(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-3, tại huyện Thọ Xuân, Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Huyện đoàn đã tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên và học sinh năm 2022.
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq4w4nGoOG6uOG7qcavQOG7hsOBXcOU4buy4bqo4buGazvhu7LDiS/GoOG6uMOJxqDhurjhu4bhu4rhu4Lhu4Lhu4bhu6Lhu7RL4buy4buGOeG7qFPhu7JC4buGW8avxKjhu7LGr+G7huG7suG7qFPhu7Lhu4bhu6IzIeG7muG7hlsz4buGw4kvxqDhurjDicag4bq4OeG7kOG7skLhu4bGrzMs4buyxajhu4bhu7LFqMav4buow5o8QuG7hsWo4buoLOG7qOG7hlvGr+G7qMOaXeG7hjnhu6jDmuG7muG7hllLw53DiS/GoOG6uMOJL8av4buE4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8a+G7nsSo4buc4buA4bq4xrBK4buyxajhu4ZG4buKLUdC4buGW0zhu6jhu4bGr13DoMOa4buy4buG4bupxq9A4buGw4Fdw5Thu7JC4buG4bupe13hu7LFqOG7hlvDlMOd4buGazMs4buyxajhu4bhu7LFqMav4buow5o8QuG7huG6v0zDoOG7huG7ssWoxq9V4buGOUvhu4Zq4buoLOG7qOG7hlvGr+G7qMOaXeG7hjnhu6jDmuG7muG7hllLw53hu4Zbxq/EqOG7ssav4buG4buy4buoU+G7suG7hlvhu67hu7LGr+G7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7RK4buGPMavJeG7qOG7hsavITzhu4Y5LOG7qOG7hmtdw6DDmuG7suG7huG7ouG7tEvhu7Lhu4bhu6JO4buGWz/hu4bhu5rGrzThu5rhu4bhu5rGrzM74buyxajhu4Zbe+G7sOG7ssav4buGWzPhu4Y54buQ4buyQuG7hsavMyzhu7LFqOG7huG7ssWoxq/hu6jDmjxC4buGW13DoMOZ4buy4buGfeG7qOG7ssavQuG7hsWo4buoLOG7qOG7hlvGr+G7qMOaXeG7hjnhu6jDmuG7muG7hllLw51C4buGw6Fd4buQW+G7hljGr+G7lF3hu4ZZxKjhu7Thu4bhu6Im4buyxajhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7ouG7tEvhu7Lhu4Y54buoU+G7skLhu4Zbxq/EqOG7ssav4buG4buy4buoU+G7suG7hjlL4buGxq9A4bua4buGfeG7qOG7ssav4buG4buyT8Od4buGRuG7gkZGQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOJ4buow53FqOG7huG7mlnEqH194bqy4buA4bucW8avXcOdxqDhu4bhu6jDquG7nuG7slvhu5574buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bh4buo4bucW8av4bqo4buG4buI4buI4buEPMOh4bqq4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6qOG7hkhJ4buKPMOh4bqq4buA4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7muG7nOG7skPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu5zhu559WFvhu7Q8L+G7suG7nmF9L0ZG4buERy/hu4RJ4buE4buc4buE4buE4buCRuG7iuG7gkdbSEZHw4xZw40t4buEQ1c8xajhu4Dhu4bEqFlb4bqy4buA4bupxq9A4buGw4Fdw5Thu7Lhuqjhu4ZrO+G7suG7huG7iuG7guG7guG7huG7ouG7tEvhu7Lhu4Y54buoU+G7skLhu4Zbxq/EqOG7ssav4buG4buy4buoU+G7suG7huG7ojMh4bua4buGWzPhu4Y54buQ4buyQuG7hsavMyzhu7LFqOG7huG7ssWoxq/hu6jDmjxC4buGxajhu6gs4buo4buGW8av4buow5pd4buGOeG7qMOa4bua4buGWUvDneG7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4jhu4jhu4Thu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buASEnhu4rhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w6rGrzM74buyxajhu4Zbe+G7sOG7ssav4buGW8avXeG7hsavIlvhu4Z9NuG7hlvGr8Sow53hu4bFqOG7qMSo4buG4buaMcSo4buGxq874buy4buG4buK4buC4buC4buGxq9A4bua4buGfeG7qOG7ssavQuG7huG7ouG7tEvhu7Lhu4Y54buoU+G7skLhu4Zbxq/EqOG7ssav4buG4buy4buoU+G7suG7hlt7U+G7suG7huG7ouG7rMSo4buGxqBL4buy4buGxq9dw6DDmuG7suG7huG7miDhu7LFqOG7huG7mkrhu5rhu4bhu6I74buy4buGOeG7rOG7hltdw6DDmeG7suG7huG7nDDhu7LFqOG7hjlL4buG4buaSuG7muG7hlt7My7hu7LFqOG7huG7okzhu6jhu4bGr0Dhu5pC4buG4buaxKjhu7Thu4bhu6Lhu47hu7LFqOG7hlt74bu04buyxajhu4Y5S+G7huG7ssWo4bu0S+G7qOG7hlvhu67hu7LGr0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6lM4buo4buG4buaxq8zO+G7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr0Lhu4bhu6Ik4buyxajhu4bhu6JN4bu04buG4bui4bu0S+G7suG7hjnhu6hT4buyQuG7hlvGr8So4buyxq/hu4bhu7Lhu6hT4buyQuG7hsavQOG7muG7hn3hu6jhu7LGr+G7huG7ok7hu4bhu6IzIeG7muG7huG7mkrhu5rhu4bhu5rGr13DoFPhu7Lhu4bFqOG7qMSo4buGWzPhu4Y54buQ4buy4buGW3tdw6BV4buy4buG4buiTFvhu4bhu7Im4buo4buG4bucXeG7ssWo4buGxq8zLOG7ssWo4buG4buyxajGr+G7qMOaPELhu4ZbM+G7hjnhu5Dhu7Lhu4bhu5rGr0Dhu7Lhu4ZbezMu4buyxahC4buG4buaxq9A4buy4buG4buyxajGr1VC4buGW+G7sMOd4buGxq/hu6jDmV3hu4bhu5pK4bua4buG4buyxahL4buyxq/hu4bhu7LFqMavVeG7hlt74bu04buyxajhu4bDoU7hu4bGrybhu6jhu4Y5S+G7hsOhXeG7hsavMyzhu7LFqOG7hjzGr0pb4buGW3vhu6jDmeG7suG7huG7mkrhu5rhu4bhu7LFqEvhu7LGr+G7huG7ssWoxq9V4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hlszO+G7ssWo4buGWcSo4buo4bqq4buGW8avJOG7ssWo4buGW+G7qOG7suG7hlvGr+G7rOG7hlszLuG7ssWo4buGWcSo4bu04buG4buiJuG7ssWoQuG7huG7mkrhu5rhu4bhu5rGr+G7quG7ssav4buGfUrhu5rGr+G7huG7mjHEqOG7huG7gU3hu7LFqOG7hjlL4buG4buRxq9L4buG4buyMyzhu5rhu4Y5VeG7huG7ssWoxq9V4buG4buyxajGr+G7qMOaPOG7hjnhu6jDmuG7muG7hllLw51C4buG4buaSuG7muG7hsav4bu0TFvhu4bhu6Im4buyxajhu4bhu6Iq4buyxajhu4bGr0vhu7LGr+G7hjks4buo4buGW8avxKjhu7LGr+G7huG7suG7qFPhu7Lhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buG4buyxajGr1Xhu4bhu7LFqMav4buow5o8QuG7hjnhu6jDmuG7muG7hllLw51Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nhu6jDncWo4buG4buaWcSofX3hurLhu4Dhu6jDquG7nuG7slvhu5574buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bh4buo4bucW8av4bqo4buG4buI4buI4buEPMOh4bqq4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6qOG7hkhJ4buKPMOh4bqq4buA4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7muG7nOG7skPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu5zhu559WFvhu7Q8L+G7suG7nmF9L0ZG4buERy/hu4RJ4buE4buc4buE4buE4buCRuG7ikhJW0lJ4buCw41Zw4wtR0NXPMWo4buA4buGxKhZW+G6suG7gOG7qcavQOG7hsOBXcOU4buy4bqo4buGazvhu7Lhu4bhu4rhu4Lhu4Lhu4bhu6Lhu7RL4buy4buGOeG7qFPhu7JC4buGW8avxKjhu7LGr+G7huG7suG7qFPhu7Lhu4bhu6IzIeG7muG7hlsz4buGOeG7kOG7skLhu4bGrzMs4buyxajhu4bhu7LFqMav4buow5o8QuG7hsWo4buoLOG7qOG7hlvGr+G7qMOaXeG7hjnhu6jDmuG7muG7hllLw53hu4Dhu4Zh4buo4bucW8av4bqy4buA4buI4buI4buE4buA4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6suG7gEhJ4buK4buA4buGL+G6uMOJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzDqsSoPFvhu6jhu7Thu7Lhu4Dhurjhu5HGr8OU4buy4buG4buc4busPOG7huG7skvDoOG7huG7mkrhu5rhu4bhu6I74buy4buGOeG7rOG7huG7ok7hu4Zb4buM4buyxajhu4bhu4rhu4Z9XeG7kFvhu4Y+XUvhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7iuG7hsavQOG7muG7hn3hu6jhu7LGr+G7huG7muG7tuG7hsav4bu0S+G7suG7huG7mk3hu7LGr+G7huG7ouG7jOG7muG7hsag4buow5pb4buGWMav4bu24buGWMavT+G7suG7hlt7U+G7suG7huG7ouG7rMSo4buGxqBL4buy4buGxq9dw6DDmuG7skPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhur1T4buy4buG4buaTOG7ssav4buG4bui4bu24buG4buaxq8zO+G7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7huG7muG7tuG7hjzGr+G7kuG7suG7hsWo4buoxKjhu7Thu4ZZM13hu4bhu6Il4buo4buGW8av4bu0TOG7qOG7hlt7NuG7muG7hlvhu6hUPOG7hsWo4buoOMSo4buG4buaSuG7muG7huG7nsOd4buGxq9A4bua4buGfeG7qOG7ssav4buGOSzhu6jhu4bGoMSo4buy4buGWzPhu4Y54buQ4buyQ+G7huG7kcav4buoVV3hu4bhu5rDlF3hu4bGryPhu6jhu4bhu5pK4bua4buG4buew53hu4bGoE/hu7Lhu4ZYxq/hu7RP4buyQuG7hlt7T+G7suG7hlt7KOG7hjlV4buGWTbEqOG7huG7msavQOG7suG7hlt7My7hu7LFqELhu4bhu5rGr0Dhu7Lhu4bhu7LFqMavVULhu4bGr8Oa4buGW8avJeG7ssWo4buGxajhu6hK4bu04buG4bucMOG7muG7huG7okvhu7Thu4ZbTOG7tELhu4Zbxq/hu6zhu4ZbezMu4buyxajhu4ZZxKjhu7Thu4bhu6Im4buyxahC4buGOeG7qMOa4bua4buGWUvDneG7hjlL4buGw6Fd4buGxq8zLOG7ssWo4buGPMavSlvhu4Zbe+G7qMOZ4buy4buG4buyxahL4buyxq/hu4bhu7LFqMavVeG7hlt74bu04buyxajhu4ZbMzvhu7LFqOG7hlnEqOG7qOG7huG7ok7hu4bhu6IzIeG7muG7hlt7TeG7hlku4buoQuG7hj5dxKjhu4bhu6Lhu7bhu4bFqOG7qCI84buG4buaSuG7muG7huG7nsOd4buG4bua4bu24buGW8avU8Od4buGW8avJOG7ssWo4buGW+G7qOG7skLhu4ZY4buoVOG7suG7hlvGrzThu5rhu4bhu6LDmeG7hlk2xKjhu4bhu5rGr0Dhu7Lhu4bhu6IzIeG7muG7huG7msav4bu04buGw53hu7Dhu7LGr+G7hsOdJlvhu4bhu7LFqMavVULhu4bDnSZb4buGxq8zLOG7ssWo4buG4bui4buo4buGPMavIOG7hsavITzhu4Y5LOG7qOG7hn0o4buGW8av4buq4buaxq9C4buG4buyT+G7ssWo4buGWTbhu5rhu4bGoE3hu7Lhu4Zbxq/DlOG7skLhu4bDoV3hu4bGrzMs4buyxajhu4Y8xq9KW+G7hlt74buow5nhu7Lhu4bhu5oxxKjhu4bDoU7hu4bGrybhu6hDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nhu6jDncWo4buG4buaWcSofX3hurLhu4Dhu6jDquG7nuG7slvhu5574buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bh4buo4bucW8av4bqo4buG4buI4buI4buEPMOh4bqq4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6qOG7hkhJ4buKPMOh4bqq4buA4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7muG7nOG7skPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu5zhu559WFvhu7Q8L+G7suG7nmF9L0ZG4buERy/hu4RJ4buE4buc4buE4buE4buCRuG7ikbhu4pbw43hu4jhu4pJWeG7ii1GQ1c8xajhu4Dhu4bEqFlb4bqy4buA4bupxq9A4buGw4Fdw5Thu7Lhuqjhu4ZrO+G7suG7huG7iuG7guG7guG7huG7ouG7tEvhu7Lhu4Y54buoU+G7skLhu4Zbxq/EqOG7ssav4buG4buy4buoU+G7suG7huG7ojMh4bua4buGWzPhu4Y54buQ4buyQuG7hsavMyzhu7LFqOG7huG7ssWoxq/hu6jDmjxC4buGxajhu6gs4buo4buGW8av4buow5pd4buGOeG7qMOa4bua4buGWUvDneG7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4jhu4jhu4Thu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buASEnhu4rhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bupxq8k4buyxajhu4Y+XcSo4buG4buaxq8zO+G7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr0Lhu4bhu5pK4bua4buG4buiO+G7suG7hjnhu6xC4buG4buc4bu0xKjhu7LGr+G7huG7ssWoxq/hu6jDmjzhu4bhu5oy4buyxajhu4Zbxq8k4buyxajhu4Zb4buo4buy4buGw50mW+G7hn0l4buG4buaxq8x4buGW3szO+G7ssWoQuG7huG7msav4buq4buyxq/hu4Z9SuG7msavQuG7huG7msavVOG7huG7oibhu4bhu6JO4buo4buG4buyxagmQuG7huG7ssavXeG7huG7muG7kl3hu4Y54buow5rhu5rhu4ZZS8Od4bqq4buGOVXhu4bDnSZb4buGfSXhu4Zbxq/hu6zhu4ZbezMu4buyxajhu4bhu5rhu7bhu4Zb4buoVcOd4buG4buyT+G7ssWo4buGW0zhu6jhu4bhu5pK4bua4buG4buyMyzhu5rhu4bhu5HGr+G7mFvhu4bhur1N4buyQuG7hmtL4buy4buG4bunXSXhu5rigKbDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bqxXVvGr+G7tHvhu4DhurjDtVPhu4bhu6XGrzMh4buyxajDiS884bq4w4k84buGfVvDoFnhu57hurLhu4BZ4buo4buy4bueLcav4bue4buoxajGr1vhuqjhu4bhu4Thu4Lhu4LDguG6quG7hsOdxKh7xajhu6jhu7ItW+G7tDzhuqjhu4bhu4JD4buC4buI4buo4buy4bqq4buGw53EqHvFqOG7qOG7si3GoOG7tFtb4bu0w53huqjhu4bhu4Lhu6jhu7Lhuqrhu4Dhu4bEqFnhu6jFqOG7suG6suG7gHvhu6jFqMavW+G7gOG6uOG7hMOJLzzhurg=

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]