(Baothanhhoa.vn) - Hà Trung được biết đến như “cái nôi” của Hò sông Mã nổi tiếng của xứ Thanh. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây khi xưa còn có những phường hát ca trù sinh hoạt sôi động. Đến hôm nay, dù ca trù trên vùng đất này đã mai một nhiều, vẫn có một ca nương với giọng hát vô cùng đặc biệt và chị chính là Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT)Trần Thị Huệ.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkcVHhu5bGr+G7oENQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5DOibhu5TGr0Phu45LOkPhu4Xhu4RDcSY7xq/hu6DDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqk4buF4buEQ3EmO8av4bugQ+G7jjwjw5JDw5NR4buWOkPhu47hu5bGr0PGr1A8Q+KAnMOS4buCUUPGr1dR4oCdQ8OSKOG7hkPhu4Xhu7BDP1fGr+G7oENqSEPGr+G7slFDOlHhu5bGr+G7oEPDkijhu4ZDMD5DcVDhu4bGr1DhurBDa1A8xq/hu6BDUjpD4buGUUPDk1Hhu5Y6QybDjMav4bug4bquQ8av4bu2UUPhu45KMUPhu6RQUUMwPOG7hkPDkuG7sMavQ8OS4buqQ8avUF3Gr+G7oEMlUDxAxq/hu6BDUOG7gjpDw5Lhu4ZDOiYuQz9Rxq9QQ1Dhu6hGOkM/V1FD4buOw53Gr+G7oOG6sENi4buWxq9DUFfFqEPGr+G7hjHhuq5D4buMLkPDkuG7hkM6Ji5DOibhu5TGr0MiLsav4bugQ+G7jks6Q8av4buEMUPhu45IQ8Wo4buGUUPFqMOdOkPGr1BRxqA74bquQyJPxq9Dw5Lhu6pDxajDnTpDw5Lhu4ZDxq884bu2xq/hu6BDIuG7uFFD4bugUeG7rMav4bugQ1Dhu4I6QyJXQ8OSLsav4bugQ+G7juG7isOSQ8OTUeG7mjpDIuG7hEPDklBUQ8OSUFLGr1BD4bum4buEQ2vhu6BQ4buaQ8avUErGr0Phu6U7QzosQ+G6smtr4bulceG6tHEmTMavQ3FQVEPhu4U74bua4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDksOVxq86w5UmxIJC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5ERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq64bq84bq4JTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUXhurjhurwvReG6uOG6uuG7jOG6vMSQ4bq44bq44buA4bq4w4k64bq+4buA4bq+4bq4w4nhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7ucOK4bq4w4pCQ+G7huG7pjrhu7lCcVHhu5bGr+G7oENQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5DOibhu5TGr0Phu45LOkPhu4Xhu4RDcSY7xq/hu6BCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrhurzhurhCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pOG6qcSp4bqtQ+G6qeG7hkM6Ji5DOlBUQzomS8avQ+G7heG7hENxJjvGr+G7oEPDk1Hhu5w7Q+G7jFHhu6LGr0M6JuG7qMav4bugQ8Wow506Q8OSUDzhu7bGr+G7oEM6JlPGr1BDxq/hu6BQ4buaQzpQO0064bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCw5XFqOG6pMOCPzom4buoxq/hu6DhuqRxe0M6UH3DkkM64buWQ8Wo4buGUUPFqMOdOuG6sOG6sOG6sMOCLz86JuG7qMav4bug4bqkw4Ivw5XFqOG6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTEqTJD4bugUUdRQ8OSUOG7qEPGr+G7oDtZxq9D4bugWMOSQybhu4ZD4buOQFFDIuG7hEMlUOG7gjpDOiZR4bucxq9Dw5Io4buGQ+G7puG7qEZRQ1BTxq9QQ1Dhu4I6Q8OS4buGQzomLkPhu6RQUUMwPOG7hkM9Q+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6rkPDklhDxq9Q4buEQ8av4bugUFHhu5TGr0PDkj47Q+G7heG7qOG7hMav4bugQ3E7S8avQ+G7o1Dhu7JD4bqyP+G7gsOSUENiVOG7hkPDklBSQ1A7MeG7msavQ+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6rkNr4buv4bqtQ+G7iVDhu6jhu4ZDUOG7rMOSQzBIQ1DDnVHhuq5DRURE4bq64bq0QyJR4buWOsODQ+KAnGtQXcav4bugQ+G7puG7hMav4bugQzDhu6rFqEPhu4zhu6zDkkM6OzHhu5bGr0M/V8av4bugQ8Spw6jGr0PhurI6UDvDncOSQ8OS4buCw5JDMEhD4buF4buEQ2vhu6Dhu6zDkuG6rkPhu4Xhu4RD4bujUOG7qMav4bug4bquQ+G7heG7hEPEqUrFqOG6rkPhu4Xhu4RD4bujUCzhuq5D4buF4buEQ3Hhu6hGUeG6tOG6rkM/V8av4bugQ+G7heG7qEY6Q+G6sjpQO8Odw5JDw5Lhu4LDkkMwSEPhu4Xhu4RDcVDhu4bGr1Dhuq5D4buF4buEQ+G6qVBKO+G6rkPhu4Xhu4RD4buxSsav4bquQ+G7heG7hEPEqeG7hlHhuq5D4buF4buEQ3bhu5TGr+G6rkPhu4Xhu4RDcUrGr+G6tOG6rkM/V8av4bugQ3FYxq/hu6BD4bqyOlA7w53DkkPDkuG7gsOSQzBIQ+G7heG7hEPhuqs84bu2xq/hu6Dhuq5D4buF4buEQ+G6rcONw5Lhuq5D4buF4buEQ8Sp4buoxq/hu6DhurRD4buM4buoQ+G7jkBRQz9Yxq/hu6BD4bukUcavUEM64buWQ1I6Q8avUFHGoDtDJVDhu4I6QzomUeG7nMav4bquQ8av4buUxq9Dw5Lhu6pDJVA8QMav4bugQ1Dhu4I6Q8OS4buGQzomLkPGr1A8Q+G7puG7hMav4bugQ+G6rVPGr1BDxKlKxahD4bqy4buF4buEQ8SpSsWo4bq04bquQ+G7puG7hMav4bugQ+G7gylD4bqy4buF4buEQ+G7o1As4bq04bquQ+G6qVDhu5ZDcVBXxq9D4bqy4buF4buEQ3Hhu6hGUeG6tOG6rkNxUOG7hsavUENi4bu4xq9D4bqy4buF4buEQ3FQ4buGxq9Q4bq04bquQ3FKMUNq4bu0Q+G6suG7heG7hENxUOG7glHhurRDUOG7qOG7isOSQzrhu7JDw5JQPsOSQ1Dhu4I6Q8OS4buGQzomLkPhu47hu5xDOuG7lkM6UEzGr0Mi4buEQ8OSUCzDkkPFqHvGr+G7oEMwO0rGr0PFqOG7uFHhurBDxKlAUUNQ4buCOkPhurLDkuG7hkM6e+G6tEMlUEzGr0Phu6bhu7jGr0Phu6bhu4RDxq9QXcav4bugQ8OT4buEUUPDkijhu4ZDa+G7oDsx4buixq9D4bqpV8av4bugQ3EmPuG6rkPhuqlQO0NqRsavUENxJlHGr1Dhuq5DOuG7gsOSQ+G7oFFHQ+G7pFA7MeG7ljpD4buM4buGxq9Q4bqw4bqw4bqwQyVQ4buyQ8OTUeG7lsavQybDncav4bugQyZIUUPGr1BRxqA7Q8av4bu2UUM6JuG7qMav4bugQyLhu4RDxq/hu6Dhu6jhu4RRQ1A7MeG7msav4bquQzpVxq9QQ8avUOG7hOG6sOG6sOG6sENxUEBRQ+G7o1Dhu4IlQzpQO8Odw5Lhuq5Dxq9QXcav4bugQ8avUOG7hEPhu6BR4buEO0M/4buGxq/hu6BDxq9QPEMqO+G7hsavQ+G7pkZR4bquQ8OSUD7DkkM/w43DkkPhu45XUUPhu6RQUUPDkinGr+G7oEPFqEBRQ8av4bugPEBRQ+G7juG7lsavQ1Dhu4I6Q8OS4buGQzomLuKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRr4bug4buo4buEUUPGr1Bdxq/hu6BD4bumQFFDUOG7gjpD4bqyw5Lhu4ZDOnvhurRDw5Io4buGQ8OS4buCw5JDOuG7gsOSQ+G7oFFHQ8av4buyUUM6UeG7lsav4bugQzom4buoxq/hu6BDw5JHQ8avPOG7uMOSQzpQU0Phu6RQUUMiUeG7ljpDIsagQ8OS4buGQzomLkM9Q+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6rkPGr1Dhu4RDxq/hu6BQUeG7lMavQ8OSPjtD4buF4buo4buExq/hu6BDcTtLxq9D4bujUOG7skPDkuG7sMavQ+G7jOG7hDFDw5JXxq/hu6BDPzw7QzpMxahDxajDnTpDP1hDw5Phu4RRQ+G7jOG7qEPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9D4buOVOG7hkMlUDzhu7bGr+G7oEM/4buCxq/hu6BDOuG7gsOS4bquQ+G7jjwjw5JD4bumPDtDOiY7Mcagxq9DOibhu6jGr+G7oEPhu4xKxq9D4bugUeG7hsav4bquQ8avUDxD4buF4buCOkM/SsavQ+G7jlPGr1BDIuG7uFFDxag9Q+G7jkw7w4ND4oCcalHGr1BDxq9R4buUxq9DMDtKxq9DOlBbL0Nr4buGMUPhu6bhu4TGr+G7oEM64buGQ8OS4buqQ+G7puG7mkPhu6QzQyVQLMOSQz99QzpQTMavL0Phuq1Mxq9DOlBMxq9D4bugUeG7huG7qEPhu6ZR4buaOkPhurLhuqLhurRDOlBAQ+G7jj7DkkPhu45GUUMiPOG7tsav4bugL0NiPsOSQ+G7jkZRQyI84bu2xq/hu6BD4bugUeG7gkPGr+G7oH1D4bumUcavUEPhu47hu4RRL0PEqeG7hMav4bugQzrhu4ZD4buOPCPDkkM/fUPGr1BKxq9D4bukUOG7hsav4bugQyJNOkM6UFTGr1DhurDhurDhurDigJ3huq5Dw5Phu4RRQ+G7jOG7hFFD4buO4buWxq9DxJDhurpEQ8OSSjtDIuG7uFFDxq/DnVFD4buMO8av4bugQ8OT4buEMUM64buuQ8avUcagxahDUErGr0NQ4buo4buGxq9Dw5Io4buGQ8av4bugPEBRQ+G7jErGr0M6JuG7qMav4bugQzpR4buWOkMwO0rGr0NLxahD4buCJeG6rkM/fUPDk1Hhu5Y6Q+G7tsavQzpQTMavQ+G7plHGr1BDIuG7hEPDkkdDxajhu6jGr+G7oEPDkkw7QyLGoEPFqMOdOkPGr0nFqEPFqOG7uFFDxajhu4YxQ8Wow43Gr+G6rkPFqC7hu4ZDxajhu4TGr+G7oEPDk8OdUUM6UDvhurBDcTzhu7bGr+G7oEM6JjsxxqDGr+G6rkPhu45KMUPhu6bhu4RDw5Phu4RRQ+KAnGvhu4bFqEM6UFfGr0MlUOG7qMav4bugQ8OSR8avUEPDkuG7huKAnUPDkijhu4ZDw5IhQ2JZQ3E7MeG7ljpD4buO4buKOkPDklDhu6hDxq9Q4buEQzom4buwQ1Dhu4I6Q8Woe8av4bugQ+G7jFQlQ2vhu4bFqENxUFfGr0PhurLGr+G7hjFD4bum4buEQzBIQ+G7heG7hENxSsav4bq0Qzrhu5ZD4bum4buiQ8OSTDtDJVAsw5JDOlDhu4LGr+G7oEPDk+G7huG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRx4buCw5JD4bugUUdD4buxPOG7tsav4bugQ+G6qzsxQ3EmUcavUEM6JuG7qMav4bugQ+KAnHFQ4buGxq9QQ+G7heG7quG7hkMqO+G7hsavQyVQ4buoxq/hu6DigJ1Dw5Lhu6pDPzw7QzpMxajhuq5D4bugUFFDw5JQw5QlQ8Wow506Qz9YQ8OT4buEUUPhu4Xhu4I6Q+G7puG7qjpDw5Jb4buGQ+G7jlPGr1BDxq9Q4buEQzom4buwQ+G6ssOS4buGQzomLuG6tEMi4buE4buoQ+G7jFQlQzrhu5ZDOlBMxq9Dw5JMO0MlUCzDkkPhu45MO0PGr0nFqOG6sENxJuG7qMav4bugQ+G7juG7quG6rkM/4buoRsavQ+G7oFFHQ+G7sTzhu7bGr+G7oEPhuqs7MUNxJlHGr1BDw5Ipxq/hu6BDPzw7QzpMxahDw5Phu4RRQ8OSKOG7hkNQOzHhu5rGr0NxWMav4bugQ3Dhu7bGr0PhurLGr+G7hjFD4bum4buEQ+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6tEPhu6RQ4buoR8av4bugQ8OSO1hRQzpQ4buWQ+G7pDVD4buvZuG7r0Phu45MO0M6UOG7lkPhu6Q1Q+G7r+G7r+G6sEPhuq3hu4RRQ1Dhu4I6Q8WoPUPhu45MO8ODQ+KAnGtJxahDw5IpQ+G7jkhDKjvhu4bhuq5Dxq9JxahDxajhu7hRQ+G7jkhD4buO4buWxq8vQ+G6rTzhu7jDkkPDklBKxq9DIuG7hOG7qEPhu45Txq9QQzomO8av4bug4bquQzpXUUMwUcavQ+G7pFLGr1BDw5JQLMOSL0NxJjzhu7jDkkM6V1FDw5JQLMOSw4NDcVDhu4LGr1BDUOG7qOG7hMav4bugQyJGxq9DOjvhu5bhuq5DOkZRQzpQPCPGr+G7oEPhu4w84bu2xq/hu6BD4buMPOG7tsav4bugL0Phuq1H4buoQyo7WMOSQ1DDnUPhu4xKxq/huq5D4bumPDtDSsavQzpSw5JQQyVQLMOSL0NxV1FD4bumRlFDw5JQLMOSw4ND4buJM0Phu6ZI4buoQz9Yxq/hu6BDOuG7gsWoQ8OSUFLGr0PFqDzhu7ZR4bquQzpQ4busQzpJxq/hu6BDOlDhu5TFqEM6UOG7rOG6sOG6sOG6sOKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuqtPxq9DJuG7hkPGr1A8QyJNMUPhu47hu5xDOlBLMUMmw4zGr+G7oOG6rkNQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5DOibhu5TGr0MiLsav4bugQ+G7jks6Q3FYxq/hu6BDcOG7tsavQzA84buGQ8av4buGMUPhu6bhu4RD4buF4buEQ3EmO8av4bugQ+G7jkhDOnvGr+G7oEM6WcavQzpGUeG6rkMlUOG7gjpDOiZR4bucxq/hurBDcTsxQ8avUFHhu5TGr+G6rkM6JkdRQyo74buGQzpQQFFD4bugUeG7hsavQyLhu7hRQ8avUF3Gr+G7oEPDk1Hhu5bGr0Phu47Dncav4bug4bquQ8OS4buGQzomLkM6JuG7lMavQ+G7jlThu4ZDw5Phu4TGr0Phu4Xhu4RDcSY7xq/hu6BD4buO4buWxq9Dxq/hu4YxQ+G7jkhDOlB9w5JDP31Dxajhu4ZRQ8Wow506Qy1DOlBLOkM6JjsxxqDGr+G6sENxU8WoQyLGoEPGr1Bdxq/hu6BD4bum4buExq/hu6BDKjvhu5RDOnvGr+G7oEPhu448I8OSQ8avUMONw5JD4buO4buWxq9DIuG7uFFDxq9QXcav4bugQyVQPEDGr+G7oENQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5Dxq/hu7JRQzpR4buWxq/hu6Dhuq5Dxq/hu6A8QFFDOuG7hkPDkinGr+G7oEPhu6RQV8av4bugQ8OS4buwxq9DOlPFqEM6UEsxQ1I6Q8avUFHGoDtD4buMSztDOlLDklDhurBD4bqt4buEQ2Lhu7RDcVBUQ2Lhu4Thuq5D4bqtUkM6UDxDw5JQUUPDk8OdQzpQV8avQ+G6rVPGr1BDxKlKxajhuq5DMEhDduG7lsavQ3Dhu7bGr0PhurI6Jjzhu7jDkkPhu45KMUPhu6bhu4RDMEhD4buF4buEQ8SpSsWo4bq0QzpQ4buExq9QQzpQfcOSQ8OSUFHhu4ZDP+G7ksODQ+KAnHFXUUPGr0nFqEPGr+G7hjFD4buOSEPGr+G7oOG7qOG7hFFD4bq8REM6O+G7slHhuq5DOiY84bu4w5JD4buOSjFDxq/hu6BQw5VDxq/hu6pRQz1D4bqtU8avUEPEqUrFqEPDkuG7qkNQ4buCOkM6O1nGr+G7oEMi4buEQ8OSUMOo4buoQ8OS4buy4bquQ8OS4buwxq9Dw5Lhu4ZDOiYuQzpQU0MqO0dDOlB9w5JD4bukUFfGr+G7oEPDk1Hhu5Y6Q+G7juG7lsav4oCd4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7jcav4bugQ8Sp4buUQ3FLOkNxUOG7hMavUOG6rkPhu4NR4buCxahD4buOWMOSQ3EmO8av4bugQzpKxahD4buxScavQ1Dhu6rhu4bhuq5DcVBXxq/hu6BDOlHGr+G6rkNxUOG7nEM6UOG7huG7qEMi4buEQ+G6qztD4bumVMOSUEPhu4Xhu4RDcSY7xq/hu6BDw5JQ4buoQ8OTUeG7ljrDg0PigJxi4buWxq9DOlBAUUPhu45R4bucxahDUFHhu5rGr0M6RlHhuq5Dxq9QXcav4bugQ+G7puG7hMav4bugQ+G6siVQPEDGr+G7oENQ4buCOuG6tEPDkuG7hkM6Ji5DOlB9w5JDP31Dw5JQVUPDkuG7sMavQ+G7jjwjw5JDxq9Qw43DkkPhu47hu5bGr0M6JuG7qMav4bugQzrhu4RRQ+G7plHhu5o7Qz/hu4LDklBDIj3hurBD4bqp4buwxq9DIlHhu5rDkkNQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5DPUPhu4Xhu4RDcSY7xq/hu6BDUFHhu5rGr0PGr+G7hjHhuq5D4buMLkPhu6bhu4RDw5NNw5JDw5Lhu4bhu6hDxq9R4buUxq9Dw5Ipxq/hu6BDJks6Q+G7pFDhu6pDOlPFqEPhu448I8OSQ8av4bugPEBRQ8OS4buwxq9Dw5NR4buWOkNQ4buCOuKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDgsOVxajhuqTDgj86JuG7qMav4bug4bqk4bux4buEQ8OSUDsx4buaxq9Dw5Io4buGQ8Wow506Q8av4bugUOG7mkPGr1BKxq9D4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr8OCLz86JuG7qMav4bug4bqkw4Ivw5XFqOG6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJuG7qMav4bugQz9YQ1BR4buWxahDUOG7qFFDxq9QXcav4bugQ8av4bugPEBRQ8OS4buwxq9Dw5NR4buWOkNQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5DPUPhu4Xhu4RDcSY7xq/hu6Dhuq5DOlBTQ8av4bugUOG7mkPGr1BKxq9D4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr0PhurJra+G7pXHhurRDcSZMxq9DcVBUQ+G7hTvhu5pD4bqyOlBUQzomS8avQ+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6tEPhu448I8OSQzDDlcWoQ8avUDxD4oCcUFHhu5rGr0M6PCPGr+G7oOKAnUPhu6RQUUPDklBUQz89Q1BdO0Phu6BR4busxq/hu6BDUOG7gjpDw5Lhu4ZDOiYuQ+G7juG7kCVDIuG7hENQUeG7lsWoQ8OS4buq4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFQ4buGxahD4bugUeG7hkPDkuG7gsOSQ1DDnVFDOlBR4bquQ1DDnVFD4buMUeG7osav4bquQ+G7plHhu5TGr0NQ4buo4buGxq/huq5Dxq/hu6BQ4buaQ8avUErGr0NxJkzGr0NxUFRD4buFO+G7mkPGr1BRxqA7Q+G7pkzGr0Phu45GOkPhu448I8OSQzpQ4buExq9QQzpSw5JQQ8OS4buG4buo4bqwQ+G6qeG7qkM6UOG7nEPhu6Thu5xD4buO4buWxq/Dg0NrScWoQ0VEROG7gOG6rkM6RlFDxKlR4buUxq9DUOG7qOG7hsavQ8OSSjtD4bumRsOSQ8OTw51D4bqy4bqpxKnhuq3hurRDw5Lhu4ZDOiYuQzrhu6jhu4TGr0MqO1jDkkPhu4zhu6hD4bqpIcOSQ+G7sUnGr0NQ4buq4buGQ8OS4bu2Qz89Qzrhu7JDw5JQPsOS4bquQ8OS4buGQ8avPOG7tsav4bugQ3EmTMavQ3FQVEPhu4U74buaQ+G6suG6qcSp4bqtQ+G6qeG7hkM6Ji5DOlBUQzomS8avQ+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6tEPhu6BR4buExq9QQ+G7hTsxQ8OSUDzhu7bGr+G7oEPhu7Hhu4TGr+G7oMSCQzpGUUPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9Dw5Lhu4ZDOiYuQzrhu6jhu4TGr0MqO1jDkkPGr0nFqENFRMSQxJDhuq5Dxq/hu6BQ4buaQ8avUErGr0NxJkzGr0NxUFRD4buFO+G7mkPhu45IQ+G7jkY6Q+G7jOG7hsavUENQUeG7mjtDYuG7hOG7qEPGrzzhu7bGr+G7oEPDkuG7qkPhu6BR4busxq/hu6BDUOG7gjpDw5Lhu4ZDOiYuQ1Dhu4YxQ8avUEs6xIJDw5Ipxq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEPGr0nFqENFRMSQxJDhuq5DOkZRQ8SpUeG7lMavQ1Dhu6jhu4bGr0M6UeG7lsav4bugQ1Dhu4I6Q+G7jErGr0PDkuG7hkPhu7FR4buaOkNr4buGxahD4buM4buoQ2Lhu4RRQ3EmOzHGoMavQ1BTxq9QQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEM64buyQ8OSUD7DkuG6rkM6UeG7ljpDxaghw5JDw5Lhu4ZDOiYuQ+KAnMSpRlFDP+G7hjHigJ1Dw5Io4buGQ8av4bugUOG7mkPGr1BKxq9DcSZMxq9DcVBUQ+G7hTvhu5pD4bqy4buO4buo4buExq9DcVDhu4bGr1BD4buF4buq4buG4bq0Q+G7jkhDMDtLOkM/w43DkkPhu6BR4buExq9QQ+G7oFFHUUM34bqw4bqw4bqwQyLhu4RD4bugTMavQ+G7jkoxQ8avUEs64bquQzpQ4buGxahD4bugUeG7hkPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9DIknGr0NQ4buq4buGQ+G7jErGr0M6w53DkkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6rhu4ZD4bumTMavQzpQPkPhu69m4buvxIJDOiZTxq9QQ+G7jFHhu6LGr0M6JuG7hsav4bugQyVQIcOSQzomOzHGoMavQzpQWMav4bugQ8OS4buCw5JD4buMSsavQzrDncOSQzpVxq9QQ3FQ4buGxq9QQ+G7heG7quG7hkMtQ8avScWoQ0VERUXhuq5DOlHhu5Y6Q8WoIcOSQ8OS4buGQzomLkPhu4zhu6hDw5Lhu4ZDxq884bu2xq/hu6BDcSZMxq9DcVBUQ+G7hTvhu5pD4bqyOlA7w53DkkPhu47hu6jhu4TGr0PGr+G7oFDhu5pDxq9QSsavQ+G7jErGr0Phu6BR4buGxq9DUDsx4buaxq9D4buF4buEQ3EmO8av4bug4bq0Q8OTUeG7nDtD4buMUeG7osavQ+G7jkhDMDtLOkM/w43DkkPhu45GOkPhu6BRR1FDN+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJuG7sEPDklA7MeG7msavQyLhu7hRQ8av4bugUOG7mkPGr1BKxq9DcSZMxq9DcVBUQ+G7hTvhu5rhuq5D4buOPCPDkkPDk1Hhu5Y6Q8OSUFRD4buO4buWxq9DIuG7uFFDw5Lhu4ZDOiYuQ1Dhu6jhu4TGr0M64buo4buExq9Dxq/hu6BPO0PGr1BR4buUxq/hurBD4buxWMavQ8OS4buqQ+G7oFHhu6zGr+G7oENQ4buCOkM6JkBRQyVQLOG6rkM6Jjzhu7jDkkPhu45KMUPDklBUQzpQPEDGr+G7oEM6UOG7hsWoQ+G7oFHhu4ZDw5Lhu4LDkkM/UcavUENQ4buoRjpDIknGr0NQ4buq4buGQzpGUUPhu45U4buGQyVQPOG7tsav4bug4bqwQ2tJxahDRUREReG6rkPDklBUQzpQ4buGxahD4bugUeG7hkPhu6bhu7glQzpNJUNQO0vGr0PhurJFQzpQ4buCxq/hu6DhurRDUOG7gjpDw5Lhu4ZDOiYuQzpGUUPhu4Xhu6zDkkMiUeG7msavQ+G6t8WoQ8avUEbDkkMqO1jDkkPhu6BR4buGQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEPhu4zhu6hDw5Lhu4LDkkPGr+G7oFDhu5pDxq9QSsavQ+G6qcSp4bqtQ+G6qeG7hkM6Ji5DcVDhu4JRQ+G7heG7hEPhurLhu4Xhu4RDa8OdUeG6tEM6JjsxxqDGr0Phu4xGMeG6sEPigJxxJjzhu7jDkkPhu47hu6rhuq5DOldRQ8OSUDzhu4ZDOnvGr+G7oEPDk1Hhu5Y6Qzrhu7hRQ8OS4buGQzomLuG6sEPhu7FNMUPGr1A8xq/hu6BDOlBNOkPhu6QzQ+G7pkbhuq5D4bukUFFD4buOPCPDkkPDkuG7gsOSQ8av4bugUOG7mkPGr1BKxq9DOk3Gr0M6U8avUEPDklBVQ+G7jEYx4bquQzpQSzFDOlPGr1BDMeG7lDtDIuG7uFFDw5Lhu4ZDOiYuQ8avUDxD4buOSEM9Qz/EqMavQzom4buoxq/hu6BDxahTxq9QQ8Wo4buEQzpXUUM/4buGMUPFqOG7lEMiV0PDki7Gr+G7oOG6sEPhu4Xhu4ZRQzpQ4buCxq/hu6BDxajhu7hRQ8OSUFVD4buOKEPhu47hu5xDOldRQ8OTw406Q+G7jkw7Q+G7puG7hMWoQyo7w5XGr0Mi4bu4UUPhu6bhu6hGUUNQU8avUEPGr+G7oFDhu5pDOlA7TTpD4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr0M6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPhu6RQ4buqQyLhu4RD4bukw5TGr0PGr+G7oDxAUUPGr+G7oFDDleG6sEPhu7FTQzpQ4buW4bquQz/hu4Y7Q+G7juG7quG6rkM6V1FD4buOSEM6U8WoQ+G7juG7lsavQ+G6qcSp4bqtQ+G6qeG7hkM6Ji5DcVDhu4JRQ+G7heG7hEPhu47hu5xD4buOPCPDkkNQ4busw5JDOlDhu5TFqOKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMUJDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5LDlcavOsOVJsSCQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6vuG6uMOJJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUXhurjhurwvReG6uOG6uuG7jOG6vMSQ4bq44bq6REThu4A64bq44buARcOJROG7pkThurDDmSXhu6DhuqIm4bu5w4nhurjDiUJD4buG4bumOuG7uUJxUeG7lsav4bugQ1Dhu4I6Q8OS4buGQzomLkM6JuG7lMavQ+G7jks6Q+G7heG7hENxJjvGr+G7oEJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6vuG6uMOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRw4buGO0NFREPGr0nFqEPhu6DDjcavQ8OT4buq4bquQ2tr4bulcUNxJkzGr0NxUFRD4buFO+G7mkMiT8avQz/hu4YxQ8Wo4buUQyLhu7hRQzpTxq9QQzHhu5Q7Q8OS4buGQzomLuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRi4buWxq9DOlBAUUPhu45R4bucxahDUFHhu5rGr0M6RlHhuq5DPUM6O+G7slFD4bq6w4lDIuG7hEM6JuG7sMavQ0VEQ8avScWoQ+G7oMONxq9Dw5Phu6pDIuG7uFFDw5Lhu4ZDOiYu4bquQ8av4bugUOG7mkPGr1BKxq9DcSZMxq9DcVBUQ+G7hTvhu5pDOlDhu4TGr1BDOlBNOkPDklBR4buGQz/hu5LDg0PigJxFREPGr0nFqEPGr+G7oFDDmkM6PD3Gr+G7oEPhu6bhu4RD4buM4buEUUM/4buoxq/hu6BDxq/hu5Y7Qz/hu6hDIuG7uFFDw5Lhu4LDkkPDk03DkkM6Ucagxq9Dw5NYUeG6rkPFqFPGr1BDKjtHQzpQfcOSQ8OSUDzhu4ZD4bum4buEQ+G7oFPhurBD4bqp4buGQzomLuG6rkPDkuG7hMav4bugQ1Dhu6zDkkPDkuG7hMav4bugQzpQSzFD4bukUOG7quG6sENi4bucQ1Dhu4I6Q+G7jjwjw5JDw5Lhu4ZDOiYu4bquQzpQU0PGr+G7oOG7qOG7hFFDw5JQSzpD4bugUeG7rMav4bugQ+KAnMWow53DkuKAnUPhu6RQ4buuw5VDOlBTQyo74buGxq9DOibhu6zGr+G7oEPGr+G7oDxAUUPDkuG7hkPGrzzhu7bGr+G7oEMlUEdRQ8OTUeG7ljpD4oCcxq/DlMavQ1Dhu7ZR4bquQ8avUEdDw5JQXeKAneG6rkNQ4busw5JDw5Lhu4LDklBD4oCcxq9OMUNQRjrigJ1DIuG7uFFDUOG7tlFD4buOTjFDJuG7hkM6e0Mi4buwxahDxagpUeG6sEPhu4lQ4buqQzpQTTpDP33hurBD4bux4bu4UUPGr+G7oDxAUUPFqOG7uFFD4buO4buWxq9DIuG7uFFDw5Lhu4ZDOiYu4bquQ8OS4buqQzpQ4bucQ8OTw406Q+G7jkw7Qzp7Q+G7r07FqEPhu4U74buUQzpTxq9QQ+G6ssWow506Q+G7puG7hMavQ+G7jlHhu5o7Q8OSKOG7hkPDkuG7hkM6Ji7hurThuq5DJllRQ1Dhu4I6QyY74bquQ1Dhu4I6Q+G7oFHhu4ZR4bquQ1Dhu4I6Q8av4buqUeG6rkNQ4buCOkPhu6BbUUM6UDzhurDhurDhurBD4bukUOG7qkM6JuG7qMav4bugQ8OS4buGQzomLkPDkuG7qkM6UOG7nEPhu6Thu5xD4buO4buWxq9D4bum4buExq9D4buOUeG7mjtD4bqtw43DkkMlUEfGr0Mi4buEQ3FQw5Q6Q8avUEbDkuG6rkPhu47hu7BRQ1Dhu65RQ8OS4buGQ8avPOG7tsav4bugQyVQR1FDw5Lhu6pD4bukNkM6UDtNOuG6rkPhu6RRxq9QQ8av4bugUFHhu5rFqOKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxOzFDxq9QUeG7lMav4bquQ8OSKcav4bugQzpQw5Xhu6hDw5Lhu4ZDxq884bu2xq/hu6BDcSZMxq9DcVBUQ+G7hTvhu5rhuq5D4buMLkPDkuG7hkM6Ji5D4bukUOG7qkNQ4busw5Lhuq5D4bukUOG7qkNQ4buCOkMi4buEQyZLOkPhu6TDlMavQ8av4bugPEBRQ8av4bugUMOVQ8avUDzGr+G7oEPGr+G7ljtD4buGUUPhu45IQzHhu5Q7Q8OS4buGQzomLkM6UFNDJks6Q+G7jOG7okPigJzGr+G7oFBR4buaxq/igJ3hurBD4buJUFfGr+G7oEPDklBVQ+G7puG7hEPGr+G7oDxAUUNQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5Dxajhu4RDxq/hu6Dhu4YxQ8OSR0PGr+G7oDxAUUPGr+G7oFDDleG6rkM6UDw9xq/hu6BDOlA+w5JDw5Ipxq/hu6BDJVBHUUPDkuG7qkPigJwlUFfGr+G7oOKAnUMiScavQ1Dhu6rhu4bhuq5DUFHhu5w7Q8OTUeG7ljpDSsWoQ8avUEbDkkMi4buEQ+G7hsWoQ1BR4bucO0MixqBDxq/hu6BXxq9Dxq/hu6Bd4bqwQ3F7Q+G7juG7qkPFqOG7uFFDOlBLMUPhu448I8OSQ8OS4buCUUNQ4buGMUPDkijhu4ZD4bum4buoRlFDUFPGr1BDIknGr0NQ4buq4buGQ+G7jErGr0Phu6BR4buGxq9DOiY7Mcagxq9DOlBYxq/hu6BDw5Io4buGQ+G7jErGr0M6w53DkuG6sEPhu4lQ4buCw5JDIuG7uFFDxq9QUcagO0Phu6bhu6hGUUNQU8avUEPGr+G7oFDhu5pDOlA7TTrhuq5Dw5Lhu4ZDOiYuQzomOzHGoMavQzpQWMav4bugQzpQUsOSUENQIyVDw5NR4bucO0Phu4xR4buixq9DOibhu6jGr+G7oEPhu6RQV8av4bugQ+G7oFHhu4bGr0PGr1Dhu67huq5DUjpDxq/hu6A8QFHhurBD4bqp4buwxq9Dxq/hu5Y7Q8OTUeG7nDtD4buMUeG7osavQzom4buoxq/hu6BD4bukUFfGr+G7oEPhu6BR4buGxq9DJsOdxq/hu6Dhuq5DWcavQ+G7hOG7qEPhu4zhu6JD4bum4buExahD4oCc4bum4buoSMav4bug4oCdQyLhu4RDxahLOkPhu45RQ8OS4buCUUNQ4buGMUPDkijhu4ZDw5Lhu4ZDOiYu4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6pRQyLGoEMiUeG7msOSQ8OTR+G7qEM6WcavQyLhu4RDOiY7Mcagxq9D4buMRjFDUOG7gjpDw5Lhu4ZDOiYuQzom4buUxq9D4buOVOG7hkPDk+G7hMavQ1A7MeG7msavQ+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6rkPGr+G7oFDhu5pDxq9QSsavQ3EmTMavQ3FQVEPhu4U74buaQ8OSUOG7qEPDk1Hhu5Y6w4ND4oCc4buF4bu2xq9DxJBEQ8avScWoQzomPOG7uMOS4bquQyLhu7hRQ8Wo4buoxq/hu6BDxag7WMavQ+G7puG7hMWoQ+KAnD9Yxq/hu6BD4buMTTHigJ1Dxq/hu6BQ4buaQzpQO006Q8OS4buGQzomLkPDkijhu4ZDw5JQ4buGQ1fGr+G7oOG6rkM6V1FDIuG7hEPFqMOdOkM/WEPGr+G7oDxAUUM/4buGMUPFqOG7lEPhu45IQzpQ4buExq9QQ+G7pk0lQ+G6qcSp4bqtQ+G6qeG7hkM6Ji5DOlBUQzomS8avQ+G7heG7hENxJjvGr+G7oOG6rkMmWVFD4bqpxKnhuq1D4bqp4buGQzomLkMi4buEQ+G7heG7sEM/V8av4bugQ2pI4bqwQ3E7MUPGr1BR4buUxq/huq5D4buO4buWxq9DOlBAUUPhu45R4bucxahDUFHhu5rGr0M6RlHhuq5DOlB9w5JDP31DIk/Gr0PDklA84buGQzpTxahD4buOPCPDkkPGr+G7oDxAUUPhu6Thu5ZDw5JNxq9D4buO4bucQzomOzHGoMavQ+G7jEYx4bqwQ+G6qeG7qkPFqMOdOkM/WEPDk0bGr0M6JuG7kkPDkuG7qkM6WEPDklBLOkPhu6BR4busxq/hu6BDUOG7gjpDP+G7qMav4bugQyJTQ1Dhu6zDkkNQ4buCOkPDkuG7hkM6Ji5D4bukUOG7quG6rkPDkkzGr0M/fUPhu6RR4buUxq9DOiZTQ+G7pFDhu7JD4bumOzHhu5rGr0PFqOG7hEPhu6ZGUUPhu6RQV8av4bugQ8OS4buqQzpQO0PGr1BNJUPGr+G7lMavQz/hu4Y7Q8Wow506QzpQQFFD4bugUeG7hsavQ1Dhu6zDkkPhu45IQ8OT4buuQ+G7jD3hurBDcVDhu4TGr1BD4bumTSVD4buOPCPDkkPhuqnEqeG6rUPDkuG7hkM6Ji5D4buOSEPhu6RQ4buq4bquQ+G7jDsxQzomU0NQ4buoRjpD4buOw53Gr+G7oEPhu6RQ4buqQ1Dhu7bGr0PGr1BRxqA74bqwQ+G7seG7hEPDkuG7hkM6Ji5Dxq/hu6pRQyZR4buUxq/hu6Dhuq5Dw5Lhu4LDkkPhu6bhu6hGUUNQU8avUEPGr+G7oFDhu5pDOlA7TTpD4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr0M6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPGr+G7qlFDw5JQO8av4bugQyZLOkPDkkzGr0PDkuG7qkM/fUMqO+G7hsavQzpKxajhuq5D4oCcOlHhu5YlQ+G7plvhu4bigJ1D4buOw53Gr+G7oEMiUeG7lMavQ8OSKOG7hkPDkuG7gsOSQ8OSSyVDw5JQUsavUEMqOzHGoMavQyLhu4RDxq/hu6Dhu4TGr1BDw5JQOzHhu5TGr0PFqFfGr+G6sENr4buWO0Phu6RQV8av4bug4bquQ8OSSjtDw5JQOzHhu5rGr0PFqOG7hlFDxajDnTpDIk/Gr0M/4buYQzpR4buWJUM6IcOSQzBHMUMm4buG4oCd4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiU3OzpQ4buoJkLhuqThu4lQ4buCxq9QQ8Spw53DksOCLyXhuqQ=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]