(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-11, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo nghề lao động nông thôn cho CCB Thanh Hóa năm 2022.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhKMah4bubxrBo4bqlWCHhu5vhuqXFqeG7my0xaMOq4bq7w63hu7goZuG7ncah4bubw6rhurnGsEAhPybhurc/4buaxIPhu5ko4bq94bud4bqjw60ow6Izw6wo4bubNMOsKMOt4bq74bq9ZChoMcOsKMOib8Ot4bq7KMOtbMOt4bq7KOG7m+G6vWzDrSjhurPhur3DrCjhurN14budKOG6s+G6vcOqY8OtKOG6t8Oqw63hur0o4bua4bq9McOt4bq9KOG6vOG7izEmL+G6tz8mL+G6vTw/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6vOG6pTHhurUhP8agMsOt4bq7KDwgLTw8Iyjhu5s0w6oo4bua4buX4budw63hurso4bub4bqhaSjhur1vw6oow63hurvhur3hu4coPlvhurYoJeG7muG7mCjhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMSojKOG7muG7l+G7ncOt4bq7KHLhu43DreG6uyjhurxvw6oo4bqydeG7nSjhurPhur3DqmPDrSjhurfDqsOt4bq9KCXhurLhurLhurYqKOG7pMOqxJHhu5sow40xaSjhu5vDsyjhurPhur1z4bqzKOG6vW/DqijDreG6u+G6veG7hyjhu5vEg+G7mSjhur3hu53huqPDrSjDojPDrCjhu5s0w6wow63hurvhur1kKGgxw6wow6Jvw63hursow61sw63hurso4bub4bq9bMOtKOG6s+G6vcOsKOG6suG6suG6tijhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMSjDrTdpKD4pPj49Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXKOG6teG7m+G6veG7nWnhurchKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3sg4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+Pn1dLzxbPuG6tVspMHt9PDDhu5s+IiB7IGgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYIj4gISgxaOG7m1gh4buaxIPhu5ko4bq94bud4bqjw60ow6Izw6wo4bubNMOsKMOt4bq74bq9ZChoMcOsKMOib8Ot4bq7KMOtbMOt4bq7KOG7m+G6vWzDrSjhurPhur3DrCjhurN14budKOG6s+G6vcOqY8OtKOG6t8Oqw63hur0o4bua4bq9McOt4bq9KOG6vOG7izEhKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbeyAhKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hKMah4bubxrBo4bqlWCHhu5vhuqXFqeG7my0xaMOq4bq7w63hu7go4bqz4bqlw63hu5vhuqXhu5dAIT/hurIy4bqzKMOiNMOqKOG6t8OqZeG7nSjhurV1KOG6vW/DqijDreG6u+G6veG7hyjhu5vEg+G7mSjhur3hu53huqPDrT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4bq9MWko4bq1dSjhur1vw6oow63hurvhur3hu4co4bubxIPhu5ko4bq94bud4bqjw60o4bqz4buLKOG6szLhurMow6Juw63hurso4bqz4bq94bq/KHDGsCjhu6XDqmLDrSjhurYxw60o4bqy4bq94bqj4buZKOG6vTPDreG6vSMocMawKOG7pcOqYsOtKOG6tjHDrSjhu5rhur1yw7XDreG6uyjhu6Xhu6Eo4bq8b8OqKOG6suG6suG6tijhu5vhu4PDreG6vUAo4bqy4bq9cCjhu5vhu4fhurPhur0jKOG7mOG6veG7iyjhurPhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhurxvw6oo4bqy4bqy4bq2KD4iKOG6veG7ncawxJHDrSMo4bub4bq94buHKMWpNiMo4bub4bq9M8Ot4bq9KOG7meG6vW0o4bulMyjhu5vDsyjhurPhur1z4bqzKOG6vW/Dqijhu5vhu5d14bqzKOG7m+G6veG7nW/hurM9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFsiIOG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj59XS88Wz7hurVbKTB7fXs+4bubXTBbXTBoKT1m4buZ4bq74bu24buXWH0pICEoMWjhu5tYIeG7msSD4buZKOG6veG7neG6o8OtKMOiM8OsKOG7mzTDrCjDreG6u+G6vWQoaDHDrCjDom/DreG6uyjDrWzDreG6uyjhu5vhur1sw60o4bqz4bq9w6wo4bqzdeG7nSjhurPhur3DqmPDrSjhurfDqsOt4bq9KOG7muG6vTHDreG6vSjhurzhu4sxISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghWyIgISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bub4bqlxanhu5stMWjDquG6u8Ot4bu4KOG6s+G6pcOt4bub4bql4buXQCE/SDbDreG6vSjDojTDrCjhu5rhu5fhu53DreG6uyhy4buNw63hurso4bq8b8OqKOG6suG6suG6tijhu6TDqsSR4bubKMONMWko4buZ4bq9MuG7myjhurfDqmXhu50oZ+G6vTHDqihpNOG6syjhur1vw6oow63hurvhur3hu4c9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7mjTDqijhur1vw6oow63hurvhur3hu4cjKOG6tzLDrCjhurMyw6wo4bulw6piw60oxqDhu5EoSDHDrCjDom/DreG6uy3hu5rhur1y4buNw63hurso4bq3w6rDreG6vSjhu6UzKMWpNijhur1vw6ojKMag4buRKMONbMOt4bq7KMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSjhu6UzKOG7mOG6vTLhu5so4bub4buXw6plw60ow61sw63hurso4bub4bq9bMOtKOG7muG6vTHDreG6vSjhurzhu4sxKOG7m+G7l3XhurMo4bubw6pj4buZKOG7m+G7l+G7ncawZMOtKMOiNOG7myjhurMy4bqzKOG6s+G6veG7ncawYsOtKMOiZOG7uChHY+G7myjhu5Xhu501KMOiM8OsKOG7mzTDrCjDreG6u+G6vWQo4bqz4bq9w6woaDHDrCjDom/DreG6uyjDrWzDreG6uyjhu5vhur1sw60o4bq7w6oxw6oow6LDrDTDrSg+KTwpLT4pPiko4bub4bq94bqlw6wo4buU4budxrBj4bubKMOi4buHw63hur0oxqFtKDwwW10v4buUw4It4bua4bua4bq7IyjDreG6uzPGsCg+Ii08PC0+KSkwKOG6s3AxKOG7muG6vXAo4bubcuG7j8Ot4bq7KOG6suG6veG6v8Ot4bq9KOG7meG6vXAo4bulMyjDouG7h8Ot4bq9KOG6vXLhu4/DreG6uyjhurvDqjHDqijDosOsNMOtKD4pPjwo4oCTKD4pPlsjKOG7m8OjaSjDreG6veG7gcOtKMOiY8OtKMOtN2koPil7KSjhu5vhu5diw60ow6Lhu4cxKOG6tzPDrSjhu5vhu4PDreG6vSjhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMUAo4bub4bq9deG6syjhu5vhu5c0w63hurso4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMow6Izw6wo4bubNMOsKMOt4bq74bq9ZCjDrWzDreG6uyjDreG6u+G6vcOqxJHhu5ko4bqz4bq9w6woaDHDrCjDom/DreG6uyjDrWzDreG6uyjhu5vhur1sw60o4bub4buXYsOtKMOi4buHMSjhurczw60o4bub4buDw63hur0o4bua4bq9McOt4bq9KOG6vOG7izEo4bq7w6oxw6oow6LDrDTDrSg+KTwpLT4pPiko4bulMyhpb+G7myjGoW0ow6Lhu4fDreG6vSjhur1y4buPw63hursjKOG6u8OqNcOqKOG7meG6vTLhu5ko4bqz4bq9w6wo4bq7w6oxw6oow6LDrDTDrSg+KT48KOKAkyg+KXspPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbezDhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+fV0vPFs+4bq1Wykwe1s+PuG7m11bW1sgaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1ggKSIhKDFo4bubWCHhu5rEg+G7mSjhur3hu53huqPDrSjDojPDrCjhu5s0w6wow63hurvhur1kKGgxw6wow6Jvw63hursow61sw63hurso4bub4bq9bMOtKOG6s+G6vcOsKOG6s3Xhu50o4bqz4bq9w6pjw60o4bq3w6rDreG6vSjhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7MCEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7m+G6pcWp4bubLTFow6rhurvDreG7uCjhurPhuqXDreG7m+G6peG7l0AhP+G6tjLDrCjhurMyw6wo4bulw6piw60oxqDhu5EoSDHDrCjDom/DreG6uy3hu5rhur1y4buNw63hurso4bq3w6rDreG6vSjhu6UzKMWpNijhur1vw6oo4bub4buX4budxrBkw60ow6I04bubKOG6s+G6veG7ncawYsOtKMOiZD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4buaNMOqKOG6vW/DqijDreG6u+G6veG7hyMo4bqzMsOtKOG6t28o4bq8b8OqKOG6suG6suG6tijhurMy4bqzKOG6s+G6o+G7mSjhurNxw63hursow6Jyw7ThurMo4bq7w6rhu4/Dqijhu5vhur3DqsSR4budKOG7pWQo4bqy4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G7l+G7gcOt4bq9KGnhu6HhurMo4bubw6pi4budKOG7leG7nW3hurMo4bq7w6oxKOG6u8OqNWkow63hurvhur3DqMOsKOG6t2TDrSjhu6XDucOt4bq7KOG6u8OqMcOqKMOiw6w0w60oPik+PCjigJMoPik+W0Ao4bqy4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G7l+G7gcOt4bq9KGnhu6HhurMo4bubw6pi4budKOG7leG7nW3hurMo4bq7w6oxKOG7meG6vTLhu5so4bub4buXw6plw60oZ8Oqw63hur0o4bubYygtKMWpNijhur1vw6oo4bul4bufw63hursow6Juw63hurso4bq3M8OsKOG6teG6ocOtKOG7m2/hurMo4bub4bq9w6pl4budKMahbSjhu6UzKGnDqmTDrSjDreG7o8OqKOG6u8OqMcOqKMOiw6w0w60oPik+PC0oPil7KUAo4bqy4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G7l+G7gcOt4bq9KGnhu6HhurMo4bubw6pi4budKOG7lOG7nW3hurMo4bq7w6oxKOG7pWQoxanhuqHGsCjhurV1w63hursow61sw63hurso4bub4bq9bMOtKGnhu4/DqijhurvDqjHDqijDosOsNMOtKD4pPjwtKD4pPls9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFs+W+G7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj59XS88Wz7hurVbKTB7W1s+4bubWyApPDxoKT1m4buZ4bq74bu24buXWD4+IiEoMWjhu5tYIeG7msSD4buZKOG6veG7neG6o8OtKMOiM8OsKOG7mzTDrCjDreG6u+G6vWQoaDHDrCjDom/DreG6uyjDrWzDreG6uyjhu5vhur1sw60o4bqz4bq9w6wo4bqzdeG7nSjhurPhur3DqmPDrSjhurfDqsOt4bq9KOG7muG6vTHDreG6vSjhurzhu4sxISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghWz5bISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT/hu5rDrDPDrSjhurM1w63hur0o4bq9b8OqKMOt4bq74bq94buHPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurxvw6oow63hurvhur3hu4cow6Jyw7ThurMo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjDreG6vTlpKOG7leG7nTLDrSjhu5vhu5fDqsSR4bubIyjhu5nhur3DsyjhurfDqmPDrSjhurMy4bqzKOG6s+G6vXAo4bub4buXcuG7jcOt4bq7IyjhurPhur3hur/DreG6vSjGoTLhurPhur0o4bqzcDEow4I1w63hursjKMON4bq9MyjDrXLhu4/hurMo4bulZCjDojPDrCjhu5s0w6wow63hurvhur1kKOG6s+G6vcOsKGgxw6wow6Jvw63hursow61sw63hurso4bub4bq9bMOtQCjDom7DreG6uyjhu5vhur3DtcOqKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKGfDqmPDrSjhu5vhur1z4bqzKOG6s+G6vcOsKMOib8OqKMOt4bq7cSjhurMyw60o4bq3byjhurxvw6oo4bqy4bqy4bq2KOG6szLhurMo4bqz4bqj4buZKMOiZSjhu5vhur114bqzKOG6vcOqxJHDrSjhu5tt4bubKMOt4bq9w6rEkWko4bul4buhKOG7m+G7ncawYsOtKOG7m+G7l+G7ncawZMOtIyjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7Iyjhu5tyKOG7peG6o8OtKOG6vcSp4bqzKMOt4bq74bq9ZCjhu6UzKOG7m+G6vTFpKOG6u8OqMSjhu5vDsyjhurPhur1z4bqzKMOiM8OsKOG7mzTDrCjDreG6u+G6vWQo4bqz4bq9w6woaDHDrCjDom/DreG6uyjDrWzDreG6uyjhu5vhur1sw60ow63hu4vDqijhurPhur3hu53DreG6uyMo4bq9b8OqKOG7pcOqYsOtKOG6suG6suG6tijhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG7m8OsM8OtKOG7m+G7g8Ot4bq9KMOt4buLw6oo4buXw6piw63hurs9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7mXbhu53hu5vhur3DrOG7lyE/4buabSjhu5jhur1y4buNw63hursmL+G7mT8=

Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]