(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng trên địa bàn.
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4jhu4rFqOG7iEHhu5ROOeG6oVQhTsOgI8Oixq9OIz3hu7IhTsav4buUKE7hu6o94bu0Lk7huqvhuqVOLGNO4bqtPU44I+G7mi5O4bqtw51Ow6Dhu5w9TsOgYT4hQEdOOyTGryNOw6Aj4bq3M8avTsOgI8OjIUBOI8agIUDhu4ovxajhu4jhu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4jDgeG7liFATsOTw5Ut4buMR07hu7cjPCFATmvhu5whI07DoeG7lsOgTkA94buUKE7DoCNbIUBHTmtbIUBO4buUIU7DoCYhI07DgCPhu5QhI07GoSjhu5ZOw6AwTsavI+G6s8avTizhu7ZOYeG7lE454bqhVCFOw6Ajw6LGr04jPeG7siFOxq/hu5QoTuG7qj3hu7QuTuG6q+G6pU4sY07huq09Tjgj4buaLk7huq3DnU7DoOG7nD1Ow6BhPiFAR047JMavI07DoCPhurczxq9Ow6Ajw6MhQE4jxqAhQE7DoGFYIU7hu6oq4buUTsWoxqAhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxN4buow6Aj4bqhLsWoTj1r4buwIcOg4buwYU1Ow6HDoGIs4buw4bq8TeG6qT3hu6jDoCPhu4RO4buST0844bqrRk4j4buwPUAjw6Dhu4ROw5XDkuG7jjjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDksOTw5Mvw5PDlcOT4buow5LDk8OTw5LDk09Pw6Dhu4zDlOG7kk/DlSxPSDo4QOG7gmHhurzhu5Dhu5jhu5BNTuG7lCzDoOG6vE1B4buUTjnhuqFUIU7DoCPDosavTiM94buyIU7Gr+G7lChO4buqPeG7tC5O4bqr4bqlTixjTuG6rT1OOCPhu5ouTuG6rcOdTsOg4bucPU7DoGE+IUBHTjskxq8jTsOgI+G6tzPGr07DoCPDoyFATiPGoCFATU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kk9PTU4j4buwPUAjw6DhurxNw5XDkuG7jk1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4Aj4buwKE47WU4jKOG7msavI07Gr+G6r+G7lE7hu7cjPCFATmvhu5whI07DoeG7lsOgTkA94buUKE7DoCNbIUBHTsav4buUKE7hu6o94bu0Lk7huqvhuqVOLGNO4bqtPU44I+G7mi5O4bqtw51Ow6Dhu5w9TsOgYT4hQEdOOyTGryNOw6Aj4bq3M8avTsOgI8OjIUBOI8agIUBOw6BhWCFO4buqKuG7lE7FqMagIU7DoCYhI07hu6rhurc1xq9Ow6BhPeG7tCFOOyPhu5Q9TsOg4bq1TiFAxqBiTsOTw5Mt4buMTuG7qlkhTsOT4buOLcOTw5Itw5JPw5LDkkhOw4Aj4buwKE7hu6opR07DoVdOw6DDmThOw6Bh4bqhIUBO4buq4bukYk4u4buaISNOxq9bIUBOw6Dhu5bGr07DoOG6oWJYIU7DoGHhuqFiw50hTsOgYVghTsav4buWxq9OOCPhurcyIUBOw6A94buyIU7DoGHhuqFiw50hTsOgI1shQE7hu6rhu5o9TsavI+G6oyFAR04hI1XDoE4sxqBOw6AwTsavI+G6s8avTuG7ql09TsOgIyjhu5o9TuG6rTM9Tsav4buWxq9Oxq8j4bqvTuG7qCjhu5QhI04hQCM94buyOE7huq3DmSFOw6Dhu5w9R07hu6go4buUISNOIUAjPeG7sjhOxq/huqEhQE7hurMhQE7huq3DmcOgTiw94buy4bqhTuG6q1RiTuG7qMOiIUBHTsavI+G6r04ue07hu6rhu7ROIVQhQE7Gr+G7lChOIz3hu7LhuqFOOeG6oeG7nE7DoOG6oWJYIU7DoGHhuqFiw50hTjgj4buWOE4s4bqhw5nDoE7huq3DnU7hu5QhTsOgKMagIU5APeG7lChOw6AjWyFASOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5JPTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7DlcOS4buMOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOSw5PDky/Dk+G7mOG7kOG7qMOSw5PDkuG7jsOU4buMw5LDoMOU4buOw5JPTyxPSDo4QOG7gmHhurzhu4zhu5jhu5hNTuG7lCzDoOG6vE1B4buUTjnhuqFUIU7DoCPDosavTiM94buyIU7Gr+G7lChO4buqPeG7tC5O4bqr4bqlTixjTuG6rT1OOCPhu5ouTuG6rcOdTsOg4bucPU7DoGE+IUBHTjskxq8jTsOgI+G6tzPGr07DoCPDoyFATiPGoCFATU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kk9PTU4j4buwPUAjw6DhurxNw5XDkuG7jE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIbeG7tE47PcOdLk7GryNZTuG6rcagTizGoC5OQD3hu5wuTsOg4buUPU4h4buaIU5APeG7lChOw6AjWyFAR07hu6oiIUBOw6AjND1OIVQhQE7Gr+G7lChOIz3hu7LhuqFOLMOixq9OOeG6oeG7nCFOLGNOISPGoE4h4bq3M8avTsOgYVghTiw/ISNO4bqtw6LGr07DoGHDmcOgTsOgw6JO4buUIU7DoCjGoCFOQD3hu5QoTsOgI1shQEdOISNVw6BOLMagTjnhuqHhu5whTixjTjgj4bq3MiFATsOgPeG7siFO4bqr4buwTjnhuqHhu5ZOw6Dhu5w9TsOgYT4hQEdO4bu3IzwhQE5r4bucISNOw6Hhu5bDoE5APeG7lChOw6AjWyFATuG7quG7ok7DoCPGoCEjTizDmThOxq/hu5bGr07DoDBOxq9bIUBOw6Dhu5bGr07hu6pRxq9Oxag94buyw6BO4bqtMz1OISM94buyLk7huq3Eg07huq3hurXhu5ROw6DhuqHDmiFOw6Bh4buUR047PeG7tC5Ow6Eo4buWw6BOLOG6t+G6oU7hu6ogIUBHTuG6reG6teG7lE7Gr+G7oC5Oxq8jXcOgTsOgYVghTsav4buWxq9Ow6DhuqFiWSFOQD3hu5QoTsOgI1shQE7DoGE+IUBO4buqPeG7tC5OISPhurdOOeG6oV3Gr04sIOG7hE7Dk+G6uUdO4buOw5VHTuG7juG7kEdO4buO4buQa0dO4buq4bq3NCFATsahIk5rIyROdD0hI0dOw6DhuqFiWSFOdUAjPU7DgTIhTi1OauG7oj1Ow4BhxqAhI0dO4bu5c8OTT0dOw5PDleG6uUdOw5PDlWtHTsOSw5Phu5BGTsav4buWxq9Ow6DhuqFiWSFOw6AmISNOLCBO4bqtxqBOxq/hu5bGr047I+G6oU7huq3DosavTsavKU4hIz3DneG6oU7hu6o94bu0Lk4ue047I+G7lD1Ow6Aj4buWxq9OOyMo4buWIUBOw6Hhu5whR07DoeG7nCFO4bqr4bqhVcOgTuG6rcOZw6BOLD3hu7LhuqFO4bqrVGJO4buow6IhQE7hu6rhu7ROOz3hu7QuTsOgYeG7lEdO4bqr4bqlTixjTiFAIz1YLk7Gr+G7lsavTuG6q+G7sE7GryM2TiPGoCFATiMp4buUTuG6reG6tzXDoE454bqh4buWTsavIz3DneG6oU7Gr+G7lChHTsav4bucPU7DoOG7mihHTsavMj1OITM9TsOgI8agISNOw6Ajw6MhQE7huqvhu7BI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7mE9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETuG7kOG7juG7kjjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDksOTw5Mvw5PDlcOT4buow5LDk8OTw5LDksOTw5XDoMOV4buMw5Phu4zhu5IsT0g6OEDhu4Jh4bq8w5LDkuG7mE1O4buULMOg4bq8TUHhu5ROOeG6oVQhTsOgI8Oixq9OIz3hu7IhTsav4buUKE7hu6o94bu0Lk7huqvhuqVOLGNO4bqtPU44I+G7mi5O4bqtw51Ow6Dhu5w9TsOgYT4hQEdOOyTGryNOw6Aj4bq3M8avTsOgI8OjIUBOI8agIUBNTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buYT09NTiPhu7A9QCPDoOG6vE3hu5Dhu47hu5JNTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOA4buaPU4s4bu2TmHhu5ROOeG6oVQhR07huq0zPU7DoD0hI07DoCPDmiFOOeG6oWJZw6BOLD3hu7LDoEdO4buqIiFATsWoIEdO4buq4bucLk7FqOG7nChOOyPhu5bGryNOOeG6oeG7lCFHTi49ISNOxajhu5rGryNHTjsjWyFATsavKU7igJzhuq3DoyFATsavVS7igJ1HTm3hu5o9TsOg4buWTnNYTuG6rOG7niFOayM9WSFHTsOAYeG6tzYhQE44IzwhQE5r4bucISNOw6Hhu5bDoE5APeG7lChOw6AjWyFATmJY4bqhTsavw5rhuqFOLMOixq9OLOG6tzUhQE7Gr+G7nCEjTsOh4buWw6BOQD3hu5QoTsOgI1shQE44I+G7nD1OIVQhQE7Gr+G7lChO4bqt4buUPU7DoGE8R07DoGHhu5bGryNOISM94buyLk7DoGE94bu0IU47I+G7lD1Ow6Ajw6LGr04jPeG7siFOw6Bdw6BOO1lOIyjhu5rGryNITsOAYSghQE454bqh4buWTsOgYSUhI07DoCPDosavTiM94buyIUdOxq/hu5YhTsWoIEdOxq8jPVkhTsOhw6lOOCPhu5w9TsavI1U4TiPGoCEjTiFAIz1YLk454bqhYk7DoGElISNOxq9bIUBOw6Dhu5bGr0ZOOyNbIUBO4buq4bu0TuG6q+G7nGJOYeG7lE7DoeG7lD1OOCPhu5ouR07DoD1Y4bqhTsavw6LGr0ZO4buqIiFATsOgIzQ9TsWo4bucKE7hu6rhu5wuTsav4buWxq9Oxag94buyIU44I+G7ljhOOCM8IUBHTsavI10hQE7hu6gqxq8jTmvDuuG6rOG7m2wtw5Phu5hI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOOG6ueG6ocOgIyhhTeG7iHNYTuG7tyPhurc1IUDhu4ovOOG7iA==

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]