(Baothanhhoa.vn) - ... các gói thầu thi công nền đường hầu hết dừng thi công do thiếu cát, đất đắp và hiện chậm tiến độ theo kế hoạch...
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHhu7dq4bqk4bu3LWThu6Hhu5nhu5FxNeG6t+G7o+G7ueG7teG7t+G7mcO04bqmNuG6seG6ocOg4bu14bu34buzcnHhu5HhuqHhu7bhu5Phu5nhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34buJ4bqw4bq3xJFx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5HhurfhurRqceG6t8Os4buZ4buPceG6t+G6tMOtceG6t+G7keG7gXnhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5Nz4bq34buf4buT4bq9ccOgL+G7teG7t+G7s3Jx4buR4bqhw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqHDoOG7teG7t+G7s3Jx4buR4bqhODg44bq34buLxJHhu4vhurfhu5Fz4buZ4bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdxw7Jx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Nn4bu54bq34buTw7Phu7fhurfhu4nhuq5x4buR4bq34bu34buT4buZ4bq34buL4bulceG7keG6t+G7iXLhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7ueG6t+G7i8SR4bu3N+G6t8SpZuG7t+G6t8Spw6p54bq34bq0ZeG6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu4vhu5NocOG6t+G7t+G7mcOzceG6t8SpxrDhurfhu7fhu5NqcuG6t+G7n8Oz4bq34buTcsOp4buL4buTODg4w6Av4bu14bu34buzcnHhu5HhuqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu4nhu7fhu5Phu7lww6zhurfhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bql4bqleeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6py/hurVi4bql4buJ4bqt4bq14bqz4bqzw6Lhuq3huqnhu7fhuq3huq3huqnhuq1j4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6qWLhuqfhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7tuG7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu4nhurDhurfEkXHhurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7keG7mWRy4bq34bu34buT4bulceG7keG6t+G6tGpx4bq3w6zhu5nhu49x4bq34bq0w61x4bq34buR4buBeeG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7n+G7k3Phurfhu5/hu5Phur1x4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bql4bql4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4bu24buT4buZ4bq34buL4bulceG7keG6t+G7i2fhu7nhurfhu6DDqeG7i+G7k+G6t+G7tuG7s8OD4buvceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buI4bqw4bq3xJFx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5HhurfhurRqceG6t8Os4buZ4buPceG6t8SpcsOpceG6t+G7knLhur9x4buR4bq34buSc2ThurfigJPhurdR4buRZOG6t+G7tOG7sXE34bq3xKnDs3Hhurfhu5PDs+G7t+G6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t+G6teG6sy3DouG6s8Oiw6I34bq34buLxJHhu4vhurfEqcahZOG6t3nhu5PDg+G7sXHhu5HhurfEqeG6u+G6t8OsZXHhurfhu5Hhu5lkcuG6t3Dhu4Hhu7fhurfDrOG6v3Hhu5HhurfEqcODduG7i+G6t8Oi4bq1N+G6reG6q+G7n3Avw6LhuqU34bqrw6Lhu59wN+G6t8Spw6nhu7fhurdj4bq1MTfhurfEqcSReeG6t8SCceG7keG6t3Dhu4Hhu7fhurfDrOG6v3Hhu5Hhurd54buTw4Dhu4vhurfhurTDgOG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu4nhurDhurfEkXE44bq34bu24buzcnHhu5HhurfEqXM34bq34buT4bu54bqm4buNceG6t1Hhu5Fk4bq34bu04buxceG6t8OsZXHhurfhu5Hhu5lkcuG6t+G6qTdj4bqn4bufcC/huqs34bq1w6Lhurfhu59wN+G6t+G7kmjhu7nhurfhu6DGsOG7i+G6t2M34bqn4bufcC/hurXhurU3w6Lhuqvhu59wN+G6t+G7knLhur9x4buR4bq34buSc2Thurfhuq03w6LhuqXhu59wL+G6rTfhuqXhuqXhurfhu59wNuG6t+G7i3Rx4bq34buhw6nhu5nhurd54buTZ3HhurfEqWbhu7fhurfhu7fhu5Phu6nhurfhu4vDg+G6t+G7iWXhu5nhurfDojfhurXhuq3hu59wL+G6qeG6qeG6t+G7k8aw4bq34buJ4buFceG6t2FR4buRZOG6t+G7tOG7sXHhurfhurM34bq1YuG7n3Av4bqp4bq34buTxrDhurfhu4nhu4VxN+G6t+G7kmjhu7nhurfhu6DGsOG7i+G6t+G6tTdi4bqr4bufcC/huq3DouG6t+G7k8aw4bq34buJ4buFcTfhurfhu5Jy4bq/ceG7keG6t+G7knNk4bq34bqzN+G6teG7n3Av4bqn4bq34buTxrDhurfhu4nhu4Vxw6HhurfEqWRx4buR4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34buT4buZ4buNceG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t+G7keG7meG6ueG7meG6t3nhu5NzceG7keG6t3Dhu4Hhu7fhurfDrOG6v3Hhu5Hhurdh4buQWVDDjMOhOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXhuqV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqnL+G6tWLhuqXhu4nhuq3hurXhurPhurPhuqXhurXhuqnhu7dj4bqn4bql4bqr4bqn4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6q+G6s+G6qeG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bu24buT4buZ4bq34buL4bulceG7keG6t+G7ieG6sOG6t8SRceG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34bq0anHhurfDrOG7meG7j3HhurfhurTDrXHhurfhu5Hhu4F54bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXHhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXhuqXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu4rhu6Vx4buR4bq3ceG7k+G7hXHhurfhu5Hhu5lk4bq34buL4bulceG7keG6t+G7n8Oz4bu34bq34buLZuG7ueG6t+G7t+G7k2t54bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu7fhu5Phu5nhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34buLZ+G7ueG6t+G7oMOp4buL4buT4bq34bu24buzw4Phu69x4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu5NqcuG6t8Spw6nhu5nhurfhu4nhu5nhu41x4bq3w4xkceG6t8Od4bu54bq5ceG6t+G7oeG6rOG6t+G7ieG6sOG6t8SRceG6t8SpZ+G7ueG6t+G7t8OD4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5Phurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNkN+G6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu3NeG6t+G7tuG7qXHhu5HhurfhurThu6dx4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhuq7hurfEqWfhu7nhurfhu4nhurDhurfEkXHhurfEqcOzceG6t3Fk4bqm4bq34buhZeG6t+G6tTjhurXhurPhuqs34bqn4bql4bq34bu3QuG6t8Spxalx4buR4bq3YeG6tOG7p3Hhurfhu7bhu7Phu7lx4buR4bq3w4Phu7Fx4buR4bq34bq1OOG6teG6s+G6s+G6t+G7t0LhurfEqcWpceG7kTfhurfhurThu6dx4bq3xKnGoWThurd54buTw4Phu7Fx4buR4bq34bqrN+G6p+G6peG6t+G7t0LhurfEqcWpceG7kcOh4bq34bq0ZeG6t8Sp4bq74bq34buR4buZ4bq54buZ4bq3ceG7keG7hXHhurfEqcODduG7i+G6t+G6q8OiYjfhuqlj4bq34bu3QuG6t8Spxalx4buRNuG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3xKlzN+G6t+G6teG6s+G6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t3Hhur1w4bq3w6LhurPDosOi4bq34buR4buZ4bq54buZ4bq3ceG7keG7hXHhurfDouG6p+G6tTfhuqvhuqfhurfhu7dC4bq3xKnFqXHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6peG6pXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6Lhuqfhuqcv4bq1YuG6peG7ieG6reG6teG6s+G6s+G6pcOi4bqr4bu3Y2PhuqXhuqvhuqXhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bqr4bqz4bqp4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu7bhu5Phu5nhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34buJ4bqw4bq3xJFx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5HhurfhurRqceG6t8Os4buZ4buPceG6t+G6tMOtceG6t+G7keG7gXnhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5Nz4bq34buf4buT4bq9ceG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6peG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu4tn4bu54bq34bugw6nhu4vhu5Phurfhu7Thu7lx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu7nhuqbhurdx4buT4buZb3E34bq34buJ4bqw4bq3xJFx4bq3xKlkceG7keG6t+G7keG7gXnhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5Nz4bq34buf4buT4bq9cTfhurfhu7fhu5nDs3HhurfEqcaw4bq34buL4buTaHDhurfhu7Vy4bq34bq04but4buZ4bq34bufw7Phurfhu5Nyw6nhu4vhu5M44bq34bu24buzcnHhu5HhurfEqXM34bq34bq0w7Lhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu3xJHhu4vhurfhu5BZUMOMN+G6t8Sp4bun4buZ4bq34bq04but4buZ4bq3eeG7k2dx4bq3xKlm4bu34bq34bu34buT4bup4bq34buLw4Phurfhu4vhuqBk4bq34buLxJHhu4vhurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq3UeG7kWThurfhu7Thu7FxN+G6t+G7kmjhu7nhurfhu6DGsOG7izfhurfhu5Phu5nhu41x4bq34bq0w61x4bq34buL4buTw4Nk4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu3xJHhu4vhurfhu5BZUMOMOOG6ty7DsuG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5E34bq34buR4buBeeG6t+G7n+G7k3Phurfhu5/hu5Phur1x4bq34bq0w7Lhurdx4buR4bu5xalx4bq34bq0aOG7t+G6t+G7oeG7meG7jeG7ueG6t+G7i8SR4bu3N+G6t8SpZuG7t+G6t8Spw6p54bq34bq0ZeG6t+G7i8SR4buL4bq3cOG6ouG7meG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdxw7Jx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5E34bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq3cOG6ouG7meG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5HhurfEqeG6u+G6t3Hhu5Hhuq5x4buR4bq34bu34bqu4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5PEkXHhu5Hhurfhu5FnceG6t8Sp4buF4bqmOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXhuqV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqnL+G6tWLhuqXhu4nhuq3hurXhurPhurPhuqXhuqfhuq3hu7fhuqnhuqvhuqfhuqfhurXhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bqp4bqp4bqz4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu7bhu5Phu5nhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34buJ4bqw4bq3xJFx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5HhurfhurRqceG6t8Os4buZ4buPceG6t+G6tMOtceG6t+G7keG7gXnhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5Nz4bq34buf4buT4bq9ceG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6peG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdxw7Jx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5HhurfEqXLDqXHhurfDveG7uWThurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq34buScuG6v3Hhu5Hhurfhu5JzZDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bql4bqleeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6py/hurVi4bql4buJ4bqt4bq14bqz4bqz4bql4bqtY+G7t+G6peG6reG6rWLhuqnhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mgw6LhuqnDouG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bu24buT4buZ4bq34buL4bulceG7keG6t+G7ieG6sOG6t8SRceG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34bq0anHhurfDrOG7meG7j3HhurfhurTDrXHhurfhu5Hhu4F54bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXHhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXhuqXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu4hy4bq34bu34buT4buZw7Phu7nhurfhurRo4bu34bq34buh4buZ4buN4bu54bq3cW9x4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buRc+G7meG6t+G7t+G7k2fhu7nhurfhu7fhu5Phu5nhurfhu4vhu6Vx4buR4bq3ccOyceG6t8Spw4Phu69x4buR4bq3xKnhurvhurdx4buR4bquceG7keG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6peG6pXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6Lhuqfhuqcv4bq1YuG6peG7ieG6reG6teG6s+G6s+G6p+G6teG6s+G7t+G6peG6teG6teG6reG6q+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqvhuqXDouG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bu24buT4buZ4bq34buL4bulceG7keG6t+G7ieG6sOG6t8SRceG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34bq0anHhurfDrOG7meG7j3HhurfhurTDrXHhurfhu5Hhu4F54bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXHhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXhuqXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqEoajfhurdwxJHhuqbhurd54buTw4Dhu4vhurfhurTDgOG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdxw7Jx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5HhurfEqeG6u+G6t3Hhu5Hhuq5x4buR4bq34buTcsOp4bu34bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu7fhuq7hurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu7fhu5PEkXHhu5HhurdxZOG6pjjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqEo4bu54buFceG6t+G7ksOBceG7kcOgL3nhuqE=

Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]