(Baothanhhoa.vn) - Tối 25-7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAxKk1PuG6v+G7geG7hz7hu4nhu4Hhurfhu4k+4buf4buBxJHhu4s+fT7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG7geG7mcahPuG6p3XDtOG7ieG6vz7hu5/hu4Phu4nhu4E+xrDhu5Hhu4c+4buieeG7nOG7oi3huqTEqcavLVs+4bufN+G7hz7DreG7geG7oT7huqU14bql4buBPsOs4buxPuG7n+G6t8ahPuG7n+G7neG7oeG7ieG6vzsv4buBfSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4buA4bqpNOG6pzws4buew7Phu4c+WyAtMSU+4buf4buBb+G7ieG6vz7hu5/hu4fhu4k+4bufw7k+4bue4bud4buh4buJ4bq/PuG7n8SD4buLPsON4buH4bq74buLPuG7o8SpNeG7nz7DouG6ueG7ieG7gT7hu5/hurfhu58+4bufZ+G7ieG7gT7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gMSpNT7huqXhu4HEqT7DouG7h2Xhu58lPuG7n+G7ncSR4buJPuG6rWY0PsOiNuG7iT7hu59n4buJ4buBPsaww7k0PuG6v+G7geG7hz7hu4nhu4Hhurfhu4k+4buf4buBxJHhu4s+fT7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG7geG7mcahPuG6p3XDtOG7ieG6vz7hu5/hu4Phu4nhu4E+xrDhu5Hhu4c+4buieeG7nOG7oi3huqTEqcavLVsqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjB7e8ah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1t9WzMvfTAi4bqne1t7XTFbIOG7nzMyfVtbw6x7KmnGoeG6qeG6vyPhu53hu7IxMSA8PjTDrOG7n+G7sjzhu57hu4E04buJ4buBPuG7gMSpNT7hur/hu4Hhu4c+4buJ4buB4bq34buJPuG7n+G7gcSR4buLPn0+4buf4buddeG7k+G7ieG6vz7hu4Hhu5nGoT7huqd1w7Thu4nhur8+4buf4buD4buJ4buBPsaw4buR4buHPuG7onnhu5zhu6It4bqkxKnGry1bPuG7nzfhu4c+w63hu4Hhu6E+4bqlNeG6peG7gT7DrOG7sT7hu5/hurfGoT7hu5/hu53hu6Hhu4nhur88PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwwe3s8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsw4Lhurnhu4nhu4E+4buJ4buBxIPhu4k+w6w2PuG7iTThu4slPuG7o+G7h+G7ieG7gT7hu4lh4buLPlt7fTMlPuG7m+G7ocSRPuG7muG7oTjhu4nhur8+4buINOG7iyU+w6w2PsOKfT4/4bqlxKnhu4k+4buf4budNOG7hzo+4bqlczQ+w4Lhu4g+IltbMzAlPsOsNj7huqVv4buJ4bq/PuG6p8SD4buJPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+xrDDqT7hu5/DuT7hu57hu4E14buHPsOMNOG7iT7hu5/hu53EkeG7iT7huqXhu4Hhu6Hhu7Fl4buJPsOiNOG7sT7hu6PDsz7hu4Hhu4fhurnhu6E+w4LDjD4wMntbPuG7n8O5PuG7o8SD4buJPsOiNOG7sT7DgmHhu4nhur8+4bqkw7PhuqUlPuG7gTc+4bqlNeG6peG7gT7hu5834buHPuG7o8SD4buJPsOiNOG7sT7hu4jhu43hu4c+w4I24buHPsOscOG6pT59XT7hur/hu4fhu5M+XXs+xqHhu4Fw4bufPuG7ieG6vzbhu7E+XXstMC1be1t9JT7huq114buZ4bqlPuG7q+G6qT7hu5rhu6HEg+G7iT7huq3hu43hu4c+4bqtdTQ+xrDDqT7hu59n4buJ4buBPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+w6xw4bqlPn0yPuG6v+G7h+G7kz7huqVx4buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7ElPuG6pTXhuqXhu4E+w6zhu7E+4bufN+G7hz7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bqtxKk24buJPjEwWz4/4bue4buddeG7k+G7ieG6vz7hu5rhu6HEg+G7iT7hu6Lhu6U+4bufZ+G7ieG7gT7huqV0OiU+xqHhu4F14buT4buJ4bq/PuG6rG/hu4nhur8+w4xo4buJ4buBJT7hu57GoD7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0Kj7hu4jhur824buxPn0iLTEtW3tbfSU+4buLYj7DouG6ueG7ieG7gT7hu4nhu4HEg+G7iT7huqVqPsOtZeG7nz7hu5tzND7huqd1w7Thu4nhur8+4buf4buD4buJ4buBPsaw4buR4buHPuG7onnhu5zhu6It4bqkxKnGry1bJT7DouG6ueG7ieG7gT7hu4nhu4HEg+G7iT7huq114buZ4bqlPuG6peG7geG7oeG7seG6u+G7iT7huqVx4buJ4bq/PuG7i2I+xrA2xKk+4bqkw7Q+4buj4buVPuG6reG7h8Op4buhPuG7n+G7nWY+4bqkxKjGr+G7huG6pi19Mz7hu6PDsz59PuG6pXM0PuG7n2fhu4nhu4E+4bufN+G7hz7DguG6ueG7ieG7gT7GsOG7h+G6ueG7iT7GoOG7geG7j+G7hz7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG6pTXhuqXhu4E+w6zhu7E+4bqt4buHw6nhu6E+4buf4budZio+4buI4bq/NuG7sT5bIi0xLVt7W30lPsOi4bq54buJ4buBPuG7ieG7gcSD4buJPuG6pWo+w6Lhu4fhurvhu6E+4buB4buH4bq54buJPuG7o8Oz4bufPuG7ieG7gWI+w63DqOG7iz7hu5/hu4HhuqnEqT7hu4HEqSU+4buL4bq54bufPuG7i23hu4cqPuG7iOG6vzbhu7E+WyAtMS1be1t9JT7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bufxIPhu4s+w43hu4fhurvhu4s+4bujxKk14bufPsOi4bq54buJ4buBPuG7n+G6t+G7nz7hu59n4buJ4buBPuG6rTk+w6zhuq/hu7E+4buL4bq14buhPuG7q+G6q+G7nz7hu4nhur/hu4Hhu4fhurnhu4s+4bqlaj7DrWXhu58+4bub4buhOD7huqd1w7Thu4nhur8+4buf4buD4buJ4buBPsaw4buR4buHPuG7onnhu5zhu6It4bqkxKnGry1bKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7nXXhu5HhuqU+4bqtaiU+w6Lhurnhu4nhu4E+4buJ4buBxIPhu4k+4bqlaj7DrWXhu58+4bub4buhOD7hu6vhuqvhu58+4buJ4bq/4buB4buH4bq54buLPls+w6zhurHhu4k+xIPhu4s+4buf4buD4buJ4buBPsaw4buR4buHPsaw4buHPuG7nXDhu58+4buieeG7nOG7oi3huqTEqcavLVs+P8Os4bqx4buJPn0+4buJ4bq/NuG7sT59LTElPsOs4bqx4buJPls+4buJ4bq/NuG7sT59XS0xOio7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu6I04buhPsOt4buB4buHPuG6pWo+w61l4bufPuG7m+G7oTg+4bur4bqr4bufPuG7ieG6v+G7geG7h+G6ueG7iz7huqd1w7Thu4nhur8+4buf4buD4buJ4buBJT7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bufxIPhu4s+w43hu4fhurvhu4s+4bujxKk14bufPsOi4bq54buJ4buBPuG7n+G6t+G7nz7hu59n4buJ4buBPsOiNcSpPuG6pTXEqT7hu6Lhu5U+4buwPuG7n2UlPsah4buBw7Phu4c+4buB4buZxqE+xrDhu5Hhu4c+w4Lhurnhu4nhu4E+xrDhu4fhurnhu4k+xqDhu4Hhu4/hu4c+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu4BqND7hu5/hu4Hhu6XhuqU+4buB4buH4bq54buJPuG6pTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu4k+xqHhu4E1xqE+xqHhu4Fr4buJ4bq/PuG6peG7gcOz4buJ4bq/PuG6p2bhuqXhu4E+4buf4buB4bqpxKk+4bub4buh4buxPuG6rWbhu4nhu4EqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMaheeG7oeG7n+G7gcSp4budPCzhu55vPuG7gDY7L8ahLA==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]