(Baothanhhoa.vn) - Khoảng hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản Thanh Hoá đã tăng trưởng vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Khai thác tối đa tiềm năng du lịch, địa ốc xứ Thanh thực sự “cất cánh” góp phần đưa Thanh Hóa thành một trong bốn cực tăng trưởng phía Bắc.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8gw4BB4buxZ+G7t+G6pkFnccah4bq4Z8OJ4buGZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ8OJ4but4bq64buhZ3Hhu53hu4pncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OM4buCZzDhu61tQeG7rWdD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEHDqi/hu61p4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buscm1wZuG6v+G7tOG7rcOBw7JB4buxZ+G7rW3hu69nQeG7j+G7uWfDicSQ4bqqZ+G7t8Oz4buvZ3Hhu5Xhu4plZ8OJ4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWfhu5/hu5fDiWdx4bqyQeG7sWdFw7JBZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgW5nceG7jWfDieG7j0Hhu7Fnw4nEkOG7huG6qkHhu7FnSeG7huG6qMOJZ+G7n+G7m+G7oWfhu6HDsmdJ4bunZ0XhurBn4bu34buG4bqoQeG7sWdJb2fhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxw6ln4bu04butbeG7r2fDieG7rW7hu6Fnw4nhurDhu69ncW1nw4nhu6/hu6fhu7lnQeG7j0Hhu7FncOG6uGfhu7d44buh4butZWdxeG1n4bqw4buhZ8OM4buCZzDhu61tQeG7rWfDieG7rUbhu6FnRUZn4oCc4buh4buXw4ln4buhbkHhu63igJ1n4buxw4BDZ0Phu63GoUFnceG7hm1nMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWfDieG7rW9B4butZ+G7ueG6ssOJZ8OJxJDDgUHhu7Fn4buf4bqwQWfhu6FG4buhZ8OJ4buPQeG7sWfDicSQ4buG4bqqQeG7sWdD4butdm1n4buew7Xhu6HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZnDDieG7reG6uOG7ueG7n2fhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7i+G7i2tDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw63DrMOtL2lraHDDrGnhu4vDrOG7i+G7i8Spw4lsw6zhu7fhu4ktaS3hu4vDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2Ygw4BB4buxZ+G7t+G6pkFnccah4bq4Z8OJ4buGZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ8OJ4but4bq64buhZ3Hhu53hu4pncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OM4buCZzDhu61tQeG7rWdD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7i+G7i2tmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur8w4butbUHhu61n4busw4BtZ3FtQeG7sWfhu7dvZ3Hhu6/GsOG7uWdx4bulQWfhu63hurrDiWfhu7Xhu61u4buh4butZ+G7n+G7m+G7oWdB4but4buXw4ln4buhw7JnQeG7huG6puG7ocOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7n+G6vyDhu4Lhu6Fn4but4bq6w4ln4buh4bq+bWdw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61nw4zhu4JnMOG7rW1B4butw6ov4buf4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4butcsOBZ8OJ4but4bqwQeG7sWfhu7XDuWfhu6Hhur5tZyDhuqpn4bqh4buPQWfhu63DgW5lZzDhu63GsGfDieG7rW3DgWdJb2dQ4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61lZ8SpZ8OJ4butbkHhu7Fnccah4bq4Z0Hhu4/hu7lnMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWdxw4BBZ+G7scahQWdqZeG7i2fDicSQ4buvxanhurhn4bu34buG4bqow4ln4bu14butbuG7oeG7rWVnw4nhu49B4buxZ2nhu4lo4bqpZ0XDgWdJ4bqm4buvZ+G7oeG6vEHhu7Fn4bu1xKhnQeG7j+G7uWfDrWjDrWnDqWcw4bq0QeG7sWfDieG7reG6uGfhu4bhuqbhu6FnccOzw4ln4buxxqFBZ2nDrMOpaGhoZ8OJS2dx4bq2QeG7sWVnw4nhu49B4buxZ+G7scahQWfDrWho4bqpZ0XDgWdJ4bqm4buvZ+G7oeG6vEHhu7Fn4bu1xKhnSW9nccOzw4lnasOt4bqpZ+G7teG7pWfhu63DgcOz4buh4butZ0Hhu4/hu7lnw61ow63DrcOpZ1Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWfhu5/hu6/GsEFnSeG7o0Fn4bu3b2fhu7fDgcOz4buvZ+G7rXdB4butZ+G7oeG7reG7r+G7peG7uWfhu4bhurhnw4nhu63hu6Vn4but4bq6w4ln4bu14butbuG7oeG7rWfhu5/hu5vhu6FnQeG7reG7l8OJw6lnMMSQ4buG4bqm4buhZ3HDgGVnSW/DgWfhu7XEqGdB4bux4buteWfhu7fhu6lnw6xoL+G7iy1pL+G7iWVnMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWdxw4BBZ+G7scahQWdpZ8OJxJDhu6/FqeG6uGfhu7fhu4bhuqjDiWdw4bq4Z+G7teG7rW7hu6Hhu61lZ3DDgW1B4butZ8OJ4but4bq4Z3HDs8OJZ+G7scahQWfDrcOpaGhoZ8OJS2dx4bq2QeG7sWVnSeG7huG6pEFn4bu3w7lBZ8OJw4FDZ3HGoeG6uGfhu6HDsmdB4buG4bqm4buhw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v0Dhu61IQeG7sWfhu6HDgUFnReG6sGfhu5/hu6/hu6XDiWdBw4Dhu69nw4nEkMO5QWfhu7nhurLDiWfhu7fGoUFnQUhtZ+G7teG7reG7k0Hhu7FncXhB4butZ0VGZ+G7n+G7gsOJZ0Phu61uZ+G7oeG6vm1nMOG7rW1B4butZ+G7rMOBbmdJb2dJeGfDicSQdmfhu61vQeG7sWdxxqHhurhnw4nEkMOBQeG7sWfDieG7reG6uGfhu63hurrDiWfhu7Xhu61u4buh4butZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rcOpZ+G7tOG7reG6rkHhu7Fn4buh4bqgQWfhu7dvZ+G7ueG6ssOJZ3Hhu6/GsOG7uWdx4bulQWfhu7nhuqxnQeG7rcOzw4llZ3bDiWdweOG7oeG7rWdJw4pnSW9nRcOyQWdD4but4bud4bu5Z+G7oW3DgWfhu6Hhu5dDZ0Hhu63hu4Znw4nEkOG7huG6puG7oWVncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OM4buCZzDhu61tQeG7rWfhu7Hhu6/huqxnceG7leG7imdx4buNZ+G7teG7rcOBbuG7oWdw4buvxalBZ+G7ucOzw4Fn4bu54bqm4buvZWfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nceG7r8aw4bu5Z3Hhu6VBZ+G7seG7r2/hurhnw4nEkMOy4buvZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWVnQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWfhu4tn4bu54bq8bWdxxrBn4but4bq6w4lncOG6oEHhu7Fn4bu14butbuG7oeG7rWfhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ+G7oW3DgWVn4bu14butbuG7oeG7rWdE4bq44bqw4buhZ8OJ4bulw6nDqcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9R4buR4buhZ+G7n+G7r8Wpw4llZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1nceG7huG6qOG7oWfhu7XEqGdJ4bqiQeG7sWdFw7pn4buhw4BnQeG7rUhB4buxZ+G7n+G7gsOJZ0Phu61uZ+G7ucOzQeG7rWfhu7nDumfhu7Hhu6/hurBB4buxZ0Hhu63hu4ZnUW9nQOG7mUHhu7Fn4butbeG7imdd4bq4w7JB4buxZ0Dhu69B4butZ0Hhu63huqxnRUZn4buxw4BDZ+G7ueG7kcOJZ+G7oeG6vm1n4buhbuG7oWfigJzhuq5B4buxZ+G7t+G6pkHigJ1ncXhtZ+G6sOG7ocOpZ+G7uOG6ssOJZ8OJxJDDgUHhu7FnQeG7rUhB4buxZ3HhuqBBZ+G7n+G7neG7imdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7FnRcO6Z8OJw7PDgWfEkG1n4buf4buG4bqm4buhZ0Hhu63DsuG7imdJ4bqiw4ln4buh4butw4Fnw4zhu4JnMOG7rW1B4butZ8OJxJDDgUHhu7Fnw4nhu4bhuqRB4buxZ+G7t23hu69n4bu14but4bquQeG7sWfDjG1n4bu3b2dFRmfDieG7rW3hu7ln4bux4buvbWfhu6Hhur5tZyDhurhBZ+G7sMSQw4HhurhDZy1nMOG7m0NnccOBb0Fn4bux4but4buvZ3Dhu5fhurhn4buXQWdJ4bqm4buvZ+G7rcWpZ0Xhu69B4butZ8OJ4butbuG7r2dw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61nLWdB4bux4buteWdw4buGQkHhu7Fnw4lLZzEgUGdx4buTQeG7sWfhu6Hhu5dDZ+G7oeG6vEHhu7FnQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWVncEZnbkFnceG7jWfDieG7rW9B4butZ3BtQeG7rWfhuqpn4bu14butw7VDZ+G7oW7hu6FncXhtZ+G7n29BZ3HGoeG6uGfDieG7hsOpZ+G6oeG6puG7r2fhu6Hhu63hu6/hu6VBZ+G7t+G7huG6qOG7oWfigJzDieG7reG7leG7uWfhu6FtQeG7reKAnWVnMOG7m0NnccOBb0FnQW/hu4pn4bu14but4bquQeG7sWfDicOzw4FnxJBtZ+G7oW7hu6Fn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61nxJDhu6/DuUHhu7Fn4bu3dWVn4bu5b2fhu7Xhu6/hu6VBZ8OJw7PDgWdB4butSEHhu7Fn4buf4buvxrDhurhnw4nhu4bhuqhB4buxZ+G7uW1B4buxZ8OJxqHhu7lnROG6uOG6sOG7oWfDieG7pWVnQcO04bu5Z8OJxJDDgUHhu7FnROG6uMahQWfDieG7rcawZ3BGZ25BZ3Hhu5NB4buxZ+G7oeG7l0NnceG7huG6qOG7oWdE4bq44buKZ+G7rcOBw7Phu6Hhu61n4bufb+G7r2fhu5/DskFlZ+G7teG7rW7hu6Fn4buf4buvxanDicOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9R4buvxrDhu7lnROG6uG1nQeG7rUhB4buxZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nEkHdB4butZ+G7oeG6vm1nIOG6uEFn4buwxJDDgeG6uENnw4nDs8OBZ0HDuUFn4buf4buCw4lnQ+G7rW5nQeG7scOBw7NBZ+G7ucOK4buhZ+G7oeG7rcOBZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWcw4butbUHhu61n4busw4FuZ0Phu63DsuG7r2fhu7XGsGdx4bulQWdE4bq4w7JB4buxZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ+G7n+G7r8awQWVn4bu14but4bq4Z3Hhuq5nw4nhu614Z0Phu63hu4Lhu6Fn4but4bqoQ2cg4bq4QWfhu7DEkG1BcGfhu57DgeG6uOG7t3JJbcSQcGVn4bu14but4bq4Z3Hhuq5nw4nhu614Z0Hhu7Hhu615Z3Dhu4ZCQeG7sWdJckFnReG6rkHhu7FnIOG6uEFnIuG7r0lyxJBF4buvcHJn4bqh4buv4bu34bu3beG7sXJlZ8OJ4bq0Z+G7reG6qENn4buh4bquQeG7sWdJ4buvw7lBZyDhurhBZ+G6o8OBxJDhu7dwZ8OJw7Phu69nIMah4bu5ZyDhuqRBxJFnXeG6uMahQWfDieG7rcawZ0Hhu7Hhu615Z3Dhu4ZCQeG7sWfhu7Xhu63DgW5B4buxZ0HDgEHhu7FnIOG6uEFn4buecm3hurjDieG7imcjQUVyQWfDicOz4buvZ13hurjDskHhu7Fnw6Phu4bhuqRB4buxZ+G7rW3hu4pnw4nEkMOBQeG7sWfDieG7huG6pEHhu7Fn4bu3beG7r2fhu7dvZ+G7oW7hu6FncEZnbkFncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OJ4buV4bu5Z+G7t+G7r0Hhu61nw4nDs+G7r2dR4bquQeG7sWcg4bqkQWVnMMSQ4buvxanhurhnIOG6pEFlZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWdF4buvQeG7rWfDieG7rW7hu69nw4nDs+G7r2fhu57hu6VBZ1JB4oCmZ0Dhu61IQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdBb+G7imfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7oeG7rXln4buxw4BDZ0Phu63GoUFnQeG7lUHhu7Fn4buh4buXQ2fhu63Ds2fDicahQeG7sWVn4bu3b+G7uWdxdENnSeG6vEHhu7FnceG7l8OJZ+G7uW9n4buh4bqgQWfDieG7reG6uuG7oWdx4bud4buKZ+G7oW7hu6Fn4butw4HDs8OJZ3HhurJB4buxZ0nhu49BZ+G7rcOBbmVn4bux4buvw7Lhu69nw4nEkHZlZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4vhu4loQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw6zDrS9pa2hww6xp4buLw6zhu4low6zDiWxoxKnhu4vhu7fhu4ktw60tw61ow6nhu7ND4buxZmdt4bu3w4nhuqdmIMOAQeG7sWfhu7fhuqZBZ3HGoeG6uGfDieG7hmfhu7HDgENnQ+G7rcahQWfDieG7reG6uuG7oWdx4bud4buKZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWfDjOG7gmcw4butbUHhu61nQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4vhu4loZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/W+G7reG6sOG7r2fhu6HDskHhu61n4bu54buvQeG7rWfhu63huqJtZ13hurjGoUFnw4nhu63GsGdB4bux4buteWdw4buGQkHhu7Fn4bu14butw4FuQeG7sWdBw4BB4buxZyDhurhBZ+G7nnJt4bq4w4nhu4pnI0FFckFnw4nDs+G7r2dd4bq4w7JB4buxZ8Oj4buG4bqkQeG7scOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8gRmfDjOG6uOG7l8OJZ+G7reG7r8WpQWfhu6Hhur5tZ+G7oW7hu6Fn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61lZ3BGZ25BZ8OJS2dx4bquZ+G7oeG6oEFnw4nDs8OBZ8SQbWfhu6Hhu63hurjhu51BZ+G7uUbhu6Fn4bu54bqm4buvZ0nhu6dn4buh4but4buXw4ln4bu34buG4bqoQeG7sWVncHjhu6Hhu61nScOKZWfDieG7hEHhu7Fn4buf4buG4bqm4buhZ3Hhu4ZtZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWfDjOG7gmcw4butbUHhu61nw4nEkOG6qmfDieG7rW9B4butZ0Hhu7FvQeG7rWfhu7Xhu69B4butZ8OJ4bulZ+G7ueG7gOG7r2dB4but4bqiQWVncXhB4butZ+G7rXdB4butZ+G7ueG6ssOJZ3Hhu6/GsOG7uWdx4bulQWfhu6Ftw4Fn4buh4buXQ2Vn4bu34buG4bqoQeG7sWdw4bq4Z+G7teG7rW7hu6Hhu61nSW9nQeG7reG6uGfhu6HGoeG6uGfhu6Hhu63hu69nw4nhu6/DueG6uGdFw7pnw4nhu49B4buxZ+G7ucOzQeG7rcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9R4buR4buhZ+G7n+G7r8Wpw4llZ8OJ4butcsOBZ3BGZ+G7teG7r+G7pUFlZ+G7oeG6uOG6sOG7r2dB4buP4bu5Z0Ft4buKZWfhu7Xhu63hu69nROG6uMOyQeG7sWfDicSQ4buG4bqsQeG7sWfhu5/hu6/GsEFnSW9n4bu14but4bq4Z3Hhuq5nw4nhu614ZyDhurhBZ+G7sMSQbUFwZ+G7nsOB4bq44bu3ckltxJBwZ+G7rcOBb0Fnw4nhu63hu6/FqUFn4bufb0Fn4bux4buvbcOBZWcgxqHhu7lnIOG6pEFnRcO6Z8OJxJDhuqpnw4nhu61vQeG7rWfhu7nhurLDiWdx4buvxrDhu7lnceG7pUFncW1nw4nEkMOy4buvZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWVnw4nhu63hurhn4but4bq6w4ln4bu14butbuG7oeG7rWdw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61lZ8OJ4buG4bqkQeG7sWfDiUZnUW9nQOG7mUHhu7FlZ+G7rMOzZ+G7tsOBQeG7sWVnW+G7reG6umdd4bq44bqw4buh4oCmZ0Xhuqbhu7lnceG7hm1nw4nhu61vQeG7rWdD4but4bqwZ+G7n+G7r8awQWdBb+G7imfDieG7reG7j0Hhu7Fn4butw7NB4buxZ8OJxJDDuUFn4bufw7JBZ3HhurZncOG6uGfhu7d44buh4butZ+G7rcOzQeG7sWdFbUHhu7FlZ+G7uW1B4buxZ3Hhu6VBZ8OJ4buv4bun4bu5Z0Hhu49B4buxZ0Xhu69B4butZ+G7t+G6rOG7r2fhu63hu5dDZ3Dhu6NBZ+G7oeG7rcOBZ+G7oeG7reG6vmdF4bqqZ+G7rUjhurhn4bueUSDDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu5/hur8gbkHhu7Fn4buh4bqkZ+G7reG6suG7r2dxxqHhurhnw4nhu4ZncXhtZ+G6sOG7ocOqL+G7n+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMOz4buvZ8OJ4bqibWdxb+G7uWfigJwgRmfDicSQw4Lhu69ncOG7m+G7imfhu6Hhur5tZ+G7nlEgZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG3igJ1nw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ+G7ueG6puG7r2dx4buV4buKZWcwIMOpZ0Dhu7Hhurjhu4rhu6lBZ+G6oeG7j0FnUXZB4butZWdb4butw4Bn4bug4but4bq+Z8OJeOG7oeG7rWfhu6zhu6/FqUNn4but4bqy4buvZ+G7nlEgZ+G6oeG7r8Wpw4lnQG3hu7ln4bu14but4buTQeG7sWdxeEHhu61lZ+G7nlEgZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1ncW1B4buxZ+G6qmfDicOBQ2dpZ8OJxJDDgUHhu7Fn4buhbuG7oWfDieG7rXhnw4nEkOG7huG6rEHhu7Fn4bu54bqm4buvZ0HhurThu6/DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/IEZnw4zhurjhu5fDiWfhu63hu6/FqUFn4buh4bq+bWfhu6Fu4buhZ+G7rcWpZ0Xhu69B4butZ8OJ4butbuG7r2dw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61nLWdB4bux4buteWdw4buGQkHhu7Fnw4lLZzEgUGfhu7Hhu6/hurpDZ8OJ4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWdxeG1n4bqw4buhZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4but4buG4bqqQeG7sWfhu7fhuqjhu69nw4nEkEbhu6Fnw4nhu6/hu6VDw6ln4bug4butdkHhu61nSXdnw4nhu63hu6VlZ+G7ucOC4buvZ+G7nlEgZ0HDtOG7uWfDicSQw4FB4buxZ+G7rcWpZ0Xhu69B4butZ8OJ4butbuG7r2fhu6Hhur5tZzDhu5tDZ3HDgW9BZyDhurhBZ+G7sMSQw4HhurhDZ3HGoeG6uGfDieG7hmfDicOz4buvZ8OM4buCZzDhu61tQeG7rWdx4bun4bq4Z+G7reG7gm1n4butdEFnw4nEkOG6qmfDieG7rW9B4butZ8OJb+G7r2dFw7JBZ0Xhu69B4butZ+G7t+G6rOG7r2fhu5/hu6dBZ0lIQeG7sWVn4bux4buvbmfDicSQeGfDieG7j0Hhu7Fn4bu14but4bquQeG7sWdB4bux4buEQeG7sWfhu6HhurxB4buxZ0VGZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWfhu6Hhur5tZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWfhu6Hhu4BB4buxZ0Hhu63hu4ZnQeG7reG6uGfhu6HGoeG6uGfDiXfhu7ln4buh4but4bqwQWdtQWfhu6Hhu4ZlZ0Hhu7Hhu615Z3Dhu4ZCQeG7sWfDjOG7gkHhu7Fnw4nGoeG7ucOpZ+G7rOG6pEFnQUhtZWfDieG7reG6rkHhu7FnROG6uG1nSeG7r8Wp4buhZ0Thurjhu4pn4butw4HDs+G7oeG7rWdx4bq2QeG7sWfhu5/hurJn4butxalnReG7r0Hhu61nw4nhu61u4buvZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWctZ0Hhu7Hhu615Z3Dhu4ZCQeG7sWdx4buTQeG7sWfhu6Hhu5dDZWfhu7Xhu63huq5B4buxZ0Hhu7Hhu4RB4buxZ+G7rcOBb0Fnw4nhu63hu6/FqUFlZ+G7n+G6tGdF4bq4QeG7sWfhu6Fu4buhZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nEkHdB4butZ8OJ4buvxalBZ3bhu6Hhu61lZ+G7n+G7r8aw4bq4Z8OJ4buG4bqoQeG7sWfhu7nhuqbhu69lZ+G7ucOC4buvZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWdBw7Thu7lnw4nEkMOBQeG7sWfhu63FqWdF4buvQeG7rWfDieG7rW7hu69n4buh4bq+bWcg4bq4QWfhu7DEkMOB4bq4Q2dx4bun4bq4Z3Hhu4bhuqjhu6Fn4but4buG4bqqQeG7sWfhu7fhuqjhu69lZ+G7seG7r21nw4nhu49B4buxZ+G7seG7r25nw4nEkHjDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/UcOAQWdxb2fhu63hurbhu69nQ+G7rcOK4buhZ+G7ucOzQeG7rWfhu7nDumfhu6Hhur5tZ8OJ4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWdFbeG6uGfDrWdB4buP4bu5Z3HDs+G7r2dweOG7oeG7rWVnceG7keG7oWfhu5/hu6/FqcOJZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bux4buvbeG7r2dxw4HDs0FncOG6uGfhu7d44buh4butZ3FtQeG7sWfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nQeG7sW9B4butZ+G7teG7r0Hhu61nw4nhu6Vn4bu54buA4buvZ0Hhu63huqJBZ+G7oeG6vm1nw4zhu4JnMOG7rW1B4butZWdJ4buEbWdE4bq4bWVnRUZnw4zhurjhu5fDiWfhu63hu6/FqUFn4buh4bq+bWfhu7Xhu63hurhnQ+G7reG6sGfDieG7reG7huG6pEHhu7Fn4bu5w7Phu69n4bu0w4HDicOBZy1nQ+G7reG7lUFn4bu14but4bq4Z8OJ4but4buG4bqkQeG7sWfhu7nDs+G7r2dw4bq44buKZ0Hhu63hu5fDiWfDicSQw4FB4buxZ0ThurjGoUFnw4nhu63GsGdB4bux4buteWdw4buGQkHhu7Fn4bu14butw4FuQeG7sWdBw4BB4buxZyDhurhBZ+G7nnJt4bq4w4nhu4pnI0FFckFnSeG6puG7r2fDrcOsaWfhu6Hhu49BZ8OJw4HDjUHhu63DgeG6uEVyZ3FtZ+G7oeG6rkHhu7FnQeG7j0Hhu7FlZ3FtZ8OJ4buvxalBZ3bhu6Hhu61nQeG7rW1B4butZ+G7oeG7rcOAQeG7sWfDieG7reG6uGfhu63hurrDiWdFRmfhu6Hhu63hurpn4buIZ+G7oeG6vm1nQeG7rW9nccah4bq4Z8OJ4buGw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7i+G7i2xDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw63DrMOtL2lraHDDrGnhu4vDrOG7iWlrw4lsamvEqeG7t2wtw6wtaWvDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2Ygw4BB4buxZ+G7t+G6pkFnccah4bq4Z8OJ4buGZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ8OJ4but4bq64buhZ3Hhu53hu4pncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OM4buCZzDhu61tQeG7rWdD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7i+G7i2xmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur8ww4HDjUHhu63DgeG6uEVyZ+G7tMOBw4nDgWfhu6HDgGfhu6Hhuq5B4buxZ0Hhu49B4buxZ3FtZ3DDs0Hhu7FlZ0nhu4RtZ+G6qmdJ4buEbWfhu7Xhu69B4butZ3DDgW1B4butw6ln4bq7w5JB4butZ0Phu63hurDhu69n4buhw7JB4butZ+G7ueG7r0Hhu61n4but4bqibeG6vcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMOBw41B4butw4HhurhFcmfDicOz4buvZ0Phu63hu5VBZ+G7teG7reG6uGfhu7TDgcOJw4FnceG7huG6qOG7oWfDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7teG7pWfDieG7rXLDgWdD4butw4FB4buxZ+G7oW7hu6Hhu61n4but4buvxalBZ3HDs+G7r2fhu7Xhu6XDiWfhu63huqhDZ8OJxJDhurjhu4rhu6dBZ8OJ4but4bqwQeG7sWdA4but4bubw4ln4buew7JBZWfhu6Hhu63hu6/hu6fhurhn4buhbcOBZ+G7iWfDicahQeG7sWfhu6HhurxB4buxZ+G7ueG7kcOJZ8OJ4buv4bunQWfEkOG6skHhu7Fnw4nhuqbhu69namXhu4nhu7ln4bux4buv4bq6Q2fhu7fhu69B4butZ+G7rcOBw7PDiWfDicSQw4FB4buxZ+G7teG7reG7leG6uGdJ4bubQWfhu61vQeG7rWVn4buhw4Bnw4nhu63GsGdJ4buEbWfhuqplZ0nhu4RtZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61lZ3HDgEFnw4nEkOG6okFn4bu34buG4bqoQeG7sWfhu7Xhu61u4buh4butZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWdx4bulQWfDjOG7gmcw4butbUHhu61nw4nEkMOy4buvZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWfigJzhu63hu4bhuqRB4buxZ0XDteG7oWfhu5/hurBBZ+G7ueG6vG3igJ3DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQw4FB4buxZ+G7n+G6sOG7r2fhu6HDskHhu61ncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OJw7Phu69n4buh4butw4Jn4bq7RcOJbeG7iuG7oW3DieG7r8OBQeG6vWfhu6Hhu63hu6/hu6Xhu7ln4buG4bq4Z8OJ4but4bulZ0Hhu63huqxnSeG7r8Wp4buhZ3Dhu6lncG9B4buxZ+G7t8O5QWfhu7Xhu6Vn4butw4HDs+G7oeG7rWVn4buh4but4bq+Z3HhurJB4buxZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bu14butw4HDskHhu7Fn4buhbuG7oeG7rWfhu6Hhu615Z8OtLcOsZ+G7seG7r+G6rGdw4buvZ+G7oeG7reG6uOG7isawQWfhu5/DtEHhu7Fn4bquZ8OJ4bquZWfDieG7r+G7pcOJZ+G7teG7r8Wp4bu5Z+G7oeG7reG7r2dD4butduKApmVnQ+G7reG7lUFn4bu14but4bq4Z+G7tMOBw4nDgWdJ4bqm4buvZ8OJw4HDs2dx4bqyZ0lvQeG7sWfDicSQw4FB4buxZ0ThurjGoUFnw4nhu63GsGcg4bq4QWfhu55ybeG6uMOJ4buKZyNBRXJBZ+G7reG7huG6qkHhu7Fnw4nEkOG6okFnQeG7seG6uOG6tkFn4bu14butbuG7oeG7rWdw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61nw4nhu4Rn4bu14butw7VDZ+G7oW7hu6Fnw4l5QeG7rWdD4butdm1n4buew7Xhu6FnceG6tGdJ4bunZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1lZ3HhurZB4buxZ8OJ4but4bqs4buvZ8OJxJDhuqpnw4nhu61vQeG7rWdxeG1n4buh4buteWdxxqHhurhnw4nhu4Zn4bq44buKZ8OJdkFnQeG7rcO04bu5Z3HDgEFnccah4bq4Z+G7t29BZ0XDgEHhu7FnQ+G7rcOK4buhZ+G7reG6tuG7r2dw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61lZ+G7uW1B4buxZ3Hhu6VBZ+G7t+G6qOG7r2dB4but4bq44bubQWfhu5/hu6dBZ0lIQeG7sWfhu6Hhu63DgWdB4butb2dxxqHhurhnw4nhu4bDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buL4buJaEPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrcOsw60vaWtocMOsaeG7i8Os4buJw6xpw4lsa8SpauG7t2ot4buLLcOtw63DqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2Ygw4BB4buxZ+G7t+G6pkFnccah4bq4Z8OJ4buGZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ8OJ4but4bq64buhZ3Hhu53hu4pncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OM4buCZzDhu61tQeG7rWdD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7i+G7iWhmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur9b4but4buVQWfhu7Xhu63hurhnw4nhu63hu4bhuqRB4buxZ+G7ucOz4buvZ+G7tMOBw4nDgWdFw7pnccOAQWfDicSQ4buvxanhurhn4bu34buG4bqow4ln4bu14butbuG7oeG7rWdx4bq0Z0nhu6dnMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWfDicSQw4FB4buxZ8OJ4buG4bqkQeG7sWfhu7dt4buvw6ln4bq7w5JB4butZ0Phu63hurDhu69n4buhw7JB4butZ+G7ueG7r0Hhu61n4but4bqibeG6vcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/IOG6qmfhu61I4bq4Z0l4Z8OJxJB2Z3HDteG7oWdxeG1lZ+G7ueG6ssOJZ+G7ueG7kcOJZ8OJ4buv4bulQ2fhu7Hhu69uQ2dd4bq44bqw4buhZ+G7t+G6smfhu4vhu4lnLWfDieG6uOG7iuG7pUFnceG7huG6rEHhu7Fn4but4bq44buK4bulw4ln4bu5w7Phu6Hhu61n4bu14bulw4lnQeG6sOG7r2fhu6Fu4buhZ3Hhu6/GsOG7uWdx4bulQWdw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61nw4nEkMO5QWfDicSQw4rhu6FnUeG6rkHhu7FnLWcw4buV4buKZ+G7oeG6vm1nw4zhu4JnMOG7rW1B4butxJFn4bu54bqyw4ln4bu54buRw4lnw4nhu6/hu6VDZ+G7seG7r25DZ+G7oeG6rkHhu7FnSeG7r8O5QWdJ4buPQWfhu63DgW5nQOG7reG7m8OJZ+G7nsOyQWdJb2fhu6Hhuq5B4buxZ0nhu6/DuUFn4bu14butw4FuQeG7sWdBw4BB4buxZ1ttxJDhu7VnI0FFckHEkWfhu7nhu5HDiWfhu7Xhu61u4buhZ8OJ4buv4bulQ2fhu6Hhu5tBZ8OJ4bq0Z+G7reG6qENn4but4bqkQWfhu4loaGfhu6Hhu49BZ+G7n+G7r8Wpw4lnw4nhu61GZ+G7teG7rcOBbkHhu7FnQcOAQeG7sWdx4buTQeG7sWfhu6Hhu5dDZWfhu7Xhu63hurhn4buhbcOBZ8OJxqFB4buxZ0lvZ+G7teG7reG6uGcjQUVyQWfhu6Ftw4Fn4buh4buXQ2dwRmfhu7Xhu6/hu6VBZ0XDumdx4buG4bqo4buhZyDhurhBZ1vEkMOBQ3LEkMOJ4buKZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWfDicSQw4FB4buxZ8OJ4buG4bqkQeG7sWfhu7dt4buvw6lnQOG7reG6rGdxw4BlZ0Xhuqpn4butSOG6uGdB4butb2dD4but4bqwZ8OJ4but4buG4bqkQeG7sWfhu7nDs+G7r2fhu7TDgcOJw4FnceG6tkHhu7FnQeG7seG7rcO9bWdJ4bqm4buvZ0nhu6/FqeG7oWdx4buG4bqo4buhZ+G7reG7huG6qkHhu7FnceG7keG7oWdE4bq44buK4bunQWdxw4BBZ0Hhu7HhurjhurZBZ+G7teG7rW7hu6Hhu61n4bu34buG4bq4Z8OJxJDhurpnceG7p+G6uGdx4buRQWdJ4bqm4buvZ0Hhu63hurhn4buhxqHhurhn4buh4but4buvZ8OJ4buvw7nhurhncHjhu6Hhu61nScOKZ+G7oW3DgWVnw4nhu6/hu6fhu7lnQeG7j0Hhu7FnReG7r0Hhu61n4bu34bqs4buvZ+G7oeG7gEHhu7FnceG7huG6qOG7oWdxw7Lhu7ln4bufw7LDgcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/huqHhuqbhu69n4bu5w4rhu6Fnw4nhu6/DueG6uGdD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFncOG6uGfhu7d44buh4butZ8OJxJDhuqpnw4nhu61vQeG7rWdB4buxb0Hhu61n4bu14buvQeG7rWfDieG7pWfhu7nhu4Dhu69nQeG7reG6okFnSW/DgWdB4buP4bu5Z8OtaMOt4buJZWcw4butbUHhu61n4busw4FuZ+G7tcSoZ0nhuqJB4buxZ3HDgEFnacSpZ8OJxJDhu6/FqeG6uGfhu7fhu4bhuqjDiWfhu7Xhu61u4buh4butZ0lvw4FnQeG7j+G7uWfDrWjDreG7icSRZ8OJ4bq0QeG7sWfDieG7reG6uGfDieG7hGfhu7Xhu61u4buh4butZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWfhu4bhuqbhu6FnccOzw4ln4buL4buJw6nhu4loaGfDiUtnceG6tkHhu7HDqWfhuqF3Z8OJ4but4bulZWdJ4buvxanhu6FnReG6qmfhu61I4bq4Z+G7nlEgZ8OJxJDDgUHhu7FnROG6uMahQWfDieG7rcawZ3Dhurhn4bu3eOG7oeG7rWfhu59v4buvZ+G7n8OyQWfhuqpnw4nhu63huqzhu69nceG7r8aw4bu5Z0Fv4buKZ3Hhu4bhuqjhu6Fnw4xy4bu5Z0Hhu63hu4Zn4bu54bqyw4ln4buh4but4buv4bulQWfhu7fhu4bhuqjhu6Fnw4nhu63huq5B4buxZ+G7ueG7r0Hhu61n4buh4bq+bWfhu7Hhu6/huqbhu69nccah4bq4Z8OJ4buGZWfhu63hu4JtZ+G7rXRBZ3HDgEFnccah4bq4Z3Dhu4ZncXhtZ8OJ4buPQeG7sWfhu7Hhu69uZ+G7nlEgw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDTeG6uMOJ4butw4HEkGbhur8w4bq8QeG7sWdQ4buG4bqkQeG7scOqL0Phur8=

Tùng Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]