G6u+G7oW7hu6FncOG7r2fDiXbhu6Hhu61lZ3BtQeG7rWfDieG7rcO1QeG7sWVn4bu34bupZ+G7reG6suG7r2dJ4buPQWfhu63DgW5nw4nhu6/DueG6uGfhu5/hu6/GsOG6uGfhu6Hhur5tZ8OJ4butb0Hhu61nQ+G7reG6sOG6vcSRZyBGZ+G7rXdB4butZ8OJ4butb0Hhu61nSW9nQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ+G7oeG6vm1n4butxalnw4nhu63hurBB4buxZ+G7seG7r27DgWdww4rhu6FlZ0Hhu61IQeG7sWfDieG7l+G7uWfhu7Hhu4bhuqRB4buxZ+G7reG6ouG7oWfhu7Hhu6/Dg+G7r2VnSeG7huG6qMOJZ+G7teG7rcOAZWfhu7Xhu63hurjhu4rhu6VBZ+G7reG6ouG7ocSRZ+G7tnjhu6Hhu61nRUdnUcOyQeG7sWfhu5/hurJnMFtnIMah4bu5ZyDhuqRBw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGfEqWhoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGdraGhDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw63hu4vhu4svw61oanDhu4lpxKlp4buJw61qw4nhu4tq4buJaeG7t2gtesOsa+G7ieG7i8OsamvDreG7i2xsbGotw63hu6HDrcSp4burw6nhu7ND4buxZmdt4bu3w4nhuqdmMFtnIMah4bu5ZyDhuqRBZGcwxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2fDiW/hu69n4bu34buvxanhurhn4oCcMHfhu7ln4but4buvxrDhurhnceG7l8OJZ0lvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nIMah4bu5ZyDhuqRB4oCdZ8OJxJDDgUHhu7Fn4buhbuG7oWfDicSQ4buG4bqsQeG7sWdD4but4bq0Z8OJ4but4bquQeG7sWZnw43hu69ww4nhu63huqdmxKloaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZmtoaGZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MG/hu69n4bu34buvxanhurhnRcO6Z3Hhu4bhuqjhu6Fnw4nEkOG7r8awQWfhu7Xhu61t4buvZ+G7seG7r8OyQeG7sWdww7Phu4pnw4nEkMOBQeG7sWfhu6Fu4buhZ0Hhu61vZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ8OJ4but4bquQeG7sWdE4bq4bWdJ4buvxanhu6Fn4bu34bq2QeG7sWfhu7Hhu61zQ2fDicSQw4FB4buxZ+G7oW7hu6Fn4bufb+G7r2fhu7Hhu6/DskHhu7Fn4bu54bquQWfhu7Dhu69uw4FncMOK4buhZ3F4bWdD4but4buG4bqkQeG7sWVn4bu2eOG7oeG7rWdFR2VnUXhtZ+G7t+G7iMSRZ+G7sOG7r+G6puG7r2fDieG7reG7r8Wp4bq4Z0nhu6dn4bu3eOG7oeG7rWdFR2dJ4bq8QeG7sWdx4buXw4llZ+G7ocOBQWdB4bux4buG4bqs4buvZyDGoeG7uWcg4bqkQWfDicSQw4FB4buxZ+G7oW7hu6Fn4buf4bq44bq04buvZ+G7oeG7rW/DgWfhu6Hhuqxnccah4bq4Z8OJ4bq4xqFBZWfhu6Fu4buhZ+G7n+G6uOG6tOG7r2dF4buvQeG7rWfhu63DgcOzw4lnQeG7scOBw7Phu69n4bu14butw4FuZ8OJ4butcsOBZ+G7oeG7reG6vmdx4bunZWfhu6Fu4buhZ+G7oeG6uOG6suG7oWfDieG7reG7r2fDiXfhu7ln4but4buvxrDhurhlZ8OJ4but4buvZ0nhu49BZ0Hhu7Hhu63FqWVnReG7lUFn4bu14but4buX4bq4Z+G7rcOBbmdJb2fhu6Fu4buhZ+G7rcOBw7PDiWdx4bqyQeG7sWdJ4bunZ0Hhu7HhurjhurZB4oCmw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9d4bq4bWdxw4BlZ0Hhu63DtOG7uWfhu7Xhu63huqThu69ncOG7m+G7imdB4buv4bun4bu5Z8OJRmfhu61vw4FlZ+G7teG7rW7DiWdJ4bqiQeG7sWfDjOG7leG7imdwRkHhu7FnROG6uMO5Z+G7reG7huG6pEHhu7FlZ3Hhu5fDiWdB4buG4bqm4buhZ8OJ4buteEHhu61nSeG7huG6qEHhu7Fn4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfDieG7reG7pWfhu63FqWfhu63huqLhu6FnReG7r0Hhu61nw4nhu61vQeG7rWdD4but4bqwZWfhu7HDgENnQ+G7rcahQWfhu5/hurbhu69ncOG7hkJB4buxZ0Hhu7HhurjhurZBZ0Hhu63hu5VBZ+G7t0bhu6Fn4buh4but4buXw4ln4bu34buG4bqoQeG7sWfhu6Ftw4FlZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhu613QeG7rWfDskHhu61nQeG7seG7huG6rOG7r2cgxqHhu7lnIOG6pEFncXRDZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bu34bqgQeG7sWfhu5/Ds0Fn4bufw6hnSW9ncOG6uGfhu7Xhu61u4buh4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDTeG6uMOJ4butw4HEkGbhur9A4bux4bq44buK4bupQWfhu6zhu6/hu6dBw6ovQ+G6vw==

Nguyễn Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]