(Baothanhhoa.vn) - Cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai từ ngày 11-3 đến 14-12-2022, tập trung tuyên truyền nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nhất là quản lý phương tiện xe quá tải trọng.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq8i4buoSMOjJuG7i1fhuqN74bqpV8OdWFhX4buLw63Eg2Hhu4lXMeG6u+G6qeG6o1fDrCThu4lX4bqp4bqjKuG7k1cxe+G7iVfDrSRXaeG7iTzhuqlX4buR4buNV+G6p+G7mVfDtcSDV2jDoybhuq1Xw7U5V+G7iz/Eg1fhu4vDrWThuqnhuqPDmlfhuqXhuq8gw6NX4buLw6Nu4buHIFfhu4vDo2rhuqnhuqNXw6Mq4bqp4bqjxq8vIuG7qMavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7rSThuqtXMcSDw6Hhuq1X4buR4buNV+G6p+G7mVfDtcSDV2jDoybhuq1Xw7U5V+G7iz/Eg1fhu4vDrWThuqnhuqPDmlfhuqXhuq8gw6NX4buLw6Nu4buHIFfhu4vDo2rhuqnhuqNXw6Mq4bqp4bqjV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVfhu4vhurPhuqnDo1fhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhu4vDs1fhuqnhuqMq4buTV1lZLeG7slcxOOG6qVdZ4bu0LVnDnS3DnVjDncOdw5pX4buLfWhX4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buL4buJ4buTN+G6qVfhu4vDreG7ieG7kznhuqlX4bqpPOG6qeG6o1cgJOG6q1fDo8SDYeG7iVdp4buJP1fhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qVdow6MlaFfhuqfhu4l94buLV8O1OVck4bqpV+G7i+G6qyrhuqlX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNVV+G6pcSDOeG6rVcgw6M4V8O1Klfhuqcq4bqtV+G6o8SDP+G6rVfhu4skxINX4bqpJuG6qVfhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o8OaVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1fhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrV8OjxINh4buJV+G6p8OyIFdp4buJP+G6qVfhuqfhu5lX4bqpw6MqV+G6qW7hu4cgV+G7i8OtN+G6qVfhuqfhurXhuqnDo1fDtcOyIFfhu4vDrX3hu4tX4buLw7JXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjw5pX4bqpw6M+4buLV+G6pypXaeG7iT/huqlX4bqn4buZV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4buLxINh4bqpV+G7kTJXaeG7iSVX4buLP8SDV+G7i8OtZOG6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXPVhYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu2PT1o4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVlZL1k9QDDhu7JYPcOdQFhA4buLI0DDneG7tCPhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7hYPVZXJOG6p+G7i+G7nlZIw6Mm4buLV+G6o3vhuqlXw51YWFfhu4vDrcSDYeG7iVcx4bq74bqp4bqjV8OsJOG7iVfhuqnhuqMq4buTVzF74buJV8OtJFdp4buJPOG6qVfhu5Hhu41X4bqn4buZV8O1xINXaMOjJuG6rVfDtTlX4buLP8SDV+G7i8OtZOG6qeG6o8OaV+G6peG6ryDDo1fhu4vDo27hu4cgV+G7i8OjauG6qeG6o1fDoyrhuqnhuqNWV8O0xIMw4buLw6Phu55WPVhYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tj09Vlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqmw7IgV+G6p27hu4XhuqnhuqNXIMOjbyBX4bqpO+G6qeG6o1dIw6Nj4bqp4bqjV+G7rT/huqnDo1fDrCXhu4tX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNX4bqnfWhXIsSDN+G6qVciP+G6qVfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXw6Phu4VoV8O1xINXaMOjJuG6rVfhu4vDrX3hu4tX4buLw7JXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjw5lXcOG6qcOjVFfhuqY3V0jDo27hu4XhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEjDo2PhuqnhuqNX4butP+G6qcOjV8OsJeG7i1fhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1cxOlfhu4vDoyrhuqnDo1fhuqd9aFcgJSBX4buLw6pXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgVzEhIFcixINh4buLV8O14buHxINX4bqpw6PEg2Hhuq1Xw7VrV8O1w7MkV+G7i+G7iXvhuqlX4buLw60kw5pX4bqlxIPDoeG6rVfDrOG6qyXhu4tX4bqnbuG7iVcx4bq94bqp4bqjw5pXw7XDsyRXICzhuq1XIMOj4bq54buLV+G7i8OtN+G6qVcgJSBX4buL4buJ4buTOOG6qVfhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1fhu4vDrWThuqnhuqNXMcSDw6Hhuq1X4bqpw6NuV2nhu4nhurkgV+G6p+G6vVRXWeG7ncOaV+G7tOG7tsOaV+G7tEDDmlfhu7RA4butw5pXMW7hu4PhuqnhuqNXw4PhurtX4butw6Phuq9X4bqsxIPhuqnDo8OaV+G7i+G7ieG7kzjhuqlX4bqo4bqjw6PEg1fDjOG7geG6qVctV+G7sTrEg1fhu4rDrSrhuqnDo8OaV0nhuqZZWMOaV1nhu7bhu53DmldZ4bu24butw5pXw51ZQFVXICUgV+G7i+G7ieG7kzjhuqlX4buL4bqz4bqpw6NX4bqn4bq9V8O1KlfhuqXDo+G7iVfDtcOyIFcgYlfhuqnDo8SDOeG7iVcxxIPDoeG6rVfhuq3EkVfhuqXDoyTEg1fhu4vDoyUgV+G6pcOj4bqrJeG6qeG6o1fDrD/huqnDmlfDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1fDtX3hu4tX4bqnxINh4buJV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjVzHDoVfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G7keG7jVfhuqfhu5lX4bqp4bqjw6PEgzfhuq1XICUgV+G7kTJXIMOjZlfDoyrhuqnhuqNXw6NiJFfDtW7hu4Xhu4tXaeG7iSVXIMOjxIM54buJVyAk4bqrw5pXID/Eg1fhu4sm4bqrw5pXIOG7gcSDV+G6qeG7h8SDV+G7i8OjKuG6qcOjV+G7i8OjauG6qeG6o1fhu5Eyw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlYw4buLw6Phu4nhuq0iV8SD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVz1YWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tj09aOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51ZWS9ZPUAw4buyWD3DnT3hu7Lhu7bhu4vhu7bhu7Thu7LDnUDhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7bhu7LDnVZXJOG6p+G7i+G7nlZIw6Mm4buLV+G6o3vhuqlXw51YWFfhu4vDrcSDYeG7iVcx4bq74bqp4bqjV8OsJOG7iVfhuqnhuqMq4buTVzF74buJV8OtJFdp4buJPOG6qVfhu5Hhu41X4bqn4buZV8O1xINXaMOjJuG6rVfDtTlX4buLP8SDV+G7i8OtZOG6qeG6o8OaV+G6peG6ryDDo1fhu4vDo27hu4cgV+G7i8OjauG6qeG6o1fDoyrhuqnhuqNWV8O0xIMw4buLw6Phu55WPVhYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tj09Vlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqmw7IgV+G6p27hu4XhuqnhuqNXIMOjbyBX4bqpO+G6qeG6o1fhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJCTDmlfhu5Hhu41X4bqn4buZV8O1xINXaMOjJuG6rVfhu4vDrTfhuqlX4buL4buJ4buTOOG6qVdp4buJ4bq5IFfhuqfhur1X4bu0QFcx4bqrJuG6qVdp4buJJFfDo+G7ieG7k2HhuqlX4buKw63Eg2Hhu4lXw4zhu4HhuqnDmVdw4bqpw6NUV+G6pjdXSMOjbuG7heG6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4wk4buJV+G6qeG6oyrhu5NXMXvhu4lXw60kV2nhu4k84bqpw5pX4bqnw7IgV+G6p27hu4XhuqnhuqNXIMOjbyBX4bqpO+G6qeG6o1dIw6Nj4bqp4bqjV+G7rT/huqnDo1fDrCXhu4tX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqPDmlfhu63DqeG6qeG6o1ck4bqpV+G7i+G6s+G6qcOjVzE6V+G7keG7jVfhuqfhu5lX4bqje+G6qVfhu7ZYV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDo+G7hWhXw7XEg1dow6Mm4bqtV8O1OVfhu4s/xINX4buLw61k4bqp4bqjw5pX4bql4bqvIMOjV+G7i8OjbuG7hyBX4buLw6Nq4bqp4bqjV8OjKuG6qeG6o8OaV2jDoybhu4tX4buLxIM54bqpV+G6o3vhuqlXw51YWFfhu4vDrcSDYeG7iVcx4bq74bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jhuqY3V0jDo27hu4XhuqnhuqPGry9o4buo

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]