(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có gần 300 phương tiện xe ô tô khách loại từ 29 chỗ đến 45 chỗ tham gia hoạt động vận tải khách chuyên đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp, học sinh và chở du khách tham quan tại các khu du lịch. Các phương tiện này tham gia vận chuyển khách dưới hình thức xe hợp đồng.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4buZWXnDkkB54bumw5nhu4Thu4554bu1w715VeG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu6bEqEjhu4554bu2w4p5w5Phu4jEguG6uOG7iHnhurzhu67Dg3nhurzDlOG7jnnhurjhu5bhu47hu4p54buO4buI4bqq4buO4burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6sv4buI4buz4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhV4bqvw4rDg+G6unjhu7Hhuq/EqEjhu4554buOw4Phu7jhu6V54bumw5nhu4Thu4554bq8TMODecOJ4bqu4buOeeG7pk3hu47hu4h5xKnhu4jDg+G7juG7iHnhuq/DlMODeeG6vMOD4buO4buKeeG6uMOUeeG7ikPhu4554bu3w73DvXlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7jnnhu7bDinnhu5Z54bum4buWecOT4buIxILhurjhu4h5w5LDleG6sMSoeeG7pld54bu14bqieeG6uOG7iOG7nnnhurxG4buOeeG7uUF54bq44buI4bueeeG7puG7iMOD4buMeeG7isSow4N54buIw5XhurDhu6Z54bq84buc4buO4buKeeG7skThu4554bum4bq2xKh5w5Phu4jEguG6uOG7iHnhurjhu4jFqOG7uOG7hOG7jnnhurzhu67Dg3nhurzDlOG7jnnhurjhu5bhu47hu4p54buO4buI4bqq4buOeeG7puG6sMSoeeG6uMSC4bq4ecOT4buIxah54bq44buW4buO4buKeeG7juG7iuG7iMSoSFXhu6V54buI4buS4bq4eeG7pMSo4buO4buIeeG7suG6rnnhurjhu4hTeeG6usWoecOT4buIxILhurjhu4h54bum4buIw4Phu4x5w5rFqMOD4buOeeG7puG6sMSoeeG6uMSC4bq4ecOT4buIxah54bq6xah5w5JM4bq44buI4buneTHEguG6uHlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7jnnhu47huq7hu7h54bum4buIw4Phu4x54buKxKjDg3nhu7JE4buOeeG6uOG7iMWo4bu4SeG7jnnDk+G7iMSC4bq44buIeeG6uuG7rlDEqHnhu4hL4buO4buIeeG7puG7iFbhurh54bu2w4p54buIUlV54bq84bua4buO4buK4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eUHDveG6olXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14bu14buz4buzL+G7s0HDveG6uuG7s+G7s0FB4bqi4buzw4Hhu6bhu7fhuqDDveG7t+G6oMOSw73hu6dPVeG7inXDmXDhu7PDveG6onh5w4PDkuG7pnB44buZWXnDkkB54bumw5nhu4Thu4554bu1w715VeG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu6bEqEjhu4554bu2w4p5w5Phu4jEguG6uOG7iHnhurzhu67Dg3nhurzDlOG7jnnhurjhu5bhu47hu4p54buO4buI4bqq4buOeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB4QcO94bqieHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnFqOG7uHnhu47hu4jEqOG7hOG7juG7pXnhu4pD4buOeeG6vOG6quG7uHnhu7bDinnhu5Z54bum4buWecOT4buIxILhurjhu4h54bq84buuw4N54bq8w5Thu4554bq44buW4buO4buKeeG7juG7iOG6quG7jnnhu7LEqHlV4buI4bqw4buMeeG6qcWoROG7pnnEg8Sow4PDlXnhu6bhu4jhu5bhu47hu4p54bq84buuUeG7juG7innDieG7nHnhurjDlHnhurpCxah54buIxKhIxah54buKxKjDg3nhu6bhurThu47hu4rhu6d5xKnDmeG7rlDhurh54bum4buIWOG6uHnhu6bDmeG6sOG7juG7innhu47huq7hu7jhu6V5w5JY4bq4ecOS4buuUuG7juG7innEqeG7iMOD4buO4buIeeG7psOZw4N54buKxKjDg8OVeeG7puG7iOG7luG7juG7innhu6bDmcOV4buO4buKeeG7pk3hu47hu4h54bq84bqyeeG6vMSQ4bu4eeG7jOG6sOG7juG7iHnhu6bFqEPhu4554bumw5nDg3nhu47hu4jhuqThu4x5VeG7iMSC4bumeeG7iMSoSOG7juG7pXnhu7ZZecOSQHnDk0xVeeG7puG7iFHEqHnhurjEguG6uHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54buIUlV54buyxKh5VeG7iOG6sOG7jMO5eeG6vOG7muG7juG7innhu6bhu4hRxKh54bumxajhu7jhu4Thu4554bumw5nFqOG7uEfhu47hu6V54buO4buIw4Lhurh54buO4buIU3nhurjEguG6uHnhu6bhuq7EqHnhu7ZGeVXhu4jhurbEqHnhurjhu4hCVXnhu4jhuq7hu47hu4h54buO4buK4buIxKjhu4Thu4x54bq4xILhurh5w5rFqOG7uHnhurxM4buO4buIeeG7skd54bq84bq24buMecOJ4bq2w5V54bumw5lE4bumeeG7plh5w4Phu4554bumw5Xhuq7hu4554buKxKjDg8OVeeG7puG7iOG7luG7juG7iuG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7scSpw5nDleG7juG7innhu47hurThu4x54bu1w73hu7Xhu7N54buy4bqueeG7iOG7oOG7jnnhu7V54bum4buIxILhu47hu4p54bq8Q8WoeeG7juG6tOG7jHnhu7XDveG7teG7teG7pXnDkljhurh5w5Lhu65S4buO4buKecSp4buIw4Phu47hu4h54bumw5nDg3nhu4rEqMODw5V54bum4buI4buW4buO4buKeeG6vOG6snnhu7ZZecOSQHnhu6bDmeG7hOG7jnnhu7XDvXlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7jnnhu7bDinnhu5Z54bum4buWecOT4buIxILhurjhu4h54bumw5lTeeG6uOG7luG7juG7innhu47hu4jhuqrhu4554bq8xKh5w5Lhuq7hu4zhu6V54bq44buI4buweeG7uEbFqHnhurjEguG6uHnDkuG7nsSoeeG6uOG7iFN5w5rFqMSCeeG7pMageeG7juG7iuG7rlHEqHnDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4jhu6V54bq8RMWoeeG6vOG7nnnDk+G7iOG7luG7juG7innhurzGr+G7juG7innDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4jDuXnhurjhu4jhu67Dg3nhu6bDmcOD4buO4buKecOJTHnhu4hIeeG7puG7iMag4buO4buKeVXhu4jhu5Dhu47hu4p54bq44buIxILhu7jhu6V54bq44buIw53Dg3nhurjhu4jEguG7uOG7p+G7p+G7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVKsWo4bum4buIw5XDmXjhu7HDrMWoxqDhurh54bqv4buu4bug4buO4buK4burL1Xhu7E=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]