Từ ngày 27–4 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) tổ chức các phiên giao dịch bổ sung để kịp thời giải ngân nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNk/DsuG6q8Oyw6DGoW/hurvGocOgxqFvd3PGocOg4bqicsahw6B24buNxqHDoGbDvcahb8Og4buFw7Phu43GocOzw6Dhu6/huqfhu4XDs8Og4burw7PDveG7hcOgw7Nzw7Iww6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7LGocOzw6B2xKnDoOG7r+G6pXfDoGbDteG7hcOzw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8OiNS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E2VkHDoMahb+G6reG6rsOgw6PhurPigJPhuq/DoGfEqcahw6DGoeG6peG6rjDDoMagb+G6u8ahw6DDs+G6rcahb8Og4buEw7Phu43GocOzw6Dhu6/huqfhu4XDs8OgxIJiw6DDs3TDssOgLcOg4buEw7PDssOgxqHDs+G6p8ahw7PDoHbDtMahw7PDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6AzxqDDk+G7hOG7ribDk8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqU0w6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoOG7heG6p+G7hcOg4burw7PDsuG7icahw6Bvw7LhuqXhu5vDoGbDteG7hcOzw6Dhu4N1w6Dhu693xqFvw6BnbMOg4buZw7Xhu6vDoHbDs+G7p8Oyw6Bvw7LhuqvDssOgxqFv4bq7xqHDoMahb3dzxqHDoOG6onLGocOg4bu3d8OgZ2LDssOgdsOzaOG7m8OgxqBvw7PDtcOg4buxd+G6rsSpdsOg4bqj4bqjL8ag4buwLeG7hOG7qsOgxqFv4bqt4bquw6DEg+G6oS3huqMtw6PhuqHDo8Ojw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7hMOz4buNxqHDs8Og4burw7Phu7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6FmdsOzd+G7l+G7g8Ogw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bqz4bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHDo+G6seG7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL8OyMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqj4bq1L+G6o+G6s+G6s2bhuqHhuqHhurPhurHhuqHEg+G6r3bhurXDo+G6teG6s8SD4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6t+G6s8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhT8Oy4bqrw7LDoMahb+G6u8ahw6DGoW93c8ahw6DhuqJyxqHDoHbhu43GocOgZsO9xqFvw6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoOG7r+G6p+G7hcOzw6Dhu6vDs8O94buFw6DDs3PDsjDDoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahw6Dhu5nDssahw7PDoHbEqcOg4buv4bqld8OgZsO14buFw7PDoOG7hOG7miXDkkYt4bqjw6LDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurPhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqxw6PhurHDocOgLzbhu4ThuqfGocOg4buDdMOgxqDDk+G7hOG7ribDk8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoG/DsuG6q8Oyw6DGoW/hurvGocOgduG7jcahw6Bmw73GoW/DoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4buv4bqn4buFw7PDoOG7hcOz4bubw6DDs3TDoGbhurvGocOgduG6qcOyw6Dhu6vDs+G7t+G7p8ahb8Og4buwd+G6q8ahb8OgVuG6u+G7l8OgM1bhu6rDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlNDE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG6qcOyw6Bnw7Js4buXw6Bvw7LhuqXhu5vDoGbDteG7hcOzw6DEgmLDoFbEqcOg4buUxanDssOgM8agccahb8Og4buEcsahbzQww6Bvw7LhuqXDoGfhu4/GocOzw6DhuqXGocOzw6DGoG934bqubcahw6BWw7PEqcOg4buWw7LGocOzMMOgdsOzccahw6DDk+G6oHfDoOG7hMOqxqEww6Dhu4XDs+G7m8Og4buDw7LEqXYiw6Dhu67huqV3w6B2w7Phu6fDssOgb8Oy4bqlxqHDoGbhuq3DssOg4buDw7XDoOG6q8ahw7PDoMOz4bu3xrDGoW/DoOG7g8aww7LDoGbDteG7hcOzw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8OiMMOg4buFw7nDoOG7r8aww6Dhu6/huqvGocOgxIJ34bq9dsOg4bqi4bqtw6Dhu4XDs8Spw6Dhu4PDssSpxqHDoOG7reG6pXfDoOG7heG7s+G6pcOgb8Oy4bqlw6Bn4buPxqHDs8Ogb2Xhu6vDoMahw7PDsmp3w6Dhu5nDs+G7ncOg4buZw7NjxqHDoGbhu5vDoOG7l+G6vXbDoMahb3dzxqHDoHbDs3fDoMahw7Phur/hu6sww6Dhu6/huqvGocOg4burw7Phu4Hhu5fDoOG7leG6reG7l8Og4but4bqlw6Dhu5nDs3HGoW/DoHbDsuG7iXfDoHbDs8O9w6Bn4bu3xanhu4Uxw6BH4bu3xanhu4XDoOG6ouG6peG6rsOg4bqj4bqh4bqhw6B24butw7Jrd8OgZ3PGoW/DoMahb3dzxqHDoOG6onLGocOgb8Oy4bqrw7LDoOG7sXfhuq7EqXbDoOG6osOya+G7hcOg4buV4bqt4buXw6B2w7No4bubw6DGoG/Ds8O1w6Dhu7F34bquxKl2w6DhuqPhuqMvxqDhu7At4buE4buqw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7hMOz4buNxqHDs8Og4burw7Phu7Mww6Bvw7LhuqXDoGfhu4/GocOzw6DhuqXGocOzw6Bnw6p3w6B24bu3w6Dhu5fGsMOg4butdMahb8Og4buXccOgw7Phu4/GocOzw6Dhu63huqV3w6Dhu6/huqnhu4XDs8OgdsOzaOG7m8OgdsOy4buJd8Og4buFw7N34buBxqHDoCXDsmh2T+G6pOG7qsOgZ2zDoOG7mcOzccOyw6Dhu6vDs8O94buFw6Dhu6/huqvGocOgxIJ34bq9dsOgZuG7m8Og4bqrxqHDs8Ogw7Phu7fGsMahb8Og4buDxrDDssOgZsO14buFw7PDoOG7hOG7miXDkkYt4bqjw6Ixw6Dhu7B34bqlw6Bn4budMMOgb8Oy4bqlw6Bn4buPxqHDs8Og4bqlxqHDs8OgZ2LDoOG7q8Ozw73hu4XDoMOzc8OyMMOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7r+G6q8ahw6DEgnfhur12MMOgb+G7neG7q8Og4burw7PDqsahw6B24bqp4bubw6DhuqLDsmvhu4XDoOG7leG6reG7l8Og4buFw7Phu5vDoMahw7PDsmp3w6Dhu5XhuqXhu5vDoGd0xqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWw7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOgxqBvw7PDtcOg4buxd+G6rsSpdsOg4bqj4bqjL8ag4buwLeG7hOG7qsOg4buF4buz4bqlw6Dhu4TDs+G7jcahw7PDoOG7q8Oz4buzw6DhuqJqw6DhuqLDsmvhu4XDoOG7q8Ozw73hu4XDoMOzc8OyMMOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7mcOyxqHDs8OgdsSpw6Dhu6/huqV3w6Bmw7Xhu4XDs8Og4buE4buaJcOSRi3huqPDojDDoMahb+G6peG6rsOgdkHDoGfDqnfDoMahY+G7lzDDoMagw5Phu4Thu64mw5PDoMagccahb8Og4buEcsahb8OgZ2LDoHbDs+G6peG7l8Og4buX4bu3d8Og4buFw7Phu5vDoFfhu4LGoEbDoMOzd+G6rmvGocOg4buFw7PDtMOgZ+G6qeG7m8Og4buF4bqn4buFw6DEgmLDoHbhur/hu6vDoHbhu613xqFvw6B2d+G6ruG7icahw6B24butd+G6rmrGocOg4bqiasOgxqBvw7PDtcOg4buxd+G6rsSpdsOg4bqj4bqjL8ag4buwLeG7hOG7qjDDoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu53DoHbhur/hu6vDoHbhu613xqFvw6DhuqLhuq3hu5vDoOG6osOya+G7hcOgb8Oy4bqr4buXw6Dhu5Viw7LDoOG7r3fhur12w6DhuqLhuq3DoHbDssSp4burw6B2w73hu4XDoOG7reG6rcOg4buv4bub4bqndsOg4buF4bqn4buFw6BncsOyw6B24bu3xanGoW/DoOG7leG6peG7m8OgZ3TGoW/DoHbDgcOgZuG7m8Og4buDw7XDoOG6q8ahw7PDoMOz4bu3xrDGoW/DoOG7g8aww7LDoGbDteG7hcOzw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8Oiw6B24butxrDDoOG6omrDoGfDteG6pcOg4burw7Phu7fDucahbyDDoHZ1xqFvw6DDs8Wp4burw6Bm4bqlxqHDs8Og4buv4bqn4buFw7PDoOG6ouG6rcOgZ2rDoMahb8Ozw7XDoGfDsmp3w6Dhu4XDs3fhuq5sxqHDoMahb3dzxqHDoOG6onLGocOg4bqiasOgZ2zDoOG7hcOz4bubw6DhuqLhuqXhuq4xw6BHcsOyw6B24bu3xanGoW/DoHbDs8O9w6DDs+G7t8awxqFvw6B24buNxqHDoGbDvcahb8OgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu4Phu4/GocOzw6DEgml2w6Dhu4VxxqFvw6Dhu5nDs+G6pcOyMMOgZuG6u8ahw6Dhu4XDs+G7szDDoOG7g+G6q+G7m8OgZ+G6q+G7l8Og4buF4bqn4buFw6Bnw7Jqd8Og4buZw7JrxqEww6B2w7Lhu4l3w6Dhu4XDs3fhu4HGoTExMcOgJeG7pcOyw6B2w7LGocOzw6B2w7PDqsahw6Dhu5nDs+G7gcahw6B24but4bu3w7nGoW8ww6Bnw7nGocOg4bqiw7XDoGdiw6B2w7PhuqXhu5fDoOG7l+G7t3fDoOG7hcOz4bubw6BX4buCxqBGw6DDs3fhuq5rxqHDoOG7hcOzw7TDoGfhuqnhu5vDoFfhu4LGoEbDoOG7heG6p+G7hcOgxIJiMMOgdsOzw7XDoHbhu63hur3GoTDDoOG7heG6p+G7hcOg4buFw7nDoOG7sXfhuqXGocOg4buVw7Lhu4nGocOg4buxd+G6pcahw6Dhu6vDs3LDssOgw7PFqeG7q8Og4buFw7NldsOg4buFw7Phu4vDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOg4buFw7Phu43GocOzw6B24butw7XDoC3DoMSCYsOgw7N0w7LDoMahw7Phur/GocOg4buz4bquw6B2w7Phuqfhu4XDoOG7heG6p+G7hcOg4buF4bq94burw6B24but4bubxqFvw6DhuqLDsmvhu4XDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgdnfhuq7hu4nGocOgduG7rXfhuq5qxqHDoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4buv4bqn4buFw7PDoHbhu43GocOgZsO9xqFvw6Dhu7d3w6BnYsOyw6B2w7No4bubw6DGoG/Ds8O1w6Dhu7F34bquxKl2w6DhuqPhuqMvxqDhu7At4buE4buqw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7hMOz4buNxqHDs8Og4burw7Phu7Mxw6BHc8ahb8OgdsOz4bunw7Iww6Dhu6vDs3LDssOgw7PFqeG7q8Og4bqi4bulw7LDoOG7heG6p+G7hcOgdnXDoOG7hcOz4bu54buFw6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoHbhu63DtcOgLcOgxIJiw6DDs3TDssOgxqHDs+G6v8ahw6Dhu7Phuq7DoHbDs+G6p+G7hcOgduG7jeG7hcOzw6Dhu4XDgeG7hcOg4but4bqtw6Dhu6/hu5vhuqd2w6BncsOyw6B24bu3xanGoW8ww6DEguG6p+G7hcOgZ8O1xqHDs8OgxqHDs3fDoOG7hcOqd8Og4bqicsahMMOg4buv4bq5xqHDoOG7r+G6rcahb8Ogb8Oy4bqrw7LDoMahb+G6u8ahw6Dhu5nDteG7q8OgdsOz4bunw7LDoOG7mcOzw7LDoGfhu7fFqeG7hcOgb8Oy4bql4bubw6DhuqJyxqEgw6Dhu4Phuqvhu5vDoGfhuqvhu5fDoOG7hXHGoW/DoOG7mcOz4bqlw7Iww6Dhu5fDssahw7PDoOG7g+G6qeG7hcOzMMOg4buvw4DDoGbDvcahb8Ogw7PDsmt3w6Dhu7F34bqrw6DGoW93c8ahw6Dhu5XDgeG7hcOg4buF4buz4bqlw6DGoMOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hTDDoHbhu63huqfGocOzw6B24butw73hu4XDoOG7lcWpw7LDoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4buv4bqn4buFw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNibhuqfhu4XDoGfDtcahw7PDoMahb3dzxqHDoOG6onLGocOgduG7jcahw6Bmw73GoW/DoOKAnHbhu63FqcOg4buVw4Hhu4XigJ3DoGdsw6Dhu5nDs3HDssOg4burw7PDveG7hcOg4bqi4bqtw6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7LGocOzw6B2xKnDoOG7r+G6pXfDoGbDteG7hcOzw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8OiMMOgxqDDk+G7hOG7ribDk8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoGdiw6Dhu6vDs3LDssOgw7PFqeG7q8Og4bqi4bulw7LDoOG7heG6p+G7hcOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvw6DhuqLhuq3DoOG7heG6p+G7hcOgxqFv4bqtxqHDs8Og4buVw7Lhu4nGocOg4buxd+G6pcahw6B2w7LEqcahw6DDs+G6rcahw7PDoOG7reG6rcOg4buv4bub4bqndsOgxqHDs3fDoOG7hcOqd8Og4bqi4bql4bquw6DhuqJyxqHDoOG7heG7s+G6pcOg4buF4bqn4buFw6DDs3TDoGbhurvGoTDDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8Og4buF4budw6DGocOzd8Og4buFw6p3w6DhuqLhuqXhuq7DoOG6onLGocOg4buX4bulw7LDoOG7g+G6q+G7m8OgZ+G6q+G7l8Og4buFw7Phu43GocOzw6Dhu6/huqfhu4XDs8OgZ+G7t8Wp4buFw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buFccahb8Og4buZw7PhuqXDsjDDoOG7l8OyxqHDs8Og4buD4bqp4buFw7Mww6BneMahb8OgZ3LDssOgduG7t8WpxqFvMMOgZ3PGoW/DoHbDs+G7p8Oyw6Dhu5nDsmzhu5fDoHbhu63huqUww6Bvw7Lhuqfhu5fDoOG7r+G6p3bDoHbDs+G7t+G7p8ahb8OgxIJ34bqu4buJxqHDoHbhu4/GocOzw6DDs+G7j8ahw7PDoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoOG6onLGocOg4bqi4bql4bquw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7heG6p+G7hcOgZ3LDssOgduG7t8WpxqFvw6B2w7PDvcOgw7Phu7fGsMahbzHDoOG7guG7icahw6Dhu4XhuqnGocOzw6Bn4budMMOgZ8O5xqHDoOG6osO1w6Dhu4Xhu7XGoW/DoOG7sXfhuqXGocOgduG6u+G7l8OgZ8SpxqHDoOG6osOya+G7hcOg4buF4bqrw7LDoHbDssSpxqEww6BndcOyw6Dhu5fhu6XDssOg4buxd+G6rsOgduG7reG7j8ahw7PDoOG7hcOz4bubw6DhuqLhuqXhuq7DoHbDs2jhu5vDoMOz4bu34bulxqFvw6Bnw7nGocOgb8Oy4bqrxqHDoMOz4bud4bqlw6B2w7Phu7PDoHbDveG7hTDDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoOG7mcOz4bqrw6DGoWPGoW/DoHbDs+G7geG7l8OgZ8O1xqHDszDDoOG7rXh2w6DGoW9kxqHDoHbDs+G7p8Oyw6Bvw7LhuqXGocOgb8Oy4bqrw7LDoOG7sXfhuq7EqXbDoOG7hcOz4bubw6DhuqLhuqXhuq4ww6B24bqp4bubw6Bnw7Jqd8Og4buZw7JrxqHDoOG7hcOz4bubw6Dhu5nDs+G6p+G7hcOzw6DDs+G6rcahb8OgdsOyxKnhu6vDoOG7heG6v8ahw6DhuqJyxqHDoMahb+G6u8ahw6DDs+G6rcahbzHDoMagb+G6peG6rsOg4buZw7PDssOgxqHDs+G6v8ahw6Bn4bu3xanhu4XDoMahb3dzxqHDoOG6onLGocOgdkHDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahb8Og4burw7PhurvGocOg4buDdcOg4bqiasOg4buFw7Phu5vDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buF4bqn4buFw6Dhu4TDs+G7t8O5xqFvw6B24but4buPxqHDs8OgduG7jcahw6Bmw73GoW/DoOG7t3fDoGdiw7LDoHbDs2jhu5vDoMagb8Ozw7XDoOG7sXfhuq7EqXbDoOG6o+G6oy/GoOG7sC3hu4Thu6rDoOG7heG7s+G6pcOg4buEw7Phu43GocOzw6Dhu6vDs+G7szDDoMagw5Phu4Thu64mw5PDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6BnYsOgxqHDs+G6pcahw7PDoOG7hcOz4budxqFvw6B24butw7JsxqHDoOG7mcOz4bqlw7LDoOG7hcOz4bubw6DhuqLhuqXhuq7DoHbhu63hu5vGoW/DoHbDs+G7p8Oyw6Bvw7LhuqXGocOg4buv4bul4buXw6DGocOz4bq9dsOgxqHDs8SR4buXw6Dhu5nDteG7q8OgdsOz4bunw7LDoMOzw7rDoHbhu63FqcOg4buFw7Phu5vDoMahb+G7t+G7p8Oyw6Bm4bq7xqHDoOG7g8O1w6DhuqvGocOzw6DDs+G7t8awxqFvw6Dhu4PGsMOyw6Bmw7Xhu4XDs8Og4buE4buaJcOSRi3huqPDosOg4buF4budw6DGoW93c8ahw6DhuqJyxqHDoOG7q8Ozw73hu4XDoMOzc8OyMMOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7r+G6q8ahw6DEgnfhur12MMOgdcahw6Bnw7XGocOzw6Dhu4V3dOG7hcOg4buvcsahbzHDoFbhu43GocOzw6BnxKnGocOgxqFv4bqt4bquw6Dhuq8t4bqxMMOgxqFv4bq7xqHDoMOz4bqtxqFvw6BnYsOgb8Oy4bqrw7LDoMahb+G6u8ahw6Bvw6rGocOgxIPDo8OgduG6tMOgZ3PGoW/DoOG7hcOz4bubw6DhurHhurXhuqHDoMOzdMOg4bqi4bql4bquw6DhuqJyxqHDoHbDs2jhu5vDoMagb8Ozw7XDoOG7sXfhuq7EqXbDoOG6o+G6oy/GoOG7sC3hu4Thu6rDoOG7heG7s+G6pcOg4buEw7Phu43GocOzw6Dhu6vDs+G7szE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2xqBvd3PGocOg4bqicsahw6B24buNxqHDoGbDvcahb8Og4bu3d8OgZ2LDssOgdsOzccahb8Og4buxd+G6pcOgxqDDk+G7hOG7ribDk8OgZ2LDoG/hu53hu6vDoOG7q8Ozw6rGocOgb8OyeOG7q8OgxqFv4bu34bunw7LDoMahb8Ozw6jhu5vDoOG6ouG6rcOg4buF4bqn4buFw6BncsOyw6B24bu3xanGoW/DoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4buv4bqn4buFw7PDoOG7mcOz4bqn4buFw6Dhu4Xhu53DoOG6onLGocOgZ8Oqd8OgduG7t8Og4buFw7NjxqHDoMahd3HDssOgb8Oy4bqlw6Dhu6944buFMMOgb8Oy4bqlw6Dhu4XDquG7lzDDoHbhu61zxqFvw6Dhu4Xhurvhuq7DoGPGocOg4buxd+G6qzDDoOG7l3fhuqXDoG/DsnLGoW8ww6Dhu6vDs+G6u8ahw6Dhu4Phu53GoTDDoHbDs3dy4buFw6B24butQcOg4buv4bq7d8Og4burw7PDveG7hcOg4bqiw73DoOG7r+G6q8ahw6DEgnfhur12MMOg4buZw7LGocOzw6Bm4bub4bqlxqHDszHDoFbDs+G7p8Oyw6Bvw7LhuqXGocOgduG7pcOyMMOgxqDDk+G7hOG7ribDk8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7r+G7i8OgdsOyxKnhu6vDoHbDveG7hcOgb8Oy4bqrw7LDoMahb+G6u8ahw6DDs8SpdsOgxqFvd3PGocOg4bqicsahw6BnYsOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu6vDs+G6u8ahw6Dhu4N1w6B2w7No4bubw6BneMahb8Og4buxd+G6rsOgZ8O1xqHDszDDoOG7g+G6q+G7m8OgZ+G6q+G7l8OgxqHDs+G6pcahw7PDoOG7hcOz4budxqFvMMOg4buFw7Phu43GocOzw6DEguG6p+G7hTDDoG/Dsnjhu6vDoMahb+G7t+G7p8Oyw6DGoW/Ds8Oo4bubw6DhuqLhuq3DoOG7heG6p+G7hcOgZ3LDssOgduG7t8WpxqFvw6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoOG7r+G6p+G7hcOzw6Dhu5nDs+G6p+G7hcOg4buF4budw6DhuqJyxqHDoGfDqnfDoHbhu7fDoOG7r+G6q8ahw6DEgnfhur12MMOgdkHGoW/DoOG7g+G7t+G7peG7hcOg4bqi4bu3w7nGocOg4buV4buJxqHDoHbDs+G7m+G6p3bDoMahb8Ozw6jhu5sww6Dhu5Xhuq3hu5fDoG/DsuG6rXfDoOG7hcOz4buNxqHDs8OgZ+G6p8ahbzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhdmjEgnYt4bql4buVw7JvxqEiw6Dhu63Dsm/Ds3Ygw6E2NeG7r3bhu63hu5vGoW824buC4bqtw7LDoOG6ouG6rcOg4bqrxqHDsyLDoOG7mMOz4bqnxqHDs8Og4buqw7Phu7fDucahbzUv4buvduG7reG7m8ahbzY1L+G7qzY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]