(Baothanhhoa.vn) - Thổ cẩm Thanh Hóa nức tiếng với những vẻ đẹp ẩn giấu, hấp dẫn mà phải là người tinh tế mới nhận thấy được từng đường kim, mũi chỉ, từng nét hoa văn chuẩn xác thể hiện sắc thái riêng của mỗi dân tộc, vùng miền. Nhiều năm trước nghề dệt thổ cẩm bị mai một, nhưng với tình yêu, trách nhiệm với nghề, nhiều nghệ nhân đã làm sống dậy nghề dệt thổ cẩm!

Tin liên quan

Đọc nhiều

IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShQ4buPa+G7g1vEqWFmW2vhu4Phu4Xhur1b4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlaiEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfShR4buF4buRW+G6qeG6pWpbUeG7hTdr4buFW+G7hG03W2vhu6fhuqlbcWbhurtr4buDW+G7seG7lWZba+G7heG7q2vhu4Nb4buxZVtixJHhu6Nb4bqla1vhu4Nm4bqzcj9b4buF4bqz4bujW+G6q+G6p2tbajlb4buj4buFw6FmW8SpOVtr4buD4bul4buXZltxZmvhu4VbceG6u1tq4buVZltr4buFw6JrW3Hhu4XhurN2W2Lhu6XGoeG6qVtxxalr4buDW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G7iWZqP1tqw7lmW+G6qeG7hcOtP1txxalr4buDW2tkcVvhu4VsN1vhu7HhuqFrW+G6qeG7hXLhuqVrW+G7rzjhuqlbceG7heG6v1vhu4Vmw6prW3DhuqPhuqlbceG7hThmW+G7oWbhurlr4buDW+G6qcO6N1tq4buTZlvhuqvhurdrW3HDtOG6qT9b4buxdGvhu4Nbambhur1rOltL4buFZuG6vXJba+G6oWpbceG7oeG7peG7leG6qVtr4buD4buF4bq9W+G6q8OqcVtx4buF4buRW+G6qeG6pWpb4bqtaVtqN2ZbasO0cT9ba+G7heG7pWvhu4Nb4bux4buVZltxaGvhu4VbduG6uXI/W3Hhu6E44bqp4buFW2vhu4Vmw6pqW+G7seG7lWZba+G7g+G7heG6vT9ba+G7hWbhur1yW2vhu4Phu4XDqltr4buF4bq3a1tiw6BbxKk5altw4buPa+G7g1vhuqvDonZba+G7g+G7heG6vVvhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqOyEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9W3BxdsSpY+G7uH1xY+G7r3EtN8SpZuG7g2sqW+G6qWNrcWPhu6EmfSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNF1d4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzEzNOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIF0xLyAxMuG6qzAiMzE1Il1xMDU1MzDEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uDUzMn1bN8SpceG7uH1Q4buPa+G7g1vEqWFmW2vhu4Phu4Xhur1b4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlan1b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NF1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MTM0fVsvKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9W3BxdsSpY+G7uH1xY+G7r3EtN8SpZuG7g2sqW+G6qWNrcWPhu6EmfShCYWZb4bqrZsOqa1vEqcOga+G7hVtiYWxb4buEw7RmW8So4buE4buiS1txw61r4buFW+G7sTlb4buFcnbDqmtbceG7heG6oWo/W2LDtGvhu4Nb4buxZuG6uWtba+G7hW1qW+G6q8OqcVtx4buF4buRW+G6qeG6pWpb4bqtw6FrW+G7omxva+G7gz9b4buvw6BbxKjhurdqW+G7ouG7hXM/W+G7hXJ2w6prW8SoN2vhu4Nb4bqo4buFOGvhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIXBx4buhbGvhu4MoIWNqKOKAnFHhu6FyduG6vWtbxKnhu6k34oCdW8SpOWpba+G7g+G7heG6vSEvY2ooIS9wceG7oWxr4buDKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KELhurtrW3Hhu4XhuqFqW2vhu4VtalvhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW+G6rcOha1vhu6Jsb2vhu4M/W+G7r8OgW8So4bq3alvhu6Lhu4VzWyzEqDdr4buDW+G6qOG7hThr4buFLj9b4bqp4buFaVvEqOG7peG7mWvhu4NbUeG7hWlb4bqsZuG6uWs/W2vhu4Vtaltx4buh4bul4buba+G7g1tr4buFbWpb4bqrw6pxP1tr4buDcnbhurlrW8SpOVvhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVvhu4TDtGZbxKjhu4Thu6JLW+G7r8OgW8So4bq3alvhu6Lhu4VzW+G7g2bhu5VmW3Hhu4Vmw6pyW+G6qeG7hWxb4bqp4buFc2vhu4NbceG7jWZbccWpa+G7g1tx4bqzalvhu7HDoWY/W+G6qTjhuqnhu4Vb4bqp4buFb2tb4buFbDc/W+G7o+G7heG7j2ZbajlyOlvhuqjhu4VpW+G7ieG6vz9b4oCcQsahcVtrOXZbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW2vhu4Vm4bq9cj9b4bqp4buFaVtjaltqN2vhu4Nb4bux4bq9W2vhu4U5W3Hhu6E3a+G7hVtx4buFw7pbxKk5altx4buF4bq5ajpbS+G7hW1qW+G6qW1bIiJb4bqp4buFaVtjalti4bq9clvEqTlba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2ZbceG7hWfhuqnhu4Vba+G7g+G7heG6vVvhuqvDqnFb4buxOVtx4bq3alvhu4VyduG6u3Fb4bux4buVZltr4buD4buF4bq9OltRN3Zba+G7g+G7heG6vVvhuqnDujdb4bqp4buFaVtjalvhu4nhu4U4W+G6qeG7heG6o+G6qVvhuqnhu4XhuqNrW2vhurlrW+G6qW1ba+G7heG7q2vhu4NbauG6p3JbauG7lWY/W3Hhu41mW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3ZlvEqTlb4bqp4buFaVtjalvEqTlqW2Lhu6XGoeG6qVtr4buDN3Y/W8SpOWpb4buh4bqzcVtx4buPcT9bYnNr4buDW+G7seG7lWZbduG6uXJb4bqp4bq1clvhuqnDujdb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g+KAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqjhu4VpW8So4bul4buZa+G7g1tR4buFaVtR4bul4buZZj9bceG7hTlr4buFW+G7sWbhurlrW+G6qcO6N1tr4buFbWpb4buxxak3W+G7seG6s2tb4bqp4buFZuG6u+G6qVvhu4nhu4XhuqFrP1vhu7HFqTdb4buJ4buFbGNb4bux4buVZlvhuqnhu4Vza+G7g1tx4buNZipb4oCcSsO0cVvhuqnhu4Vm4bq74bqpW+G7ieG7heG6oWtb4bqrw6pxWyJba+G7gzl2P1siW2LhurlqW+G6rThrW2Lhu6XGoeG6qVsgXV1ba+G7gzlrW2LDtWvhu4M6W0vhurtyW+G6qeG7heG6oWpb4bqp4buFw61bxKk5altww6lb4bqpbVtx4buFcltr4buFw6Lhu6Nb4buJ4buFOFvhu4Xhu5lrW3BsW+G7seG7lWZbxKk5altr4buNa+G7g1tx4buFcuG6tWtbcXN2OltKxIPhuqlb4bqrdFvDoWvhu4Vb4buF4bul4buba+G7g1vhuqtp4bqp4buFW+G6rcOqa+G7hVvhuqhM4buwRuG6qi0iNj9bcOG7j1vEqeG7pcaha+G7g1ti4buZa1vhu4U5a+G7g1vhuqltW+G7g2bDoWpba+G7heG7pWvhu4Nb4bqp4buFaVtjaltx4buhbGvhu4Nba+G7hW1qW+G7seG6p2tb4bqp4bq3a1ti4buPZlvhu7Fmw6rhuqlb4buxOVvhuqnhu4VmN1tr4buFN3JbxKk5alti4bq/W+G6rcOhbFtiw6FqWzdmW+G6qcO5a+G7g1vhuqltW3Hhu4VyW2vhu4XDouG7oz9b4buRa1tiaWvhu4Vb4bqpcsO04bqpW3Dhu49r4buDOltQw6FrW+G7o+G7heG6pWpb4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlalvhuqnDujdb4bqtw6FrW2LDoFvhuq04a1vhu6E3W2vhu4Vm4bq9clvhu6/DoFvhu4nhu4U44bqpW+G7sTlbccOta+G7hVvhu4RuN1vhuqxoa+G7hVvhu6Phu4V14bqpW+G7sXVb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhuqtyW8SpaeG6qeG7hTpb4bqo4buFaVtjalvhuqnhu4Vza+G7g1tx4buNZltqxalr4buDW8Sp4bqjalvhu7FoW2vhu4Phu4Xhur1bceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tiw6BbYuG7pcah4bqpW3Dhu49r4buDW8SpYWbigJ06IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oS+G7hWbhur1yW+G6qeG7hWlbY2pbceG7oWxr4buDW2vhu4Vtalvhuqnhu4VmN1twZT9ba+G7g+G7heG6vVvhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW+G6qW1bccWpW8Sp4bq3cltr4buF4bula+G7g1vhuq1pW2o3Zltqw7RxOltLcuG7j2ZbcWbhurvhuqlba+G7g+G7heG6vVvhuqvDqnFbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1vhuqnDujdb4bufcuG6uVtr4buFOT9bceG7heG6u1vhu4XDqlvhuqk44bqpW+G6rTk/W+G6qTjhuqlbasSRW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G6q2F2W+G6qWxrW+G7gzhmW+G7hW/huqlb4bqrw6pxW3HFqVvhuq1kW2Lhur9b4buDZuG7q1tr4buD4buF4bq9Olvhuqjhu4VpW+G6rGbhurlrW+G7sTlba+G7hWbhur1yW+G7o+G7hXVba+G7q1vEqeG7lWtbcXLhu5FmW3Hhu6Fsa+G7g1vhu6/DoFvEqXLhu41rW3Hhu6HhuqFrW3Hhu6Hhu5tb4bux4buVZltr4buD4buF4bq9W2vhu4Xhu6Vr4buDW2vhu4M5dltibT9b4bqp4buFaVvhuqxm4bq5a1vhuq3Domtb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhu4XDtGZb4buj4buFdVtr4burW+G7r8OgW2vhurlrW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbVtr4buFZuG6vXJbceG7heG7l2Zb4buDZjdrW3A4cVtwN2xb4bux4buVZltr4buD4buF4bq9OltL4bqhalsgXSI0W2vhu4Phu4XDrVvhuqnhu4XhurtbYsO0W+G6rcOhbFvhu4Vm4bq/alvhu6/DoFvhu4XDtGY/W+G6qeG7hWlbcWw5a1tx4bq3aj9bcWw5a1t3W+G6qzlr4buFW3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3az9bceG6t2pb4buFcnbhurtxW8SpOWpba+G7g+G7heG6vVvhu7Hhu5VmW+G7hXZb4buxb2vhu4Nba+G7g+G7heG6vVvhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW+G6qcO6N1vhuqvhurdrW3HDtOG6qVtR4buFOGZb4bufcuG6uVtqaGvhu4Vb4bux4bul4buZa1vhu6E3W3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G6reG6uWtba+G7g2w5ZjpbQuG7pcah4bqpW+G7hMO0ZlvEqOG7hOG7oktb4buFcnbDqmtb4buj4buF4buPZlvhu4XGoeG7o1tx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVvhuqthdltr4buD4buF4bq9W+G6q8OqcVvhuqnhu4VsW2rDtHFbcOG7j1vhu4XDtGZb4buxZuG6uWs/W+G7o+G7hXVba+G7q1vhu6/DoFvEqOG6t2pb4bui4buFc1vhu7E5W0LDtWvhu4NbxKjhu6Xhu5lr4buDW+G7sTlbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bqqxrBbOGsqW+KAnOG6rMOhbFtxw7VrW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bux4bqha1vhu4VtNz9ba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xbceG7hXJba+G7hcOi4bujW+G6qeG7hWxb4bqpw7Rr4buDW2LDtWvhu4Nb4bqr4bq3a1txw7ThuqlbSuG7peG7l2vhu4Nb4buvw6BbQsO1a+G7g1vEqOG7peG7mWvhu4Nb4buxOVvhuqvhurdrW3HDtOG6qVtR4buFOGZb4buvw6BbxKjhurdqW+G7ouG7hXM/W+G7hXJ2w6prW8SoN2vhu4Nb4bqo4buFOGvhu4U/W+G7g2Y3ZltibGFrWyBdIjUtIF0iNuKAnVvhuqnDujdbUeG7oXJr4buDW3HhurdqW2vhu4Phu4Vm4bq5a1vhuqnhu6dyW+G7sTlb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW3Hhu4XDulvhuqnhu41r4buDW2rhu7Nba+G7g+G7hcOqW+G6qOG7oOG7teG7hlFbxKhGS+G7iD9b4bqp4buFaVvhuqxm4bq5a1vhu7E5W2vhu4Vm4bq9clvhuqnhu4VpW2NqW+G7hW/huqlba+G7g+G7heG6vVvhuqlsZlti4bq3dlvEqTlb4bqp4buZW+G7hcO0Zj9b4bqpbVvhuqnhu4Vna+G7hVtwOOG6qeG7hVvhu4ln4bqp4buFW+G6qeG6tXI/W8SpOVvhuq3Dqlti4budW+G6qeG7hWxba+G7g+G7heG6vVvhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bqpw7o3W+G6q+G6t2tbccO04bqpW2poa+G7hVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2s6W1Hhu4Xhu41r4buDW+G7n3I3W1Hhu6Fya+G7g1tx4bq3altr4buD4buFZuG6uWtb4bqp4bunclvhu7E5W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tx4buFw7pb4bqp4buNa+G7g1tq4buzW2vhu4Phu4XDqlvhuqjhu6Dhu7Xhu4ZRW8SoRkvhu4g/W3DDoWtb4buj4buF4bqlalvhuqnDujdba+G7hW1qW+G6q8OqcVtx4buF4buRW+G6qeG6pWpbYuG7pcah4bqpW+G7n3LDoWvhu4Nb4bqtOFtxYWZb4bqpOOG6qVvhu4XDtGZb4bqp4buFxqFbceG7oWbhur9rW8Spw6BqP1vhu4Nm4buVZltx4buFZsOqclvhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbYmw5a1vhu4nhu4U44bqp4buFW+G6q3Jb4bqraeG6qeG7hVvhu59y4buP4bqpW3Hhurs6Ojpba+G7heG7l1tibT9b4bqpOOG6qVvEqWxhZltww6FrW+G7o+G7heG6pWpbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW+G6qcO6N1tr4buFbWpbYsOgW3Fm4bq74bujW+G6qcOia1tx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7gz9ba+G7hWbhur1yW+G7ieG7hTjhuqnhu4Vb4buFOWvhu4Nb4bqtZuG6u3Fb4buxOVtxaGpbYuG6u2tbYsSDcVvhu4U5a+G7gz9bceG7hXJba+G7hcOi4bujW+G6qcO6N1tq4buTZltr4buD4bul4buXZltiYXFbccWpWyI/Mltx4buhZsOqcltiw7Vr4buDL3Hhu4U4a+G7g1tx4buh4bubW8Sp4bq5az9b4buDbeG7o1vhu6Phu4XhurVrW+G7g2bDoWpba+G7g+G7hcOobFvhu7E5W+G6q3J2W3Hhu6FoP1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tba+G7g+G7heG6vVtx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDP1vhuq3DoWxbccO1a1vhuqk44bqpW+G7g2Y4W3Hhu6FpW+G7seG6oWtb4buFbTdb4bqpw7o3W+G6q+G6t2tbccO04bqpW1Hhu4U4ZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqjhu4VpW8So4bul4buZa+G7g1tR4buFaVvhuqxm4bq5a1vhuqnhu4VsW+G6rWbhurtxW3Hhu4XhurlqKlvigJxR4buhw6FmW+G7n3I3W+G6rTdsW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1vhu7Hhu5VmW+G6qXLDtOG6qVtw4buPa+G7g1tq4bulcltwZmvhu4Vb4bux4bqzcVvhu7HDoT9b4buDZuG7l1vhuqnhu4Vza+G7g1tx4buNZlvhu7HhuqdrW8SpOWpbceG7heG7kVvhuqnhuqVqP1tqxJFb4bqrYXZb4bqp4buFbFvhuqlsaz9b4bqp4buFaVtjalvhuqthdlvhuqnhu4VsW2vhu4U3cjo6Oltr4buD4buF4bq9W+G6q8OqcVtr4buF4bulW2LDoFtr4buD4bqzalvhu7E5bFtqOHJbccawW8Spc+G6qVtrOWxb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuq1m4bq7cTpbUcWpW+G7ieG7hWZb4bqpbmtba+G7hcOzW2LhurtrW3Fy4buRZlvhu6/hurtb4bqp4buFZuG6vXI/W+G6t2pbceG7hTdr4buFW+G7ieG7hXJr4buDW+G6qeG7qWZb4bufcmNrW3Hhu4Vyw7Thuqlb4buxOVtr4buF4bura+G7g1tx4bqzalvhu4nhu4XhuqFrP1tx4bqzalvhu7HDoWZbajd2W3Hhu6E3a+G7g1vhu6Phu4V14bqpW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4NbYuG7pcah4bqpW+G6q8OqcVtr4bq5a1vhuq3hu5tmW2Lhu41mW3E3dlvhu4nhu4VkbFvEqWRsW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW+G6rTk/W+G6qTjhuqlbasSRP1vhuqk44bqpW+G6qeG7hWlb4buxOVtrN3ZbxKk5W+G6qWxrP1vhuqnhu4U4clvhu4nhurtba+G7g+G7hWbDquG7oz9bceG7jWZb4buj4buF4bqza1vhu4nhu4Xhu5tmW8Sp4bqjajpb4bqo4buFaVtjaltx4buFbOG6oWtbceG7hWzhuqNxW8SpxrA3W+G6qeG7hcOtP1vEqXLDtWtbceG7hWxmP1vhuq3Do2vhu4NbYuG7jWZb4bqtOWtbcTd2P1ti4buNZltq4bqjcVtxZmvhu4VbN2vhu4U6OjpbceG7jWZb4bqtZuG6u3E/W+G6qeG7hWlbY2pb4bux4bqna1vhuqlua1t24bq5cltr4buD4buF4bq9W+G6q8OqcVtx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G7n3Lhurlbamhr4buF4oCdOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFjaighcHHhu6Fsa+G7gyjhu4jhu4Xhu41r4buDW2Lhur9ba+G7g+G7heG6vVtqN2ZbasO0cSEvcHHhu6Fsa+G7gyghL2NqKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7hGhr4buFW8Oha+G7hVvhuq3DtFvhu7E4dltK4bul4buXa+G7g1tiY2tba+G7hThr4buFW3Hhu4Xhu6Xhu5VxW3Hhu4U3W+G6qXRr4buDW+G6qeG7hWbhurvhuqlb4bqpYeG7o1vhu7E4dlvhu6HGsOG6qVvhu6Hhu51b4buFaGvhu4Vb4buhw7Vr4buDW+G7n3J3W+G7o+G7hThmP1vhu59yduG6vWtbcnYmW+G6reG6tXZb4buF4bul4buZcltxcmvhu4NbceG6oWvhu4M/W2I5a1vhuqnhu4VmalvEqWHhuqlbcMOhZlvhuqk4a+G7hVtqZuG6u3FbasOhZlvhuq03djo6OlvEqTlba+G7heG7q2vhu4Nb4buFaGvhu4VbceG7heG6uXI/W2Lhu6Xhu5dr4buDW2tkcVtxZmvhu4VbcXN2P1tw4bqj4bqpW3DDoWxb4bqpw7o3W+G6q8OqcVtx4buF4buRW+G6qeG6pWpb4bqr4bq3a1txw7ThuqlbSuG7peG7l2vhu4M6W0vhurtyW3Hhu6Hhu6Xhu5XhuqlbYuG6t3Zb4bqrw6pxW2o3dltx4buF4buNW+G6rcOja+G7g1vhu4nhu4XhurdyW+G7sThbcTd2P1vhu6Phu4Xhu49mW2o5clvhuq3Do2vhu4Nba+G7hXLDtGpb4bqp4buFOWpb4buj4buF4bqlaltqOXJbxKk4W+G6qeG6t3Zb4bqp4buPZj9b4bqr4buBW+G7o+G7hTdmP1tx4buFaFtrN3Zba+G7hWbhur1yW2vhu4Phu4XDqltr4buF4bq3a1vhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW2LDoFtx4buFN3ZbYuG7kWZbajlyW+G6rcOja+G7g1vhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G7o+G7heG7j2ZbajlyW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hcOqW+G7g2bhu6tbajlyW8Sp4bq3clvhu4Xhu5lrP1vhuqnhu4XhurNxW+G7scOhZltq4bq9altqaWtb4buF4buZayZbceG7hTd2W2o3dltxN3Zb4bqtw6Nr4buDW2o4dltr4bq5a1ti4bul4buXa+G7g1vhu4lmaltqw7lmW+G6qeG7hcOtW3DhuqPhuqlba2RxW+G7heG7mWs/W+G7ieG6u3Fb4buFxqHhu6Nb4buj4buF4buPZltx4buF4bq5altiw7VbceG7oTdr4buDW3Dhu6fhuqk/W3FzZlvhu6844bqp4buFP1vhu4nhu4XhuqFrW+G6qeG7hWw5a+G7gz9b4buj4buF4buPZltqOXJb4buJZmpbcXJ24bq7azo6OltibVvEqTlb4bqpOOG6qeG7hVvEqTlqW3A4a+G7g1txYWxb4buJ4bq7cVvhu4XGoeG7o1vhu4Nm4burN1tx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G7sTlb4buFZsOqa1tiYWZb4bqpw7o3W1Hhu5FbxKlm4bq5a1vhu4nhurtxWyxRxKjhu4guW+G6q8OqcVtqN3ZbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW+G7r8OgW+G6qDdsW0vhu4Nv4bqpWyxL4buDb+G6qVvEqMSD4bqpLjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqjhu4VpW+G7ouG7hWFqW1Hhu4VpW8Sow6Br4buFP1vEqTlr4buDW+G6qOG7hXQ/W+G7r8OgW+G6qDdsW0vhu4Nv4bqpP1vhuqnhu4VmN1twZSpb4oCcUMOha1vhu6Phu4XhuqVqW+G6qcO6N1tRxKjhu4hba+G7hcOjaltx4buNa1vhu7FlW2LEkeG7o1vhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4buj4buFdVtr4burW+G6q+G6t2tbccO04bqpW0rhu6Xhu5dr4buDW2o5W+G7ieG7heG7jWvhu4NbxKk5altq4bqzcVtiZlvhu4NmOFtx4buhaVtx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qcO6N1vhuqvhurdrW3HDtOG6qVtqaGvhu4U6W+G7sMWpN1vhuqtydltx4buhaFtx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6rcOha1tw4bqj4bqpW+G6q+G6t2tbccO04bqpW+G7scWpN1vhu4Nmc+G7o1vhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbceG7heG6u1vhu4XDqlvhu6Phu4V1W2vhu6tbajdmW3A3clvEqXLhu41rW+G6rWbhurtxW2LhurtrP1vhu4Noa1vhu4Nm4burW+G7sTlb4buj4buFOHFb4buFcnZbceG7oXJ24bq9a1ti4buXZlvhuqnhu4VsW2vhu4U3cltr4buF4buVW+G7seG6vVvhuqnDtGZba+G7g3LDtWs6W+G7sGbDquG6qVtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1tr4buD4buF4bq9W3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4buh4bqzcVvhu4nhu4VtW2vhurlrW+G7o+G7hcOhZltr4buTW8SpxrDhuqlbcWhqW3FuZj9b4buFb+G6qVvhu4XDs2Y/W3Hhu4Vm4bq7cVvhu4nhurtbauG6p3JbasOgW2LEkeG7oz9b4buFxqHhu6Nb4bux4buVZltr4buD4bul4buXZlvhu6Phu4V1W2vhu6tb4buFZsOqa1tiYWZbajlb4buJ4buF4buNa+G7g1tq4bqzcVtiZlvhuq3DoWtbcOG6o+G6qVvhuqvhurdrW3HDtOG6qeKAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4bqhalsgXSI1P1vhu4TDtGZbxKjhu4Thu6JLW+G7r8OgW1Hhu4U3a+G7hVvEqOG6t2pbLEvhu4Xhu6Vb4buucuG6t2suW3Hhu6E3a+G7hVtx4buFw7pbcMawW+G7n3I3a1tx4bq3alvhuqnDujdb4bqp4bqz4bujW8O6dj9b4bqp4buFZ2vhu4Vb4bufcnbhur1rW3FhbFtiZuG6vXJb4buJZsOqa1vhu7Hhur1bYmk3W2Jm4bq/alvhu7E5W1Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW1HhurVqW2vhu4Voa1tx4buF4bq7W+G7g2bhu5VmW+G7heG7k1tx4buhxqFbasO0cVvhu6Phu4XhurVrW2vhu4NyduG6uWtbxKlmw6pyP1tx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu4XDtGZb4bqp4bqz4bujW3Hhu6HhurlrW+G7ieG6u3Fba+G7j2Zb4bqtN2xbcWbhurlyW3DDoWtb4buj4buF4bqlajo6Oj9b4bqpOOG6qVtx4buFOWvhu4Vb4buxZuG6uWtb4bqoxKjhuqxbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW1Hhu4U3a+G7hVvEqOG6t2pbYsOgW3Hhu6E3a+G7hVtx4buFw7pbceG7heG7l2Zb4buDZjdrW2vhu41r4buDW2vhu4U5a1vhuqvDqnE/W2o3dltr4buFZuG6vXJbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqP1tx4buhN2vhu4Nb4buj4buFdeG6qVtxxalba+G7g3J24bq5a1vEqWbDqnJbcMahZlvhuq3hu41r4buDP1twxqFmW8SpY2s/W3FhbFvhu7Fmw6rhuqlbxKk5aj9bceG6oWvhu4NbceG7hXJba+G7hcOi4bujOltQN3Jb4buF4buZa1sgW2vhuqFqP1vhuqjEqOG6rFvhu4nhurtxW2vhu49mW+G7seG7lWZba+G7hWbhur1yW2Lhu5lrW+G7sWlbxKnhu6tb4buFOWvhu4Vb4bubW2rDtHFbcOG7j1txw61r4buFW+G7o+G7hWc3W+G6rOG6o+G6qVti4bq/W2vhu4XDomtbYuG7mWtbYsSDcVvhu4U5a+G7g1vhu7Hhu5VmW3Dhu49bxKnhu6XGoWvhu4NbxKnhu5VrJlvhu4TDtGZbxKjhu4Thu6JLW+G7hXJ2w6prW+G7heG7k1tx4buhxqFb4buJ4bq7cVtr4buPZlvhu69y4bqzcVtqw7RxW3Dhu49bYuG7mWtb4buFOWvhu4MmW+G6qTjhuqlbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW8SpOWpb4buhN1vhuqnhu4XDult24bq7clvhuq04a1trw7RmW2JpN1vhu7E5W+G6qTjhuqlbccOta+G7hVtL4buD4buFw6pb4bu1az9b4buEbjdb4bqsaGvhu4U6W+G6rGhr4buFW+G7n3LhurdrW2rhu5NmW3Hhu4U5a+G7hVvhu7Fm4bq5a1vhuqltW3Hhu4VyW2vhu4XDouG7o1txxalbMFti4bq7a1syW3Hhu6Fmw6pyW2LDtWvhu4Mva+G7g+G7peG7l2YvceG7hThr4buDP1vhu4Nmc+G7o1tqw7RxW3Dhu49b4buFw7Rba+G7g+G7hcOobFtx4buFbDhxW2vhu4Phu4XDqGw/W2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW8SpOVvhu4Nm4burW+G7g2hrW+G7sTlb4buj4buFOHFb4buFcnZb4buDZjhbceG7oWlb4bux4bqha1vhu4VtN1tx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qcO6N1vhuqvhurdrW3HDtOG6qVtR4buFOGY6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn1bcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH1m4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls0XV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMTYx4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qeG6q2s64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgXTEvIDEy4bqrMCIzMTYgNXEgNF0gXcSpXTrhu4vhu6Phu4Ml4buh4bu4MTYxfVs3xKlx4bu4fVDhu49r4buDW8SpYWZba+G7g+G7heG6vVvhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqfVvhu61m4bqrceG7heG7uH00XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xNjF9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa31bcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KFHhu4Vm4bq7cltr4burW+G6q+G6t2tbccO04bqpW1Hhu4U4Zltx4buhbGvhu4NbceG7oTdr4buDW+G7o+G7hXXhuqlbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqzDoWxbccO1a1vhu7E5W+G7o+G7hThxW+G7hXJ2W2vhu4Xhu6tr4buDW+G7g2Y4W3Hhu6FpW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bqpw7o3W2vhu4Phu4Xhur1b4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlaj9ba+G7hWbhur1yW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW2LDoFvhuqltW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7g2bDoWZb4buj4buFOOG7o1ti4bq/W+G7g2bhu6tba+G7g+G7heG6vVvhu7E5W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tr4buD4buF4bq9Olvhu4RydsOqa1vhuqjhuqVqW1Hhu4XDunZbxKnhu6VyW+G7g2bhu6s/W+G7ieG7heG7jWZb4buj4buFdeG6qVtr4buD4buF4bq9W3Hhu6HDtWvhu4Nb4bqt4buNa+G7gyZbceG7oeG7pWvhu4Nb4bqtOXZb4buxOVvhuq04a1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpb4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlaltxYWZbasO0cVtw4buPW+G7hcO0W8SpOWpb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W+G6q3JbxKlp4bqp4buFW3FhZltwcuG7j2Zb4bqpOFvhuqjhuqVqW8So4bul4buZa+G7gyZb4buJ4buFcnbhurtrW+G7ieG7hWfhuqnhu4U/W3FhbFtiZuG6vXJb4buJZsOqa1vhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlb4buFw7RbxKk5altr4buD4buF4bq9W+G6q8OqcVtx4buFw7pb4bqp4buNa+G7g1vhu4nhurtxW+G7hcah4bujW3Dhu6lb4bqrdWvhu4Nbajh2W+G6q8OqcVtx4buhbGvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcVti4bq/W+G6reG6o3Fb4buJaeG7o1tr4buFclvhuqnhurVyP1tx4buFaVvhu4Vm4bq7clvhuqnDujdbceG7hWlbceG7oeG7peG7l2vhu4M6W+G7hHJ2w6prW8SoN2vhu4Nb4bqo4buFOGvhu4VbauG7m1vEqeG7leG7o1vhu4Vv4bqpW2vhu4Phu4Xhur1b4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlalvhu5tbasO0cVtw4buPW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G6qW1bceG7heG6u1tqYWvhu4Vba+G7heG7pVvEqOG6t2pb4bui4buFcz9bQsO1a+G7g1vEqOG7peG7mWvhu4M/W1Hhu6FnW0s3a+G7gzpb4buEcnbDqmtbS+G7g2/huqlbxKjEg+G6qVvhu4NmN2xb4bqp4buFbFvhu4TDtGZbxKjhu4Thu6JLW+G7hXJ2w6prW+G7o+G7heG7j2Zb4buFxqHhu6Nb4bqpOOG6qVvhuq03az9ba+G7gzlr4buFW2rhu5tb4bqpOOG6qVvEqeG7leG7o1tiOWxbcWFsW2vhu4Phu4Xhur1b4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlaiZbYuG6pXZbamFr4buFW3FyduG6uWtbceG7oXJ24bq9a1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW2rEg+G6qVtx4buhN2vhu4Nb4buj4buFdeG6qVtx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qcO6N1vhuqvhurdrW3HDtOG6qVtqaGvhu4VbceG7oWxr4buDW+G6qTjhuqlb4buFbGFxW2LDtGvhu4NbxKnhu4Fb4buFw7RmP1tx4bq7cTo6OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu6HhuqFrW3Hhu6Hhu5tbYuG6v1vhu4Nm4burW+G7g2hrW+G7sTlb4buj4buFOHFb4buFcnZbYuG7pcah4bqpW2vhu4Phu4Xhur1bceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1vhuqnDujdb4bqr4bq3a1txw7Thuqk/W+G6q3Rb4buDxIPhu6Nba+G7hWbhur1yW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqhaz9bceG7hTjhuqnhu4VbceG7heG7p+G6qVvhuqnDujdb4bqp4buZW+G6qeG7heG6u1tx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7gz9ba+G7heG7pWvhu4Nb4bux4buVZlvEqW5r4buDW2I3altq4bq5P1tx4bq3alvhu4VyduG6u3Fb4bux4buVZltr4buD4buF4bq9P1tr4buFZuG6vXJb4bqp4buFaVtjalvhu6Phu4V1W2vhu6tb4bqtw6FrW2JpN1tiw6Bba+G7k1vEqcaw4bqpW+G7seG7pcahcVvhu4nhu4VtP1txaGpb4buF4bul4buVa+G7g1tiZlvhuqnhu4VsW2vhu4Phu4Xhur1b4bqrw6pxW3Hhu4Xhu5Fb4bqp4bqlajpbQm1bxKk5W+G6qTjhuqlb4bqp4buFaVvhu6Lhu4VhaltR4buFaVvhuqzDoWw/W+G7r8OgW+G6qDdsW0vhu4Nv4bqpWyxL4buDb+G6qVvEqMSD4bqpLiZb4buEOVtR4buFaVvhuqpya+G7g1vhu5tb4buj4buF4buPW0Juaz9b4buvw6BbxKjDuWvhu4NbS2bhurlqWyzhuqw4W1Hhu4Xhu6Xhu5XhuqkuJlvhuqk44bqpW+G6rTlbxKjhu6Xhu5lr4buDW1Hhu4VpW+G7rnJ24bq7az9b4buvw6BbQsO1a+G7g1vEqOG7peG7mWvhu4M/W8So4bul4buZa+G7g1tR4buFaVvhuqxm4bq5az9b4buvw6BbxKjhurdqW+G7ouG7hXNbLMSoN2vhu4Vb4bqo4buFOGvhu4UuJltCZmvhu4VbUeG7hWlb4bui4buFZuG6u2s/W8SpOWvhu4Nb4bqsN2s/W+G7r8OgW+G7hMO1Zlvhu65y4bq3a1ss4buecjdrW+G7hG03Ljo6Olvhuqk44bqpW+G6rTk/W+G6qTjhuqlb4bqp4buFaVtiw6Bb4buxw6JrW2LDtGvhu4Nba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2Zb4bqpbVvhu4lma+G7hVtr4buD4buFZsOqalvhuqvDqnFbceG7heG7kVvhuqnhuqVqW3Hhu6Fsa+G7g1vhu6/DoFtx4buFN2pb4buDZjdb4bqrYXZba+G7g+G7heG6vT9bxKk5altr4buD4buF4bq9P1vhuqnDoWZbcWbhurtrW2vhu4Phu4Xhur1ba+G7heG7pWvhu4Nb4bux4bqna1vhu4Nm4burW2Lhu6XGoeG6qVtrZHFbYsSR4bujW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu7VyceG7hWzhu6F9KOG6rDlmW+G7sTlbw6Fr4buFKlvEqOG6uVvhu4Q5IS/hu6Mo

Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]