(Baothanhhoa.vn) - Bóng đá Đức bao năm qua là “mảnh đất màu mỡ” cho các tài năng phát triển. Từ những thủ môn kiệt xuất như Oliver Kahn, Neuer; những tiền vệ thông minh như Toni Kroos, Ozil; hay những hậu vệ chất lượng như Lamp, Kimmich. Musiala không được "gieo mầm" trên đất Đức, nhưng đang vươn mình mạnh mẽ ở "miền đất hứa" này.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDiuG6vj57YVfhu5zhurDDinvhu5w5ey3hu4pXxajhu6RZ4bqm4bq+4buufT57xajDmWHhuqzDikXEkOG7lEXhu499PsWo4buKV+G7iuG6vuKAk+G6vsSDWeG7puG6vlbhu6YjWeG7pOG6vijhu6ZLxajhur7DinvFqFV94bq+4buP4bucPj7FqMOK4bqo4bq+4buKWeG7puG6vlfEqOG6vuG7j30+xajhu4pX4buKxJAv4buURcSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pFxJDhu5xYReG6ueG7slnhu6Thur7hu5rhu4jhur7DqjLhu5bhur7hu5Thu4rDneG6vllNWOG6vil94buK4bq+V8So4bq+4oCcWEtZ4bum4bq+4buaw5V74bq+WMSofeG6vlgh4oCd4bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu4jhu5bhur57xKjFqOG6vllNWeG7pOG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bqq4bq+xakz4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+e+G7piDhur5YI1nhur5WxahUe+G6vjl9w5V74bq+WeG7pjHhur7DtFfFqDfhu5w84bq+w7Lhu4rhu6ZZ4bqo4bq+w7Xhu5x94bucPOG6rOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vnvFqFNZ4bq+N1Thur574bumI1nhu6Thur5YxahZ4bum4bq+WeG7pjHhur7FqcOdWcWo4bq+w7I8w53DnT7huqjhur7DtHrFqFfhuqzhur7hu6bhu4ph4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4bum4buQfeG6vjdU4bq+4buW4bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6vlnhu6Yx4bq+4buN4buKWCjhuqjhur7DssWoWFjFqOG7luG7puG6quG6vuG7j30+xajhu4pX4buK4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhur7DiuG7pMWo4bucw53hur5Yw5RYw4rhur57PFFZ4bq+4buaw5V74bq+w6oy4buW4bqo4bq+WeG7pjFZ4buk4bq+4bua4buKWeG7pOG6vjcxP1nhur5Y4buoWeG7puG6vlhKWeG7puG6vlhQ4bq+LuG6vsOKWMWoU1nhur7hu5rDlXvhur7hu6Yy4buKw4rhur5ZxKhh4bqq4bq+xJAv4bucWEXEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisage+G7pn1Y4buU4bq+xajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vkjhu4BHKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur7hu4RG4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4Thu4bhu4Iv4buC4buAR8ag4buG4buG4buA4buGSeG7guG7gnvhu4Lhu4Thu4Dhu4RX4buELcWoWOG7iuG7pOG7nOG7gOG7gOG7huG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rhu499PsWo4buKV+G7iuG6vuKAk+G6vsSDWeG7puG6vlbhu6YjWeG7pOG6vijhu6ZLxajhur7igJx7xahVfeG6vuG7j+G7nD4+xajigJ3huqjhur7hu4pZ4bum4bq+V8So4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKSOG7gEfDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOK4buERuG7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXhu499PsWo4buKV+G7iuG6vuKAk+G6vsO14buk4bu24buW4bq+KX3DoeG6vuG7liDhu4rhur7hu5Thu7JZ4buk4bq+4bua4buI4bq+e+G7plLhur7hu6TFqDrFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooall74bucPMWpxah7V+G7nMOKRcOy4bumLsWo4bq+WeG7pH0kWeG6vnvhu6Z94buQe+G6vlnhu6Q24bq+4oCce8WoVX3hur7hu4/hu5w+PsWo4oCdxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7j30+xajhu4pX4buK4bq+4buUTnvhur7hu5rDlH3hur57M+G6vllTWeG6vuG7lOG7slnhu6Thur7hu5rhu4jhur7Eg1nhu6bhur4pfeG7iuG6vuG7luG7iOG7luG6vlfhu7Thur7hu5rEqMOd4bq+e0rDneG6vns84bug4bq+4buWIOG7iuG6vuG7p8OdfXvhu6bhu4pYKHvDnVnhur48JMWo4bq+4buaUlnhur7hurvhu6bhu5xXPuG7nOG7iuG6quG6vuG7j8OT4buW4bq+xqBd4bq+PMOVe+G6vmFRfeG6vuG7lOG7slnhu6Thur7hu5rhu4jhur7igJzDqkvDneG6vil9PeG7luG6vuG7pzHhur57NeKAneG6vlnhu6YxWeG7pOG6vuG7j30+PsWo4buKV+G7iuG6vnvhu6Yz4buK4bq+WeG7puG7kFnhur7hu5rhu45h4bq+VuG7piNZ4buk4bq+KOG7pkvFqOG6vlgjxajhur57PDE7WeG7pOG6vns9e+G6vlnhu6bDlXvhur7hu5pV4bq+4buKWeG7puG6vuG7luG7suG6vnvhu6ZV4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhuqrhur7hu7XEqOG6vlgle+G6vil9YVJ74bq+4bua4buqWeG7puG6vljhu4pZ4buk4bq+e8avWeG7puG6vuG7lDE64buW4bq+WeG7pMOdw5N74bq+4buaUlnhur43OsWo4bq+4buWw5R94bq+e+G7piDhur4+xahZ4bum4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buA4buE4bqo4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rhur7hu5bhu6bFqOG7iuG6vnvhu4ph4bq+4buU4buyWeG7pOG6vuG7muG7iOG6vsSDWeG7puG6vuG7mlXhur7hu5pSWeG6vjc6xajhur5ZMTrhu5bhur7DqjLhu5bhur57PMOdWeG7pOG6vljEqH3hur7hu4jDneG6vuG7liDhu4rhur7igJzEqV1Y4bq+OeG7iFjigJ3hur7hurnhu4ph4bucPFnhur7hu499WcWo4buW4bum4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7j0tZ4bum4bq+4buaw5V74bq+WDrFqOG6vlnhu6Yx4bq+e0rDneG6vuG7luG7psOVe+G6vjlb4buW4bq+e+G7iOG7luG6vnt9YVR74bq+NzvFqOG6vuG7mlXhur7hu499PsWo4buKV+G7iuG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bqq4bq+xINZ4bum4bq+WOG7ilnhu6Thur7igJxY4buK4bq+e+G7pn3hu5B74oCd4bq+ezPhur7hu5ojxajhur7hu5bhu6bhu45Z4bq+WOG7qFnhu6bhur7hu5Yg4buK4bq+4buaVeG6vuKAnOG7psSoWeG7puG6vuG7pkrigJ3hur7hurl9Wcag4bucPlfFqOG7pOG7iuG6quG6vsSDWeG7puG6vuG7luG7psWoWeG7puG6vijhu6Yi4buW4bq+e+G7psSoWeG7puG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+xqDhu4pZ4bum4bq+4bumxahUfeG6vuG7luG7isOd4bq+KX3DoeG6vlnhu6bDlXvhuqrhur7Eg1nhu6bhur7igJwpfcOUWeKAnOG7luG7psOd4bq+WeG7pjZZ4buk4oCd4bq54buKV1fDncOdWeG6vuG6ucOdYcOK4bq+V8So4bq+w7rhu5zGoDzFqOG6vjfEqOG6vuG7ieG7ijfFqOG6vns/xajhur57S+G6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhurvhu6YyWeG7pOG6vlbFqFJZ4bq+KOG7psOdWeG7pOG6vuG7miXhur45fcOVe+G6vj5O4buW4bq+4buWIOG7iuG6vuG7ilnhu6bhur7hu5bhu6bEqFnhu6Thur7hu499PsWo4buKV+G7iuG6qOG6vuG7pn1hU1nhur574bumw51Kxajhur7hu5Yg4buK4bq+4buU4buyWeG7pOG6vuG7muG7iOG6vsOqMuG7luG6vi3hur7hu43DnXvhu6bhu4o84bq+4buP4buKe3vhu6bhu4p9PuG6vuG7mkzhur5YI+G6vntL4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rhur7hu5RPWeG7pOG6vuG7liJY4bq+ezPhur7igJzDquG7jmHhur5XxKjhur7hu5rFqFN94bq+VuG7qOG6vsagxahUfeG6quG6vuG7icWoPVnhu6Thur5Z4bumMeG6vuG7j+G7nD4+xajhur434buQYeKAneG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vkjhu4BHKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur7hu4RI4buGKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4Thu4bhu4Iv4buC4buAR8ag4buG4buG4buA4buGSeG7hOG7hHtIw4xHR1dJLcWoWOG7iuG7pOG7nOG7gOG7gOG7guG6quG7pMWow5nDiuG6vuG7ild74bqww4rhu499PsWo4buKV+G7iuG6vuKAk+G6vsSDWeG7puG6vlbhu6YjWeG7pOG6vijhu6ZLxajhur7igJx7xahVfeG6vuG7j+G7nD4+xajigJ3huqjhur7hu4pZ4bum4bq+V8So4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKSOG7gEfDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOK4buESOG7hsOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXigJzFqcWoVX3hur7hu4/hu5w+PsWo4oCd4bq+4oCT4bq+4bq74buI4buW4bum4bq+4buk4bu2xajhur7hu5Yg4buK4bq+ezx9YVNZ4bq+e+G7piNZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcO64bum4buIe+G6vlnhu6QjWeG6vlnEqGHhur57SsOd4bq+WVFZ4bq+4bukLMWo4bq+w6Hhur7hu5bhu6bDneG6vns8fWFTWeG6vnvhu6YjWeG7pOG6vnvhu6ZS4bq+4bukxag6xajhuqrhur7Eg1nhu6bhur7hu5bhu6bEqFnhu6Thur5ZxKhh4bq+4buWMFnhu6Thur5YS1nhu6bhur5W4bumS1nhu6bhur5Z4bumMeG6vuG7j+G7nD4+xajhuqjhur7hu5YwWeG7pOG6vljhu4pZ4buk4bq+4buaw5JZ4buk4bq+4buWw5Uo4bq+VzpZ4bq+WeG7pOG7imHhur57M+G6vnt9KsWo4bq+WDE7xajhur574buIWOG6vuG7miPFqOG6vlgxP8Wo4bq+WeG7pjHhur7hu4/hu5w+PsWo4bqo4bq+4buWMFnhu6Thur7hu5bhu6Y/xajhur7hu5Thu7JZ4buk4bq+WeG7pjHhur5YJXvhur7igJw+PeG6vuG7huG7gOG6vldU4buW4bum4bq+4buW4buIWeG7puKAneG6qOG6vuG7ljBZ4buk4bq+WOG7ilnhu6Thur5Ww6Phur574bumfeG7kHvhur4+xahRfeG6vuG7pkpZ4buk4bq+VuG7psWo4bq+PsOdV8Od4bq+KX3hu4rhur5G4bqo4bq+R+G6vuG7lsOUfeG6vnvhu6Yg4bq+WeG7pjHhur7hu4/hu5w+PsWo4bqq4bq+xINZ4bum4bq+e+G7iuG6vuG7mltZ4buk4bq+V8So4bq+WCV74bq+4oCce8WoVX3hur7hu4/hu5w+PsWo4oCd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+SOG7gEcoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vuG7hElJKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4Thu4bhu4Iv4buC4buAR8ag4buG4buG4buA4buGSUZGe8OMR8OM4buAV+G7gi3FqFjhu4rhu6Thu5zhu4Dhu4Dhu4Thuqrhu64o4bukw4rhur7hu4pXe+G6sMOK4buPfT7FqOG7ilfhu4rhur7igJPhur7Eg1nhu6bhur5W4bumI1nhu6Thur4o4bumS8Wo4bq+4oCce8WoVX3hur7hu4/hu5w+PsWo4oCd4bqo4bq+4buKWeG7puG6vlfEqOG6vuG7j30+xajhu4pX4buKw4rhur44xajGoHvhu6bhurDDikjhu4BHw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDiuG7hElJw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKRcOy4bumw51LWeG7puG6vlbhu6ZO4buW4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rhur7igJwpfcOUWeKAneG6vuG7luG7psOd4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4oCc4bq54buKV1fDncOdWeG6vuG6ucOdYeKAneG6vns/xajhur7hu5Q7xajhur7hu6Thu45h4bq+4oCcPj174oCd4bq+ezx9YVNZ4bq+e+G7piNZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7teG7kGHhur5XxKjhur57M+G6vlgle+G6vuG7luG7kH3hur7hu5Thu6Lhur5Z4bumW3vhur5Z4bum4buIe+G6vijhu6ZLxajhur5Z4bumO+G6vljhu57hur7hu5ox4buK4bq+4buaUlnhur4+4buOWeG6vnvhu5Ao4bqo4bq+4bukxag74bq+4bua4buOYeG6vuG7j30+xajhu4pX4buK4bq+4buaMSzhu5bhur7hu5rhu5xY4bq+POG7iuG6vj7DneG6vj7hu4hZ4bum4bq+NzrFqOG6vlgle+G6vns8w51Z4buk4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4buWw5R94bq+e+G7piDhur434bus4bq+4buaSsWo4bq+4buU4buQ4buW4bq+WeG7psOVe+G6vuG7liDhu4rhur7hu5Thu7JZ4buk4bq+4bua4buI4bq+e+G7plLhur7hu6TFqDrFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooall74bucPMWpxah7V+G7nMOKRcO1MTrhu5bhur7DqjLhu5bhur7hu5pM4bq+4buW4buy4bq+4oCc4buP4bucPj7FqOG6vns8fWFTWeG6vnvhu6YjWeG7pOKAneG6vjwkxajEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7Lhu6YjWeG7pOG6vijhu6ZLxajhur7hu5pSWeG6vuG7lOG7jmHhur7hu6TFqDvhuqjhur57PH1hU1nhur574bumI1nhu6Thur7DqjLhu5bhur5YOsWo4bq+xqDDlWHhur5XUVnhur7hu5bhu4594bq+4buW4bumfWFUWeG6vj7DneG6vj7hu4hZ4bum4bq+4buWw5R94bq+e+G7piDhur7hu5Yg4buK4bq+4bum4bu24bq+NzrFqOG6vuKAnOG6v1fhur7Dun1X4buk4buK4oCd4bqq4bq+4bq74bu0WeG6vlnhu6Y64bqo4bq+PuG7in3hur7hu6Thu6bFqOG6vuG7lMSoWeG6vnvhu6ZOWeG7pOG6vsagfWHhur5Z4bumw5V74bq+4buaVeG6vuG7muG7iFnhu6bhur7hu5RKxajhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur7hu4/hu5w+PsWo4bq+LuG6vuG7t8OdPFfGoOG6vuG6u30o4bq+4buC4buA4buGRuG6qOG6vuG7j+G7ijzFqMOd4bq+4buJw517euG7nOG6vuG7mkzhur7hu5oxLOG7luG6vns8fWFTWeG6vnvhu6Y9WeG7pOG6vlkxOuG7luG6vlnhu6bEqOG6vuG7pOG7tsWo4bq+NzrFqOG6vsag4buKWeG7puG6vjkxWeG7pOG6vuG7msOUYeG6vljhu6zhur5YxahTfeG6vuKAnOG7j+G7nD4+xajhur5ZMTrhu5bhur7DqjLhu5bigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur5I4buARyg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+4buE4buGw40oOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7guG7hOG7huG7gi/hu4Lhu4BHxqDhu4bhu4bhu4Dhu4ZJR+G7gnvhu4ZJScONV0ktxahY4buK4buk4buc4buA4buARuG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rhu499PsWo4buKV+G7iuG6vuKAk+G6vsSDWeG7puG6vlbhu6YjWeG7pOG6vijhu6ZLxajhur7igJx7xahVfeG6vuG7j+G7nD4+xajigJ3huqjhur7hu4pZ4bum4bq+V8So4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKSOG7gEfDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOK4buE4buGw43DiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pF4buP4buKPMWow53hur7hu4nDnXt64buc4bq+ezNZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhur7hu6Thu7bFqOG6vjc6xajhur7hu5bhu4jFqOG6vntRWeG6vuKAnOG7j+G7nD4+xajhur5ZMTrhu5bhur7DqjLhu5bigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buP4buKPMWow53hur7hu4nDnXt64buc4bq+V1vhu5bhur7hu5rhu7Lhur7hu5YwWeG7pOG6vuG7msOUYeG6vnvFqFNY4bq+WU1Z4buk4bqo4bq+4buW4bumP8Wo4bq+LuG6vjfhu6rhur57PMav4bq+4bumJeG6vuG7liNZ4buk4bq+N8So4bq+e+G7puG7kFjhur7hu5bhu6bGr+G6vuG7luG7tFnhur7hu6TFqMSoWeG7puG6vuG7mjEs4buW4bq+4buWS+G6vsag4buKWeG7puG6vuG7psWoVH3hur7igJzhurnhu4pXV8Odw51Z4bq+4bq5w51h4oCd4bq+4oCT4bq+4buWw5R94bq+e+G7piDhur57POG7oOG6vjl9w5V74bq+Pk7hu5bhur5Z4bumw5V74bq+e+G7plLhur7hu6TFqDrFqOG6quG6vsO14bumMVnhu6Thur4+4buKfeG6vuG7muG7suG6qOG6vjnFqFnhur7hu6bhu7jFqOG6vuG7ilnhu6bhur7hu5bhu6bEqFnhu6Thur5ZxKhh4bq+4buaxajhur7hu5pSWeG6vuG7muG7jn3huqThur7hurvhu6bDlVnhur574bumMT9Z4buk4bq+ezzFqFNZ4bq+WMWoUVnhuqjhur4o4bumw51Z4buk4bq+4buaJeG6vjl9PVnhu6Thur7GoD3hu5bhuqjhur7hu5rhu4hZ4bum4bq+WMOVe+G6vuG7msWo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4buaMTtZ4buk4bq+4buU4buyWeG7pOG6vuG7luG7psOVe+G6vlcxLFnhu6Thur574bumfS7hur45MeG7iuG6quG6vsWpPC7hur574bumxKhZ4bum4bq+WSbFqOG6vnvhu6bDlXvhur434bu2WeG7pOG6vuG7liDhu4rhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7puG7jljhur5YJeG6vjfEqOG6vlfEqOG6vuG7luG7piDhur7hu5pT4bq+4buW4bum4buOWOG6vuG7lMWoUljhur7hu5Yg4buK4bq+ezx9YVNZ4bq+e+G7piNZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG6u+G7suG6vjzDlXvhur5Z4bumxahTfeG6vlnhu6R9YVFZ4bq+WeG7puG7jlnhur5Xw6Hhur7hu6TFqEvFqOG6vuG7luG7psOd4bq+KOG7psOdWeG7pOG6vuG7miXhur57Invhur7GoD3hu5bhur7hu5Yg4buK4bq+4buJw517euG7nOG6quG6vuG7tcSo4bq+WCV74bq+ezzDnVnhu6Thur4+PeG6vuG7muG7suG6vlfEqOG6vuG7ilnhu6bhur5W4bumI1nhu6Thur43MSx74bq+KX3hu4rhur7hu5oxLOG7luG6vuG7iCjhur5XNOG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vljhu6hZ4bum4bq+e0rDneG6vjzhu4rhur43xKjhur7hu5Yg4buK4bq+ezx9YVNZ4bq+e+G7piNZ4buk4bq+4bua4bucWOG6vuG7mlJZ4bqq4bq+4bu14buQYeG6vlfEqOG6vlgle+G6vuG7lsOUfeG6vnvhu6Yg4bq+OX3DlXvhur4+TuG7luG6vuG7mkzhur5W4bumI1nhu6Thur574bumVeG6vjcxLHvhur4pfeG7iuG6vuG7luG7iMWo4bq+Vzoo4bq+4buIw53hur5W4bumw53hu4jhu5bhur5Lw53hur7GoMWoVH3hur7GoMOd4bq+ezx9YVNZ4bq+e+G7piNZ4buk4bq+e0rDneG6vjzhu4rhuqrhur7DteG7pMSoYeG6vuG7ilnhu6bhur4+NOG6vuG7lj3hur7hu6ROWeG7pOG6qOG6vuG7puG7tuG6vuG7pOG7tsWo4bq+4buKWeG7puG6vjc6xajhur7GoOG7ilnhu6bhur45MVnhu6Thur7igJzhu4/hu5w+PsWo4bq+WTE64buW4bq+w6oy4buW4oCd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiihqWXvhu5w8xanFqHtX4bucw4pFxKlMYeG6vlfEqOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vljhu6hZ4bumxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcO14bukMTvFqOG6vuG7msSoWeG6vuG7ilnhu6bhur7igJxZ4bukIijhur5Xw5NZ4oCd4bq+xqAxOsWo4bq+4buW4buIxajhur7hu5Thu7JZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vuG7j+G7nD4+xajhur43xKjhur7hu5YwWeG7pOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vsave+G6vuG7lsOUfeG6vnvhu6Yg4bq+4buaTOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vnvhu6ZV4bq+WeG7pMOdxajhur5XUVnhur5W4bum4bu4xajhur7igJxZ4buk4bu0xajhur7hu5Rbe+G6vnvhu6ZNWeG7pOG6vuG7psOd4buK4oCd4bq+4buWIOG7iuG6vns8fWFTWeG6vnvhu6YjWeG7pOG6quG6vsO1UVnhur5Z4bumOuG6vuG7j+G7nD4+xajhur7hu5pM4bq+xqB9YeG6vns84buo4bq+4buaMSzhu5bhur7hu5rhu7BZ4bum4bq+4buW4buKw53hur4+fT174bq+4buGR+G6vllNWOG6vil94buK4bqo4bq+4bukw5RZ4bq+4buUT1nhu6Thur43OsWo4bq+e30qxajhur7hu5o7xajhur7hu5Yg4buK4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rhuqrhur7hu7XFqFThu5bhur7hu5bDlFnhur5XxKhY4bq+WeG7pOG7imHhur43OsWo4bq+4buPfT7FqOG7ilfhu4rhur7hu5rhu7Lhur5XxKjhur5Z4bukM1nhu6Thur57MS5Z4buk4bq+ezEsWeG7pOG6vljhu6hZ4bum4bq+V8So4bq+4buP4bucPj7FqOG6vjfEqOG6vj7hu4p94bq+4bua4buy4bq+4bumTGHhur7hu5QxOuG7luG6vnvFqFIo4bq+4buUT1nhu6Thur7hu5rDklnhu6Thur7hu5bDlSjhur7hu5Yg4buK4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+WOG7qFnhu6bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buPfT7FqOG7ilfhu4rhur7hu5bhu6Yx4buK4bq+4buaw5Rh4bq+4buC4buA4bq+e30qxajhur43xKjhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7puG7jljhur5YJeG6vlh9PVnhur7hu5oxLOG7luG6vnvhu6YxLlnhu6Thur574bumMuG7luG6vlfhu4594bq+xqDEqMWo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4buUMTrhu5bhur7hu5bhu6ZKYeG6vlnhu6Thu6ZU4bq+e+G7pn3hu5B74bq+4buWIOG7iuG6vuG7ilnhu6bhuqrhur7hurvDlH3hur574bumIOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+w6oy4buW4bq+4buaTOG6vjcxLHvhur4pfeG7iuG6vjzhu4pZ4bum4bq+4bukxag6xajhur57xKjFqOG6vllNWeG7pOG6vns84bug4bq+WeG7pjFZ4buk4bq+4buW4bumMeG7iuG6vnvhu6ZV4bq+NzE/WeG6vnvDlFjhur5YJXvhur7hu5bDlH3hur574bumIOG6vlc6WeG6quG6vsSDWeG7puG6vuG7lsOUWeG6vuG7luG7pjJZ4buk4bq+WMWoWeG7puG6vuG7pMWo4buI4bq+ezzhu6rhur4pfeG7iuG6vuG7miXhur7hu5RTWeG6vuG7liDhu4rhur4o4bumw51Z4buk4bq+4buaJeG6qOG6vijhu6ZLxajhur574bumVeG6vuG7psWoVFnhur57w5RY4bq+KX3hu4pZ4bq+ezzhu7ZZ4buk4bq+4buaw5Phu5bhur7hu5TFqFR74bq+4buaVeG6vuG7mjHhu4rhur7hurnhu4ph4bucPFnhur7hu499WcWo4buW4bum4bq+4buW4bumxahZ4bum4bq+KOG7piLhu5bhur7hurvhu6bhu4pYKMWow51ZPuG6vuG7jeG7nOG7iuG7pH3hu5zhur43xKjhur454buK4bq+4bumP1nhur5XxKjhur7hu5pLWOG6vlnhu6bFqFRY4bq+PjLhur5YVFnhu6bhur7hu5ox4buK4bq+4buaJcWo4bq+e31hVVnhur7DqjLhu5bhur7hu5bhu6ZKWOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vsag4buKWeG7puG6vuG7psWoVH3hur5XOlnhuqrhur7hu6Ukxajhur5XW+G7luG6vuG7muG7suG6qOG6vlnhu6Qjxajhur7hu5pTWeG6vuG7liDhu4rhur5Z4bumNlnhu6Thur7hu6Z9YVNZ4bq+e+G7psOdSsWo4bq+4buU4buyWeG7pOG6vuG7muG7iOG6vnvhu6ZS4bq+4bukxag6xajhur4+UOG6vlcxfeG6vntRWeG6vuG7ilnhu6bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq74bu0WeG6vuG7lOG7jmHhur7hu6TFqDvhuqjhur7hu4pZ4bum4bq+VuG7piNZ4buk4bq+KOG7pkvFqOG6vuG7j+G7nD4+xajhuqjhur5YOsWo4bq+4buW4bum4buw4bq+V8So4bq+WCV74bq+ezzDnVnhu6Thur5Z4bumNlnhu6Thur7igJzhu5rDk+G7luG6vj5LWeKAneG6vuG7liDhu4rhur7hu5Thu7JZ4buk4bq+4bua4buI4bq+4buaMT9Z4buk4bq+4buaSsWo4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFxJDhu5RFxanhu6ZOWeG7pOG6vsO14bukfWHDmlnEkC/hu5RFxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4rhur4+e2FX4buc4bqww4p74bucOXst4buKV8Wo4bukWeG6puG6vlfhu5zDmXvhuqzDikXEkOG7nFhFQ8O14bukfSRZ4bq+S1nhu6bhuqbhur7hurnDnVnhu6TGoOG7iihXfT7huqjhur7hu4vhurvhur7hurnhu4ph4bucPFnhur7hu499WcWo4buW4bumRMSQL+G7nFhFxJAvKEU=

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]