(Baothanhhoa.vn) - Do hoàn lưu của cơn bão số 4 (bão Noru) gây mưa lớn, kết hợp với xả lũ gây ra, từ ngày 28-9 đến ngày 3-10, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nông Cống chịu ảnh hưởng nặng nề. Người dân cũng như các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền huyện Nông Cống đang khẩn trương thực hiện các giải pháp phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bb4buew6FbLcSoWeG7qMWo4buy4bqo4buG4bua4bue4buyW+G7nnvhuqrhu4Dhurjhu5Ek4buyxajhu4bDqiXhu7LFqOG7hlvhu5g84buGW3td4buyxajhu4ZYxq/Dk+G7muG7hjzGrzDhu5rhu4Zbxq/hu6jDmlvhu4bGr0zhu6jhu4bhu5zhu7Thu4bDnTPEqOG7hlky4buGxajDlMOg4buGe8Sow4kvxq/hu4ThurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDxr4buexKjhu5zhu4Dhurjhur/hu7Thu4bGr+G7tEvhu7Lhu4ZZM13hu4bhu5oxxKjhu4bhu5o74buy4buGxqBO4bu04buGfSXhu4ZI4buGxJDGoE7hu7Thu4bhu5Hhu7R7XUXhu4bFqMOUw6Dhu4bDnTPEqOG7hlks4buyQuG7hlhUW+G7hsavITzhu4Y5LOG7qOG7hsOhTeG7hlky4buGxajDlMOg4buGe8SoQuG7hls14buG4buyxahLw6Dhu4ZG4buKLeG7iOG7huG7olThu7Lhu4bhu7LFqEvDoOG7hkct4buE4buCQuG7huG7ssav4buoVV3hu4bhu6Lhu6zEqOG7hjzGrzM74buyxajhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7hsavXcOgw5rhu7Lhu4bhu5Ek4buyxajhu4bDqiXhu7LFqOG7huG7msav4busXeG7hk3hu7LGr+G7hsavMyjhu7LFqOG7huG7suG7jOG7ssWo4buG4buyVUPhu4bhu5HFqDMu4buo4buG4bucw5Thu7Lhu4bhu5oy4buyxajhu4bhu7LGrzPhu4bhu5pK4bua4buG4buaO+G7hj5dxKjhu7JC4buG4buiO+G7suG7hjnhu6zhu4bhu5rGrzThu5rhu4bhu7JP4buyxahC4buG4buaxq/hu6rhu7LGr+G7hj5dw6BV4buy4buGxq9dw6DDmuG7suG7huG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buG4buixKjhu7LFqOG7hljGr+G7lOG7suG7hlt7Mzvhu7LFqOG7hlvGrzbhu5rhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4buaSuG7muG7hsWo4buoTeG7qOG7hjzGr0o84buGPMavMOG7muG7hsav4buYXeG7hj5dTeG7huG7nOG7tOG7hsOdM8So4buGWTLhu4bFqMOUw6Dhu4Z7xKhDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nhu6jDncWo4buG4buaWcSofX3hurLhu4Dhu6jDquG7nuG7slvhu5574buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bh4buo4bucW8av4bqo4buG4buK4buC4buCPMOh4bqq4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6qOG7hkhJ4buCPMOh4bqq4buA4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7muG7nOG7skPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu5zhu559WFvhu7Q8L+G7suG7nmF9L0ZGSOG7gi/hu4RJSeG7nEbhu4RISUhJw4xbw43DjEZJw41Z4buCQ1c8xajhuqx74bqySUhG4buA4buGxKhZW+G6suG7gOG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buGW+G7mDzhu4Zbe13hu7LFqOG7hljGr8OT4bua4buGPMavMOG7muG7hlvGr+G7qMOaW+G7hsavTOG7qOG7huG7nOG7tOG7hsOdM8So4buGWTLhu4bFqMOUw6Dhu4Z7xKjhu4Dhu4Zh4buo4bucW8av4bqy4buA4buK4buC4buC4buA4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6suG7gEhJ4buC4buA4buGL+G6uMOJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzDqsSoPFvhu6jhu7Thu7Lhu4Dhurjhu4/Gr+G7lOG7suG7hlt7Mzvhu7LFqOG7hlvGr13hu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7hlkixKjhu4bFqOG7qCI84buG4bucw5Thu7LDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6nhu6rhu7LGr+G7huG7olThu7Lhu4bhu4RJxq9H4buC4buA4buG4buyxahLw6Dhu4ZILeG7hOG7gkLhu4bGr13DoMOa4buy4buG4buRJOG7ssWo4buGw6ol4buyxajhu4bhu5rhu7bhu4bhu4RIw4zhu4bGrybhu4bhu5zDlOG7suG7hsag4bus4buG4buyxajhu5g8Q+G7huG7qXvhu7Thu7LFqOG7huG7ouG7tkLhu4bDoU7hu4bhu6nDlOG7suG7hjzGryLhu5rhu4bhu4Thu4bGryZC4buGw6FO4buG4bupw5Thu7Lhu4bhu4/Gr8So4buyxajhu4bhu4jhu4bGryZC4buGw6FO4buG4bupe13hu7LFqOG7hsOqxq/hu6rhu7LGr+G7hkjDjeG7hsavJkLhu4bDoU7hu4bhu6l7XeG7ssWo4buG4bupxq9L4buyxq/hu4bhu4Thu4Thu4bGryZC4buGw6FO4buG4bupVOG7huG7kSThu7LFqOG7hsOM4buGxq8mQuG7hsOhTuG7hsO04buo4buyxq/hu4bhu5HFqMavVsSo4buG4buEw43hu4bGryZC4buGw6FO4buG4bu5TOG7suG7huG7qcav4buow5rhu7Lhu4bDjOG7hsavJkLhu4bDoU7hu4bhu6nGr0/hu7LFqOG7huG6veG7sOG7ssav4buGR0nhu4bGryZC4buGw6FO4buG4bupezMu4buyxajhu4bhu6l7XeG7ssWo4buGR+G7hsavJkLhu4bDoU7hu4bhu6l7My7hu7LFqOG7hsawO+G7suG7hkfhu4bGryZC4buGW8av4bus4buGW3vhu5Dhu7Lhu4bhu5Ek4buyxajhu4bDqiXhu7LFqOG7huG7iOG7hsavJkPhu4ZH4buC4buGxq8m4buG4buc4buo4buG4bucLuG7qOG7huG7olThu7Lhu4bhu7I74buo4buGxKjhu7Lhu4Zb4bu0S+G7suG7hsSQ4buE4buE4buGxq8m4buGW8avJOG7suG7hsO1Mzvhu7LFqOG7hsO0JuG7ssWoQuG7hsOhTuG7huG7qXtd4buyxajhu4bhu6nGr0vhu7LGr+G6quG7hsOM4buGxq8m4buGw6FO4buG4bu5TOG7suG7huG7qcav4buow5rhu7Lhuqrhu4bhu4Thu4Lhu4bGrybhu4Zbxq8k4buy4buGayrhu7LFqOG7hsawO+G7skLhu4bDoU7hu4bhu6l7XeG7ssWo4buG4bupxq9L4buyxq/huqrhu4ZG4buGxq8m4buGW8avJOG7suG7hsO04bqv4buGauG7qMSo4buyxahC4buGRuG7hsavJuG7hlvGryThu7Lhu4bhu6XGrzMh4buyxajhu4bhu4Hhu7RL4buoQuG7hsOhTuG7huG7qXszLuG7ssWo4buG4bupe13hu7LFqEXhu4ZDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w7QzxKjhu4ZZMuG7huG7mjLhu7LFqOG7hllLw53hu4bhu7LFqOG7kDzhu4Yi4buyxajhu4bDjeG7hOG7hsavxKjhu4ZZIsSoQuG7huG7hOG7isONQkfDjOG7hsavxKjhu4Z7xKhd4buGw51LXULhu4bhu4RH4buKQuG7isavxKjhu4bEqOG7tOG7huG7sl0k4buo4buGW8avMcOg4buGfU3hu7Lhu4bGoOG7rOG7huG7ssWo4buYPELhu4Zbe0vhu7JD4buGRkjDneG7hlhT4buyxq/hu4bDnTM74buyxajhu4bDoU7hu4bhu6nGr0/hu7LFqOG7huG7qcavQOG7hsag4bus4buGWSLhu7JC4buGxahOw6BC4buG4buiP0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4HDmeG7hljhu6w84buGW8avLuG7qOG7hjThu7LFqOG7hjzGr+G7tuG7hjks4buo4buGw50zxKjhu4ZZLOG7skLhu4ZbNeG7huG7ssWoS8Og4buGRuG7ii3hu4hC4buG4bq9xKjhu7Lhu4bDqsav4buu4buGxq9dw6Dhu4bhu6XGr+G7uOG7ssWo4buG4buaxq8l4buyxajhu4Zbxq/hu6hT4buy4buGW8So4buo4buGOUvhu4bhu6nhu7DDneG7hljhu6hUw53hu4bhu5o0XeG7huG7skzhu7Lhu4bGr13DoMOa4buy4buG4buiTuG7hsavQDzhu4Zbe+G7qMOZ4buy4buGWMavxKjhu6jhu4Y8xq8zO+G7ssWo4buGSuG7suG7hn074buGW0rhu7Lhu4bhu5zDlOG7suG7hjlL4buGWz/hu4bhu5rGrzThu5rhu4bhu5pK4bua4buG4bui4bu0S+G7suG7hsOhXSXhu7LFqOG7huG7mjvhu4Z9KOG7huG7osOZ4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8So4buG4buyw5PDneG7hsagw5Nb4buGW+G7sOG7ssav4buGxq/hu7Dhu7LGr0Lhu4bhu5rGr+G7ruG7huG7okzhu7Thu4bhu5ok4buyxajhu4ZbSuG7muG7hjThu7LFqOG7hjzGr+G7tuG7hjks4buo4buGw50zxKjhu4ZZLOG7skLhu4bDoU3hu4ZZMuG7hsavKuG7hsOAU+G7suG7hsO04bqv4buGOUvhu4bGryrhu4Z9JOG7ssWo4buGw7Q24buaQ+G7huG7gSrhu7LFqOG7hlvGry7hu6jhu4Y8xq/DlOG7suG7huG7miThu7LFqOG7huG7mkrhu5rhu4bhu6Iq4buyxajhu4bhu5rGr+G7quG7hlvGr0vhu7LGr+G7hjnhu6hT4buy4buG4bq9xKjhu7Lhu4bDqsav4buu4buGxq9dw6Dhu4bhu6XGr+G7uOG7ssWo4buG4buaxq8l4buyxajhu4Zbxq/hu6hT4buy4buGW8So4buoQuG7huG7qeG7sMOd4buGWOG7qFTDneG7huG7mjRd4buG4buyTOG7suG7hjlL4buG4bulxq/hu7jhu7LFqOG7hlvGrzHhu4bhu5zDlOG7suG7hn024buGxq9dw6DDmuG7suG7hlt7NuG7muG7hlvhu6hUPOG7hsagSsOd4buGfUpb4buG4buaO+G7hn0o4buG4buaxq/hu67hu4bhu6JM4bu04buG4buaJOG7ssWo4buGW0rhu5rhu4Y04buyxajhu4Y8xq/hu7bhu4Y5LOG7qOG7hsOdM8So4buGWSzhu7JC4buGw6FN4buGWTLhu4bFqMOUw6Dhu4Z7xKjhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7hsavXcOgw5rhu7JD4buGw6rGr+G7ruG7huG7okzhu7Thu4ZbP+G7huG7msavNOG7muG7hlt7NuG7muG7hsagxKjhu7Lhu4ZGSC9GSOG7hsWo4buoLkLhu4Zbxq824bua4buGxq/hu6jDmuG7suG7huG7ssWoxq/hu6hTw53hu4Y54buow5rhu5rhu4ZbXeG7kuG7suG7hlt7xKjhu4bhu5rEqOG7ssav4buGxahK4bua4buG4buiU0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu5HFqMSow6Dhu4ZYxq/hu6jhu4bhu7IzLOG7muG7hnsiW0Lhu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4bGr13DoMOa4buy4buG4buRJOG7ssWo4buGw6ol4buyxajhu4bhu6JO4buG4buaxq/hu67hu4bhu6JM4bu04buGWTbhu5rhu4ZZMyHhu7LFqOG7huG7nMOU4buy4buGPMav4bu44buyxahC4buG4buaSuG7muG7hsavJuG7qOG7huG7ouG7tEvhu7Lhu4Zbxq/DmeG7hlt7NuG7muG7hlvhu6hUPOG7hsOhXSXhu7LFqOG7hls14buyxajhu4bGrybhu4bhu6Im4buyxajhu4Y54buoU+G7suG7hsagS+G7huG7muG7tOG7suG7huG7kcavw5Thu7Lhu4bhu5zDlOG7suG7hn0sw53hu4Y/4buy4buG4bui4bus4buyxq/hu4bhu5pdJuG7muG7hn0l4buyxahD4buG4bulxq8l4buo4buGxq8hPOG7huG7miDhu7LFqOG7hjks4buo4buG4buaSuG7muG7hlvGryThu7JC4buGWUvhu7LFqOG7hjlL4buG4buRxq/DlOG7suG7huG7nMOU4buy4buGW+G7qFThu7Lhu4bGr0vhu7LGr+G7hljGr8OT4bua4buGPMavMOG7muG7hsav4buYXeG7hj5dTUPhu4ZrXcOg4buG4buiJuG7ssWo4buGWTbhu5rhu4ZZMyHhu7LFqOG7hlvGr13hu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7hlkixKjhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7nMOU4buyQuG7huG7nEDhu7Lhu4bhu5xQPOG7hntK4bua4buGW8avTeG7qELhu4Y8xq9KW+G7hj5dxKjhu7LFqOG7huG7mkrhu5rhu4bGoDDhu6jhu4Z74buYw51C4buG4buaxq/hu4xb4buGOUvhu4bhu5xA4buy4buG4buaw5TDoOG7huG7oj9C4buG4buyxahO4bqq4buG4bucQOG7suG7huG7nFA84buGxqAg4buy4buG4bui4buQW+G7hjThu4bhu6JA4buyxajhuqrhu4ZbXeG7hn03xKjhu4ZZTOG7qOG7huG7ssavS+G7huG7mjfEqOG7hsag4bus4buGxq8z4buGxq8j4buyxahD4buG4bup4buoVOG7suG7hsavS+G7ssav4buGW+G7qFNd4buG4buiJuG7muG7hljGrzfhu4ZbeyDhu7LFqOG7huG7ssWoXSrhu7Lhu4bhu7IzLOG7muG7huG7osOZ4buGfeG7qOG7ssav4buGxq/hu7RMW0Phu4bDqiDhu7LFqOG7hjks4buo4buG4bui4bu2QuG7hlvhu6hUPOG7hlsw4bua4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8SoQuG7hlvGryXhu7LFqOG7hlhT4buG4buyxq844buyxajhu4Zbxq/hu6jDmlvhu4bGr0zhu6jhu4Y5VeG7hltL4buo4buGfU3hu7Lhu4bhu5oxxKjhu4bhu5HGr8OU4buy4buG4bucw5Thu7JDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6sV1bxq/hu7R74buA4bq44buPxq9K4buyxq/hu4bhu6XGrzM74buyxajDiS884bq4

Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]