(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến cuối giờ chiều ngày 1 - 9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 13 người chết và mất tích.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2RWRcOt4bq94buvxJDhur3hu6/hu4t24bq94bq/4buH4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7mcO5cOG6rOG6veG6vuG7i+G6vXbhu43huqzhur3huqzhu6fhu5nDuWMvw7nhur9kY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDmcahw63hu5Xhurtk4bq9PMO5xqF44bq94buTw6x44bq94buZw6x44bq9d8O5w613w7nhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6p+G6veG7l3B34bq94buZ4bqoQeG7peG6vcO64bul4bqu4bq94buZw7nhu6Vx4bqo4bq9d8O64buL4buC4bq94bq/4bq9LeG6vWnhuqfhur12RcOt4bq94buvxJDhur3huqzhuqThu6F34bq94buXxrDDreG6veG7k+G7i3fhur3huqzhu6l3w7nhur3hu5dq4bq94buv4buLduG6veG6v+G7h+G6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5nDuXDhuqzhur3hur7hu4vhur124buN4bqs4bq94bqs4bun4buZw7nhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G6v2jhu4fhu4Uv4buDaOG7lWbhur9p4buHw6rhu4Vo4bqs4bq/Z8Oq4buF4buv4bq/4bqt4bux4bq0w7rhurvhur0vZOG6vVbDgOG6rOG6vcO6eeG7meG6veG7hmrhur3hu5jDtHbhur0pw4N34bq94bqr4buYw7R24bq9PMO5ROG7gmLhur3hu5PGsOG6vXfDusO14bq04bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXdFxILhu5nhuq3hur1j4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buUeOG6vcSpd8O54bq9w7lF4bq2d8O64bq94buZRMOt4bq94bqkanfDueG6vcOs4bq04bq94bqsw7nhu43hurThuqfhur3huqzhurjhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4Fo4bq94buXcHfhur3huqThu4l3w7rhur3huqbDrHfDuuG6veG7h+G6v+G6vS3hur1o4bqn4bq94bq24bq9w7nhu4/huqjhur3DuXDhuqzhur3hu5nDrOG7meG6veG7rcO54bqo4bq94bq+4bq64buZ4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bq94bqs4bupd8O54bq94buZeeG6vXZFw63hur3hur7hurjDreG6veG7l3B34bq9dkXDreG6veG6rHjhuqfhur13w7nhu6Vx4bqo4bq9d8OD4bul4bq9dkXDreG6veG6pOG7jeG6rOG6veG6rHjhuqXhur3huqzhuqB3w7rhur3hu69F4bqwd8O64bq9dkXDreG6veG6tMO54bqg4bq94buT4bulcHfhur3huqzhurjhur1nw6ot4buBw6rDqnZ24bql4bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6vXfDg+G7peG6veG7mXnhur3hu69F4bqwd8O64bq9dkXDreG6veG7r8SCd+G6vXfDuUXDouG6vVZF4bqud8O64bq94buuw6zhuqzhur3hu4fhu4Vm4bqnw6p2duG6peG6veG7mOG6oOG6veG7rsSQd8O64bq94bqr4buSw6zhur08w7lFxILhu5li4bq94buB4buDZuG6p8OqdnbhuqXhur08w7nhu4nhu5nDueG6vSHhuqjEqXfDuuG6veG6qzzDueG7ieG7mcO54bq9PMO54buLd8O5YuG6veG7geG7g+G7g+G6p+G7h+G6p8Oqdnbhuq3hur3hu65F4bqwd8O64bq9dkXDreG6veG7r8SCd+G6veG7l2rhur3DusOy4buC4bq94bqkw63hur3hu5fhurDhuqzhur3hu6/EkOG6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG6pMOAd8O64bqn4bq9d8O54buN4bqs4bq94buv4buL4bq94buZw6zhu5nhur3DueG6qOG7gnJ34bq9duG7pXF34bq9d+G6quG7peG6veG6vuG7i+G6veG6vsahd+G6veG7mcOs4buZ4bq94buVw713w7rhur3huqbhu7l3w7rhur3hu6/Egnfhur3hu5lEw63hur3huqzhu6l3w7nhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buWc+G6veG7l8SpduG6veG7k8SpeOG6vcOtd+G6veG6rHjhu4t34bq94buZw7l44bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG6vuG7i+G6veG6rOG7i+G7peG6veG6psSpd+G6p+G6veG7l3B34bq94buZw7nhu6Vx4bqo4bq94bqsQeG7peG6veG6v+G6vS3hur1p4bqn4bq94buZw6zhu5nhur3DueG6qOG7gnJ34bq9duG7pXF34bq9d+G6quG7peG6veG7l2rhur3hu5nDuUThur3hu5fDgHfDuuG6veG6psOD4bq94bqsw6x34bq94buF4bqtw6rhu4Fm4bq9w7nDgOG6veG7lcOyd+G6veG6puG7pXfDueG6veG6pkF3w7rhur3hurbhur3hu63DueG6qOG6veG6vuG6uuG7meG6vXfDuuG6qOG7guG6vcO54bulc3bhuqfhur3hur7GoXfhur3huqbhu7l3w7rhur3huqbhuqhB4bul4bqn4bq94bq+QnfDuuG6veG6rOG6pMSQd8O64bq94bqsw7nhu43hurThuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG7rcO54bqo4bq94bq+4bq64buZ4bq94buZeeG6vXfDuuG6qOG7guG6veG7mcOD4bq94buZw6144bq94buGxKnhu4Lhur3huqTDreG6veG7r8SQ4bq9w4Lhuqjhu5vhuqzhur3hur7hu4vhur3huqbhu4nhuqzhur3hu6/hurbhur3hu5fhu43huqzhur3hu5dwd+G6vXfDg+G7peG6vcOtd+G6veG6rHjhu4t34bq94bqrIeG6qMOtd+G6vcOZeMOs4bq94buHaGbhur3DucOA4bqn4bq9IeG6qMOtd+G6vSnDg3fhur3hur9o4bq9w7nDgOG6p+G6vVZF4bqud8O64bq94buuw6zhuqzhur3hur/Dqmbhur3DucOA4bqn4bq94buSw6zhur08w7lFxILhu5nhur1maeG6v+G6vcO5w4Dhuqfhur3hu5jDtHbhur08w7nhuqhI4bq94buH4bqtaOG7geG7heG6vcO5w4Bi4bql4bq94buZw6zhu5nhur3DueG6qOG7gnJ34bqn4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hurTDuUHhur3hu5l54bq94buX4buh4bq94bqr4bqm4bu5d8O64bq9Vmrhuqfhur3huqbhu7l3w7rhur3hu5JF4bq24bul4bq94bq+4buL4bq94bqm4bu5d8O64bq94buuw6h3YuG6veG7l2rhur3hu5nDuUThur3hu5fDgHfDuuG6veG6psOD4bq94bqsw6x34bq9Z+G6reG7gWho4bq9w7nDgOG6veG7lcOyd+G6veG6puG7pXfDueG6veG6pkF3w7rhur3hurbhur3hu63DueG6qOG6veG6vuG6uuG7meG6veG7k2rhu6Xhur3huqbhu7l3w7rhur3hu5dwd+G6vXfDg+G7peG6vcOtd+G6veG6rHjhu4t34bq94bqrOOG7oXfhur3hu5bGsHfDueG6veG6v+G6rWln4bq/4bq9w7nDgOG6p+G6vTXhu6t3w7nhur3hu67DgOG7meG6veG7geG6reG7geG7hWjhur3DucOA4bqn4bq9PMO54buJ4buZw7nhur08w7nhu4t3w7nhur3hur/huq3hu4Vn4buD4bq9w7nDgOG6p+G6vTzDueG7pXLhuqjhur3DmXjDrOG6veG7g+G6vcO5w4Dhuqfhur3DmcO14bqo4bq94buuw4Dhu5nhur3hu4Hhu4Xhu4fhur3DucOA4bqn4bq9w5l4bXfDuuG6vcOZeMOs4bq94buB4buBw6rhur3DucOA4bqn4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hurTDuUHhur08w7nDrXfDueG6vcOZeMOs4bq9aOG7gWfhur3DucOA4bqn4bq9w5nhu4vhur084bqk4bqod8O64bq94bq/aOG6v+G6vcO5w4Bi4bqt4bq9PuG7klfhu5Thur3hu5nDrOG7meG6vcO54bqo4buCcnfhuqfhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6tMO5QeG6veG7mXnhur3hu5fhu6Hhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6veG7mcOs4buZ4bq94buGauG6p+G6veG6rMO54bu5d+G6vcO54bqo4buC4bq94buXw4B3w7rhur3hu6/hurrhu5nhur3hu69F4bqwd8O64bq94bqs4bqo4buPd+G6veG6rOG6pMOt4bq94buZw613w7nhur3DusOs4buZ4bq94buX4buh4bq94bqsw7nGoXjhur3hu5nhu43hurThur3hu5PDrHjhur3hu5fDgHfDuuG6veG7l3Phur3hurTDucOs4bqs4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6vuG7i+G6veG7huG6vOG6veG7r+G7hOG6veG7rcaw4bq04bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG6puG6uuG6veG7mUHhur3hu5l54bq94bqsw7lz4bq94buGxKnhu4Lhur3huqTDreG6vXfDusOt4buC4bq94bqs4bq44bq9w7rhu6Xhuq7hur3hu5fhu4/huqjhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPMO5xqF44bq94buTw6x44bq94buZw6x44bq9d8O5w613w7nhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6p+G6veG7l3B34bq94buZ4bqoQeG7peG6vcO64bul4bqu4bq94buZw7nhu6Vx4bqo4bq9d8O64buL4buC4bq94bq/4bq9LeG6vWnhuqfhur3huqx44buLd+G6veG6rOG7qXfDueG6veG7l2rhur3hu5l54bq9ZuG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5nDuXDhuqzhur3huqtWReG6rnfDuuG6veG7rsOs4bqs4bq94buD4bq9d8O6ReG6ruG7peG6peG6veG7mMO0duG6vTzDueG6qEjhur3hu4Hhur13w7pF4bqu4bulYuG6p+G6vWfhur13w7pF4bqu4bul4bq9duG7jeG6rOG6veG6rOG7p+G7mcO54bq94bqrVkXhuq53w7rhur3hu67DrOG6rOG6veG7g+G6vXfDukXhuq7hu6XhuqXhur3hu5jDtHbhur08w7nhuqhI4bq94buH4bq9d8O6ReG6ruG7pWLhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkNXHhur3huqzhu4vhu6Xhur3huqbEqXfhuqfhur3hu5dq4bq94buZeeG6veG7gcOqaOG6vXfDueG7i+G6veG7k8aw4bq9w7lF4bq9w7nhu7V3w7rhur3DuXjhu4t34bq94bqseOG7i3fhuqfhur1o4bq9d8O54buL4bq9w7lF4bq9w7nhu7V3w7rhur12w4Dhuqzhur3hurTDueG7j3fhuqfhur3hur/hu4Nm4bq9d8O54buL4bq94buTxrDhur3EqXfDueG6vcO5ReG6tnfDuuG6veG7lXjhur3huqbhu4nhuqzhur3hu6/hurbhur3hu5fhu43huqzhur3hur7hu4vhur3DuuG7j3fhur1m4bqt4buFw6rDquG6vXfDuuG7ueG7peG6vXfDueG7i+G6veG7k8aw4bq9d8O6w7XhurThuq3hur3hu5jDg+G6veG6puG6tuG6vcO64bulw6x44bq94buVQ+G7meG6veG7k8aw4bq9xKl3w7nhur3DuUXhurZ3w7rhur13bnfDuuG6vXdx4bqn4bq94buT4bq24bul4bq94buZw7V34bq94butw6jhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu63DucOt4bul4bq9w7rhu6XEqXfDuuG6vXfDuUV3w7rhur3hu5l54bq94bqsxILhu6Xhur3hur/hu4fhur3hu5fhu6VzduG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3hu5PGsOG6vXfDusO14bq04bqn4bq9ZuG6veG7l+G7pXN24bq94buTxrDhur3EqXfDueG6vcO5ReG6tnfDuuG6veG7mUTDreG6veG6puG7ieG6rOG6veG7r+G6tuG6veG7l+G7jeG6rOG6p+G6veG7geG6vXfDueG7i+G6veG7k8Osd+G6veG6rOG6pOG6quG6veG7mcO5eOG6vcO54buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq94bq+4buL4bq9w7rhu6XDrHjhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buTxrDhur3hur5C4bul4bq94buv4buN4bq04bqt4bq9V8O64buLd8O54bq9d+G7uXfDuuG6vXfDusO54bulcuG6tOG6veG7mcSQd8O64bq9w7pu4bq04bq9d8O54bulceG6qOG6veG6rMO54bulcuG6rOG6vcO54buJ4bul4bqn4bq94bq+xILhu6Xhur3DuuG7j3fhur3hur/huq1ow6rDquG6vcO5w63hur3hu6/huqrDreG6p+G6veG7gWZm4bq9w7nDreG6vcO5eMOt4bq9duG7i+G6qOG6veG7k8aw4bq9d8O6w7XhurThur3hur7hu4vhur3DuUXhur3DueG7tXfDuuG6reG6vcOZw4N34bq9Z8Oq4bq9w7nDreG6veG7mcOy4buC4bq9a3fhur3DguG6qMSp4bq94bq+4buL4bq94buZw7Lhu4Lhur3hu6/DsuG6qOG6vXdrduG6p+G6vcOq4bqn4buF4bq9w7nDreG6veG7mcOy4buC4bq9w7rhu6VBd8O64bq94buTxrDhur3DuUXhur3DueG7ieG7peG6peG6veG7hcOqw6rhur3hu63DuuG6veG7r0XDg3fDuuG6veG6rMO54bq64buZ4bq94buTxrDhur3hu5nhuqhBd+G6veG6rOG6pOG7ueG7peG6reG6reG6reG6vTzhuqR4d8O64bq94buZw7lrd+G6vXfhuqjhu7nhu6Xhuqfhur3hu5dq4bq94buZeeG6vcO64buPd+G6veG7geG7heG6reG6v8Oqw6rhur3hu5l4d+G6vcO64bulw63hur3hu5nhu4924bqn4bq94bq/4buHaOG6veG7mXh34bq9w7rhu6XDreG6veG6puG6quG7meG6veG7k8aw4bq94buZw7lw4bqs4bq9w7l4buG7meG6veG7r8SQ4bq94buZ4bqoQXfhur3huqzhuqThu7nhu6Xhuq3hur3hu5jDrOG7meG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqsw7lE4buC4bq94buv4bqw4bul4bq94buZxJB3w7rhur3hu5l54bq9d8O54bulceG6qOG6vcO5ReG6vcO54bu1d8O64bqn4bq94bq+xILhu6Xhur3hu4XDquG6vXbhur3hu5fhu6Hhur3hu5PDrXjhur08w7nhu4nhu5nDueG6veG7lsawd8O54bq94bqrPMO54buJ4buZw7nhur08w7nhu4t3w7li4bq94buTxrDhur3huqbhu4nhuqzhur3hu6/hurbhuqfhur3hur/hu4XDquG6vXbhur3hu63hu6F3w7nhur12RcODd8O64bq9w7lF4bq9w7nhu7V3w7rhuq3huq3huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G6v2jhu4fhu4Uv4buDaOG7lWbhur9p4buHw6rhu4Vo4bqs4buH4bq/4buBZ+G7r+G7heG6reG7seG6tMO64bq74bq9L2RXw7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6vcOZRXfDuuG6veG6qzzDueG7ieG7mcO54bq9PMO54buLd8O5YuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5XDvXfDuuG6vXdFxILhu5nhur3hu6/EkOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2TDmeG7ieG6veG6rOG7j3fDuuG6vcO64bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hu5PGsOG6vcSpd8O54bq9w7lF4bq2d8O64bq9d8O6w7nhu6Xhu6F24bq94bqs4bqk4buzd8O64bq94buT4bq24bul4bq94buZeeG6veG7heG6veG7mcOy4buC4bq94buZ4buP4bqo4bq94buTxrDhur3huqZu4bq04bq94bq+4buL4bq94buZ4bqoQXfhur3huqzhuqThu7nhu6XhuqXhur3hu5dF4bqud8O64bq94bqs4bqo4buPd+G6veG6rOG6pMOt4bq94buT4bul4buhd+G6vcO64bulxILhu6Xhur3DguG6qMOt4bq94buXxrDDreG6veG7k+G7i3fhur3hu4Hhur3DueG6qOG7gnJ34bq9IeG6qMOtd+G6vSnDg3fhuqfhur08w7lF4bqud8O64bq9N+G6qMOyd+G6veG7k8aw4bq94bqm4buJ4bqs4bq94buv4bq24bq9d8O54bulceG6qOG6veG6vsaw4bq94bqs4bqk4bun4bql4bq9w6zhu5nDueG6veG6rGzhu5nhur3hu4PDquG6veG6vsaw4bq94bqs4bqk4bun4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqo4buCcHfhur3DguG6qEHhu5nhur3hu6/DgOG6veG6q+G6v+G7heG7mOG6p+G6veG6v2bhuqfhur3hu4Hhur9n4bqn4bq94bq/4buF4bqn4bq94buB4bq/Z+G7kmLhur3hur7hu4vhur3hur9o4bq94bq+xrDhur3huqzhuqThu6fhur3huqzhuqThu6F34bq94buZw6zhu5nhur3huqzhuqjhu4Jwd+G6veG7l0Xhuq53w7rhur3huqzhu6l3w7nhur3huqvhu4Xhu4Hhur/hu5Thuqfhur3hu4Xhur9m4buS4bqn4bq94buF4bq/aOG7kuG6p+G6veG7heG7geG6v8ag4bqn4bq94buF4buB4buB4bqn4bq94buF4buB4buH4bqn4bq94buF4buB4buH4buS4bqn4bq94buF4buB4buHxqBi4bq94buVeOG6veG6puG7ieG6rOG6veG7r+G6tuG6veG6vuG7i+G6vXfDusO14bq04bq94buvQ+G6rOG6veG7reG7m3jhur3hu5Xhu4vhu6Xhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6veG7r+G7peG7oXfhur3hu6/hu4nhu5nhur3hur7EguG7peG6vcO54bqo4buCcnfhur1WReG6rnfDuuG6veG7rsOs4bqs4bq94buTxrDhur3DuuG7pcOsd+G6veG7l3jhu4l34bql4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bq94bqsw73DrXfhur3huqzhu6l3w7nhur3hu5nEkHfDuuG6vcO6buG6tOG6vXfDueG7pXHhuqjhur3huqbhurrhur3hu5lB4bqn4bq94buT4bq24bul4bq94buHZuG6veG7mcOA4bqs4bq94buX4bulcnfhur3hu5nDrXjhur3hur7hu4vhur3DueG7ieG6veG6rMO5cOG6veG7k8aw4bq94buX4bqg4bqn4bq94buZw6zhurThur3DguG6qMOtd8O64bq94buTxrDhur3hu5fDieG6rOG6veG6tuG6veG7geG6veG6vsaw4bq94bqs4bqk4bun4bqt4bq94buYw6zhu5nhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG7r+G7peG7oXfhur3DguG6qMOtd+G6veG7l3B34bq9d8O64buLd8O54bq94buX4bulcnfhur3hu5nEkHfDuuG6vcO6buG6tOG6vXfDueG7pXHhuqjhur3huqbhurrhur3hu5lB4bqn4bq94buXw6x3w7rhur13eeG7peG6veG7r+G7i+G6veG7l+G7oeG6veG7k8OteOG6veG7mUTDreG6vcO5w4Hhur3huqzDueG6qEjhur3hu5fhu6Vyd+G6veG7ksOs4bq9PMO5RcSC4buZ4bq94buB4bq94buTxrDhur3huqbhu4nhuqzhur3hu6/hurbhur3hur/hu4HDqnbhuqfhur13w7nhu4vhur3hur7DtXfhur3DueG7i3fDueG6veG6rMO54bqoSOG6veG7l+G7pXJ34bq9POG6pOG6qHfDuuG6vSnDg3fhur3hu5PGsOG6vXfDusO14bq04bqn4bq94buD4bq94bqs4bqk4buJduG6veG7k+G7pXB34bq9w6zhurThur3hu5PGsOG6vXfDusO14bq04bq9d0XEguG7meG6reG6reG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bqkRcSC4buZ4bq94bqsxal3w7nhur3DucWpd8O54bq94bqs4bqk4buhd+G6p+G6vTzDuUXhuq53w7rhur3huqzhuqThurrhu5nhur084bupd8O54bq94bqoSOG6p+G6vT7hu5JX4buU4bq94bqs4bupd8O54bqn4bq94buSw6134bq94buYw7nhu6nhur3DueG6qOG7guG6vS7DucO9d8O64bq94buZw7lBd8O64bq94bqsw7nhu6Xhu6F34bq94bqsw63hu6Xhur3hur7hu4vhur08xal24bq94but4bulcHbhur3hu5nDieG6qOG6vXfhu4l34bq94bqs4bupd8O54bq94buXauG6veG6rMO54buLd8O54bq94buvw7XhurThur3hu5nDrOG7meG6veG7l3jhu4t34bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3hu5fhu6Xhur3hu63hu6VzduG6veG6rOG6pMOt4bqn4bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4l44bqn4bq94buXw4B3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bqn4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94buZw6zhu5nhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3hu5PGsOG6vcSpd8O54bq9w7lF4bq2d8O64bq94bqsw7nhu6Xhu6F34bq94bqsw63hu6Xhuqfhur3hu63DuWzhu5nhur3hurTDuUPhu5nhur3DucO14bqo4bq9w4LhuqjEqeG6veG7lXjhur12RcOt4bqn4bq94buvxJDhur3DusOy4buC4bq94bqkw63huq3hur3hu5jDueG7p3fDueG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6veG7l2rhur3huqzDteG6tOG6veG6rOG6pOG6qHfDuuG6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7l3jhu4t34bq94bqsw7lz4bqn4bq94buVw7J34bq9w4LhuqjDsnfhur3huqzhurrhur3hur5y4bq9w7rhu6XhuqrhurThur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3hu5PGsOG6vcSpd8O54bq9w7lF4bq2d8O64bq94buZRMOt4bq9dkXDreG6veG7r8SQ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6rOG6qOG6veG6puG6vMOt4bqn4bq94bq+cuG6veG6puG7pXfDueG6vXfDueG7i+G6veG7meG6vMOt4bqn4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buXw4Dhu5nhuqfhur3hu63DueG6vOG6veG6rOG6pEJ3w7rhuqfhur3hu4bhurzhur3hu6/hu4Thur13RcSC4buZ4bq94bqm4buJ4buZw7nhuqfhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bq0w7l5d8O64bq94buZw6zhu5nhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG6rOG7p+G7mcO54bq94buZw7Lhu4Lhur3huqzhuqTDgXfDuuG6veG7k8aw4bq9w7lF4bq9w7nhu7V3w7rhuqfhur3huqbEgnbhur3huqB34bq94buXxrB3w7nhur3hu5fhuq7hu6Xhur3huqZBd8O64bq94bq+4buL4bq94bqmxKl34bq94buG4bqo4buN4bqs4bq94buZw7l44bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqt4bq9PMO14bq04bq94bqs4bqk4bqod8O64bq9w7nhuqjhu4Lhur3hu5fDgHfDuuG6veG7r+G6uuG7meG6veG7r0XhurB3w7rhuqfhur3hurTDuUXDg3fDuuG6veG6rOG7pXJ34bq94buXc+G6veG6rOG6qOG6veG6puG6vMOt4bqn4bq94butw7ls4buZ4bq94bq0w7lD4buZ4bq94buZw6zhu5nhur3huqbhurrhur3hu5lB4bq9w7rhu6XDrXjhur3huqzDueG7uXfDuuG6p+G6veG6rMO5ROG7guG6veG7r+G6sOG7peG6reG6vT7hu5JX4buU4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6vVZF4bqud8O64bq94buuw6zhuqzhur3hu5dq4bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6veG7lsOBd+G6veG7kuG7peG7oXfhur3hurTDucO9d8O64bq9POG6pOG6qHfDuuG6veG7ruG7hOG6vcO54bqo4buC4bq94buXw4B3w7rhur3hu6/hurrhu5nhur3hu69F4bqwd8O64bqn4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3huqzhu6Vyd+G6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3huqzFqXbhur3hu63hu6VwduG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5PGsOG6vXbhu43huqzhur3huqzhu6fhu5nDueG6reG6vT7hu5JX4buU4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7mMO0duG6vTzDueG6qEjhur3hu5dq4bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buv4bq64buZ4bq94buvReG6sHfDuuG6vcO54bqo4buCcnfhur3hu5fDgOG7peG6p+G6veG7meG7uXfDuuG6vcOtd+G6p+G6veG7lcOyd+G6vcOC4bqow7J34bq94bqs4bq64bq94bq+cuG6p+G6veG7lsOA4bul4bq94buYxKl3w7nhur3huqbDrOG6rOG6vS7hu5jhu5jhu5jhur3huqZB4bq9ZuG6vTXhu6t3w7nhur3hu67DgOG7meG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3huqzFqXbhur3hu63hu6VwduG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5PGsOG6vXbhu43huqzhur3huqzhu6fhu5nDueG6reG6vT7hu5JX4buU4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6vTXhu6t3w7nhur3hu67DgOG7meG6veG7l2rhur3DueG6qOG7guG6veG7l8OAd8O64bq9d8O5w7J34bq94buv4bq64buZ4bqn4bq94bq+w7Xhuqzhur3huqxF4bqn4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3huqzhu6Vyd+G6veG7l3Phur3hu4bhurzhur3hu6/hu4Thur3DuuG7peG6ruG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6puG6uuG6veG7mUHhur3huqTDveG6veG6pOG7qeG6p+G6veG7r0J3w7rhur12w613w7rhur3hu5lBd8O64bq9w5l5d+G6veG7mOG7uXfDuuG6p+G6veG7l+G7oeG6vcO5w4rhuqjhur3huqbhu7l3w7rhur3hu5JF4bq24bul4bq94buVRcSC4bul4bq94bqm4bq64bq9w7lFxIJ3w7rhur3hu5Xhu5F34bq94butSeG6veG6rMO54bqow7Xhuqzhur3hu5lEw63hur3hu5jDueG7peG6veG7mUPhu5nhur3hu5bhu6Hhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94bq+4buL4bq9LsO5w713w7rhur3hu5nDuUF3w7rhur3hu69D4bqs4bq94buTanjhur3huqzhu6l3w7nhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G6v2jhu4fhu4Uv4buDaOG7lWbhur9p4buHw6rhu4Vo4bqs4bq/w6po4buF4buv4buD4bqt4bux4bq0w7rhurvhur0vZOG7ruG6uuG7meG6veG7r0XhurB3w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3DrXfhur3hu5dwd+G6vcO5w4Dhur3huqzhuqThurDhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7mMO0duG6vTzDuUThu4Lhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkKeG6tuG6vcOa4bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hur7DtXfhur3huqzEqeG7peG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94buXauG6vcO54bqo4buC4bq94buXw4B3w7rhur3huqxB4bul4bq94buXw63hur3hu6/hurrhu5nhur3hu69F4bqwd8O64bqn4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3huqzhu6Vyd+G6p+G6veG6rMO54bulcOG6rOG6veG7k8aw4bq94buXc+G6veG7rcO5bOG7meG6veG6tMO5Q+G7meG6veG7rcaw4bq04bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG6puG6uuG6veG7mUHhur3hur5x4bq9w7rhu6XDrXjhur3huqzDueG7uXfDuuG6peG6veG7l8OBd8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5nDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3huqzhuqThurrhu5nhur3DusOs4buZ4bq94buTanjhur3hu6/EkOG6p+G6veG7r+G7i3bhur3huqThu4t44bq94buZw7lsd+G6p+G6veG7mWx24bq94buT4bulc3fhur3hu5PDrHjhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94bqs4bulcOG6rOG6vcO64bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3huqzhu4nhu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG7rcO54bqo4bq94bq+4bq64buZ4bq9d8O6w7XhurThur3hu69D4bqs4bqn4bq94bqm4buJ4bqs4bq94buv4bq24bqt4bq94buY4bu5d8O64bq94bqs4buC4bq9PFfDmcOZ4bq9Vjw14bq94bqsw7nhuqhI4bq94buv4bqw4bul4bq94buSbOG7meG6vSnhu7l3w7rhur1WauG6veG7l2rhur3hur7DtXfhur3DueG7i3fDueG6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqk4buJduG6veG7k8ODduG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6vXdFxILhu5nhur3hurbhur3hu5nDrOG7meG6veG7rcO54bqo4bq94bq+4bq64buZ4bq94bqs4bqkxJB3w7rhur3huqzDueG7jeG6tOG6rWMv4bq0ZA==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]