(Baothanhhoa.vn) - oạt động nuôi ốc nhồi tại huyện Quảng Xương không còn tự phát mà đã có sự tập hợp, liên kết các chủ cơ sở sản xuất để tương hỗ nhau, tạo đầu ra bền vững. Ốc nhồi bán ra không còn là sản phẩm thô mà đã thu hút được doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm như chả ốc, ruột ốc cấp đông hút chân không, ốc trộn thịt nhồi ống nứa... Đó chính là cơ sở để xây dựng ốc nhồi trong huyện thành sản phẩm OCOP mà các chủ thể, đơn vị liên quan đang thực hiện.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7qnbhuqnhu5duw6Eq4bu1w7rhu5duw6Fm4bu1w6LDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDocag4buCxqDhu6g0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNcah4bqt4buvw6Fmc+G7l27DoeG7l3Zww7PDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoeG7r+G6rcOzw6FvdsSCauG7l8Oh4buqduG6qeG7l27DoSrhu7XDuuG7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buD4bud4buXw6Hhu69Bw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu5XhuqfDoWbhuqvDoeG7g+G7m8Oh4butQcOh4buvw6rhu6nDoW/hu6fhu6kgw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4buT4buJ4buvw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g2/DvcOh4buDw7rDoeG7rcWpw6Hhu63huqnhu5fDocODduG6u+G7r8OhZmvDoeG7r+G7tcO64buXbsOhb3XDoeG7l2/DonYgw6Hhu6/huq3GocOhZuG6vXbDoeG7scOiw6Hhu4fEqeG7l8Oh4bqgw4Dhu5duMMOhUeG7g8Oh4buXb3LDs8Oh4buH4bql4buXw6Hhu7HDosOh4buTb3Dhu5duw6Hhu4Phu53hu5fDoeG7meG6p8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu69vcMOh4buV4bqnw6Fm4bqrw6Hhu69vdsOhb3fhu6/DoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7hcahw6Lhu5dvw6Hhu5dub8OzauG7qcOh4buDb+G7icOh4buHw7Phu4nhu5fDoeG7reG6uXbDoeG7g+G6peG7g8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu5dv4bu1w6Hhu4Nv4bqpw6Fx4buDIMOh4buxdnPhu6/DoXHhu4PDoeG7g+G6u+G7qcOhZnDhu5duw6Fvd+G7r8Oh4buDb+G6ueG7l8Oh4buTb3Dhu5duIMOhceG7g8Oh4buv4buxc+G7l8Oh4buvb+G7j+G7r8Oh4buXb3LDs8OhceG7l27DoeG7l+G7t8OiMDAww6FG4bubw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu5nhuqfDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhZmvDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Fx4buDw6Hhu5dvcsOzw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoW92xIJq4buXw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6HGoOG7gsag4buow6Hhu5XhuqfDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDb8O9w6Hhu69vayDDoWbDuuG7l8Oh4bqg4buPw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4burdsOi4buXw6Fmw6Lhu5duw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7lzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4buvZ8OD4buvLcOi4buZw7Nu4buXXcOh4buDZ+G7l+G7r2fhu7EiYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqvxIPhuq/hu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SD4bqzL+G6o8SD4bqv4buF4bqx4bqh4bqv4bqh4bqvxIPEg+G7r+G6o8Og4bqjw6PhurHhu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnhuq/huqHEg2HDocOi4buZ4buvKWHhu6p24bqp4buXbsOhKuG7tcO64buXbsOhZuG7tcOiw6Fx4buDw6Hhu5dvcsOzw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6HGoOG7gsag4buoYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/Eg+G6r2HDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buC4bql4buDw6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDoeG7g2/hu4nDoeG7h8Oz4buJ4buXw6Hhu63hurl2w6Hhu6/hu7nDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoW92xIJq4buXw6Hhu6p24bqp4buXbsOhKuG7tcO64buXbsOhZsOi4buXbsOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu5Nvw6LDs8Ohb3LDoeG7rcO6w6FmxKnDoeG7l25v4buPw6HDg2jhu6/DoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dvw6rhu5fDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOhxqDhu4LGoOG7qMOh4buD4bq74bupw6Hhu6/DteG7l28wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTRn4buVNTThu63hu6/hu7HGoeG7l2414buu4bu5w6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buDcOG7l27DoeG7g8O9w6LDoeG7lXDDoW/hu43hu5dvw6Hhu5Xhu4F2MDAwNC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NC9n4buVNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhuqHhuq/DoeG7l2Lhu5XDoeG7r+G7seG7tcO54buDIMOhbsOzw6LDoWbhu43hu5dvw6HDouG7l2/DoeG7hnjDs8OhJGLhu5fDoU/huqnDs8OhxanDocOD4bqrw6Hhu6p24bqp4buXbsOh4buob8ah4buXbsOh4buD4buzIMOh4buXw6LEgsOh4buvb3Zz4buDw6Hhu5NvdsOh4bupb3HDoeG7qG/GoeG7l27DoeG7mOG7teG7p+G7l24gw6Hhu69v4buPw6Hhu6/hu7Hhurvhu5fDoeG7ruG6ueG7l8Oh4buob8ah4buXbsOhZuG6q8Oh4buXb8Oq4buXw6Hhu5NvxqHhuqXhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buD4bqpw7PDoeG7r+G6rcahw6HDozDhuq/DoMOg4buV4bqjw6Fm4bq74buvw6Hhu5l3w6LDoeG6ocOh4bqgecOhxanDoeG6oHjhu5duw6Hhu6/hu7Hhu7Phu5duw6Hhu69v4bq74bupw6HhuqBn4buXw6Hhu61w4buXbsOh4buY4bquw6Fma8Oh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu6/hu7HDouG7l27DoeG7r+G7seG6rcOzMMOhT+G7ieG7r8Oh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8Oh4buXdnDDs8OhbsOzw6LDoeG7rXfhu4Mgw6Fuw7PDosOh4buD4bq94buVw6Hhu7Fyw7PDoeG7r2/DvcSCw6Hhu4Phur3hu5Ugw6Hhu5dv4bu14buXbsOh4buF4buP4buDb8Oh4buHauG7l2/DoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu5XDs+G7i+G7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu6/Ds8Sp4buXw6Fm4bq9dsOh4buv4bu1w6Hhu5nDueG7l8Oh4buX4buL4buXw6Fvw7NqdsOh4burduG6qcOh4buTw7Phu5dvw6Hhu6/hu4nDoeG7k29w4buXbsOh4buDw6LGoSDDoeG7l2/Ds8SpdsOh4buZ4bu3w6LDoeG7g+G7neG7l8Oh4buvb3bDosOh4buZdTDDoeG7gnPhu5duw6HhuqDDucOzw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7g29i4buXw6Hhu5d2cMOzw6Hhu63huqXhu6/DoeG7k292w6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7g+G7tcOhbuG6ucSCw6Fww6Hhu5dvw7Ns4buVw6Hhu5Vww7PDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG7k2/Ds+G7ieG7l8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4bupb+G6qeG7l8Oh4bql4buXbzDDoUbhu4nhu5fDoeG7l2Lhu5XDoeG6o8Og4bqh4bqvIMOhbsOzw6LDoWbhu43hu5dvw6HDouG7l2/DoU/huqnDs8OhZuG6q8Oh4buD4bqpw7PDoeG7r+G6rcahw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buTb3bDoeG7l3Zww7PDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoeG7r2/hu7XDuuG7l27DoeG7qW/hur/hu5XDoeG6oOG6p8Oh4butw7Phu5dvw6Hhu63huqnhu5cww6EkceG7l8OhZuG6vXbDoeG7r+G7tcOhbsOzceG7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buXb8OzxKl2IMOh4buvb+G7t+G7g8OhYuG7l8Oh4buDb8ahw6Fx4buDw6Hhu5nhuqfDoeG7scOidsOh4buD4bufIMOh4buH4bq9dsOh4buV4bu1w7nhu6kgw6Hhu4PDvcOh4burduG6qcOh4buX4buL4buXw6Fu4bq94buXw6Hhu5dv4bu1w6Hhu69Bw6Hhu63huqnhu5fDocODduG6u+G7r8Oh4buV4bqnw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7qW/huqnDs8Oh4buV4bq74buvw6Hhu6/Ds8Sp4buXw6Hhu5V2w6Iww6Hhu5jDs+G7i+G7l8Oh4buveeG7g8Oh4buD4bubw6Hhu5nhu6fDs8Oh4buXb3bDquG7l8Oh4buZw7nhu5fDoeG7rcahw6HhuqDDucOzw6Hhu4NvYuG7l8Oh4buXdnDDs8Oh4buv4bux4bu1w7nhu4PDoeG7k8Ozw6Igw6Hhu5nhuq3Ds8Oh4buTb3Dhu5duw6Fu4bq5xILDoXDDoeG7l2/Ds2zhu5XDoeG7lXDDs8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4buX4buL4buXw6Hhu63DouG7l27DoeG7g+G6peG7g8Oh4buXYuG7lcOh4bqjw6DhuqHhurPDoS3DoeG6o8Og4bqh4bq1IMOhw6Lhu5dvw6FP4bqpw7PDoeG7leG6reG7l2/DoeG7heG6reG7l8Oh4buXb8Oq4buXw6Hhu69v4bq9dsOh4buvb+G7i+G7lcOhbuG6veG7l8Oh4bqj4bq3MOG6t8Ogw6Dhu5XhuqPDoeG7q3bDouG7l2/DoeG6oHjhu5duw6Fma8Oh4buv4bqtxqHDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu6/hu7HDouG7l27DoeG7r+G7seG6rcOzw6Hhu5d2cMOzw6Fx4buDw6Hhu5dvcsOzIMOh4buT4buJ4buvw6Fv4bun4bupw6Hhu6/hu7Fy4buXbsOh4buV4bu1w7nhu6kgw6Hhu4fhur12w6Hhu4fDsiDDoeG7l+G6p8SCw6Hhu5fhuqfEgiDDoeG7leG7tcO54bupw6FmY+G7l24wMDDDoeG7qW/DssOiw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7h+G7pcOh4bqg4bqnw6Hhu5nhuqfhu5XDoW7Ds+G6p+G7l8Oh4buv4bux4buL4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDocOixqEww6Hhu6zhuqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDoeG7r+G7ucOh4buD4bql4buDw6Hhu5nGoeG6rcOzw6Hhu4PhurnEgsOh4buv4buxcuG7l27DoeG7l+G6p8SCw6Fm4bu14bun4buDw6Fuw7PDosOhZuG7jeG7l2/DoeG6oOG7ucOiw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7r2/hu7fhu4PDoWLhu5fDoeG7g2/GocOhceG7gyDDoeG6oOG7ucOiw6Hhu4fhuqXhu5fDoeG7scOiw6Hhu69v4buPw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6HhuqDDucOzw6Hhu63huqnhu5fDoeG7meG7teG7p+G7l27DoW/huqfhu5duw6Hhu4NveeG7g8Oh4buv4bq74buXw6Hhu5V1w7PDoeG7l2Lhu5UwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rm9i4buVw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7l3Zww7PDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoWbhu7Xhu6fhu4PDocODZ+G7lcOh4buZ4bqnw6Hhu5nDueG7l8Oh4buHw6rhu4PDoeG7l2/hurvhu6/DoeG7r+G7seG7i+G7l8OhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoeG7r8O14buXbyDDoeG7g2/DvcOh4buv4buxw6Lhu5duw6Hhu6/hu7Hhuq3Ds8Oh4butw7Phu5dvw6Hhu5di4buVw6HhuqHhurXhurPhuqPDoWbhuqvDoW7Ds8O5w7PDoeG7r2/Ds2p2w6HhuqDDucOzw6Hhu4Nvd+G7l27DoeG7r3DDs8Oh4buXb8OzxKl2w6Hhu7V2w6Fmw7Nr4buVw6Hhu5XhuqfDoW7Ds3Hhu5duw6Hhu69vw73EgsOh4but4bqp4buXw6Hhu5fhuqfEgsOh4buVw6Lhu5duw6Hhu5nhuq3DszDDoeG7guG6pcOzw6Fvw6LEgsOh4buDw73DosOh4buXdnDDs8OhceG7g8Oh4buXb3LDs8Oh4buXw4DDosOh4buZ4bqnw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7h+G7j8Oh4bql4bupw6Hhu5lB4buDw6Hhu69v4bulw7PDoeG6oHnDoeG7r292w6FvxqHhuq3hu4Nvw6Hhu5dv4bu1w6Hhu5d2cMOzw6Hhu5nhu6fhu5cgw6Fu4bqnw6Fvw6LEgsOh4buD4bql4buDw6Hhu5nGoeG6rcOzw6Hhu7HDonbDoeG7leG6p3Yww6Hhu4bFqcOzw6Hhu5nDrCDDoeG7k2/Ds8Oh4buDb+G7tcOiw6Hhu4Phu5vDoeG7k2/huqXhu4Nvw6Hhu5V2w6LDoW/GocSR4buDw6Hhu4Nv4bu1w6LDoeG7g+G6veG7l8Oh4buH4bql4buXw6HhuqDhu4Hhu5fDoeG7g+G7m8Oh4buvb2vDoeG7l3Zww7PDoWbhu4nhu5fDoeG7r2/hu6XDs8OhZsOza+G7lcOh4bupb3jDoW/hu6fhu6kww6Hhu5ZuxqHhuqfDs8Oh4buD4bql4buDw6HDosahw6Hhu5d2cMOzw6Hhu4Phu5vDoeG7hcOzauG7l8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu4PhuqnDoeG7l25v4buN4buXw6Hhu5XhuqMgw6HDouG7l2/DoU/huqnDs8Oh4buD4bud4buXw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buXb8OzxKl2w6Hhu4drw6HDg8Ozw6Hhu5Vi4buXbiDDoeG7g29nw6Hhu4fhuq3hu6/DoWZrw6Hhu5d2cMOzw6Fx4buDw6Hhu63Ds+G7l2/DoeG7reG6qeG7lyDDoeG7g29i4buVw6Hhu63hu5vhu4PDoXHhu4PDoW7Ds3Hhu5duMMOhRmvDoeG7g2/hu4nDoeG7h8Oz4buJ4buXw6Hhu63hurl2IMOh4buv4bqtxqHDoeG7r2/hu4/DoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoWbhur12w6Hhu7HDosOh4buHxKnhu5fDoeG6oMOA4buXbsOh4buDb8ahw6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5Ugw6HDouG7l2/DoU/huqnDs8Oh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7mcOq4bupw6Hhu4Jw4buXbsOh4buvxILDoeG7ruG7lk9Pw6Hhu65vw7Phu4vhu5fDoeG7huG6qcahw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoWZrw6Fuw7PDosahw6Hhu4Xhu4/hu4NvIMOhw4N24bq74buvw6Hhu4fhuqXhu5fDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lSDDoWZy4buXbsOh4buvb+G7pcOzw6Hhu4V2w6Hhu5dvw6rhu6nDoeG7l2/Ds8SpdsOh4buV4bqlxILDoeG7leG7m+G7g8Ohb8OzauG7l8OhZuG6rcOzw6Hhu5dv4bu1w6Hhu5XhuqXEgsOh4buv4bql4buDb8Oh4bqg4bufw6Fx4buDIMOh4buV4bqlxILDoW934buvw6Hhu4Nv4bq54buXw6Hhu5NvcOG7l24gw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r2/Ds+G7ieG7r8Oh4buH4buPw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4burdsOi4buXw6Fm4buJ4buXw6Hhu4Nv4buJw6Hhu4fDs+G7ieG7lzDDoeG7rOG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOh4buDw73DosOh4buDcOG7l27DoeG7r8SCw6Fm4bqrw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4Nw4buXbsOh4buXb8Oq4buXw6Hhu6/Ds+G7i3bDoeG7g2924bq/4buXw6Ekw7Nn4buvTsOC4buoIMOh4buD4bql4buDw6Fuw7PhurvEgsOh4buDb+G7t+G7l27DoeG7l2/DquG7l8Oh4bqgxKnDoeG6oGrDoeG7rcOz4buXb8Ohw6Lhu5fDoeG7r8ah4bqn4buXw6Hhu69vQeG7g8Oh4bupb+G6v+G7lTDDoU/Ds2rhu5cgw6Fx4buDw6Hhu61x4buXbsOh4buXbnbEguG7i+G7l8Oh4buDxqHhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buXb8OzxKl2w6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDoeG7r+G7ucOhceG7g8Oh4buDw73DosOh4buv4buxw6Lhu5duw6Hhu6/hu7Hhuq3Ds8OhZuG6q8OhZuG7teG7p+G7g8Ohw4N24bq74buvw6Hhu4fhuqXhu5fDoeG7g2/GocOh4buD4bql4buDw6FmccOzw6Hhu6/huqXhu4PDoeG7r+G7sXbEgsSp4buXw6Hhu69vceG7l27DocWpw6Hhu67hu6jDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDoiDDoeG7lm5vasOhw4Lhu5cgw6FP4bqnw6Hhu5Zzw7Mgw6Hhu67hu6jDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXbzAwMMOh4buYw7Phu4vhu5fDoeG7r3nhu4PDoeG7r+G7scah4buXbsOh4bqg4bqnw7PDoeG7l2Lhu5XDoW7hur3hu5fDoWbhurnEgiDDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/EgsOh4buTb3Dhu5duw6Fmw73DoW/huqfhu5duw6Fma8Oh4buDduG7l27DoeG7t+G7l27DoeG7g2/GocOh4buvb+G7j8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buub2fGocOhb+G6reG7g2/DoeG7r8ah4bql4buXw6Hhu4PDvcOiw6HDouG7l2/DoeG7hnjDs8OhJGLhu5fDoU/huqnDsyDDoeG7l2Lhu5XDoeG6o8Og4bqj4bqhIMOh4buv4buxw6Lhu5duw6Hhu6/hu7Hhuq3Ds8OhZuG6q8Ohw4N24bq74buvw6Hhu4fhuqXhu5fDoeG6r8Ogw6DDoeG6oOG6reG7l8OhceG7g8OhbsOzceG7l27DoeG7r+G7seG7j8OhbsOz4bqlw6HhuqPDoeG7r+G6ssOhZnLhu5duIMOh4bqhw6DDoeG6oOG6reG7l8OhceG7g8Oh4buvb+G7tcO64buXbsOh4bupb+G6v+G7lcOh4bqgw7nDs8OhbsOz4bqlw6HhuqHDoeG7r+G6ssOhZnLhu5duIMOh4buvb3bDoeG7l2/DquG7qcOh4buv4bu5w6Hhu4PhurnEgsOh4buD4bqp4buXb8Oh4burdsOi4buXb8Oh4buXb+G6p8Oh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7mcah4bqtw7PDoeG7scOidsOhLcOh4buDw73DoS3DoeG7q3bhuqnDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buv4buxw6Lhu5duw6Hhu6/hu7Hhuq3Ds8Oh4buTb8ah4bqp4buXbsOh4bqjw6DDoMOh4buv4buxw7NqdsOhZnLhu5duMMOh4buu4bux4bu5w6Hhu5Xhu6PDs8Oh4buDb8Ozw6Hhu6lvw7LDoeG6oOG6p8Oh4buDcOG7l27DoeG7r2924buLw6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l24gw6HDouG7l2/DoU/huqnDs8Oh4buD4bud4buXw6Hhu5nhu6fDs8Oh4buXb3bDquG7l8Oh4bqhIOG6t8Oh4buv4bqyw6FmcuG7l24ww6Hhu5Zi4buVw6HhuqPDoOG6o+G6oyDDoeG7r3Thu5duw6Hhu69vdsOh4buXb8Oq4bupw6Hhu4PDvcOiw6Hhu6/hu7HDouG7l27DoeG7r+G7seG6rcOzw6Fm4bqt4buvw6Fu4bq94buXw6HDoyDhurPDoeG7r+G6ssOhZnLhu5duIMOh4buZ4bunw7PDoeG7l292w6rhu5fDoW7hur3hu5fDoeG6o8Oh4buv4bqyw6FmcuG7l24ww6Hhu5Zv4bu1w6Fma8Oh4buVw7Phu5dvw6Hhu4Nv4bu34buXbsOh4buDb8ahw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu4PGoeG7l8Oh4butccOh4buv4bux4buL4buXIMOh4buDb8O9w6Hhu6/hu7HDouG7l27DoeG7r+G7seG6rcOzw6Fx4buDw6Hhu5dvcsOzw6Hhu692dMOzw6HEg8Ogw6Hhu5fhuqfEgsOh4buD4bud4buXw6Hhu5nhurvEgsOh4buDb8ahw6Hhu4Nvd+G7l27DoeG7r3DDs8Ohw4Nn4buVw6Hhu4NvcuG7l27DoW/hu5vDosOhZsO64buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7meG6veG7l8Ohw4N24bq74buvw6Hhu4fhuqXhu5fDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NGfhu5U1NOG7reG7r+G7scah4buXbjUwMDDDoWbhu4nhu5fDoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu5Phu4nhu68gw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6HGoOG7gsag4buoNC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NC9n4buVNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu6p24bqp4buXbsOhKuG7tcO64buXbsOh4buZ4bqnw6Hhu5Vz4buvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l2/DgOG7l27DoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buD4bubw6Hhu5dvw7PEqXbDoeG7hcOzauG7l8Oh4buvw7Lhu4Nvw6FmcuG7l27DoeG7r+G7seG7s+G7l27DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvw7Xhu5dvIMOhb8OzauG7l8Oh4buXb8OzxKl2w6Hhu5NvdsOh4bqgQeG7g8Oh4buv4bux4buz4buXbsOh4buvb+G6u+G7qcOh4buD4bud4buXw6Hhu4fhu4/DoW/GocOi4buXbsOhb+G7m8OiIMOh4buDb+G7tcOiw6Hhu6lv4bql4buvw6FvdsSCw6Fv4buJ4buvw6Fuw7PhuqXDoeG7r+G7seG7j8OhZuG6u+G7r8OhZsOiw7Mww6FG4bq5xILDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7meG6p8Oh4buvw7PEqeG7lcOh4buXYuG7l27DoeG7mcO54buXw6Fma8Oh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buXdnDDs8OhceG7g8Oh4buXb3LDs8OhLcOh4buZxqHhuqfDs8Oh4buvb8O9xILDoeG7reG6qeG7l8OhZsOi4buXbsOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buvb+G7j8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4bu1w6LDoeG7g292c+G7l24ww6Hhu65vQeG7g8Oh4buv4buJw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoWbhu4/DosOh4buH4bqn4buXw6FvdsSCauG7l8OhZsOi4buXbsOh4buD4bubw6Hhu5NvxqHhuqnhu5duw6HEg8Ogw6Hhu5Vww6Fv4buN4buXb8Oh4buXdnDDs8OhceG7g8Oh4buXb3LDs8Oh4buZw7nhu5cgw6Hhu5dv4bufMMOh4buob8Oyw6LDoeG7gnDhu5duw6Hhu6/EgsOh4buu4buWT0/DoeG7rm/Ds+G7i+G7l8Oh4buG4bqpxqHDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4buD4buz4buXbsOhZuG7t+G7l27DoeG7scOiw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4buT4buJ4buvw6HhuqDhuqfDoeG7h8OixqHDoeG7r8Oz4buLdsOh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6HhuqDDucOzw6Hhu5Vz4buvw6Hhu61xw6Hhu4Nvw73DoW9zw6Hhu5d2cMOzw6Fx4buDw6Fma8Oh4buD4bubw6Hhu5dudnLhu5fDoXHhu4PDoeG7g3bhu5duw6Hhu7fhu5duw6Hhu4fEqeG7l8Oh4bqgw4Dhu5duw6Hhu4NvxqHDoeG7g+G6peG7g8OhZnHDs8Oh4buv4bql4buDIMOh4buXb8OA4buXbsOh4buDw7rDoeG7rcWpw6Hhu5d2cMOzw6Hhu4Phu53hu5fDoeG7meG6rcOzw6HhuqDhu4Hhu5fDoeG7r0HDoeG7h+G6peG7l8Oh4buXb+G7n8Oh4buZw63DoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOh4buxw6LDoeG7r2/hu4/DoeG7r+G7seG7teG7peG7l24wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7ruG7ucOh4buvb0Hhu4PDoeG7r8OzbOG7l8Oh4buXdnDDs8OhceG7g8Oh4buXb3LDsyDDoeG7g2/DvcOh4buv4buxw6Lhu5duw6Hhu6/hu7Hhuq3Ds8Oh4buGeMOzw6EkYuG7l8OhT+G6qcOzIMOh4buTb2Xhu5duw6Fm4buP4buXb13DoeG7kuG6tMOh4buvb3bDquG7r8Oh4buXdnDDs8OhceG7g8Oh4buXb3LDs8Oh4buTb3Dhu5duw6Hhu6t24bqlw6Hhu5Nv4bubIMOh4buDb8O1w6Hhu4Phur3hu5fDoeG7r8Oq4bupw6FvduG6u+G7l8Ohb8ahxJHhu4PDoeG7r0HDoW/hu6Phu4PDoW/hu5/Ds8Oh4burdsOiw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r+G6p8Ozw6Hhu5nDs2p2w6Hhu5nhuqfDoeG7g+G6peG7g8Oh4buD4bqlw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu4Phu5vDoeG7r29rw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu5Vww6Fv4buN4buXb8OhZuG7teG7p+G7gzDDoU/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu5d2cMOzw6Fx4buDw6Fv4bq9dsOh4buXb+G7tcOh4buTb3Dhu5duw6HDg+G6qcOh4buvb+G6qcOzw6Fu4bq5xILDoXDDoeG7l2/Ds2zhu5XDoeG7lXDDs8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbiDDoeG7hWzDoeG7heG6p+G7l27DoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7reG6qeG7l8Ohw4N24bq74buvw6Hhu69vZ8ahw6Fv4bu1w7nhu5duw6Fvw4B2w6Hhu4PDusOh4buvduG6veG7l8Ohb8ah4bqn4buXIMOh4buHxanDs8Oh4buvb8O14buXb8Oh4buvb8ah4bqp4buXbsOh4buD4bubw6Hhu6lvw7rDs8Ohw6LGocOh4buvb+G7jcOh4bupb+G6veG7l8Oh4buHeOG7l8OhZuG6pcSCw6HDosahw6Hhu5nhuq3Ds8Oh4buZ4bqnw6Hhu5dudnLhu5fDoeG7qW/hurnhu5fDoeG7h+G7m+G7l8Oh4buD4bq5xILDoeG7r+G7sXLhu5duw6Hhu7Hhurvhu6/DoeG7r3Hhu68ww6FOw7Nx4buXbsOhceG7g8Oh4buvQcOh4butw7Phu5dvw6Hhu63huqnhu5fDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7l+G7i+G7l8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu5d2cMOzw6Hhu4Nvw7XDoeG7g+G6veG7l8OhZuG6vXbDoeG7r+G7tcOh4buVdsOiw6Fuw7Nx4buXbsOh4buZ4bq94buXw6Fm4bq9diDDoeG7rcOidsOhb8ah4bqn4buXw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4buD4bubw6Hhu69va8Oh4buDb8O9w6Fmc+G7l27DoWbhu7Xhu6fhu4Mww6Hhu65vQeG7g8Oh4buv4buJIMOhb8ah4bqn4buXw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4buD4bubw6Hhu69va8OhZuG7tcOiw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buXdnDDs8OhceG7g8Oh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7lXPhu6/DoeG7l25vxKnDoeG7r+G7scah4buXbsOh4but4bqp4buXw6HDg3bhurvhu6/DoeG7l3Dhu5duw6Hhu5dub8OzauG7qcOhxanDoeG7l2/Ds8SpdsOh4bqgeOG7l27DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvw7Xhu5dvMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu5Zvw4Dhu5duw6Hhu69v4bql4buXbsOh4buDdnHDs8Oh4buXYuG7lcOh4bqjw6DhuqPhuqHDoeG6oOG6p8OhZuG6vXbDoeG7l2Lhu5XDoeG6o8Og4bqj4bqjIMOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5Nvw7PDoeG7k2/huqnGocOh4but4bql4buvw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7lXDDoW/hu43hu5dvw6Hhu63huqnhu5fDocODduG6u+G7r8OhxanDoW92xIJq4buXw6Hhu6p24bqp4buXbsOhKuG7tcO64buXbiDDoU9zw7PDoeG7mOG6p+G7lcOh4bqg4bu14bul4buXw6HhuqDhuqfDoeG7ruG7scOi4buXbsOh4buv4bux4bqtw7PDoeG7r8O14buXb8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu5dvw6rhu5fDoeG7r2/hurvEgsOh4buvw7PEqeG7lcOh4buXYuG7l27DoeG7r8ahw6Hhu5nDueG7l8Oh4buDw73DosOhb8ah4bqt4buvw6Fmc+G7l27DoeG7l3Zww7PDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoeG7l+G7i+G7l8OhZuG6q8OhZsSpw6HDg3bhurvhu6/DoeG7qW9xw7PDoW/hu6fhu6nDoeG7g8O9w6LDoeG7g+G6peG7g8Oh4buH4buL4buXw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4burdsOi4buXIMOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7k+G7icOhb8ah4bqt4buDb8Oh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5fDoeKAnOG7lHDDoW/hu43hu5dvw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7reG6qeG7l8Ohw4N24bq74buvw6Hhu5d2cMOzIMOh4buDb+G7icOh4buHw7Phu4nhu5fDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoeG7r2/hu7XDuuG7l27DoeG7qW/hur/hu5XDoeG7l2Lhu5XDoeG6o8Og4bqj4bqj4oCdw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoWbhu4/DosOh4buH4bqn4buXw6FvdsSCauG7l8Oh4buqduG6qeG7l27DoSrhu7XDuuG7l24ww6Hhu65vZ8ahw6Fm4bubIMOh4buDb8O9w6HDo8Ogw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7l3Zww7PDoXHhu4PDoeG7mcO54buXw6Hhu5dv4bq74buvw6HFqcOh4buD4bql4buDw6HDg+G6q13DoeG7qnbhuqnhu5duw6FP4bun4bupIMOh4buqduG6qeG7l27DoSRi4buXIMOh4buqduG6qeG7l27DoeG7mMah4buXbiDDoeG7qnbhuqnhu5duw6Hhu67hu7Hhuq3hu4NvMDAww6Fm4bu14bun4buDw6Hhu6/DquG7qcOhb+G7p+G7qcOh4bqg4bqnw6Hhu4N44buXbsOh4buT4bquw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7r2/DouG7lcOhbsOzw6LDoeG7r3TDoW/hu6fhu6nDoeG7r+G6peG7g8Oh4buv4bu1w7rhu5duw6FvdcOh4buXb8OidsOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5d2cMOzIMOh4buDb+G7icOh4buHw7Phu4nhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buv4buN4buVw6Hhu69v4buPw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Fm4bq9dsOh4buxw6LDoeG7g2/GocOh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVMMOh4buCcOG7l27DoeG7r8SCw6Hhu67hu5ZPT8Oh4buub8Oz4buL4buXw6Hhu4bhuqnGocOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu4Nv4buPdsOh4buv4bux4bql4buDb8Oh4buXb8OzauG7lcOh4buv4bu1w6HhuqDhurvhu5fDoeG7k+G6tMOh4buvb3bDquG7ryDDoeG7g3bhu5duw6Hhu7fhu5duw6Fuw7Nx4buXbiDDoeG7r8Oz4buLdsOh4buvb3kgw6Hhu4Nv4buJw6Hhu4fDs+G7ieG7l8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu4NvxqHDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDw7rDoeG7rcWpw6Hhu63huqnhu5fDocODduG6u+G7rzDDoeG7lm/DgOG7l27DoeG7r2/huqXhu5duw6Fu4bq94buXw6Fm4bq5xIIgw6FPc8Ozw6Hhu5jhuqfhu5XDoeG6oOG7teG7peG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu67hu7HDouG7l27DoeG7r+G7seG6rcOzw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4buDb8O1w6Fm4bqtxqHDoU9zw7PDoeG7mOG6p+G7lcOh4bqg4bu14bul4buXw6HhuqDhuqfDoeG7ruG7scOi4buXbsOh4buv4bux4bqtw7PDoW92xIJq4buXw6Hhu6p24bqp4buXbsOhKuG7tcO64buXbsOh4bupb3HDs8Ohb+G7p+G7qcOh4bqgw7nDs8Oh4buD4bql4buDw6Hhu4fhu4vhu5fDoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu6t2w6Lhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOhb3bEgmrhu5cgw6Fmw6Lhu5duw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r2/DvcOh4buveeG7g8OhZmvDoWbEqcOhw4N24bq74buvw6Fvc8Ozw6FmcuG7l27DocODaOG7r8Oh4buDb+G7o+G7l8Oh4buD4bq74bupw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dvw6rhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Fx4buDw6Hhu5dvcsOzw6FvdsSCauG7l8Oh4buqduG6qeG7l27DoSrhu7XDuuG7l27DoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDocag4buCxqDhu6gwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rm9nxqHDoXDhu5duw6Hhu67hu7Hhur3hu5fDoUbhu7fhu4PDoeG7lmLhu5duIMOh4buob+G7m8Oh4buCb8O9w6Hhu6/hu4/hu4Nvw6FPc8Ozw6Hhu5jhuqfhu5XDoeG6oOG7teG7peG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu67hu7HDouG7l27DoeG7r+G7seG6rcOzw6Hhu6/DteG7l29dw6Ekw7nDs8Oh4buVcMOhb+G7jeG7l2/DoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7l3Zww7Mgw6Hhu4Nv4buJw6Hhu4fDs+G7ieG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu6/Ds+G7i3bDoeG7r295w6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDoXHhu4PDoeG7l29yw7PDoeG7r+G6rcOzw6FvdsSCauG7l8Oh4buqduG6qeG7l27DoSrhu7XDuuG7l24gw6Hhu4Nvd+G7l27DoeG7r3DDs8Ohb+G7tcO54buXbsOhZuG7ieG7l8Oh4buVeeG7g8Oh4buvw7Phu4t2w6Hhu4fDs+G7ieG7l8OhceG7g8Oh4buXb3LDs8Oh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOhxqDhu4LGoOG7qMOhxIPDoeG7rcOixqHDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buD4bql4buDw6Fm4bun4buvw6HDg2jhu6/DoeG7g2/hu6Phu5fDoeG7g8O9w6LDoW9zw7PDoWZy4buXbsOh4buD4bq74bupw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7rWPhu6nDoeG7r8O5w7Mgw6Fv4bu1w7nhu5duw6Hhu6/DucOzw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buDb8O1w6Hhu4Xhu4Hhu5fDoWbhu4/DosOh4buZ4bquw6Hhu4NvxqHDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lTDDoU/Ds2rhu5fDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOh4buDb+G7icOh4buHw7Phu4nhu5fDoeG7reG6uXbDoWbhuqvDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7reG6qeG7l8Ohw4N24bq74buvIMOh4buD4bq74bupw6FmcOG7l27DoWZrw6Hhu4N24buXbsOh4bu34buXbsOh4buvb2fGocOh4buD4bql4buDw6Hhu4NvdnXDs8Oh4buvb0Hhu4PDoeG7qW/hur/hu5XDocOi4buXw6Hhu6/GoeG6p+G7lzDDoeG7qnbDosOh4buTb+G6qcahw6Hhu63huqXhu68gw6Hhu5dvdsOh4buD4bq9dsOh4buDw73DosOh4buvb+G7j8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4bqgxKnDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOhceG7g8Oh4buXb3LDs8Oh4buD4bud4buXw6Hhu7Hhurvhu6/DoeG7mcO54buXIMOh4buv4bqtw7PDoeG7l2/Ds8SpdsOhb3bEgmrhu5fDoeG7g+G7neG7l8Oh4buDb+G7tcOiw6Fmw73DoeG7g3bhu5duw6Hhu7fhu5duw6Hhu4NvxqHDoeG7g+G6peG7g8Oh4buXb+G6p8Ohb+G6p+G7l24gw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g292dcOzw6Hhu4N24buXbsOh4bu34buXbsOh4buvb0Hhu4PDoeG7qW/hur/hu5Uww6Hhu65vZ8ahw6Hhu5lzw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvIMOh4buD4bql4buDw6Hhu5Vww6Fv4buN4buXb8Oh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g292dcOzw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4buT4buJ4buvw6Hhu5d2cMOzw6Fx4buDw6Hhu5dvcsOzw6Hhu63DrMOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buVxanDoeG7sXPhu5duw6Hhu7HDosOh4buXb8OzxKl2w6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvw7Xhu5dvIMOh4buXbsah4bqnw7PDoeG7lXnhu4PDoeG7r8Oz4buLdsOh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu5PDs+G7l2/DoeG7r+G7icOh4buD4bud4buXw6Fu4bub4bupw6Hhu6lv4bq94buXw6Hhu4fhuqnGocOh4buvcuG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu6lv4bql4buvw6FvdsSCw6Hhu5dudnLhu5fDoeG7g8ah4buXw6Fuw7Nx4buXbsOhceG7g8Oh4buXb3LDs8OhZsOi4buXbsOh4buF4bq94buXw6Hhu4Phuq3hu5fDoeG7k8OzauG7ryLDoWZy4buXbsOh4buvb+G7pcOzw6Hhu6/huq3GocOh4buXbnZy4buXw6Hhu69vQeG7g8Oh4bupb+G6v+G7lcOhceG7g8Oh4buv4bu1w7rDs8Oh4bqg4bqnw6Hhu5dudsSC4buL4buXw6Hhu5nDs2p2w6Hhu4NvxqHDoeG7reG6qeG7l8Ohw4N24bq74buvIMOh4buDb+G7icOh4buHw7Phu4nhu5fDoeG7reG6uXbDoeG7r29nxqHDoeG7g292dcOzw6Fuw7PhuqXDoeG7r+G7seG7j8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Fv4bqn4buXbsOhb+G7m8OiMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nDgnbhu69vxqHhu7FhNeG7huG6p8Ozw6HhuqDhuqfDoeG6qeG7l29dw6Hhu5jhu4vDoUZy4buXbjQv4bupNQ==

Bài và ảnh: Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]