(Baothanhhoa.vn) - Với những lợi thế và truyền thống phát triển, thị xã Bỉm Sơn đã được hoạch định là đô thị hạt nhân của vùng kinh tế động lực Bắc Thanh Hóa. Trên lộ trình này, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp (DN) thị xã được xác định là hết sức quan trọng. Quy tụ trong “mái nhà chung” của Hội DN thị xã Bỉm Sơn, các hội viên đã cùng nhau đoàn kết, hợp tác, sáng tạo để giữ vững và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho người lao động, tích cực trong các hoạt động an sinh. Nhân Đại hội đại biểu Hội DN thị xã Bỉm Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027, phóng viên (PV) Báo Thanh Hóa có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Xuân Lượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DN thị xã Bỉm Sơn.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4buR4bqs4bu0d8OJVsOSw413Rcagw5LDjXfhurjhu5bDksONd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU3ciS8OTd8Os4buiw5J3T+G7nsOSd8OTxILDksOMw7p34bq44buOw5LDjXfDjeG7jlN3ReG6oOG7jHdZw4Phu4x3w5nhurbDksONd8OZVeG7sFHDksONd07hu4rDksOMd8OZ4buCd1nDg3dTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5J34buy4bqwd8OMxqDhu4rGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qcO14bue4buKd8OSw4xYw5LDjXdPUOG7infDmcOM4buCd1nDg3fDmVXhu6Thu7Thu4TDknfDmcOM4buUw5LDjXdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5LDunfDmcOMSnfhu7LhurB3IkvDk3fDrOG7osOSd+G6uOG6sHfhurjhu7BQRXfDjOG7jMSCRcOMd+G6uErDksOMd0/Dg3fhurjhu5h3w5nDjEp3w4zEgsOZd8OSw4zhuqzDkndF4buo4bqgd1nFqMOSw413TuG7isOSw4x3w5nhu4J34bq4xqDDksONd09WRXci4bqyRXfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqDDuXfhu4tV4buGw5J3T8agd8OZVcSow5LDjHfDksOD4bu0w7p3WeG6oOG7infDmVXDlXdF4buo4bqgd0XGoMOSw4134bq44buWw5LDjXfDieG7jOG6oMOSw4x3w5LDjcOM4buKRlN34bunMOG6qcWpd8OZw4xKd+G7suG6sHfhurjhu7BQRXfhu7LhuqJFd+G6uErDksOMd0/Dg3fDjOG7gsOZd8Oa4busRXdU4buk4bqgw5J3w5lVw5TDksONw7l3aeG7pOG7tHfDmcavd8OZVeG7jMOSw4134oCcw5PhuqLhu4p3w5LDjMODd0XDjOG7pMOSw43igJ13ReG7qOG6oHfDo8ag4buKdzDhuql3w5nDjEp34buy4bqwdyJLw5N3w6zhu6LDksO6d0XhuqJFd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd+G6uOG6sHdFxajDksONd8OSw4zhuqDhu6R34bq44buMw4PDkndO4buCw5nDunfDjFBTd8OZ4bqiRcO6d8Oa4bqiw5LDjXfDmcSC4buMd+G6uEd3w43hu4pYd1lYw5LDjXdZw4N3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5nDundO4buKw5LDjHfDieG7jOG6oMOSw4zDunfDmcSC4buMd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3WeG7ikZFd0/Dg8OTd0XDjOG7jHfDksON4buw4bug4buKd0/huqDhu4x34bq4xqDDksONw7p3w5nhu4hFw4x3RVZFd8OZVeG7jMOSw413ReG6okV3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXfhuqDDknfDmuG7isOSw4zDuXfhuqnDjOG6rMOSdzHEguG7infDjMag4buKd+G6uMSC4buKd8SQ4buKR+G7pHfDo8ag4buKdzDhuql3w5nDjEp34buy4bqwdyJLw5N3w6zhu6LDkndOw4zhu47huqB3xIPEg8SDw7p3w5LDjOG7ikbDk3dO4bu4d8O9eMO9w70tw714w71Bw7p3U8OM4buOw5LDjXdZ4buK4buGw5J34bunaMO1xal3IuG6ouG7jHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB3ReG7jndF4bukxqBFd1PDjOG7kMOSw413WeG6qMOSd+G7mMOSw4134buLVUrDksOMd+G7keG7pOG6rMOSd+G6p+G7sFDDksONw7p3aMOM4buOdyDDjOG7qHfDmUpFw4x34buLw4zhu7Dhu6DDksONd8OZVVZFd8OjxqDhu4p3MOG6qXfDmcOMSnfhu7LhurB3IkvDk3fDrOG7osOSw7nGsC9T4bupxrBTd8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOZ4bq64buyw5kt4bqgT+G7isONw5J0d0XhurrDksOZ4bq6VXV24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s+G7tVPhu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvcO94bu1eC/DveG7teG7t8OJw715eOG7t8OB4bu34bu1w5nDgeG7t+G7t8OAw71PeMO5TVPDjXNV4buf4buzw4HDgXZ34bqgT8OZ4bufduG7keG6rOG7tHfDiVbDksONd0XGoMOSw4134bq44buWw5LDjXfDieG7jOG6oMOSw4x3w5LDjcOM4buKRlN3IkvDk3fDrOG7osOSd0/hu57DknfDk8SCw5LDjMO6d+G6uOG7jsOSw413w43hu45Td0XhuqDhu4x3WcOD4buMd8OZ4bq2w5LDjXfDmVXhu7BRw5LDjXdO4buKw5LDjHfDmeG7gndZw4N3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd+G7suG6sHfDjMag4buKdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7V2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qcaw4bq6w5Phu6kg4bqiRXfDjMag4buKd1nhu4rhu4bDksO6d8OjxqDhu4p3MOG6qXfDmcOMSnfhu7LhurB3IkvDk3fDrOG7osOSd8OZ4buIRcOMd0VWRXfhu6jDksONd8OMxqB3U8OMw5XDksONw7p3RcOM4buUw5LDjXfDiUpFw4x3IOG6q8O1xIMwLXnDgMO5d+G6rsOSw4x0d+G6rcO5w6PGsC/hurrDk+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhurrDk+G7qWjDucO1dHfhuqfDg3dZxajDksONd+G6uOG6qMOZd0Xhu5jDksONd8OSw43DjOG7ikZTd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd8OZw4zhu5TDksONw7p34bq44bqwd8OZ4buud0/huqzhu6TDunciS8OTd8Os4buiw5J34bq44buwUEV34buy4bq6w5N3T8ODd3l3w5lV4buMw5LDjXfhu7V3w5lVxq93Rcagw5l3LXfigJzDmeG7rHfDmuG7osOS4oCdd0Xhu6jhuqB3w5lLw5LDjHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqDDundF4bqiRXcw4bqpw7p3w4nhu4zhuqDDksOMd8OSw4zhuqzDkndRdyJLw5N3w6zhu6LDknfhu7LhuqJFd+G6uErDksOMd8OZVcOUw5LDjXfDmVXhuqJFw4x3ReG7qOG6oHfDk8Sow5LDjHdV4bqgd8Oa4bqg4buMw7p3w5nDjOG7sOG6oHfhu5jDksONc8awL+G6usOT4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG6usOT4bupxrDDmsOZVeG7jMOSw43hu6nDqcOSw4134buLVUrDksOMd+G7keG7pOG6rMOSd+G6p+G7sFDDksONdMawL8Oaw5lV4buMw5LDjeG7qcawL+G6usOT4bupMOG6qcO6d8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksOM4bqsw5J3T8ODd09WRXdP4buwUMOSw4134buy4bukw5LDjXdO4buIRcOMd8OZVeG7hsOSd8OTw4LDmXfDmVVCw5J3TuG7isOSw4x3w5nhu4LDuXfhu4vhurbDksONd8OZVeG7sFHDksONd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5l3ReG7qOG6oHfhurhK4bqgd1PDjOG7sOG7osOSw413WcODd0XhuqJFd1nhuqjDknfhurjhu4R34buy4bqwd8OMxqDhu4p3U8OMxq93w5nDjOG7pMagRXdTw4zhuqrDkndP4buew5J3WcOD4buMd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413ReG7qOG6oHdF4bqiRXcw4bqpw7l3MOG7jHfhurjhu47DundFw4zhu6bDksONd8OZ4buY4buKd+G7suG6okV34bq4SsOSw4x3ReG6okV3w5PGr0V3w5nhu4rhu4bhu6TDunfDjOG7jMSCRcOMd+G6uErDksOMd8OZVeG7hsOSd0/GoHfDmVXEqMOSw4x3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd0Xhu6jhuqB3w5nDjEp34buy4bqwdyJLw5N3w6zhu6LDkndF4buqw5LDjXdPw4N3w5lVw5TDksONd8OZVeG6okXDjHdF4buo4bqgd0XGoMOSw4134bq44buWw5LDjXcw4bqpd8OZVeG7hsOSd+G6uErhuqB3xJDDg8OSw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i1Xhu4zDksONd8OSw4xYw5LDjXfDkuG6tsOTd1nhu67huqB3VOG7pOG6oMO6d8OTw4JFd8OJxah3w5Phu5jhu4p3w5lV4buw4bugw5LDjXfDmuG6rsOSd+G7suG7pOG6qMOZw7p3TuG7isOSw4x3w4nhu4zhuqDDksOMd8ONw4JTd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3TsOM4buOd07DjOG6tsOSd8OJ4buMd+G6rsOSw4x3w4zhu7BRw5LDjXdF4buo4bqgd8OJSkXDjHcg4bqrw7XEgzAtecOAw7p3ReG6okV3WeG6qMOSd+G6uOG7hHfhu7Lhu6TDksONd+G6uMagw5l3RcOM4buIw5LDjHfDmVVKw7p3TuG7isOSw4x3w5nhu4J3VOG7pOG7lEV3w5nhu4J3TsOM4buK4buCw5J3w43hu4rhuqJ3w5LDjeG7pOG7tOG7hsOSd1lCw5l3T+G7ikbhu6R3w5nhurbDksONd0XhuqDhu4zDunfDmcSow5LDjHfDjMSow5LDjHdP4buw4bukd8OZw4zhu5jDksONd8OMw4PDksONd8OM4buO4bqgd8ONw4JTd07DjOG7jndOw4zhurbDksO6d8OSw4zhu7DDksONd0XGoMOSw4134bq44buWw5LDjXcw4bqpdyJLw5N3w6zhu6LDknfhurjhurB3w5Lhu5x3T1ZFd07DjOG6skV3U8OMxq9Fw7p3WeG7sFDDmXdOw4zhu453WeG7sOG7osOSd0/hu4bDksO6d8OZw4zhu4hFw4x34busw5LDjXfDmuG6rsOSd+G7suG7pOG6qMOZd1nDg3dPw4N3T1ZFd0/hu7BQw5LDjXdFw4zhu6h34bq4xILhu4x3w5lV4buMw5LDjXdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5J3TuG7isOSw4x3w5nhu4J3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5LDuXcx4buKR8OSd8OMxKjDksOMd8OSw4xYw5LDjXfDkuG6tsOTd8ON4bqqw5J34bq44bqs4bu0w7p3w5nDjEp34buy4bqwd0/hu4rhu4bDknfDmcavRXfDjOG7jMODw5J3w5nDjMODw5LDjHdZ4buwUMOZd8OT4busRXdO4buCd8OM4buMxIJFw4x3w5rhuq7Dknfhu7Lhu6ThuqjDmcO5dyDhu6J3ReG6qOG7pHdO4buKw5LDjHfDmeG7gndFw4zhu6Thu7RHw5J3w4lKRcOMd8OZw4zhurrhu4x3w4zhu7Dhu57DksONd8OZ4buIRcOMd0VWRcO6d0Xhu5jDksONd8OSw43DjOG7ikZTdy134buy4bqs4bu0d8OJVsOSw413w4zhu4pGw5J3RcOM4buK4buCw5N3w5nhu57hu4p3QeG7tcO6QeG7uXDDunfDmcOM4buw4buiw5LDjXfDk8SC4buKdy13w4lKRcOMd1nGr3dFw4zhu4rhu4LDk3fDveG7tcO64buz4bu1cMO6d8OS4buYw5LDjXctd0/huqzDk3ctd8OZw4zhu6jhu7R3w5rhuq7DkndFw4xLd0XDlcOSd3jDusOAcHfDmVXhu4zDksONd0Xhu6J3ReG6qOG7pHdO4buKw5LDjHfDmeG7gnfDmcOMSnfhu7LhurDDuXfhu4vDjOG7pHfDksOMQlN3xJDEqMOSw4x3VOG7pOG6rMOSd8OZVeG7hsOSd+G6uOG6quG7pHfDksON4buw4bug4buKd8OS4bq2w5N3w714w73DvXfhu7Dhu55Fd+G6uMSCw5l34bu54bu5d8OZVeG7ikbhu6R34bq44buWw5LDjS/DkuG6tsOTw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDFqMOSw413WeG7nuG7indF4bqiRXcw4bqpd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd8OZw4zhu5TDksONw7p3w5LDjOG7iuG7hOG7pHfDiVZ34bqiw5J3T+G7nsOSd8OZVeG7hsOSd+G6uErhuqB3xJDDg8OSd+G6uOG7sFBFd07DjFHhu4p3ReG7mMOSw4134buy4bqs4bu0d8OJVsOSw413WcODd+G6uOG7indZw4Phu4x3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXdZ4bue4buKd1Thu6Thu7R3w5Phu5h3T+G7nsOSw7p3w5LDjOG7sHfDieG6rOG7tHdFw4zhu6Thu7Thu4TDknfhu7V3LXfhuqnDjMODd8OT4bqi4bu0d+G7keG7infDk+G6tsOSw4134bqn4buMw5LDjXfDrOG7osOSw7p3w4lWd+G6osOSd+G6uOG6quG7pHfDmeG7sHfDk1F3Vcagw5LDjXfDkuG6tsOSw413T1ZFd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5l3IMOM4buKd8OSw4zhuqLDksOMd+G7i+G7msOSw413IOG7mMOSw413w5nhu7R34bqt4bqg4bu0d3l4w7p34bqpw4zDg3fDk+G6ouG7tHfDmuG6rsOSd+G7suG7pOG6qMOZd0/hu5RTd+G7mHfDmeG7mHfDreG6oMOJ4buK4bqgT8O6d07DjOG7pHfDieG6rMOSd0Xhu7B34bqp4bqgw5N3IOG7mncx4bqgw5PDucO5w7l3w6xWd8OM4buKRsOSd8OJ4buKRsOSd0Xhu6jhuqB3w5LDjFjDksONd8OJVnfhuqLDkndF4buYw5LDjXfDksONw4xGd8OM4buKRsOSd+G6uMSC4buKw7p34bq44buWw5LDjXfEkMagd+G6uOG6sHfDmeG7iuG7glN3w5nGr0V3w43hu45Td1PDjOG6qsOSd8OZ4bq2w5LDjXfDkuG6tsOSw413w5rhu6ThuqjDmXfDmuG6rsOSd+G7suG7pOG6qMOZd0Xhu5jDksONd8OSw43DjOG7ikZTd0Xhu6jhuqB3w5nDjEp34buy4bqww7p3T+G6oMOSd8OZ4buQ4bqgd8Oa4busRXfDjOG7psOZd+G6uOG6quG7pHfDmeG7sMO6d8OZxILhu4x3WeG7ikZFd0/Dg8OTw7p3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x34bq44bug4buKd8Oa4buUw5LDjXdZQsOZd0XDjOG6qMOZd1nDg3fDmeG7isOSw4x3w5nDjOG6qsOSd0Xhu6jhuqB34bqpw4zhuqzDknfDieG6rMOSw7l3MeG7jndPw4N3w5PGoMOZd8OZVeG7jMOSw413w5LDjFjDksONd+G6uMagw5LDjXdPVkV3ReG7lMOZd+G7tOG7guG7pHfhurhHd8OM4buKRsOSd8OZw4xWRXfDjOG7juG6oHdF4bqiRXfhurhKw5LDjHfDjOG7sOG7nsOSw413U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd0Xhu6jhuqB3w5nDjEp34buy4bqwdyJLw5N3w6zhu6LDknfDmVXhu4zDksONd8OZ4buw4buiw5LDjXdP4bqg4buKd8ON4bqqw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhurrDk+G7qWjDucO1dHcx4buwUEV3xJDhu4rhu4LDmcO6d+G6uEd34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw4134bq44buwUEV3TsOM4buU4buKd+G6uOG7jMODw5J3TuG7gsOZw7p3w5nEguG7jHfDmuG7rEV3w5PEgsOSw4x3WcODd8OT4buY4buKd8OZVeG7sOG7oMOSw413RcOM4buMd0XhuqJFdzDhuql3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3ReG7jndF4buid8OMxqDhu4p3T+G7iuG7hsOSd07hu4LDmcO6d8OMUFN3w5nhuqJFw7p3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSw7p3w6PGoOG7incw4bqpd8OZw4xKd+G7suG6sHciS8OTd8Os4buiw5J34bq44bqwd+G6uOG7indZw4Phu4x3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXfhurjhu7BQRXfDvXfDksOM4buKRsOTd07hu7jDuXfhu5Hhu4rDknfhu5jDksONd07DjOG6ouG7indU4buk4bqiw5l3WeG7hHdU4buk4bu0d8OT4buYd1nDg3fDmcOMw4PDksOMd1Thu6Thuq53w5lV4buMw5LDjXdF4buYw5LDjXfDmeG6okV3w4zGoOG7inPGsC/hurrDk+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhurrDk+G7qcaww5rDmVXhu4zDksON4bupw6nDksONd+G7i1VKw5LDjHfhu5Hhu6ThuqzDknfhuqfhu7BQw5LDjXTGsC/DmsOZVeG7jMOSw43hu6nGsC/hurrDk+G7qcOj4buKRsOSd8OS4bqg4bu0w7p3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w5nDjEp34buy4bqwdyJLw5N3w6zhu6LDkndF4buOd+G7ucOB4buzdzDhuql34bq44bq2w5LDjXdO4bu2d07hu4rDksOMd8OJ4buM4bqgw5LDjMO5d+G7i1Xhu4zDksONd+G6uOG7jsO6d0Xhu4534bu3w73hu7l3MOG6qXfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd8OZVeG7jMOSw413T0zDksOMd1lWRXfDmcOM4buw4buiw5LDjXfDk8SC4buKdy13w4lKRcOMd1nGr8O6d0XDjOG7iuG7gsOTd0FBcMO6d3l4eXcw4bqpd8OZVeG7jMOSw413T0zDksOMd1lWRXdF4buYw5LDjXfDksONw4zhu4pGU8O6d0XDjOG7iuG7gsOTd3nhu7XDusOBcMO6d+G7t+G7uXcw4bqpd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413w5lV4buGw5J3ReG6okV3T0zDksOMd1lWRXdOw4zhuqJFw7p3RcOM4buK4buCw5N3w4HDusO9cMO5dzHhuqLDksONd8OS4buO4buKw7p3w5lV4buMw5LDjXfhu7d3w5LhurbDk3fDmVVRd0/EguG7infhurjhuqzhu7TDundF4buOd8OZ4bue4buKd+G7teG7ueG7s3cw4bqpd8OZw4zDg8OSw4x3T0JTd8OT4bue4buKw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i1Xhu4zDksONd8O9d8OSw4zhu4pGw5N3TuG7uHdU4buk4bqgw7p3w6PGoOG7incw4bqpd8OZw4xKd+G7suG6sHciS8OTd8Os4buiw5J34bq44bqwd8OZw4zhu6R3w4zhu6bDmXfhurjhu7BQRXd5eHh3w4zGoOG7indZ4buK4buGw5J3w5nDjOG6oMOTd8ON4buK4bqgd1nDg+G7jHfDmeG7mndFw4zhu6xFd8OMxqDhu4rDunfDkuG6rMOSw413w5nhu5rDksONd8Oa4buUd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd0/hu4bDknd54buzeMO5d+G7i1Xhu4zDksONd8Oa4buUd8OSw4Phu7TDundF4buOd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3MOG6qXdF4buOd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd8OZw4zhu5TDksONd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5nDundO4buKw5LDjHfDieG7jOG6oMOSw4zDundP4buk4buYw5J3w5lV4bq2w5J3w5lVUcO6d8OZxKjDk3fDmcOV4buKw7p3U8OM4bqiw5l3w4zhu6Thu7R3w5rhuqLDksONd07hu4rhu4LDknfDmVXhu4zDksONd0Xhu5jDksONd8OZ4bqiRXdU4buk4bquw5J3T+G7tsO6d+G6uOG7muG7infDk+G7nuG7indF4buYw5LDjXfDksONw4xGw7p3w5PEgsOSw4x3w4nEgsOSd+G6uOG7muG7infDk+G7nuG7indF4buid0Xhuqjhu6R3w5rhuq7Dknfhu7Lhu6ThuqjDmcO6d07hu4rDksOMd8OJ4buM4bqgw5LDjMO6d8OZ4buuw5LDjXfEkOG7sOG7nkV3w4nhu6Thu7R3w5lVxKh3w4zhu4pG4bukd1Thu6Thuq53WcODd8OZ4buK4buCU3fDmcavRXdF4buOd8SQ4buw4bueRXdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5LDuXfhu4vhu4rhu4bhu6R3xJDhu4pH4bukd8OSw4zhu7B3IOG7mMOSw413w5nhu7R3IGh34buLQlN34bq44buMw4PDknfhu4vhu4rhu4bDknfDrOG7osOSd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oMO6dyDhu5jDksONd8OZ4bu0d+G7i+G6qcOjw6N3w6Phu6RGdyTDksOMw7p3IOG7mMOSw413w5nhu7R3w7VCw5l3T+G7ikbhu6R34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw413IkvDk3fDrOG7osOSw7p3IOG7mMOSw413w5nhu7R3IGh34buR4buKd8OT4bq2w5LDjXciS8OTd8Os4buiw5LDunfhuqnDjMODd8OT4bqi4bu0d+G7keG7infDk+G6tsOSw4134bqn4buMw5LDjXfDrOG7osOSw7p3IOG7mMOSw413w5nhu7R34buL4bqpw6PDo3fDo+G7lsOSw413aMOM4buwUMOSw43Duncg4buYw5LDjXfDmeG7tHfhu4vhuqnDo8Ojd+G6reG7i8O1d+G7i8OMw4PDksOMdyDhu5jDksONw7nDucO5dyDFqMOSw413WeG7nuG7infhurjhu47DunfDksOM4buK4buE4bukdzDhuql3WeG7ruG6oHdZw4N3w5LDjOG7kHfDmVXhu4bDknfhurhK4bqgd8SQw4PDknfhurjhurB3w5nhu67DksONd8SQ4buw4bueRXdZ4buw4buiw5J3T+G7hsOSd8OTxILDksOMd8OT4buAw7p3w5LDjOG7sHcg4buYw5LDjXfDmeG7tHfhu4vhuqnDo8Ojd+G7i8OM4buCd+G6o+G7iuG7nuG7infhuq3hu57hu4rDuncg4buYw5LDjXfDmeG7tHfhu4vhuqnDo8Ojd+G7i8OM4bqi4buKd8Os4buiw5LDuncg4buYw5LDjXfDmeG7tHfhu4vhuqnDo8Ojd+G6qeG6oMOTd8Oj4buMw4PDksONdyTDksOMw7nDucO5d+G6uOG7jsOSw413w43hu45Td1nDg+G7jHfDksON4bqsw5J3w5rhuqJFw4x3RcOM4bukw5LDjXfDjMODw5LDjXfDkuG6tsOTd0Xhu6jhuqB3w5nhu4zDg8OSd8OZw4xKd+G7suG6sHfhurjEgsOZd8OM4buiw5J34bu5eHh3w5kjd+G6uOG7lsOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqpw43hu4zDg+G7infhurjhu47DksONd8ON4buOU3dZw4Phu4x3w5LDjeG6rMOSd8Oa4bqiRcOMw7p3ReG6okV3w4zGoOG7indZ4buK4buGw5J3w5lV4buMw5LDjXfDmeG7mndFw4zhu6xFd8OMxqDhu4p3ReG7qsOSw413T8ODd8OSw4xYw5LDjXfDmcOMw4PDksOMd1nhu4rhu4bDknfDmeG7iEXDjHdFVkV34bq44buWw5LDjXfDjMODw5LDjHdFxajDksONd8OZw4xKd+G7suG6sHdFw4xLw5LDjHfDmVXhuqDDksONd+G6uOG7mHfDmcOMSsO6d8SQ4bqu4buMd1lGd8OT4buY4buKd8OZVeG7sOG7oMOSw43DundPw4PDk3fDmeG7lMOZd0Xhu5jDksONd8OZ4bqiRXfhuqDDknfDmuG7isOSw4x34buy4bqwd8OMxqDhu4rDuXfhu4tV4buMw5LDjXfDksOM4buKRsOTd07hu7h3WeG7ruG6oHdU4buk4bqgw7p3ReG6okV3w4zGoOG7indZ4buK4buGw5J34bq44bqwd8OM4bucd8OZVVB3ReG7onfDmlF3WULDmXdFw4zhuqjDmcO6d+G6uOG6quG7pHfDmeG7sHfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXdF4bqiRXfDmeG7pOG7tOG7gsOSd+G6uOG7sOG7oMOSw43DunfDmVXhu7Dhu6DDksONd8OMw5RFw7p3ReG6okV3ReG7mMOSw413w5lVxKjDksOMd1PDjOG7pkV3T1Dhu4p3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3WcODd0XhuqJFd+G6uOG7osOSd1lKd+G6uOG7sFBFd07hu4LDmXfDksONw4xM4bqgd1nhu57hu4p3w5nDjEp34buy4bqww7p3RcOM4bukw5LDjXfDmeG6oOG7tHdFxajDksONd8OZw4xKd+G7suG6sHfhurhD4bu0d0/FqOG7infDiUpFw4x3IOG6q8O1xIMwLXnDgMO6d1nhu57hu4p3w5rhu5R3w5nhu4rhu4TDknfhu6jDksONd8OMxqB3TsOM4buM4bquw5LDjXfhu7N3w5kjd+G6uOG7lsOSw43DuXfDo8ODw5LDjXfDkuG6tsOTw7p3ReG6okV3MOG6qXfDmVXhu4zDksONd8OMxqDhu4p3ReG7qsOSw413w5nDjOG7sOG7oMOSw4134buy4buk4bu04buGw5J3w43hu45Td8Oa4busRXdFxajDksONd8OZw4xKd+G7suG6sHfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfDksOMw4N34bq4xILhu4p34bq44buMw4PDkndO4buCw5l3RcOM4buMd0XhuqJFd8OMxqB3w5LDjcOMw6jhu4zDunfhu6jDksONd8OMxqB3VOG7pD13TsOM4buk4bu04buCw5J3w4zDlEXDuXcxw4JFd8SQ4buKRsOZw7p3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3ReG7jndp4bukPXfhuqXDjOG7pOG7tOG7gsOSd8OMw5RFd+G7i+G7iuG7hsOSd8Os4buiw5J34bq4SsOSw4x3TuG7uHfDmVXhuqDhu4x3w4zDlEV3xJDhu5rDksONd0XDjOG7jHfDjMOURXfDmuG7isOSw4x3w5LDjcOMw6jhu4x3WeG7sFDDmXdOw4zhu47DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhurrDk+G7qWjDucO1dHfhuqnDjOG7ikbDk3dO4bu4d8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413WeG7ruG6oHdU4buk4bqgd0Xhu6jhuqB3w4zGoOG7isO6d0Xhu6rDksONd0/Dg3dU4buk4bqww5LDjXfDmcOM4bug4buKd8ON4buK4bqgw5J3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXdF4buo4bqgd0XhuqJFdzDhuql3w5Lhu47hu4p3RcOM4bukw5LDjXfDjcOCU3dTw4zhuq7hu4p3TsOM4buYw5LDjXfhu4jDmXdOw4zhu453TsOM4bq2w5LDunfDmcOM4bqiRcOMd8OZw4zhu6xFw7l34buLw4xWRXfDjOG7ikbDknfDmeG7mMOSd0XDjEvDunfDk8avRXfhurjhu4hFw4x3ReG7qOG6oHfDk8Sow5LDjMO6d8OjxqDhu4p3MOG6qXfDmcOMSnfhu7LhurB34bq44bqwd8OZVeG7ikfDkndOw4zhuqDhu4p3ReG6okV3w43hu4rhuq7hu4p3U8OM4bqiU3fDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd0XGr3fDmcOMR3dV4bqgd8Oa4bqg4buMd+G6uEd3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x3w5LhurbDksONd09WRcO6d8SQ4bqu4buMd1lGd1Thu6Thu7Thu4TDksO6d09Q4buKd+G7iEXDjHfDjFBTd1PDjOG6olN3WcODd8OZxILhu4x34bq4xqDDksONd09WRXdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5J3RcOM4buMd0XhuqJFdzDhuql3w4zGoOG7indZ4buK4buGw5JzxrAv4bq6w5Phu6nGsC9T4bupxrBTd8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOZ4bq64buyw5kt4bqgT+G7isONw5J0d0XhurrDksOZ4bq6VXV24bupxrDhurrDk+G7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR3w4F4eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7fhu7VBU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9w73hu7V4L8O94bu14bu3w4nDvXl5eHh5ecOZ4buzeOG7t3nhu7VPeMO5TVPDjXNV4buf4bu34bu3w4F2d+G6oE/DmeG7n3bhu5Hhuqzhu7R3w4lWw5LDjXdFxqDDksONd+G6uOG7lsOSw413w4nhu4zhuqDDksOMd8OSw43DjOG7ikZTdyJLw5N3w6zhu6LDkndP4buew5J3w5PEgsOSw4zDunfhurjhu47DksONd8ON4buOU3dF4bqg4buMd1nDg+G7jHfDmeG6tsOSw413w5lV4buwUcOSw413TuG7isOSw4x3w5nhu4J3WcODd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDknfhu7LhurB3w4zGoOG7inZ3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu34bu1QXZ3L+G7qcawL+G6usOT4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6nGsOG6usOT4bupw6nDksONd+G7i1VKw5LDjHfhu5Hhu6ThuqzDknfhuqfhu7BQw5LDjcO6d2jDjOG7jncgw4zhu6h3w5lKRcOMd+G7i8OM4buw4bugw5LDjXfDmVVWRXfDo8ag4buKdzDhuql3w5nDjEp34buy4bqwdyJLw5N3w6zhu6LDksO5xrAv4bq6w5Phu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4bq6w5Phu6nGsMOaw5lV4buMw5LDjeG7qcOpw5LDjXfhu4tVSsOSw4x34buR4buk4bqsw5J34bqn4buwUMOSw410xrAvw5rDmVXhu4zDksON4bupxrAv4bq6w5Phu6l3aMOM4bqu4buKd8OS4buO4buKd1XhurTDksONw7p3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXfhurjhu7BQRXfDmVXhu4zDksONd8OSw4xYw5LDjXfDkuG6tsOTd1nhu67huqB3VOG7pOG6oHdPw4N3w5PGoMOZd8OZw4xXd8OZw4zhuqJFw4x3T+G7nsOSd1nhu57hu4p3ReG6okV3MOG6qcO5dyDFqMOSw413WeG7nuG7infDmeG6okV34bq4xqDDksONd8OZ4buK4buG4bukd0VWRXdF4buo4bqgd8OJSkXDjHfEkEbDksOMd1nDg3dF4bqiRXdZ4bqow5J34bq44buEd8ON4buK4bqid0Xhuq53T+G6uuG7jHfDmcOM4bqgw5LDjcO6d8OZw4zEqHfDk+G7mOG7infDmVXhu7Dhu6DDksONd8OMxqDhu4p3w5LDjEJTw7p3ReG7mMOSw413w5LDjcOMRnfDmuG7lHfhurjDleG7infDjOG7kOG7incw4bqpd1PDjOG6ruG7indOw4zhu5jDksONd8OSw43hu67DksONd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMd8OS4bq2w5LDjXdPVkV3VOG7pOG6rsOSd8OZVUrDundOw4zhuq53w5LhurbDksONd8OZw4zhu4hFw4x34busw5LDjcO6d+G6uOG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7indP4buK4buGw5J3TuG7gsOZw7p3w4xQU3fDmeG6okV34bq4R3dFxajDksONd8OSw4zhuqDhu6R34bq44buCw5J34bq44buIRcOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i1Xhu4zDksONd8SQ4buU4buKd0Xhuq7DksOMd+G6uOG7jsO6d0XDjOG7psOSw413w5nhu5jhu4p34bq44bqwd8OZ4bq2w5LDjXdF4buw4bugw5LDjXdZ4buKRkV3w5lCU3fDjOG7pOG6qMOSw7p3TuG7gsOZd8OS4buU4buKw7p3w43hu4rhuqDhu4x3T+G7sOG7pHdO4buKw5LDjHfDksONw4zhu4pGw5PDunfEkOG7luG7infDieG7sFLDksONd049d8OS4bq2w5LDjXdU4buk4bquw5J3w5lVSndFw4zhu4x3ReG6okV3MOG6qXfDjMag4buKd1nhu4rhu4bDksO5dzHhu5bDksONd8OZw4zhu6Dhu4rDunfDjFBTd8OZ4bqiRXdZ4bue4buKd0XhuqJFd+G6uOG7osOSd1lKd0XDjOG7pOG7tOG7hsOSd8OT4buYw5J34bq4w4Phu4x3w5nEguG7jHdF4bqiRXfDksONw4zhu4pGU3dZxq93MOG6qXdF4buid8SQ4bquw5J3WcODd0XDjOG7pOG7tOG7hsOSd8Oa4bqs4bukw7p3w5LDjOG7sHdOPXfDkuG6tsOSw4134bq44buK4buE4bukd8OMw4PDksOMw7p3VOG7pOG6rsOSd0/hu7Z3MOG6qcO6d8OSw43DjOG7ikZTd1nGr3fDmcOM4buk4buCw7p3xJDhu5bhu4p3w4nhu7BSw5LDjXdOPXfDkuG6tsOSw413TsOMUeG7infDksONw4zhu4pGU8O5w7nDuXfhu4tV4buMw5LDjXfDksOM4buKRsOTd07hu7h3VOG7pOG6oMO6d8OjxqDhu4p3MOG6qXfDmcOMSnfhu7LhurB34bq44bqwd1PDjOG7lOG7infDjFBTd1nhu57hu4p3aMOMw5XDksONd+G7i8OD4buKd0XDjOG7iMOSw4x3LXfhuqXhu4J3w4zhu4zEgkXDjMO6d+G7iSLhuqkwd8OZw4xKd+G7suG6sHdZw4N3w6PGoOG7incw4bqpd8OZS8OSw4x34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd8OZ4buad0XDjOG7rEV3w5nDjMODw5LDjHdF4buYw5LDjXfhu7d3TsOM4buO4bqgd+G6uMOD4buMd8OZxILhu4x3Tj13w5LhurbDksONd1Thu6Thuq7DkndP4bu2d1nDg3dOw4xR4buKd8OaVncw4bqpw7l34buL4buud+G6uOG7jsO6d8ON4buOU3dTw4zhuqrDkndP4bqgw5J3w5nhu5DhuqB3w5nhu4rDksOMd8OZw4zhuqrDkndOw4xR4buKd8OSw43DjOG7ikZTw7p34bu2d0XDjOG7iHdZ4buw4buiw5J3T+G7hsOSd0Xhu6jhuqB3ReG6okV3MOG6qcO6d8SQxILDknfDmVXhur53TsOMUeG7infDksONw4zhu4pGU8O5dzHDgkV3xJDhu4pGw5nDunfDjMag4buKd8OZw4zhuq7hu4x3RcOM4buk4bu04buGw5J34bq44buEd+KAnOG6pcOMUeG7infDksONw4zhu4pGU3dZw4N3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSdzDhuqnigJ13w4nhu4x3w4nhu4pIw5J3w43hu4rhuq7DunfDmeG7iuG7gsOSd8OaTHfhuqfhu4Z34buLw4xDw5N3MOG7sOG7osOSw43Dunfhu4tV4buwUcOSw4134bqlw4zhu4zhuqB34buLw4Phu4p3RcOM4buIw5LDjMO6dzHEguG7infDjMOURXfhuqnDjeG6rMOSd8OMw4PDksONd+G7i2h3w6Phu5Z3IMOM4buId+G6reG7isOSw4x3w5lVVkV3w5nhu4rhu4JTd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd+G6uMSCw5l34bq44bqwd8OZw4zhu6R3w4zhu6bDmXfhu7N4eHcw4bqpd8OZw4zhuqDDk3fDjeG7iuG6oHV3w4zGoOG7infDmcOM4bqu4buMd8OJ4buMd0XDjOG7pOG7tOG7hsOSd8ON4buK4bqgd07hu4rDksOMd8OZ4buCd2jDjMSCw5N3IMOM4buKd+G6p+G6oMOSd8OJ4buKSMOSd8ON4buK4bqu4buKd07DjOG7ouG7infDksON4buk4buWw5J3w5LDjFjDksONd+G6uOG6oMOTd8OT4buGd0XDjOG7jHdFxqDDksONd+G6uOG7lsOSw413MOG6qXfDmcOMSnfhu7LhurB3w5nDjOG7pHfDjOG7psOZd8OM4buiw5J3w714eHcw4bqpd8OZw4zhuqDDk3fDjeG7iuG6oMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6ki4buGw5J3RcSCw5LDjHfhurjhu47DunfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3WeG6oOG7infDmVXDlXdF4bqq4bukd8OS4buU4buKd8ON4buKWOG6oHdFxqDDksONd+G6uOG7lsOSw413MOG6qXdZ4bue4buKd0XhuqJFd0XhuqhTd0XDjOG7iMOSw4x3VOG7pOG7tOG7hMOSw7p3xJDhuqDDkndFw4zhuqhTd8OMw4PDksOMd8OMxqDhu4p3T+G7pOG7mMOSd0XDjOG7pnfDmVXDlMOSw413WeG7ikZFd8OS4bqyw5N3xJDhurLDmXfDmeG6rMOTd8OZ4buww7p3TsOM4buOd07DjOG6tsOSw7p3WeG7sOG7nsOSw413w5PhurJFw7p3w5LDjOG6qMOZd0/Dg3fDmVXhu4zDksONd8OZw4zhu6h3w5nGr0V34bq44bqq4bukd8OZ4buwd1nDg3dF4bqiRXfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5nDundO4buKw5LDjHfDieG7jOG6oMOSw4x34bq4R3fDmeG7msOSw413w4xQU8O6d+G6uOG7hHfhu7Lhu6ThuqjDmXdZ4bue4buKd0/hurDDksOMd+G6uMSC4buMd8OZS8OSw4zDundP4bqww5LDjHfhurjEguG7jHfDmcOMSnfhu7LhurB3w5nEguG7indF4bqiRXfEkOG7pOG7muG7infhurjhu5Thu4p3w5nDjOG7jMSC4buKd1nhu57hu4p3MOG6qXfhurhKw5LDjHdO4bu4w7p3w4zhu4zDgkV34bq44buEd+G7suG7pOG6qMOZd1nhu57hu4p3ReG6okV3w5LDjcODw5LDjHdFw4zhu6xFd8OS4bq2w5LDjXfhurhHd0Xhu453xJDhu4pGw5J3U8OM4bqiU3fDjOG7nHfDmVVQw7p3w43hu4rhuq7hu4p3VOG7pOG7tOG7gsOZd05KU3fDmcOM4bug4buKw7l34buL4buad0XDjOG7rEV3w5lV4buKR8OSd07DjOG6oOG7indOSlN3w5nDjOG7oOG7indF4bqiRXdZ4bq2w5J3xJDhuq7DkndF4buo4bqgdyDDjOG7iMOSw4x3U8OM4buow7p3ReG7qOG6oHfDmUvDksOMw7p3ReG7qOG6oHfDmcOMSnfhu7LhurB3WeG7hHdF4bqiRXdFw4zhu4jDksOMd8Oa4bqiRcOMd8OT4bue4buKw7p3ReG6okV3w43hu4rhuq7hu4p3U8OM4bqiU3fDmcOM4bqi4buMd8ONUndOw4zhu453TsOM4bq2w5J3RcOM4buMd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5nDundO4buKw5LDjHfDieG7jOG6oMOSw4zDunfDksOM4buwd+G6qcONw4xKd1Thu6Thu7Thu4LDmXfDmuG7lHfDvXnhu7Uvw714w73DvS/huqlpLcOjMeG6qTB3w5LDjcOD4bu0d3nhu7Mt4bu1LcO9eMO9w713ReG7qOG6oHfDozHhuqkwd8OZS8OSw4x34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd1nhu4R3WeG7ikZFd8SQ4bqgw5J3w4zDg8OSw4x3RcOM4buIw5LDjHfDmuG6okXDjHfDjOG7nHfDmVVQd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDkncw4bqpd8OZVeG7hsOSd+G6uErhuqB3xJDDg8OSd8OZS8OSw4x34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgw7p3w43hu4rhuqDhu4p34bq44buMxILDknfDvXjDvcO9LcO9eMO94bu5d+G6uOG7gsOSd0XhuqJFd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd0Xhu6jhuqB3w6PGoOG7incw4bqpd8OZw4xKd+G7suG6sMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG6usOT4bupaMO5w7V0d+G7i1Xhu7Dhu55Fd8OSw4xYw5LDjXfDmcOM4bug4buKd0Xhu6LDunfDmcOM4bqiRcOMd8OZw4zhu6xFd8OT4bue4buKw7p3w4zGoOG7infDmuG7gHfDmVXhu4pHw5J3TsOM4bqg4buKw7p3w5nDjFZFd8OZw4zhu4p3ReG6okV3w43hu4rhuq7hu4p3U8OM4bqiU3fDjcSod+G6uEd3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd0/Dg8OTd8OZ4buUw5l3ReG7mMOSw413w5nhuqJFd+G6uMSC4buKd8OJ4buKRsOSd1nDg3fDjOG7nHfDmVVQd0XGoMOSw4134bq44buWw5LDjXcw4bqpd8OZw4xKd+G7suG6sHdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5JzxrAv4bq6w5Phu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4bq6w5Phu6nGsMOaw5lV4buMw5LDjeG7qcOpw5LDjXfhu4tVSsOSw4x34buR4buk4bqsw5J34bqn4buwUMOSw410xrAvw5rDmVXhu4zDksON4bupxrAv4bq6w5Phu6l34buLVeG7jMOSw413w5LDjOG7ikbDk3dO4bu4d8OZ4bue4buKw7p3w5LDjeG7jMOD4buKd1nhu4pGRXfDmeG7iuG7glN3w5nGr0V34bq4Q+G7tHfDk8SCw5LDjHdF4buYw5LDjXfDmeG6okV3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSw7p3xJDhuqDDkndFw4zhuqhTd8OMw4PDksOMd8OMxqDhu4p3w5rhu4B3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd+G6uOG7muG7infDk+G7nuG7infDksag4buKd8OJ4bukw5LDjcO6d8OMxKjDksOMd8OZw4zhu6xFd1nDg3dTw4zhu7Dhu6LDksONd1PDjOG6olN3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjcO6d+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd8OjxqDhu4p3MOG6qXfDmcOMSnfhu7LhurB3IkvDk3fDrOG7osOSd8OZw4zDg8OSw4x3w5PGoMOZd8OZ4buad0XDjOG7rEV3WVjDksONd8OTxILDksOMw7p34bq4xILhu4p3w4nhu4pGw5J3RcOM4buMd8OSw43hu6Thu7RGw5J3WcOUw5LDjXdZw4N3T1Dhu4p34buIRcOMd8OMUFN3U8OM4bqiU8O6d0XDjOG7iMOSw4x34bq44bqiw5LDjXdF4buo4bqgd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd1nDg3dFxqDDksONd+G6uOG7lsOSw413MOG6qXV3T8ODd0Xhuqrhu6R3w5Lhu5Thu4p3w5nhu4rDkndFQuG7tHfDjeG7iljhuqB3ReG6okV3ReG6qFN3RcOM4buIw5LDjHdU4buk4bu04buEw5J3WeG7nuG7incw4bqpw7p3w43hu45Td1PDjOG6qsOSd8OZw4zhuqLhu4x3w41Sd07DjOG7jndOw4zhurbDksO6d1nhu7Dhu57DksONd8OT4bqyRXfDmVXhu4zDksONd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5nDundO4buKw5LDjHfDieG7jOG6oMOSw4zDunfhurjhu47DksONd8ON4buOU3dZw4Phu4x3w5nhurbDksONd8OZVeG7sFHDksONd07hu4rDksOMd8OZ4buCd0Xhu6jhuqB3w5nDjEp34buy4bqwd1nDg3fDmUvDksOMd8OSw4zDg3V34bq44buWw5LDjXfDmcOM4bug4buKw7p3w5nhu4hFw4x3RVZFd8OM4buwUcOSw4134busw5LDjXdZw4N3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OZ4buUw5l3ReG6okV3ReG7pMagRXdZQsOSd+G6uMagw5LDjcO6d0XDjOG7sOG7osOSw413w5lVxKjDksOMd0/hu57DkndF4buo4bqgdzHhuq7DksONw7p34bqpw4zDg3fDkuG7sOG7nkV3WcODd8OZw4xKd+G7suG6sHdTw4zhuqLDmXfhurjGoMOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLw4zhurrhu4x34bq44buOw7p3RcOM4bumw5LDjXfDmeG7mOG7infDmuG7gHfDmeG6tsOSw413ReG7sOG7oMOSw413ReG7mMOSw413w5nhuqJFd8OZ4buk4bu04buGw5J3w5lV4buk4bu04buEw5LDundTw4zhu5p3xJDhu4rhu4LDkndTw4zhuqJTd0/hu6RCw5nDundF4buid0XDjOG7gsO6d0XDjOG7iMOSw4x3w5rhuqJFw4x3ReG7qOG6oHcx4bquw5LDjXdZw4N34bqpw4zDg3fDkuG7sOG7nkXDundF4buo4bqgd8OZS8OSw4x34bq44buCw5J3Rcagw5LDjXfhurjhu5bDksONdzDhuql1d8OZ4buIRcOMd0VWRXfDmcOM4bqgw5N3w43hu4rhuqB34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw43DundTw4zhuq7DknfEkOG7ikbDkndFw4zhu4jDksOMd8Oa4bqiRcOMd8OSw4zhurTDk3fDjOG7jMODw5J3w5nDjOG7ikbDkndF4bqiRXdZ4bq2w5J3xJDhuq7DkndTw4zhuqJTd0/hu6RCw5nDunfDmcSC4buMd+G6uOG7iuG7hOG7pHdO4buKRsOSd8OZw4zhu6RCw5J3T1Dhu4p34bq4R3cw4bqpd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDknV3TkpTd8OZw4zhu6Dhu4p3w5nhu5rDksONd8OMUFN3w5LDjFjDksONd07DjOG7jndOw4zhurbDksO6d1nhu7Dhu57DksONd8OT4bqyRXdF4buo4bqgdzDhuql3w5nDjOG6uuG7jHfDmeG7rsOSw413T0zDksOMd1lWRXfDksONw4PDksOMd8OSw43DjOG7hHfhurhHd07hu4rhu4LDknfDksONw4xKd0XhuqJFd0XhuqhTw7p3w5LDjcODw5LDjHdFw4zhu6xFd8OS4bq2w5LDjXfhu7LhurrDk3fhu7LhurzDmXfDjeG7iuG6ruG7indU4buk4bu04buCw5l3TkpTd8OZw4zhu6Dhu4p1d8OZ4buK4buCU3fDmcavRXdFw4zDlMOSd0/DlEV3w5nhu5p3RcOM4busRXdF4bqiRXdFw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfEkOG7luG7infDieG7sFLDksONw7p3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x3TuG7iuG7gsOSd8OZw4zhu6xFw7p3w5LhurbDksONd09WRXdU4buk4bquw5J3w5lVSncw4bqpw7p34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw413w5nDjOG7sOG7osOSw413w4zhu4pG4bukw7p3Tj13w5LhurbDksONd8Oa4buUw7p34buy4bumRXfDmeG7iuG7gsOSd8OZw4zhu7Dhu6LDksONd8OTxILhu4rDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLVeG7jMOSw413w5LDjOG7ikbDk3dO4bu4d8OZ4bue4buKw7p3w4zGoOG7infDmuG7gHdTw4zhuqjDknfhurjhuqjhu6R3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd8Oa4buUd0/hu7BQw5LDjXfDjMag4buKd1nhu4rhu4bDkndP4buGw5J34bu1eHctd+G7t3hwd8OZVeG7hsOSd8OZ4buaw5LDjXfDmuG7lHcw4bqpd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w5nDjEp34buy4bqww7l3eXh4cHcw4bqpd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd+G6uOG7sFBFd8OZ4buk4bu04buGw5J3w5lV4buk4bu04buEw5LDundTw4zhu5p3xJDhu4rhu4LDkndFw4zhu6h3w5lV4buw4buiw5LDjcO6d+G6uOG7sOG7oMOSw413T+G7lOG7indF4buo4bqgdzHhuq7DksONw7p3RcOM4buIw5LDjHfDmuG6okXDjMO6d1PDjOG6olN3T+G7pELDmXfhuqnDjMODd8OS4buw4bueRcO6d0XhuqJFd0XDjEt3w5nDjErDunfDksONw4xKd1Thu6Thu7Thu4LDmXdF4buo4bqgd8OZS8OSw4x3WcODd+G6uErhuqB3U8OM4buw4buiw5LDjcO6d0XhuqJFd0Xhu6J3RcOM4buCw7p3RcOM4buIw5LDjHfDmuG6okXDjHfDjOG7nHfDmVVQd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDkncw4bqpw7l3IOG6okV3w4zGoOG7indZ4buK4buGw5J3ReG7qsOSw413w5rhu4B34bq44buwUEV3w5nDjOG6oMOTd8ON4buK4bqgd0XhuqJFd0XDjOG7sOG7osOSw413w5lVxKjDksOMd8OMxqDhu4p3w5LDjcOMSsO6d8OMxqDhu4p3w5nDjOG6ruG7jMO6d8OJ4buKSMOSd+G6uMODw5J3T+G7iuG7hsOSd1Thu6ThuqDDknfhurjhu4LDkndF4buid0XDjOG7gsO6d0XDjOG7iMOSw4x3w5rhuqJFw4x3WeG7hHcw4bqpd+G6uEd3w5LhurLDk3fEkOG6ssOZd05KU3fDmcOM4bug4buKdXfhurjhu7BQRXfDmcOM4bqgw5N3VOG7pOG6oMOSw7p3w4zDlEV3w5lCU3dO4buKw5LDjHfDksONw4zhu4pGw5PDunfhu7Lhu6ZFd8OZ4buK4buCw5J34bq44bqq4bukd8OZ4buwd8OZxILhu4p3ReG6okV3MOG6qXfDmVXhu4zDksONd1nDg3fDksON4buMw4Phu4p3w5lLw5LDjHfhurhHd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMd8OS4bq2w5LDjXdPVkV3VOG7pOG6rsOSd8OZVUrDundOPXfDkuG6tsOSw4134bq44buK4buE4bukd8OMw4PDksOMw7p3w5nDjOG7iEXDjHfhu6zDksONd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5nDundO4buKw5LDjHfDieG7jOG6oMOSw4x3w5lV4buMw5LDjXfDmcSow5LDjHfDjMSow5LDjHfDk+G7nuG7isO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyThu6TDmcOM4buMVXbhu6nhuq3hu4rDksOMd8Oj4bq0w5LDjXfhu6fDmcOMVkV3w4zhu4pGw5LFqcawL1Phu6k=

Minh Hằng (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]