(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-5, tại huyện Cẩm Thủy, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa và Tập đoàn An Phước đã phối hợp tổ chức Hội thảo phát triển sản xuất cây gai xanh làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc.
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lS4bq6NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6ThuqPDncOj4bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4bukITUi4bukLjYixIPhu6Thur9lNuG7pOG6uzVmIeG7pGpm4bukxIM0w53EgzXhu6QoMOG7geG7pMOjWG1RLzXFqFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7w708WCjDmVLEgjTDnW3hu6Thu6wt4buw4buc4buk4buB4buyNuG7pDXhu4dtMMSD4bukdTvDo+G7pOG7gDVnbeG7nOG7pOG7gMOq4buHxIM04buk4buBKsOj4buk4bqgNeG7h20ixIPhu6TEg+G6pcSDNOG7pOG6vOG7h+G6pyHhu6Q0Nljhu5zhu6Thur7DqeG7pMSC4bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74bukasOd4buk4bq6NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6TEg+G6pcSDNOG7pOG7gTXhuqXEg+G7pOG7oMSCxILhu5Thurrhu4DEguG7gFDhu6Thu4A1WMSDNeG7pMO94bqxWOG7pGrDneG7pOG7gDrhurvhu6Qp4bqvw53Eg+G7pOG7j8SD4buk4bq6NWlkIeG7pCnhu7bhu6Thurs14bqnNuG7pDVl4bq74buk4buB4bqr4bukITXDrSHhu6TDveG6qTbhu6Thu4E14bu04bqv4buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6ThuqPDncOj4bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4bukITUi4bukLjYixIPhu6Thur9lNuG7pOG6uzVmIeG7pGpm4bukxIM0w53EgzXhu6QoMOG7geG7pMOjWG3hu6Thu4Hhu7I24bukw6Phuqnhu4Hhu6Thur/huqfhu6Thu4FhxIM14buk4bq7NTdY4bukdEAh4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZNnU8xIPhu4E8w6rDmeG7pOG6v+G7gW3huqM8w5TDmWs2KOG7gTXGoOG7pFbhu6bhu6bhurts4bua4bukNTw2NDXhu4HGoOG7pOG7sOG7qOG7qOG6u2zhu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLyEoxIPhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr8avxahWL8Wo4buw4buuKOG7sMWo4buw4buwV+G7qsWo4buBxajhu67FqMWo4bum4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7sOG7psOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nhuro1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QhNSLhu6QuNiLEg+G7pOG6v2U24buk4bq7NWYh4bukambhu6TEgzTDncSDNeG7pCgw4buB4bukw6NYbcOZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu7Dhu6jhu6jDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3VY4bq74buBNuG6r8SDw5lSdVkh4bukKeG7sjbhu6QuNjHhu4fhu6Qo4buL4bukNeG6qTbhu6Thu4E14bu04bqv4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUnVZIeG7pCnhuq3EgzThu6QhNTfGoOG7pOG7gMOqP8SD4buk4buANVjEgzXhu6TEgljDo+G7nOG7pOG7gDXDreG7pOG7gcOqacOpxIM04bukdOG6qeG7pMSCxILhu5Thurrhu4DEguG7gOG7muG7pOG6ol3hu6TDucOtIeG7pHk2WMSDNOG7nOG7pOG7gGHEgzXhu6RnbeG7pGo2XcSD4buc4buk4bq6NeG6seG7pHU1Z+G7pOG7gTkhNeG7pOG7hnTEgsO64buk4buBYcSDNeG7muG7pOG6ol3hu6Thurzhu4fhuqch4buk4buANVjEgzXhu5zhu6R5NlnDo+G7pCnhuqch4buk4buAw6rhu4fEgzThu6Thu4Eqw6Phu6ThuqE14buHbSLEg+G7pMSD4bqlxIM04buk4bq84buH4bqnIeG7pDQ2WOG7pCnhuq3EgzThu6QhNWfhu6Thu4HDqjjhu6Q14bqpNuG7pOG7gTXhu7Thuq/hu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4buANVjDo+G7pCjhu4vhu6Q14bqpNuG7pOG7gTXhu7Thuq/hu6Qh4bqx4bukKeG7sjbhu6QoNjDEg+G7pOG6o+G7tsSDNeG7pCnhu7Lhuq/hu6QhWSHhu6QpY8SD4bukajnhu6Thu4E14buH4bqpIeG7pHThuqnhu6TEgsSC4buU4bq64buAxILhu4Dhu5zhu6QhWSHhu6TEgzTDncSDNeG7pCHhurHhu6ThuqM2XcSD4buk4bq94buHWMSD4bukIWdY4buk4buBYcSDNeG7pOG7gDVYxIM14bukw73hurFY4bua4bukIVkh4bukKWPEg+G7pGo54bukxIM0NTZdxIPhu6Qhw63hu4fhu5zhu6QhNeG7h20xxIPhu6Q0Nljhuq/hu6ThuqHhu43hu6Thu4E14buHOuG7geG7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14bua4bukKeG7sjbhu6QoNjDEg+G7pCFZIeG7pOG7gWHEgzXhu6TDuTYwxIPhu6R0Nl3Eg+G7nOG7pOG6vmPEg+G7pOG6oljhu5zhu6TDveG6t1jhu6R0OMSDNeG7nOG7pMSCNDUw4buk4buPxIPigKZRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5k2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukVuG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4buw4buoVuG6u2zhu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLyEoxIPhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr8avxahWL8Wo4buw4buuKOG7sMWo4buw4buwV8WoV+G7geG7quG7quG7psWo4buu4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7sOG7sOG7sMOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nhuro1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QhNSLhu6QuNiLEg+G7pOG6v2U24buk4bq7NWYh4bukambhu6TEgzTDncSDNeG7pCgw4buB4bukw6NYbcOZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu7Dhu6hWw5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt1WOG6u+G7gTbhuq/Eg8OZUsO54bqtxIM04bukITU34buk4bq6NeG6seG7pHU1Z+G7pOG7gTkhNeG7pOG7hnTEgsO64buk4buBYcSDNeG7pOG6ol3hu6TDucOtIeG7pHk2WMSDNOG7pOG6uzVZ4buB4bukLjYx4buH4bukITXDneG6r+G7pMOjw6zEgzThu6Q14bqpNuG7pOG7gTXhu7Thuq/hu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4bq6NVnhu4Hhu6QuNjHhu4fhu6QhNcOd4bqv4bukw6PDrMSDNOG7nOG7pCnhuq3EgzThu6QhNTfhu6Thuro14bqx4bukdTVn4buk4buBOSE14buk4buGdMSCw7rhu6Thu4FhxIM14buk4bqiXeG7pMO5w60h4bukeTZYxIM04buk4buBNVht4bukw6M94buB4buk4bqj4bu2xIM14bukKeG7suG6r+G7pOG7gWHEgzXhu6Qp4bu24bukxIM1NjDhu4Hhu6ThuqM2MOG7geG7pCE1w53huq/hu6TDo8OsxIM04bukIVkh4bukKeG7sjbhu6QuNjHhu4fhu6Qp4buyNuG7pCg2MMSD4bukIVkh4bukLuG6qeG7nOG7pMSDNMOdxIM14buc4bukIWPhu6Thur3hu4dYxIPhu6Thu4DDquG7h8SDNOG7pGljxIM04buc4bukxIM0w53EgzXhu6TEgsSC4buU4bq64buAxILhu4Dhu6QhWSHhu6Thu4FhxIM14bukLuG7ssSD4buc4bukIeG7hcSDNOG7pOG7geG6r8OdxIPhu6Thu4E1MeG7pOG6veG7h27hu6RqOeG7pCnhu7I24bukLjYx4buH4buk4buBNVjDo+G7pCjhu4vhu6Q14bqpNuG7pOG7gTXhu7Thuq/hu6Lhu6TDuSpt4buk4bqjw53hu6QhY+G7pDXhuqk24bukITXhuq/hu6Thu4FhxIM14buk4buANVjEgzXhu6TDveG6sVjhu6Qh4buFxIM04bukamQ24bukIVkh4bukKTlY4buk4bq7NWljxIM04bukKVjEgzThu6Thurs1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4bukNeG6syHhu6Q14bq1NuG7nOG7pOG7gcOqWOG6r+G7pCnhuqs24buk4bqhNsSDNeG7pMSDNDU2MMOj4bukKTHhu6Qh4bqx4bukKTnEgzXhu6Q1aWTEgzThu5zhu6Q0NuG7tDbhu6Thurs1WeG6u+G7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6Q04bqx4bq74buk4bq7NT/Eg+G7pCFj4bukISbhu4fhu6ThuqPhu7I24bukxIM0w53EgzXhu6TEg+G6pcSDNOG7pMSDNDU2MOG6u+G7pGrDneG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6TEg+G6pcSDNOG7pOG7gTXhuqXEg+G7pMOjZDbhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw7nhuq3EgzThu6QhNTfhu6Qp4bu24buk4bqhNVk24buk4bq94buHWeG7geG7pOG7gTjEgzXhu6Q1OMSDNeG7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4buk4bqhNsSDNeG7pOG7gSLhu6Qt4bukbOG7tuG7pDXhuqk24bukIWjEgzThu6TEgzVp4buk4buBNiDDo+G7pMSD4bu4xIM04buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6QhZ1jhu6Thu4FhxIM14buk4buANVjEgzXhu6TDveG6sVjhu6Lhu6TEgjU6xIPhu6Thu4E1Jm3hu5zhu6Q0Nlnhu6Thu4HDqjnhu6QhZ1jhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6Thurs1ZiHhu6RqZuG7pMSCNcOd4bukw6NZbeG7pOG6v2U24bukKDDhu4Hhu6Thu4/Eg+G7pOG6ujVpZCHhu5zhu6Thu4BhxIM14bukZ23hu5zhu6TDvcO5xILDuuG7nOG7pOG7hnTEgsO64buk4buBYcSDNeG7pCnhu7bhu6Thu4E64bq74buk4buBw6rhu4fEgzThu6QhNWHhu6Qp4buy4bqv4buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6TDo8Op4bukw6rhuqnEgzThu6QoNjDEg+G7pOG7gTchNeG7pOG7gcOq4bqtxIM04bukNFg24bukLiPEgzThu6TEgzXEqcSDNOG7pCE1Z+G7pOG7gcOqaWPEgzThu5zhu6QhNTfEgzXhu6Thur9ZITXhu6QhZuG7pOG7gTUx4buc4bukxIM1acag4buk4bq6NV3hu6Qo4buHbTDhu4Hhu6QpIOG7pFnEg+G7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukauG7hcSDNOG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14buk4buB4buyNuG7pOG6vOG7h20i4buB4bukKTnEgzXhu6TFqOG7qlbhu6ov4bq8w7kt4buGdMSCw7rhu5zhu6TEgzTDnW3hu6TGr+G7qi3hu6otxq/hu6bFqFbhu6RqZDbhu6Thu4HhuqvEgzThu6Thur3hu4dt4bukw6PhuqXhu6Thu6zhu6Lhu6rhu7Dhu67hu6Q1WOG7pOG7geG7sjbhu6TFqFYvxq/hu67hu6Q14buHbTDEg+G7nOG7pOG7gTU54bukbOG7tuG7nOG7pOG7gTXDncSDNeG7pOG6uzXhuqfhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG7gWHEgzXhu5rhu6TDvcO5xILDuuG7pOG7gWHEgzXhu6Qp4bu24bukLljEg+G7pDXDncSDNeG7pMav4bukxII0NTnhu6Thur3hu4dtIuG7geG7pOG7oOG6v+G6p+G7pOG7qFbhu7Avxq/hu6bGr8WoL8SC4bq8LcO9w7nEgsO64bukasOd4buk4bq/4bqn4bukxajFqOG7rC/Gr+G7psavxagvxILhurwtw73DucSCw7pQ4bukaiDhu6QhNTfEgzXhu6Thur9ZITXhu6Q1YuG7pOG7gcOqZeG7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6Lhu6R5P8SD4bukKSpt4bukxIM1JuG7geG7nOG7pMSDNMOdbeG7pOG7rC3hu6otxq/hu6bGr8av4buk4buGdMSCw7rhu6Thu4FhxIM14bukKeG7tuG7pOG7geG6q+G7pCE1w60h4bukw73huqk24bukxIM0NTnhu6Quw53Eg+G7pCFZIeG7pDQ24bu0NuG7pOG6uzVZ4bq74buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pOG7gcOqXcSD4bukKTlY4bukLsOdxIPhu6Thu4FhxIM14buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZNnU8xIPhu4E8w6rDmeG7pOG6v+G7gW3huqM8w5TDmWs2KOG7gTXGoOG7pFbhu6bhu6bhurts4bua4bukNTw2NDXhu4HGoOG7pOG7qlfFqOG6u2zhu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLyEoxIPhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr8avxahWL8Wo4buw4buuKOG7sMWo4bus4bumxq/Gr+G7ruG7geG7ruG7rFfhu67hu6bhuqPhu6bhu6LDoOG6uzThu5bDqsOU4buwV1fDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZ4bq6NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6ThuqPDncOj4bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4bukITUi4bukLjYixIPhu6Thur9lNuG7pOG6uzVmIeG7pGpm4bukxIM0w53EgzXhu6QoMOG7geG7pMOjWG3DmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZVuG7puG7psOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4buqV8Wow5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt1WOG6u+G7gTbhuq/Eg8OZUuG7gOG6r8OdxIPhu6Qh4bu0xIM14bukNeG6qTbhu6Thu4E14bu04bqv4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsO5IsSD4bukxINYbeG7nOG7pOG7gcOqXcSD4bukKTlY4bukLsOdxIPhu6Thu4FhxIM14bukKeG7tuG7pDU4xIM14buk4buBNcOdxIM14bukauG7hcSDNOG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14bukamQ24buk4buB4bqrxIM04bukKDYwxIPhu6Thu4E3ITXhu6Qp4bu24buk4buBw6rhuq3EgzThu6Qp4buy4buB4buk4buu4bum4buo4bukNVjhu5zhu6Qo4buL4buk4bqhNiLEg+G7pOG7gcOs4bukxIPhu7jDo+G7pMav4bumxq/hu6jhu6Thu4HDqsOp4bukKTbhu6Q1w53EgzThu6TEg+G7uMOj4buk4buB4bu4xIM04buk4buBNV3Do+G7pMWo4bui4buw4bum4bum4bukNVjhu5zhu6QpIsSD4bukxIPhu7jDo+G7pMav4bumxq/hu7Dhu6Qp4buy4buB4buk4bqhNeG6r+G7tMSDNOG7pOG7rOG7ouG7sOG7puG7puG7pDVY4buc4bukKeG7tMOj4bukLuG7tOG6r+G7pMSDNOG7h+G6rcSD4bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4buk4bq7NWYh4bukambhu6TEgjXDneG7pMOjWW3hu6QoMOG7geG7pOG6v2U24buk4buPxIPhu6Thuro1aWQh4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUko2MCHhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pDXhuqk24buk4buBNeG7tOG6r+G7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukauG7hcSDNOG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14buk4bqjw53hu6QhY+G7pDXhuqk24bukKTHhu6Thu4FhxIM14buk4buANVjEgzXhu6TDveG6sVjhu6QpaWUh4bukITU2WOG7pOG6v33hu5zhu6Q14bqzIeG7pDXhurU24buk4bqhNsSDNeG7pMSDNDU2MMOj4buc4buk4bqhNiLEg+G7pOG7gTXDrSHhu6ThuqE14bqvWOG7pDXhurMh4bukLeG7pOG6oeG7jeG7pOG7gTXhu4c64buB4buc4buk4bq7NWljxIM04buk4bq7NVnhurvhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu5rhu6Q0NuG7g+G6u+G7pCE14bqv4bukIVkh4bukIWPhu6Thur3hu4dYxIPhu6Thur3hu4fhu7TEg+G7pOG6o27hu6TEgjXDneG7pMSDaWQh4buc4bukIVkh4bukxIM1w53hu6ThuqE14bqvWOG7pDXhurMh4buc4bukIVkh4bukKOG6r1jEgzXhu6TEgzQ1NjDhurvhu5zhu6TEg+G6pcSDNOG7pCgqxIPhu6Qh4bqx4bukKTnEgzXhu6Q1aWTEgzThu5zhu6Q0NuG7tDbhu6Thurs1WeG6u+G7pDU2MOG7h+G7pOG6veG7h+G7tOG7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4bq94buH4bu0xIPhu6ThuqNu4buc4buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7nOG7pOG6oTbEgzXhu6Qo4bqvWMSDNeG7nOG7pDXhuq/DncSD4buk4buBNcOdxIM14bukw6NmIeG7pOG7gTZd4buH4buk4bqhIuG7pDXhuq/hu7IhNeG7pCkg4bukw6pY4bukKeG6pzbhu6RqZDbhu6Thurs1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pGrhu4XEgzThu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pCFoxIM04bukxIM1aeG7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukxIPhuqXEgzThu6TEgzQ1NjDhurvhu6TEg+G6sTbhu6QhNeG7h8SDNOG7nOG7pMOjWMSDNOG7pOG6o+G7sjbhu6QpxJE24buk4bq/4bqnxIM04buk4buB4bqn4buB4bukNWPEg+G7pCE14bqv4bukxII1KsSD4bukKCrEg+G7nOG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6TEg13Eg+G7pMSD4bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74bukNTYwxIPhu6Qp4buyNuG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu7Dhu6jhu6jhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy8hKMSD4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/Gr8WoVi/FqFfhu64o4buwxajhu6zhu6jhu6bFqOG7quG7geG7rFbFqFbFqOG6o+G7puG7osOg4bq7NOG7lsOqw5Thu6zGr+G7qsOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nhuro1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QhNSLhu6QuNiLEg+G7pOG6v2U24buk4bq7NWYh4bukambhu6TEgzTDncSDNeG7pCgw4buB4bukw6NYbcOZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu7Dhu6jhu6jDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3VY4bq74buBNuG6r8SDw5lSw7nhu7I24bukKDYwxIPhu6R14bqlxIM04buk4buBbeG7pHXhurrhu6TEguG6pcSDNOG7pMSDNDU2MOG6u+G7pOG7j8SD4buk4bq6NWlkIeG7pC3hu6RKNsOqWMOjNjzhu4Hhu6Thu4HDqjjEgzXhu6Quw51t4buk4buBNVjDo+G7pOG6o+G7hzrEg+G7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhu4Dhu7I24bukNeG6qTbhu6Thu4E14bu04bqv4buc4bukKeG7sjbhu6QoNjDEg+G7pHVmIeG7pOG6oDbEgzXhu6Thu4Ei4bukNWXhurvhu6Thu4FZIeG7pGrDneG7pOG6ujVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukxIPhuqXEgzThu6Thu4E14bqlxIPhu6Qp4bu24buk4buBw6o4xIM14bukLsOdbeG7pOG7gTVYw6Phu6ThuqPhu4c6xIPhu6RsKm3hu6Qo4buLxIM04bukITXhu4diNuG7pDQ2WeG7pOG7gcOqOeG7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14buk4bq7NWYh4bukambhu6TEgzTDncSDNeG7pCgw4buB4buk4buBw6rhu4dtIMSD4buk4buBNeG6p8SDNOG7muG7pCnhu7I24bukKDYwxIPhu6QhWSHhu6Thur7DqeG7pMSCxILhu5Thurrhu4DEguG7gOG7pOG7gWHEgzXhu6Thu4A1WMSDNeG7pMO94bqxWOG7nOG7pMSCNDUw4buk4buPxIPhu5zhu6TDveG6t1jhu6R0OMSDNeG7pOG7gcOqOMSDNeG7pC7DnW3hu6QhWSHhu6Thu4E1WMOj4buk4bqj4buHOsSD4buk4buBNeG7iyHhu6Thu4HDquG7ssSDNOG7pGrDneG7pCk5xIM14bukNWlkxIM04buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6Thur9lNuG7pCgw4buB4buk4buB4buyNuG7pCFZIeG7pCk5WOG7pOG6uzVpY8SDNOG7muG7pCnhu7I24bukKDYwxIPhu6R14bqlxIM04buk4buBbeG7pHXhurrhu6TEguG6pcSDNOG7pMSDNDU2MOG6u+G7pOG7j8SD4buk4bq6NWlkIeG7pC3hu6RKNsOqWMOjNjzhu4Hhu6TDqjjEgzXhu6Quw51t4buk4buBNVjDo+G7pOG6o+G7hzrEg+G7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukauG7hcSDNOG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14buk4bq7NWYh4bukambhu6TEgzTDncSDNeG7pCHhuqXEgzThu6TEgzQ1NjDhurvhu6QoNjDhu4Hhu6TDo1ht4bukasOd4bukIWPhu6Q14bqpNuG7pCE14bqv4bukxIM0acSRNuG7pMSD4bqlxIM04bukKCrEg+G7muG7pCnhuq3EgzThu6Thu4E1xJE24bukNDZkNuG7pOG7gTU2MOG7h+G7pDQ24bqnxIM04buc4buk4bqh4buN4buk4buBNeG7hzrhu4Hhu6Thu4HDquG6rcSDNOG7nOG7pCE14bu4w6Phu6Thur/hurEh4buc4buk4buBNeG7h+G7pDXhuq/hu7IhNeG7pGrDneG7pCE1IuG7pC42IsSD4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu5rhu6Thu4E14bqlxIM04buk4buBNsSD4bukw6Phuqnhu4Hhu6Thur/huqfhu6Q0NuG6p8SDNOG7pDRYNuG7pOG6uzXhuqvhu6QuNiLEg+G7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geKAplEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhuro1WeG7geG7pC42MeG7h+G7pOG6oSLhu4Hhu6ThuqPhu4c6xIPhu6Q14bqpNuG7pOG7gTXhu7Thuq/hu5zhu6Qp4bqtxIM04bukITU34buk4buAw6o/xIPhu6Thu4A1WMSDNeG7pMSCWMOj4buc4buk4buANcOt4buk4buBw6ppw6nEgzThu6R04bqp4bukxILEguG7lOG6uuG7gMSC4buA4buk4bqhNSTEgzThu6QpOcSDNeG7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14buk4bqjw53hu6QhKm3hu6Thu4HDquG6rcSDNOG7pMOjZDbhu6Qh4bqx4bukNTYw4buH4buk4bq94buH4bu04buk4bqhNsSDNeG7pOG7gSLhu6Lhu6TDueG6rcSDNOG7pOG7gTXEkTbhu5zhu6Thu4E2IuG6u+G7pOG7gTXhu4fhu6QhWSHhu6Ru4buk4bqhNiLEg+G7pOG7gTVYw6Phu6ThuqPhu4c6xIPhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pDXhuqk24buk4buBNeG7tOG6r+G7pCkx4bukdOG6qeG7pMSCxILhu5Thurrhu4DEguG7gOG7pCHhurHhu6QpOcSDNeG7pDVpZMSDNOG7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukauG7hcSDNOG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pMOp4bukIVkh4bukKTlY4buk4bq7NWljxIM04buk4buBw6rhuq/EgzThu6Thu4E1xJE24bukNDZYxIPhu6Thu4FkNuG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLDueG6rcSDNOG7pCE1N+G7pCnhu7bhu6Q0Nljhuq/hu6QhWSHhu6QpY8SD4bukajnhu6QhNeG7h21dxIPhu6TDo+G6pcSD4bukIWdY4bukdOG6qeG7pMSCxILhu5Thurrhu4DEguG7gOG7pOG6uzXhuqc24bukNWXhurvhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pDXhuqk24buk4buBNeG7tOG6r+G7pOG6veG7h23hu6TDo+G6peG7pOG6o2TEg+G7pCkx4buk4bqhNSTEgzThu6QpOcSDNeG7pOG7gTVdw6Phu6RqIOG7pMOjPeG7geG7pOG6oeG7jeG7pOG7gTXhu4c64buB4buc4bukNDbhuqfEgzThu5zhu6Thur3hu4dt4buk4buBw6o4xIM14bukIVjEgzXhu6Thu4FZIeG7nOG7pDU2MOG7h+G7pOG6veG7h+G7tOG7pOG6oTbEgzXhu6Thu4Ei4buc4bukKTHhu6Thu4Hhu7Lhuq/hu6TEgzYgw6Phu6Thu4E2xIPhu6QhNeG6r+G7pMSCNSrEg+G7pCgqxIPhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG6veG7h1nhu6Thu4HDqjjEgzXhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gMOq4buHxIM04buk4buBKsOj4buk4bqgNeG7h20ixIPhu6TEg+G6pcSDNOG7pOG6veG7h+G6pyHhu6Q0Nljhu6Thurs14bqnNuG7pDVl4bq74bukamQ24bukxII1w53hu6TDo1lt4buk4bq/ZTbhu6QoMOG7geG7pOG7j8SD4buk4bq6NWlkIeG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6QpIOG7pFnEg+G7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QpMeG7pDVi4buk4buBw6pl4bukITXhuq/hu6QhWSHhu6Thu4FhxIM14buk4bq94buHbeG7pDXhuq/hu7IhNeG7pGrhu4XEgzThu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QhZ1jhu6TEgzXDneG7pMOjWW3hu6Lhu6TDueG6rcSDNOG7pOG7gTXEkTbhu5zhu6Thurs14bqnNuG7pDVl4bq74bukamQ24buk4buBYcSDNeG7pOG7gDVYxIM14bukw73hurFY4bukbCpt4bukKOG7i8SDNOG7pOG7gTU34bukKTYxw6Phu6TDo+G6peG7pDU4xIM14bukw73hu4BM4bukKDkhNeG7pGpm4bukasOd4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6RZ4bq74bukKOG7i8SDNOG7pCFj4bukNDZkNuG7pDXhurFY4bukKeG6rcSDNOG7pC7huqnhu6Thu4E1POG6r+G7pDVpZMSDNOG7pOG6o8Odw6Phu6QoOSE14bukambhu6Lhu6TEgjQ1Nl3Eg+G7pCHDreG7h+G7pGpkNuG7pCFZIeG7pCk5WOG7pOG6uzVpY8SDNOG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6QhWSHhu6Thur/hu7TEg+G7pOG6uzU7w6Phu6Thuq514bqu4bq64buk4bqjw53Do+G7pOG7gcOs4bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6Lhu6Lhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5k2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukVuG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4buw4buo4buo4bq7bOG7msOZ4buk4bq/w6ohw5TDmS8vISjEg+G7oi5Y4bqv4buBNVjEgzU14bqvWOG7omrEgy8oPOG6v+G6oeG7geG6r+G6uy/Egzxr4bq/L8avxq/FqFYvxajhu7Dhu64o4buwxajhu6zhu6bFqOG7puG7quG7geG7qsav4bumxahW4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7quG7ruG7sMOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nhuro1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QhNSLhu6QuNiLEg+G7pOG6v2U24buk4bq7NWYh4bukambhu6TEgzTDncSDNeG7pCgw4buB4bukw6NYbcOZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu7Dhu6jhu6jDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3VY4bq74buBNuG6r8SDw5lSw7nhuq3EgzThu6QhNTfhu6Thu4DDqj/Eg+G7pOG7gDVYxIM14bukxIJYw6Phu5zhu6Thu4A1w63hu6Thu4HDqmnDqcSDNOG7pHThuqnhu6TEgsSC4buU4bq64buAxILhu4Dhu6Qh4buFxIM04bukIVkh4bukKeG7sjbhu6QuNjHhu4fhu6Thu4E14bu4w6Phu6Rq4buFxIM04buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4buk4buB4buyNuG7pGzhu7bhu6R1O8Oj4buk4buA4buD4buk4bugdTvDo+G7pOG7gDVnbVDhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5k2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukVuG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4buwVuG7ruG6u2zhu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLyEoxIPhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr8avxahWL8Wo4buw4buuKOG7sMWo4bus4bumxajGr+G7rOG7gVZX4buu4bus4buu4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7sOG7rFbDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZ4bq6NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukISpt4bukNFg24bukbFjEgzXhu6ThuqPDncOj4bukxIM04buHbV3Eg+G7pOG6ozYw4buH4bukITUi4bukLjYixIPhu6Thur9lNuG7pOG6uzVmIeG7pGpm4bukxIM0w53EgzXhu6QoMOG7geG7pMOjWG3DmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZVuG7puG7psOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4buwVuG7rsOZ4bukL1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dVjhurvhu4E24bqvxIPDmVLDueG6rcSDNOG7pCE1N+G7pOG7gMOqP8SD4buk4buANVjEgzXhu6TEgljDo+G7nOG7pOG7gDXDreG7pOG7gcOqacOpxIM04bukdOG6qeG7pMSCxILhu5Thurrhu4DEguG7gOG7pCHhu4XEgzThu6Qp4bqvw53Eg+G7pCHhuqXEgzThu6Thu4FZIeG7pOG7gTXhu7jDo+G7pOG6oTXhu4fhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukNDbhuqfEgzThu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pCFnWOG7pHXhuqXEgzThu6Thu4Ft4bukdeG6uuG7pMSC4bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74buk4buPxIPhu6Thuro1aWQh4bukLeG7pEo2w6pYw6M2POG7geG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu7Dhu6jhu6jhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy8hKMSD4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/Gr8WoVi/FqOG7sOG7rijhu7DFqOG7rOG7psWo4buqVuG7gVbFqFfhu7Dhu6rhuqPhu6bhu6LDoOG6uzThu5bDqsOU4buu4busw5nhu6RY4bqj4buBw5TDmeG6ujVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7pCEqbeG7pDRYNuG7pGxYxIM14buk4bqjw53Do+G7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pCE1IuG7pC42IsSD4buk4bq/ZTbhu6Thurs1ZiHhu6RqZuG7pMSDNMOdxIM14bukKDDhu4Hhu6TDo1htw5nhu6RrNijhu4E1w5TDmVbhu6bhu6bDmeG7pDU8NjQ14buBw5TDmeG7sOG7qOG7qMOZ4bukL1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dVjhurvhu4E24bqvxIPDmVLDueG6rcSDNOG7pCE1N+G7pOG7gMOqP8SD4buk4buANVjEgzXhu6TEgljDo+G7nOG7pOG7gDXDreG7pOG7gcOqacOpxIM04bukdOG6qeG7pMSCxILhu5Thurrhu4DEguG7gOG7pCHhu4XEgzThu6Qp4bqvw53Eg+G7pCHhuqXEgzThu6Thu4FZIeG7pOG7gTXhu7jDo+G7pMSCNcOd4bukw6NZbeG7pOG6v2U24bukNFg24buk4buPxIPhu6Thuro1aWQh4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gMOqaWQh4buk4bqhNTbhu6Thu4E1WMOj4bukKOG7i+G7pDXhuqk24buk4buBNeG7tOG6r+G7nOG7pCnhuq3EgzThu6QhNTfhu6Thu4DDqj/Eg+G7pOG7gDVYxIM14bukxIJYw6Phu5zhu6Thu4A1w63hu6Thu4HDqmnDqcSDNOG7pHThuqnhu6TEgsSC4buU4bq64buAxILhu4Dhu6Qh4buFxIM04bukIVkh4bukKeG7sjbhu6QuNjHhu4fhu6Qp4bu24bukKTbhu6Thu4E14bu4w6Phu6Rq4buFxIM04buk4buBw6rhuq3EgzThu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pOG7geG7sjbhu6Rs4bu24bukdTvDo+G7pOG7gOG7g+G7pGrDneG7pOG6oTXhu4fhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukNDbhuqfEgzThu5zhu6TEgjXDneG7pMOjWW3hu6Thur9lNuG7pCgw4buB4buk4buPxIPhu6Thuro1aWQh4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7j+G7h+G7gTXhuq/DqsOZUuG6ol3hu6TDvWU2US/hurtS

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]