(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 28-4, Bamboo Airways đã khai trương và khôi phục 8 đường bay kết nối Phú Quốc và Quy Nhơn - 2 địa danh du lịch biển nổi tiếng được vinh danh trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế, trang web du lịch nổi tiếng.
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu4nGsMSpIeG7hm/DgsOK4bqgb+G7mW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW9Jw4rhuqBvOcOAw4xvYcONxJDhu6lvw5Lhu5tvYcONw5VvKMOA4bq84bqkaG/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqZv4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSG/huqTDgHDDgm/DguG7iOG7qW9J4bqgecONb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupb+G7mcOzb+G7sUvhur7huqTDgW/GsOG7l8OVb0lH4bqm4bqkw4Fv4buNw7Phu43DsuG7iS/GsMSp4buJL8OAw7LEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hD3hu63hu5fhu6tuxKnhuqFNb+G6pMOB4bubw5Vv4buN4buZLcO1aG/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqZv4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSG/hu7Hhu59v4bqyw4Dhu5fhuqBvSUdL4bq84bqkw4Fvw5Lhu5tv4bqyw4BE4bqgb+G7hMOA4buI4bupb+G7mW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW/hurLDvUlv4bqkxJDhuqBvOcOAw4xvYcONxJDhu6lvw5Lhu5tvYcONw5VvKMOA4bq84bqkby1v4buNb+G7scSC4buXb+G7q+G7l+G6pMOAb+G7q8ONb+G6tMSC4bupw4BvxrDhuqDhu7fhuqRv4bqk4bq44bqgb0nhuqDDveG6pMOBb+G7sUvhu4Dhu6lvw5LhuqDhuqTDgG/hu6vhu5fhuqTDgG9JR3nhuqRv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu4TDgEvhurzhuqTDgW9J4bqg4bu14bqkb0lHw43DleG7s+G6pG9Jw4BE4bqkw4FvRsONxJDhu6lvScO9aG9JR+G7l+G6pMOBb+G7jOG7rcawb+G7q8ONb+G6tMSC4bupw4Bv4bqk4bq44bqgb0nhuqDDveG6pMOBaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4burScOAw43Dgsawb+G6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/hu5nDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/DtOG7j+G7j+G7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buNw7LDsuG7ky/DsuG7mcOz4bur4buPw7LDtMOyw7PDtOG7kUnDtcOyw7Xhu5HhurTDssOzLeG7l8O0aeG6tuG7hMOBbm/hu5fhurRJw6puIeG7hm/DgsOK4bqgb+G7mW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW9Jw4rhuqBvOcOAw4xvYcONxJDhu6lvw5Lhu5tvYcONw5VvKMOA4bq84bqkaG/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqZv4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSG/huqTDgHDDgm/DguG7iOG7qW9J4bqgecONb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupb+G7mcOzb+G7sUvhur7huqTDgW/GsOG7l8OVb0lH4bqm4bqkw4Fv4buNw7Phu43Dsm5v4buM4bqg4burScOAw6pu4buZw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO04buP4buPbm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu6jhu5fhu4RJ4bqg4bqm4bqkbsSpIeG7hm/DgsOK4bqgb+G7mW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW9Jw4rhuqBvOcOAw4xvYcONxJDhu6lvw5Lhu5tvYcONw5VvKMOA4bq84bqkaG/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqZv4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSG/huqTDgHDDgm/DguG7iOG7qW9J4bqgecONb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupb+G7mcOzb+G7sUvhur7huqTDgW/GsOG7l8OVb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4buNw7Phu43Dsmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJxrDEqWHDjcOVb8OCRG/DguG7neG6pMOBb8aw4buXw5Vv4bqyw71Jb+G6pMSQ4bqgb2HDjcOVbyjDgOG6vOG6pG/hurTDiuG6pG/huqTDgMO6SW9J4bqm4bub4bqkb+G6pMOB4bub4bqkw4Dhu4kvxrDEqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jhu4hvScOA4bu3aG/DksOK4bqgbznDgMOMb2HDjcSQ4bupaG/GsHnhuqRv4bup4bud4bqkw4Bv4buxS+G6vuG6pMOBb8aw4buXw5Vv4bqyw71Jb+G6pMSQ4bqgb8OSw4rhuqBvScOAxKhv4buxRG894bubbyjDieG6oG/DkuG7m2/huqE5bz3hu6ghaG894buf4bqkw4Fv4bqyw4Dhu5fhuqBvSUdL4bq84bqkw4Fvw7Rv4buxS+G6vuG6pMOBb8aw4buXw5Vvw4LDiuG6oG85w4DDjG9hw43EkOG7qW8tb+G7qMO54bqkb+G6ocOA4bq8b8OSw4rhuqBvScO54bqkb0jDjcO6SW/hu5Nv4bupw4DDjcOVw73huqRv4bqyw4BMb8OAReG6oC9Jw43DueG6pGhvOcOAw4xvYcONxJDhu6lvLW/hu7Dhu5tvKHThuqTDgW/DksOK4bqgb0nDueG6pG9Iw43Duklvw7LDtW/hu6nDgMONw5XDveG6pG/hurLDgExvw4BF4bqgL0nDjcO54bqkaG85w4DDjG9hw43EkOG7qW8tb+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6psahb8OSw4rhuqBvScO54bqkb0jDjcO6SW/DtW/hu6nDgMONw5XDveG6pG/hurLDgExvw4BF4bqgL0nDjcO54bqkaG85w4DDjG9hw43EkOG7qW8tb+G6qeG6oOG6pMOAb8OSw4rhuqBvScO54bqkb0jDjcO6SW/hu49v4bupw4DDjcOVw73huqRv4bqyw4BMb8OAReG6oC9Jw43DueG6pG/DkuG7m285w4DDjG9hw43EkOG7qW8tbz3hu6PhuqBvOcOA4bqo4bqkw4Fvw5LDiuG6oG9Jw7nhuqRvSMONw7pJb8O1b+G7qcOAw43DlcO94bqkb+G6ssOATG/DgEXhuqAvScONw7nhuqRob+G7sUvhu5dvSMSQb+G7sUvhur7huqTDgW/GsOG7l8OVb+G7seG6oC/hu7HDveG6pG85w4DDjG9hw43EkOG7qW/hu6nEqOG7l2/DgOG7n+G6pMOBb8aw4buXw5VvSeG7oeG6pMOBb+G6tHnhuqRv4buTb+G7sUvhur7huqTDgWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqpw4rhuqBvYcONw5VvKMOA4bq84bqkaG/huqTDgeG6puG7m+G6oG/hu6nGoeG7qW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW/hu7Hhu59v4bqyw4Dhu5fhuqBvScOAxqHhu6lvSUdLw4rhu6lv4bux4bqsb8aw4buX4bqmb8OBRcOCb+G7seG6oC/hu7HDveG6pG894bubbyjDieG6oGhvPeG7o+G6oG85w4DhuqjhuqTDgWhv4bqhOW894buoIWhv4bqp4bqg4bqkw4Bobz3hu5/huqTDgW/hurLDgOG7l+G6oG/hurLDgMah4bupb0nDgHnDgm/hu49v4buxS+G6vuG6pMOBb8aw4buXw5Vvw4LDiuG6oG/hurLDvUlv4bqkxJDhuqBvYcONw5VvKMOA4bq84bqkby1v4buow7nhuqRv4bqhw4Dhurxvw5LDiuG6oG9Jw7nhuqRvSMONw7pJb8O0b+G7qcOAw43DlcO94bqkb+G6ssOATG/DgEXhuqAvScONw7nhuqRob2HDjcOVbyjDgOG6vOG6pG8tb+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6rOG7l2/DksOK4bqgb0nDueG6pG9Iw43Duklv4buPb+G7qcOAw43DlcO94bqkb+G6ssOATG/DgEXhuqAvScONw7nhuqRvw5Lhu5tvYcONw5VvKMOA4bq84bqkby1v4buw4bubby7hu51Jb8OSw4rhuqBvScO54bqkb0jDjcO6SW/DtW/hu6nDgMONw5XDveG6pG/hurLDgExvw4BF4bqgL0nDjcO54bqkaG/hu6lK4bqkw4Fv4bqkdeG6pMOBb0nhurjhuqTDgW9IxJBv4buxS+G6vuG6pMOBb8aw4buXw5Vv4bqyw4Dhu5fhuqBvScOAxqHhu6lv4buGb+G7sXXDlW/hurR54bqkb+G7k2/hu7FL4bq+4bqkw4Fp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSjDgEtvw5Lhu6XDlWhvSeG7neG6oG9IdeG6pG/GsOG7l8OVb0lH4buIb0jhu4Zv4bupw4DhuqLhuqTDgG8tb0h14bqkb8aw4buXw5VvOcOA4buKb+G7qMahSW/DrMavw4PhuqTDgG/hu7DEguG6pMOA4buLaG/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqZv4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSG/DgOG6oOG7teG6pG/hurThu5tvw4Dhu5/huqTDgW/GsOG7l8OVb+G7qeG6rG9Gw43DlW/DgkRv4bqyw4Dhu5fhuqBvScOAxqHhu6lvw4Lhu53huqTDgW/GsOG7l8OVb+G6tMOK4bqkb+G6pMOAw7pJb0lH4bqm4bqkw4Fv4bupxqHhu6lvw4Dhu5/huqTDgW/GsOG7l8OVb0nDiuG6oG/hu7F1w5Vpbz3hu5/huqTDgW/hu7Hhu5fhuqTDgW/hurR54bqkb+G6ssO9b8OA4bqm4bud4bupw4BvSeG6oMO94buEb0nhu4jhu6lvw4Lhu4ZvR8OJ4bqkw4FvRsONw5Vvw4JEb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupb0lH4bqm4bqkw4FvScOA4bq+4bqgb8OB4bqg4buX4bqkb0nDiuG6oG9J4bud4bqgb0h14bqkb8aw4buXw5Vv4bup4buh4bqkb+G7qUxv4bqk4bubw5Vob+G7scSQ4bqgb8OSw4rhuqBv4bup4bujb8OC4bud4bqkw4FvxrDhu5fDlW/huqTDieG6oG/hu7HEguG7l2/DkuG7m29Gw43EkOG7qW9Jw71p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqV3huqTDgW/huqFHS+G6vOG6pMOBbznDgEvhurzhuqTDgW/huqHDgOG7m+G6pMOAaG85w4DhuqxvSeG6uOG6pMOBbyPhuqDGocOCb+G7scSQ4bupb8av4buXw4LGsOG6puG6pm/hu5bhuqBH4buM4buXw5VIb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71JaG/DksOK4bqgb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb8OC4buGb0fDieG6pMOBb8OC4bud4bqkw4FvxrDhu5fDlW/huqTDgeG7l8OVb0lHS8OK4bupb0nDgOG7s8OCb+G7seG7neG6oG/hurThu7lv4buPw7Mvw7Vob8OyL8O0b8OS4bubb8OC4buK4buXb+G7qeG7l+G6pm/hu7HhuqDhu7fDgm/hu6vDjW/hurTEguG7qcOAb8OAw6hob8av4buXw4LGsOG6puG6pm/hu5bhuqBH4buM4buXw5VIb+G6suG7kG/DkuG6quG6pMOBb+G7scah4buEb0zhuqTDgW/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o2/huqTDgMONb+G7qcO5w41v4bux4bqgb+G6tOG7neG6oGhvw4Lhu5fhuqTDgW9Jw4rhuqBv4bupw4DhuqZvw4Dhu5vhuqTDgG/hurLDgMah4bupw4BvScOAecOCb+G7seG7l2/hu6vhu53huqTDgW/hu6nhurxvw4DDieG6oG/GsOG7l8OVb0nDgHPhuqTDgW/DksOK4bqgb+G7q8SC4bupw4Bvw5Lhu4hvxrDhu5fDlW/hu7HEguG6pMOAb8OAS8OK4bqkw4Fvw7RvSOG7l+G6pm/DguG7m2/hurLDgEThuqTDgW/hu4TDgOG7o+G6oG/huqTEkOG6oG/hu6nDgMONw5XDveG6pG9J4bud4bqgb+G7qcah4bupb0h14bqkb8aw4buXw5Vv4buxROG6pMOBb+G7scOM4bupaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFH4bqm4bqkw4FvScOA4bq+4bqgb8OB4bqg4buX4bqkb0nDiuG6oGhv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW9IeG/hu7FL4buA4bupb8av4buXw4LGsOG6puG6pm/hu5bhuqBH4buM4buXw5VIb0nhuqDDveG7hG9J4buI4bupb8OC4buGb8OCw4rhuqBvw5Lhu5tvSeG7oeG6pMOBb0nDueG6pG9Iw43Duklob+G6pMOAS2/hu6jDueG6pG/huqHDgOG6vG8tb+G7sOG7m28odOG6pMOBaG/hu6jDueG6pG/huqHDgOG6vG8tbz3hu6PhuqBvOcOA4bqo4bqkw4Fob+G6qeG6oOG6pMOAby1vKMOA4buXb+G6oUfhu5fhuqTDgWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buwdcOVb+G7qUrhuqTDgW/hurThu5tvw7Jv4buEw4DDueG6pG9JR+G6puG6pMOBb+G6ssO9b8OA4bqm4bud4bupw4Bvw4Lhu4ZvR8OJ4bqkw4Fvw4Lhu53huqTDgW/GsOG7l8OVb+G7qcSo4buXbz3hu5/huqTDgW9JR+G6puG6pMOBb+G6pOG7ocOCb+G7jcOz4buNw7Jv4bux4budSW/hu5PDs28tb+G7mcOzb+G7sUvhur7huqTDgW/GsOG7l8OVb+G6pMOJ4bqgb+G7scSC4buXaG9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6rG/hu7Fy4bupb8aw4bqg4bu1SW/hu6nDgMOMb0lH4bqq4bqkw4Fv4bupxqHhu6lvScONw5XDveG6pG/GsOG7l8OVb0nDgHPhuqTDgW/hu7HhuqAv4buxw73huqRv4bupxqHhu6lv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bqkw4BLb+G7qEThuqRv4buw4buj4bqmaG/DoeG7neG7qcOAbyPhuqDGoWhvYcONw5VvKMOA4bq84bqk4oCmb8OC4bubb+G7qcOAS+G7l2/DgOG7n+G6pMOBb8aw4buXw5Vv4bqk4bub4bqmb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nGsMSp4bqh4bqgw73hu4RvSeG7iOG7qW9J4buh4bqkw4FvSeG7o+G6oG/hu6nDjeG6pMOBb0zhuqTDgeG7iS/GsMSp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqcaveeG6pG/hu6nhu53huqTDgG/DkuG6oOG7teG7qW/DguG7hm/DgsOK4bqgb+G7qcah4bupb+G7sUvhur7huqTDgW/GsOG7l8OVaG/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqZv4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSG/hu6lK4bqkw4Fv4bux4bufb+G7sUvhu5dvw5Lhu5vhuqZv4bqyw4Dhu5fhuqBvScOAxqHhu6lvScSQ4bqgb+G7seG7l29J4bqm4bub4bqkb8aww4lv4buxw4nhuqBvxrDhu5fDlW/huqTDgeG7l8OVb0lNb+G7qcONxJDhuqBvScOAxqHhuqTDgW/hu49vLW/hu7HDucONb0nDgMah4bqkw4Fvw7Vob+G7q05v4bqy4bqgw73huqRvSeG6oMO94buEb0nhu4jhu6lvSeG7oeG6pMOBb8aww4PhuqTDgG9Gw4114bqkb8Oy4buNby1vw7LDtOG7gW9J4buj4bqgb+G7qcON4bqkw4FvTOG6pMOBb0lHeeG6pG/hu6nGoeG7qW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW9JR+G7iOG7qWhv4buxS+G6vuG6pMOBb8aw4buXw5Vv4burw41v4bq0xILhu6nDgGhvw4Lhu53huqTDgG/huqTDgMO6SW/hurThu5tvScONw5XDveG6pG/hurLDvUlv4bqkxJDhuqBvYcONw5VvKMOA4bq84bqkaG85w4DDjG9hw43EkOG7qWhvKMOA4buXb+G6oUfhu5fhuqTDgWhv4buw4bubby7hu51J4oCmb0lH4bqm4bqkw4Fvw4HhuqDhu5fhuqBv4bux4bqm4bud4bqkb+G6pMOBw4Dhuq5v4bq04bu5aW/huqnDiuG6oG/hurLDvW/DgOG6puG7neG7qcOAb+G6pOG7m8OVaG/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqZv4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSG/hu6tOb+G6suG6oMO94bqkb8aw4bq4b0jDjeG6pMOBb+G6ssOA4bqm4buj4bqkw4Fvw7LDssOzby1vw7LDtMOzb+G7qcOAw43DlcO94bqkb8aw4buXw5Vvw4LhurrhuqBvScONw7nhuqRob0lL4bq84bqkw4FvTOG6pMOBb+G7jeG7jWnDs8Ozw7NvLW/hu4/Ds2nDs8Ozw7Nvw4HDgMO9b8OS4bub4bqmb8OC4bud4bqkw4Fv4buxS+G6vuG6pMOBb8aw4buXw5Vv4bqkw4nhuqBv4buxxILhu5dp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buZw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZvw7TDs+G7j+G7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buNw7LDsuG7ky/DsuG7mcOz4bur4buPw7LDtMOyw7Lhu43hu5FJ4buZ4buR4buV4buZ4bq0w7Qt4buXw7Jp4bq24buEw4Fub+G7l+G6tEnDqm4h4buGb8OCw4rhuqBv4buZb+G7sUvhur7huqTDgW/GsOG7l8OVb0nDiuG6oG85w4DDjG9hw43EkOG7qW/DkuG7m29hw43DlW8ow4DhurzhuqRob8av4buXw4LGsOG6puG6pm/hu5bhuqBH4buM4buXw5VIb+G6pMOAcMOCb8OC4buI4bupb0nhuqB5w41v4bqyw4Dhu5fhuqBvScOAxqHhu6lv4buZw7Nv4buxS+G6vuG6pMOBb8aw4buXw5VvSUfhuqbhuqTDgW/hu43Ds+G7jcOybm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7hu5nDs8Ozbm/DgOG7reG6oMOBw4BJw6puw7TDs+G7j25vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buo4buX4buESeG6oOG6puG6pG7Eqcav4buXw4LGsOG6puG6pm/hu5bhuqBH4buM4buXw5VIb+G7qcOA4bub4bqmb+G7seG6rOG6pG/hurLDgMah4bupw4Bvw4Dhu5vhuqTDgW/GsOG7l8OVb0lHeeG6pG/hu6nGoeG7qW/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrDhu5fDlW/DgsOK4bqgb+G7qcSo4buXb8OA4buf4bqkw4Fp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sOG7t2/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm9Jw43DleG7tUlv4buxxJDhuqBv4buX4bqkb0nhuqbhu5vhuqRv4bupw4DhuqZvw4Dhu5vhuqTDgG/hurLDgMah4bupw4Bob8av4buXw4LGsOG6puG6pm/hu5bhuqBH4buM4buXw5VIb0nhuqDDveG7hG9J4buI4bupb0nDjXXhuqRvScOAxKhv4bqkw4HDgOG6oHnDgm/huqTDgXJJb+G7qcah4bupb8aw4bqg4bu14bqkb+G7hMOAxqHhu4Rv4buEw4DhuqjhuqTDgW/hu6nDgMSQ4bqkw4Fv4burxILhu6nDgG/GsOG7teG6pMOAb0lHS8OK4bupaG9JR+G6puG6pMOBb8OS4bubb0jhu5fDjW/hu6nDgMONw5XDveG6pG/GsOG7l8OVaG/GsOG7l+G6pm/DgUXDgmZvLOG6oOG7t8OCb0lH4buXb0nDgHXhuqRv4bqkw4DhuqDhu7VJb8OA4bub4bqkw4Bv4bqyw4DGoeG7qcOAb0nhu53huqBvSHXhuqRvxrDhu5fDlWdv4bupw43huqTDgW/hu6nDuuG7hG/huqRLw4rhu6lvR0/hu5dvSeG7l8OVb+G7q+G6oOG7tUlv4bqyw4DDjeG7p+G6pG/DkuG7m2/hurLDgOG7p8ONb0lH4buX4bqkw4FvSeG7neG6oG/hu6nGoeG7qW9Gw43DucOVb+G6tOG7m8OCb0nDgMSob0nhu4jhu6lob+G7qU/hu5dv4bqyw4Dhu4bhuqBvw4Dhu5vhuqTDgGhvSUd54bqkb8OCxqHDlW/GsOG7l8OVb+G7qcOA4bqmb8OA4bub4bqkw4Bv4bqyw4DGoeG7qcOAZ2/hu4TDgMON4bqkb+G6ssOAT2/hurLDgMON4bun4bqkb0nhu5vDjW/GsOG7l8OVb0jhu5fDjW/hu6nDgMONw5XDveG6pG/GsOG7l8OVZ2/GsOG7o+G6pm/hu6tL4buC4bqkw4FvScOAS+G6vuG6pMOBb+G7jsONw5V54bqkb8OC4bub4bqkw4Fv4bq04bqq4bupb+G6ssOAROG6pMOBb+G6ssOA4bqib8OSRG9JR+G7iuG6pMOBbz3hu6w54buWb0lHeeG6pG9J4bubw41vxrDhu5fDleKApuG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu7Dhu7dvSeG6oMO9SW/hurLhuqDhu7XDgm9Jw4Dhur7huqBvw4HhuqDhu5fhuqRvw5Lhu5tvSUfGoeG6pMOAb0nDg+G6pMOAb0lH4bud4bqkw4Fv4buK4bqkb0lw4bupb0nhu53huqBvSHXhuqRvxrDhu5fDlWhvxq/hu5fDgsaw4bqm4bqmb+G7luG6oEfhu4zhu5fDlUhv4bqyw4DDjcOVw73huqRv4bqkw4HDgMSCb8OA4bub4bqkw4Bv4bqyw4DGoeG7qcOAb8OA4bqm4bub4bqkb0nDgOG7m+G6pMOAb+G6ssOA4buX4bqgb8awxqHhuqZvw5VvScO9b+G7seG6oOG7teG6pG9JT29JR0vDiuG7qW/hurLDgOG6oG/DkuG7m+G6pm/hu7HhuqDhu7fDgm9I4bqm4bqgb+G7qcOA4bqgw73DjW/hu7Hhu7dv4bq0eeG6pG/Dgsahw5VvxrDhu5fDlWdv4bupw4DEqG/hu7HDieG6pMOBb0hPb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7qcah4bupb8OAw4PhuqTDgG9Jw4BM4bupb0lOb+G6tOG7m8OCb0nDgMSob0nhu4jhu6lv4bux4buXb+G7q+G7neG6pMOBb+G6pMOAS2/hu6nDgOG7reG7qeG6sm/huqDhuqRvSUdO4bupb0nDjcOVw73huqRvRsON4buXb+G7jOG7rcawSOG6oEnhu61ob+G6suG6oOG6pkjhurJv4bupw4Dhu63hu6nhurJv4bqg4bqkb+G7seG6oOG7teG6pG9JT29J4bud4bqgb+G7qcah4bupb0h14bqkb8aw4buXw5Vpbz3hu5vhuqTDgG/hurLDgMah4bupw4Bv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bup4bqsb8OA4bub4bqkw4Bv4bq0w5Rv4bqyw5Rvw4FP4bqgb+G7qeG6rG9Jw4Dhu7dvScOK4bqgb0nDgHPhuqTDgW/hu6lP4buXb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgGnhu4kv4buExKnhu4lJ4buXxrDhurThu61v4bup4bq04buXSEjDqm7hu6nhu5fDguG6pMOA4buXSW5vSEnDleG6tOG7rcOqbsOC4buXR8OB4bqg4bqkLeG6tOG7rUFJZm/hu5fDjUnhuqZnb8OC4buXR8OB4bqg4bqkLUfhuqDDgcOASWZv4buXw41J4bqmZ25vxrDhuqZH4bur4butR8OqbsOy4buE4buOb0jhuqbhurThuqDhu6tvR8OBxrDDrMOzaG/Ds2hvw7Phu4tub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbuG7kcOzw7Nub+G7qeG7reG6tOG6tEjhu4Thu5fhu6nhuqDhuqTDgcOqbsOzbm/hu6nhu63hurThurThu4Thu5fhu6vhu6vhuqDhuqTDgcOqbuG7k27EqeG7iUnGsOG6puG7q8OVxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q29IScOV4bq04butw6puxrDhuqZH4bur4butR2Zvw7Lhu4Thu45vSOG6puG6tOG6oOG7q2/hur3Ds8Ozw7PDs8Ozw7Nnb+G7hOG7l+G7q+G7q+G6oOG6pMOBZm/Ds+G6oOG6pG/Ds2nDs+G7meG6oOG6pGdv4buM4bqg4burScOAZm/hu5HDs8O1aeG7kcO04buR4buE4buOZ25vw5Lhu5fhurThuqDDgeG6pMOqbknhuqbhu4RuxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buw4bu3b8aw4bqgw71Jb0nDgHnDgm/hu6nGoeG7qUnDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb+G7qcOA4bqgb0nhuqDDvUlob+G7scOJ4bupb8OB4bqg4bujb8OSw43huqBv4bq04bqo4bqkw4FvSUfDjcOVb+G7qeG7peG7hGbhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqr4butxrBI4bqgSeG7rWZv4buJw43EqeG7ieG7l2/DgEfhu61Bw6puw4BJSeG7hEhmLy/hu4zhu4zhu4xpxrDhu5fDgsaw4bqm4bqm4buX4bqgR+G7jOG7l8OVSGnhu6nhuqbDgi9uxKnDgElJ4buESGYvL+G7jOG7jOG7jGnGsOG7l8OCxrDhuqbhuqbhu5fhuqBH4buM4buXw5VIaeG7qeG6psOC4buJL+G7l8Sp4buJL8ONxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpQOG7l+G7qeG7rcaw4bqm4bqm4bqyZm/hu4nDjcSp4buJ4buXb8OAR+G7rUHDqm7DgElJ4buEZi8v4buM4buM4buMaUHhu5fhu6nhu63GsOG6puG6puG6smnhu6nhuqbDgi/Gr+G7l8OCxrDhuqbhuqbhu5bhuqBH4buM4buXw5VIQOG7l+G6pOG7hOG7l8OB4butbsSpw4BJSeG7hGYvL+G7jOG7jOG7jGlB4buX4bup4butxrDhuqbhuqbhurJp4bup4bqmw4Ivxq/hu5fDgsaw4bqm4bqm4buW4bqgR+G7jOG7l8OVSEDhu5fhuqThu4Thu5fDgeG7reG7iS/hu5fEqeG7iS/DjcSpb+G6tOG6oOG6pOG6sm/hu6fhuqThu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpLuG6oHnhuqRvw4Dhu7Vvw4DhuqZJ4bq04bqg4bqk4butZm/DsuG7lcOzw7Nvw7LDsuG7keG7keG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKk94bqmcuG7qW/DgOG7tW9Jw4DEkOG6pMOBbznDgOG6qOG6pMOBb8OS4buvaG/hu7Hhu53huqBv4bq0w5RvSUd54bqkb0nhuqbhu5vhuqRvRsONxJDhu6nhu4kv4buExKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4kvScaw4bqm4burw5XEqeG7iS9J4buXxrDhurThu63EqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7lsONScOA4bqmR27EqSgu4buJL+G7hMSp

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]