(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lộc vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Thi, thôn Đa Bút, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc).
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPIOG6peG6peG6s+G7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bq9QsOJw4Lhu5UiRuG7s+G7lU5Mc+G6uOG7lcOJw4J14buV4bu3w7rhuqThu5Xhu7fhurh1w4nhu5VEw4NO4buV4buzw4Lhurjhu5XDgkbhu5XDieG6tMOCw6jhurjhu40vw4LGoeG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSiHhu7lz4bu14buZ4buPYuG7ouG7lcO9c8OJ4buVIOG6peG6peG6s+G7leG6veG6pOG6rk7hu5Uwc0Xhu5XDgk/hu6Lhuq7DieG7leG6vULDicOC4buVIkbhu7Phu5XGoOG7knPhu5VKw4Lhu4LhuqThu5XDguG7ikrhu5XGoMON4bqk4buVMOG6tOG7rcOJ4buVw4J1w4nhurThu5XhuqXDgsOUScOJ4bq04buVRcO64bqk4buV4buy4bq34buV4bu2dk/hu5VOw5Thu5XGoHXhu5XhurfDgnRO4buVTkzhuqThurDDieG7leG6veG6pOG6rk7hu5Uwc0Xhu5XDs8OdKOG7tOG6vcOy4buVLeG7leG7ssOC4bqk4buVw4nDgnTDicOC4buV4bqlw4Jzw4nDguG7lSHhurpz4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7lcO9dcOJ4buV4bq04bqkc+G6uG3hu5Xhu7fDlHPhu5XGoHXhurjhu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5XDicOCdeG7leG7tsO64bqk4buV4bu34bq4dcOJ4buVRMODTuG7leG7s8OC4bq44buVw7114buVMOG6tE/hu6LhurbDieG7leG6pcOC4bqo4buV4bqlw4LhuqRt4buVTsOC4buGw4nhu5Xhu7Zz4buVw53Dk05t4buV4buc4bul4buVIOG6pMOJw4Lhu5XhuqXhu63DieG7lcOz4bq9QsOJw4Lhu5UiRuG7s8OybuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVceG7l+G7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buh4buX4buXSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7ncahL8ah4buh4buj4bu14buf4buXcuG7o+G7l+G7o+G7oU7hu5tx4buhceG7n8SQ4buXbkNK4bq0akzDreG7oXHhu5nhu5VzxJBOw63hu5kg4bql4bql4bqz4buVw4JP4bui4bquw4nhu5Xhur1Cw4nDguG7lSJG4buz4buVTkxz4bq44buVw4nDgnXhu5Xhu7fDuuG6pOG7leG7t+G6uHXDieG7lUTDg07hu5Xhu7PDguG6uOG7lcOCRuG7lcOJ4bq0w4LDqOG6uOG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZceG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu6Hhu5fhu5fhu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7tsO64bqk4buV4bu14bqk4bquw4nhu5XEkOG7pcOJw4Lhu5Xhu7fDuuG6uOG7lWLhu6Lhu5XDvXPDieG7lSDhuqXhuqXhurPhu5XDgk/hu6Lhuq7DieG7leG6vULDicOC4buVIkbhu7Nt4buVMOG6tOG7rcOJ4buVw4J1w4nhurThu5XDnSjhu7Thur3hu5Xhu7PDguG6pOG7lcOJw4J0w4nDguG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Uh4bq6c+G7lU5Mc+G6uOG7lU7huqTEgsOJ4buVw4JI4buVTkzhu4rhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lcOJw4J14buV4bu2w7rhuqThu5Xhu7fhurh1w4nhu5VEw4NO4buV4buzw4Lhurjhu5XDvXXhu5Uw4bq0T+G7ouG6tsOJ4buV4bqlw4Lhuqjhu5XhuqXDguG6pOG7lcOzTsOC4buGw4nhu5Xhu7Zz4buVw53Dk05t4buV4buc4bul4buVIOG6pMOJw4Lhu5XhuqXhu63DiW3hu5Xhur1Cw4nDguG7lSJG4buzw7Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j8OddeG7lTDhurRP4bui4bq2w4nhu5XhuqXDguG6qOG7leG6pcOC4bqk4buVTsOCT0bhu7Phu5Xhu7XhuqThuq7DieG7lcOCRuG7lcOJ4bq0w4LDqOG6uG3hu5Xhu7Phurrhu5XDguG6uHXDieG7leG7s8O5w4nDguG7leG7t+G7qeG7s+G7lcO94bqk4bquTuG7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJbeG7leG7s8OC4buEw4nhurThu5XGoHXhu5Xhu7PhurjDieG7lU5Mc+G6pOG7lU7DguG7kOG7lcO94bqo4buVw73huq7DicOC4buVw73DuuG6pOG7lcSQ4bqk4bquTuG7leG7t+G7peG7lUXhu69O4buVTuG7kuG7lcSQ4butT23hu5Xhu7PhurjDieG7lU5Mc+G6pOG7leG7s8O54buV4bu34bqk4buVxJB1ReG7leG7p8OJ4buV4bucc27hu5XDncO5w4nhu5VOw4Lhu63DieG7lcO9deG7leG6pcOC4bqk4buV4bu34bul4buV4bq04bqkdeG7leG7osODT23hu5VE4bqkw4nDguG7lU7Dg+G7leG7s8OC4buO4buV4buiw4NP4buVTkzhu4bDieG6tOG7leG7s8OCw4zhu5XGoHXhurjhu5VF4buv4bui4buVTXXhurjhu5VMT0bDieG6tG7hu5Uww4LhuqTEgk/hu5XDieG7p0Xhu5XDiXPhu6Jt4buVw7114buVSsOCw7nhuqThu5VN4buCw4nhurThu5VFRk7hu5VF4bqsw4nDguG7lU5M4bq4w4nhurThu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buV4buz4buvSuG7leG7o+G7leG7t+G7peG7leG7nE/hu4LDieG6tOG7leG7s+G7r0pu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pcOC4buvT+G7lcOC4bqk4bqwT+G7lcOC4bq4dcOJ4buV4buzw7nDicOC4buVRMOC4bq64buVRMOC4bunw4nhu5Xhu7Phu45z4buVw7114buVMOG6tE/hu6LhurbDieG7leG6pcOC4bqo4buV4bqlw4LhuqRt4buVIOG6peG6peG6s+G7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bq9QsOJw4Lhu5UiRuG7s+G7leG7t+G7peG7lcagd8OJ4buV4bu3RsOJ4bq04buV4buzdOG7s+G7lcOJ4bq0T+G7hMOJ4buVxJDhu5jhu7Phu5Xhu7fhurDhu5XDgkjhu5VOTOG7iuG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVw7114buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buVRcON4bqkbuG7leG6pUzhurjDieG6tOG7leG7t+G6um3hu5Uw4bq04butw4nhu5XDgnXDieG6tOG7lcOdKOG7tOG6veG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Uh4bq6c+G7lcOCSOG7lU5M4buK4buV4buf4buX4buVTkzhuqThuq5P4buV4bu34buEw4nhurRs4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G6uMOJ4buV4buzw4J0T23hu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5VOw4Lhu63DieG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7XhurzDieG6tOG7lcOCw4rhu5Xhu7fhurrDieG6tOG7leG6tOG6ukrhu5VFRk7hu5VKw4J2w4nhu5Xhu7fhurDhu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buVTcONReG7lcOC4bq4dcOJ4buVTsOCdcOJw4Lhu5VOTMOUw43hu7Phu5VFw5Jz4buVRcOUc+G7lcO94bul4bq4buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/DonNP4buV4bq0dsOJ4buV4bud4buVTsOCdMOJ4bq04buVTsOC4bqk4buV4buz4buGw4nhurRt4buV4bu3w4PDieG7lcOJc+G7om3hu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU5M4bqsw4nDguG7leG7t+G7peG7leG7t8OU4buK4buz4buVw711w4nhu5XhurThuqRz4bq44buVxqB14buV4bu3w5Rz4buVxqB14bq44buVTeG7lOG7leG7teG7jMOJ4bq0beG7lcagw43huqThu5VOR8OJ4bq04buV4bq04bqkdOG7lU5M4bqo4buVw4JJw4nhu5Xhu6Phu5fhu5fhu5VOTOG6pOG6rk/hu5Xhu7fhu4TDieG6tG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSlNPTsOC4bq4TOG7meG7j+G6pUzhuqjDicOC4buV4bqlw4JP4buNL0rhu48=

Trịnh Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]