(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, ngày 13-7-2021, của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, ngày 13-7-2021, của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, kế hoạch để tiếp tục hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành.

Về những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục giao cho các ban, ngành chức năng xem xét, tham mưu xử lý.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức; trong đó, thuận lợi là, thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã củng cố niềm tin và tạo ra khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Đây là thời điểm đầu của nhiệm kỳ, nên khối lượng công việc đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị là rất lớn. Từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và năm 2021, đến quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, chúng ta phải tập trung cao cho công tác thể chế hóa, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là thời điểm chúng ta phải tổ chức triển khai nhiều công việc quan trọng, lớn nhất là Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; cùng với những diễn biến cực đoan của tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ở người và trên đàn gia súc, gia cầm, mà tác động nặng nề nhất, đó chính là dịch bệnh Covid-19. Có thể nói, những khó khăn, thách thức nêu trên chính là phép thử đối với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và bản lĩnh của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền và của mỗi chúng ta.

Như câu ngạn ngữ, “Thành công không chỉ được đo bằng những gì đạt được mà còn bởi những trở ngại đã vượt qua”. Chúng ta đã tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:

(1) Đã thực hiện thành công “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh và hỗ trợ các tỉnh, thành bạn, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,66%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và cao thứ 2 trong nhóm các tỉnh có quy mô nền kinh tế lớn; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

(2) Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công rất tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với nhiều kết quả đạt cao nhất từ trước đến nay.

(3) Đã tập trung cao cho công tác quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong 6 tháng vừa qua là rất đáng phấn khởi. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đã đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 đã được nêu trong Báo cáo. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thưa đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Trước hết là phải đặc biệt coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, từ nhận thức đến hành động để quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã định. Muốn vậy, trước hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự gương mẫu trong mọi công việc. Cùng với đó, người đứng đầu phải dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Càng trong gian khổ, hy sinh thì càng phải khẳng định được bản lĩnh của mình, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không phó mặc, coi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh là của chính quyền và ngành chức năng. Chính quyền là cơ quan trực tiếp thao tác, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; nhưng chủ trương, tinh thần, biện pháp chỉ đạo phải do cấp ủy định hướng, trong đó vai trò của người đứng đầu cấp ủy là rất quan trọng.

Hai là, phải đề cao vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện mọi công việc.

Ba là, trong lãnh đạo phải bảo đảm tính bao quát, toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi công việc; làm việc gì cũng phải đeo bám đến cùng, tránh qua loa, hình thức, có điểm đầu, nhưng không có kết thúc.

Bốn là, phát huy dân chủ, thực sự cầu thị, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân; phải sát dân, sát cơ sở, chống bệnh quan liêu, xa dân; thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và bố trí lại, thay thế những cán bộ năng lực yếu kém, suy thoái về phẩm chất, đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí!

Chỉ còn 5 tháng rưỡi nữa chúng ta sẽ kết thúc năm 2021. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, thì yêu cầu đặt ra cho chúng ta là rất lớn, bởi tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có hồi kết; thời tiết dị thường, thiên tai, bão lũ khó đoán định, nhất là ở khu vực miền núi của tỉnh. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá, âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải kiên trì, kiên định, kiên quyết để thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, với quyết tâm giữ nguyên các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 đã đề ra, trong đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP cả năm phải đạt 11% trở lên. Mục tiêu trên đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phải “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả” hơn nữa, thực hiện tốt phương châm “Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Muốn vậy, chúng ta phải dự báo, đánh giá đúng tình hình, để đề ra những biện pháp phù hợp, hiệu quả, không chỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, mà còn khơi dậy các tiềm năng, lợi thế, các dư địa phát triển của tỉnh. Chúng ta muốn trở thành cực tăng trưởng mới, thì phải tìm ra những đột phá mới, những quả “đấm thép”, với các quy hoạch tốt, nhà đầu tư tốt, dự án tốt, để làm “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh 07 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; trong đó ưu tiên trước hết và trên hết là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung nhận diện, đánh giá đúng mức độ, nguy cơ dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn, để xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, đặc biệt là các biện pháp cách ly tập trung, thành lập các tổ, chốt phòng dịch và thực hiện chiến lược vaccine trên địa bàn tỉnh. Coi trọng nhận diện từ xa, từ sớm, từ cơ sở để triển khai các biện pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm từng địa phương an toàn, để toàn tỉnh an toàn. Phương châm chỉ đạo chung là siết chặt công tác phòng, chống dịch từ bên ngoài bằng biện pháp thích hợp nhất, nới lỏng bên trong một cách có kiểm soát; phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, truy vết thần tốc, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, sớm ổn định tình hình; bao vây, phong tỏa diện hẹp, giãn cách diện rộng; không quá máy móc về đơn vị hành chính mà căn cứ vào tình hình dịch bệnh để thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách linh hoạt và chỉ ở cơ sở và phải xác định xét nghiệm nhanh, xét nghiệm sớm là chìa khóa dập dịch thành công…

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các ban, sở, ngành, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Đối với những chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch cả năm, cần làm rõ nguyên nhân, xây dựng các phương án, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất. Đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập, hệ thống tiêu, thoát lũ để đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Chủ động rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể để sắp xếp, di dời, bố trí các hộ dân đang cư trú ở những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng liên quan đến đất đai do công ty cao su và các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất của người dân; chăm lo sản xuất vụ Đông, bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân và nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

Hai là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Trong đó, cần phải xác định tự lực, tự cường là thường xuyên, quyết định; ngoại lực là quan trọng và đột phá. Tập trung triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Muốn vậy, phải chăm lo làm tốt công tác quy hoạch; có quy hoạch tốt thì mới thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ và nhiều dự án lớn. Cùng với việc làm tốt công tác quy hoạch, phải quan tâm đến việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự. Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành phải làm tốt công tác phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ba là, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm theo nguyên tắc “Thu lấy mà chi”; tập trung rà soát lại các khoản nợ đọng thuế, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách nhà nước; đồng thời nuôi dưỡng, khai thác các nguồn thu mới để bù đắp cho các khoản hụt thu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Có phương án sử dụng hiệu quả tài sản công sau khi thực hiện bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bốn là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực thiện tốt các chính sách an sinh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích, danh thắng trên địa bàn; giải quyết một bước tình trạng thiếu giáo viên, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2021-2022.

Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực đất đai, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai.

Sáu là, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông.

Bảy là, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy nhanh tiến độ văn bản hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng và phát triển viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri tại cơ sở. Trong mọi công việc, chúng ta đều phải thể hiện tính Đảng, tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phải làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, bằng lương tâm, bằng bổn phận trước Đảng, trước Tổ quốc, trước sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân.

Thứ hai, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 năm (2021-2025) và Kế hoạch hành động thực hiện Khâu đột phá về phát triển hạ tầng, giai đoạn 2021 - 2025

Về cơ bản, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất cao với nội dung của các kế hoạch. Một số đồng chí tham gia ý kiến cụ thể, hợp lý, xác đáng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống.

Thứ ba, về Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP là thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta và tinh thần đoàn kết, “thương người như thể thương thân”, “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” của dân tộc ta. Với gói hỗ trợ của Chính phủ (26.000 tỷ đồng) là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Để chính sách này đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành chức năng cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách này; trong qúa trình tổ chức triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không để lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Các cấp ủy đảng phải tăng cường lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong thực hiện chính sách.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Những nội dung được xem xét tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Hội nghị sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Sau hội nghị này, tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin bế mạc Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]