(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7-5, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến kiểm tra đột xuất tại một số bãi tập kết cát trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Nga Sơn và TP Thanh Hóa.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiXcOpIlXhu4nDtDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k0w5Lhu4U04bq8duG6uTThu4rEqcOj4buP4buLNOG6ueG7iW004bq94bqxw7U04bq7d+G7j+G7izThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0ODTDqeG6s8SpNOG7p2R1NMOzZuG7pzThurnEg+G7pzThurnhu4nhu6/DozTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTThurnEg+G6uTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4k0XS/DqSJdL+G7iTYiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7iMOqw6PhurszIuG6uOG7icSpZ8WpNMOgLWE8NOG6veG7m+G7j+G7izThurnhu4lqNMOS4buFNOG6vHbhurk04buKxKnDo+G7j+G7izw04bumbeG7j+G7iTThu7Hhu7k04buzxKnhu4Xhu488NFXhu4nDtDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k04bq94bqzNOG6ucO0NOG6ueG7icWp4bu5ZuG7jzTDs8SpaeG7jTThu6fDucOjNOG6veG7neG7pzThu7fFqWLhu6c04bun4bqxxKk04buN4bud4bunNOG7pcahNMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThurnEg+G6uTThu4nFqeG7uWjhu4804bum4buJxKloxak04buIw7TDozw04buO4buLw6M04buk4buh4buPNOG7s+G6rzThu6ZVNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NuG6oS82YcOh4bq7w6E24bqhYeG6ozdh4bunw6DhuqM54bqhw7LhuqMtxKnhu43hu4stNuG6oeG6o+G6oT5vdeG7izM0w6PDsuG7pz8zVeG7icO0NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNMWow4nhu47huro04bunbeG7j+G7iTTDkuG7hTThurx24bq5NOG7isSpw6Phu4/hu4s04bq54buJbTThur3hurHDtTThurt34buP4buLNOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izQ4NMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNOG6ueG7ieG7r8OjNMOp4bq3w7U04bq94bq34buNNOG6ucSD4bq5NMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODgzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu6fDquG7t+G7py3Do8OyxKnhu4vhu48oNOG6ucOq4buP4bunw6rDuSkzIlXhu4nDtDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k0w5Lhu4U04bq8duG6uTThu4rEqcOj4buP4buLNMOzxKlp4buNNOG7p8O5w6M04buzxKlo4bq5NOG7i+G7icSpNOG6ueG7ieG6v3U04bul4bq34buPNMOy4buvcuG7j+G7izThu7Phuq804bu3xali4bunNOG7icO0w6M04bq94buh4buPNMOpxIPhu4804bq5xIPhu6c04bun4buJw6rDtTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4k04bun4bqxxKk04buN4buZNOG6ucSD4bunNHM04bun4buJbDThu6fDuWLhu4804bum4buJxKloxak04buIw7TDoz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6uOG7qeG7j+G7izThu6fhu4nDo+G7jTThu4vEqcOjNOG6vcO14bqv4buPNMOzxKlp4buNNOG7p8O5w6M04bq5w7Q04bq94bqxxKk04bq7xKlo4buPNMOy4bqz4buP4buJNOG6veG6scO1NOG6ucSD4bq5NOG7pXM8NOG7j+G7i+G6r+G7j+G7iSg04bum4bqvxKk04buP4buLxanhu7nhu4Xhu4804buz4bqvNOG7jOG7l8SpNOG7p8O54buvceG7j+G7izw04bu24bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s8NOG7juG7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7s+G6rzRV4buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu4804buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzw04bq44buX4buP4buLNMOj4buPNOG7p23hu4/hu4k8NOG6uOG7q+G6uTThu6bhu4nFqWY04bunbeG7j+G7ieKApl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NzbhuqEvNmHDoeG6u8OhNuG6ozXDoDbDoOG7p8Oh4bqjNzbDssOhLcSp4buN4buLLTbhuqHhuqE2Pm914buLMzTDo8Oy4bunPzNV4buJw7Q04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJNMOS4buFNOG6vHbhurk04buKxKnDo+G7j+G7izThurnhu4ltNOG6veG6scO1NOG6u3fhu4/hu4s04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNDg0w6nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bq54buJ4buvw6M0w6nhurfDtTThur3hurfhu4004bq5xIPhurk0w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E4ODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIlXhu4nDtDThurnhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k0w5Lhu4U04bq8duG6uTThu4rEqcOj4buP4buLNOG7s+G6rzThurnEg+G6uTThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04buzxKnhu4Xhu4804bunw7nDteG7j+G7izThur3DteG6r+G7jzThur3hurM04bq9xKk0w7PEqWnhu4004bunw7nDozThu6fhu4l44bq5NOG7p2Y04buzxKlo4bq5NOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izw04bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bq5xIPhurk0w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJNHXhu4nEg3U0w7LFqWThu6c04bun4bqxxKk04bq5xIPhurk0w6nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bun4buJxanhu53hurk0w7Phu4nFqTR14buJxqE0w5PEqWbhu4804buI4buv4buP4buLPDThu6fhu4lsNOG7p8O5YuG7jzThu6bhu4nEqWjFqTThu4jDtMOjPDThu4nFqeG7uWjhu4804bum4buJxKloxak04buIw7TDozThurnhu7HDozThurjhu5fhu4/hu4s04bun4bu5NOG7puG7juG7iOG7iDThu7bhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu7Phuq804bum4buJ4buv4buh4buP4buLNOG7jeG6scSpNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7puG6q+G7jSk0w6nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bun4bqxxKk04bu34bqzNOG7iMO14bql4buP4buLNMOaxanDo+G7j+G7izw04bumVTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjNOG6ueG7scOjNOG7puG7o+G7j+G7izThurjhu5fhu4/hu4s04bun4bu5NOG7tuG6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7s+G6rzThu6bhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04buN4bqxxKk04buI4buv4buP4buLNOG6vOG7lyk0w6nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bun4buvNOG7j+G7ieG6q+G7jzThu6fhurHEqTThu7fhurM04buO4buLw6M04bum4buJ4bqx4bq54buJPDThu4nFqeG7uWjhu4804buO4buLw6M04buk4buh4buPPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NzbhuqEvNmHDoeG6u8OhNuG6ozU2Njbhu6fhuqE4NjnDsjctxKnhu43hu4stNuG6oeG6oTg+b3Xhu4szNMOjw7Lhu6c/M1Xhu4nDtDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k0w5Lhu4U04bq8duG6uTThu4rEqcOj4buP4buLNOG6ueG7iW004bq94bqxw7U04bq7d+G7j+G7izThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0ODTDqeG6s8SpNOG7p2R1NMOzZuG7pzThurnEg+G7pzThurnhu4nhu6/DozTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTThurnEg+G6uTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4kzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTg4MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMiw4nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bq54buxw6M04bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThu6bhu47hu4jhu4g04bu24bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buz4bqvNOG7puG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu43hurHEqTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu6bhuqvhu4004bun4bqxxKk04bun4buJbDThu6fDuWLhu4804bum4buJxKloxak04buIw7TDoz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG6scSpNOG7p+G7iXHEqTThur3EqWnhu400w7PEqWnhu4004bunw7nDozw04bq54buJ4buxNOG6ucSD4bq5NMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7t8WpYuG7pzThu4nDtMOjNOG6veG7oeG7jzTDqcSD4buPNOG7ieG6r+G7j+G7izThu6fhu4nDqsO1NMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iTThurnhu7HDozThurnhu6E0w7rFqcOj4buPNOG7p+G7icWpZik0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bq5w7Q0deG7icSpZsWpNOG7t8WpYuG7pzTDs+G7icO1KTThu4loNOG7p+G7icah4buP4buLNOG7p+G7icWpNOG7i8O14buNNOG7j+G7r3Dhurk04bun4buJ4bq3xKk04buz4bqvNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTThu7NoNOG7pcSp4buP4buJNOG7jeG7l8SpNOG7p8O54buvceG7j+G7izThurnhu4nhu6/DozThur3hu69y4bq5NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7p+G7icOqw7U04bq5w6Phu400w7Nm4bunPjThu4zhu53hu6c04bulxqE04bu3w6o04buXNOG7p+G7lzThu6fhurfEqTThur1m4buPNOG6ucSD4bq5NMOp4bqzxKk04buzZOG7jzThurnhu4nFqeG7uWnhu4804bq5xIPhu6c04bq5w7Q04buJxKlo4buPNOG7p+G7r3Lhu4/hu4s04bq54buhxKk04buPcMSpNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThu6fhu4nhu6nhu4/hu4s8NMO6xanEgzThu6fDuWvhu4/hu4k04buzZOG7jzThurnhu4nFqeG7uWnhu4804bq54buR4buPNOG7p+G7m+G7jzThu6fhurHEqTThu6dr4buP4buJNOG7p8O54bqx4buP4buLNOG7t8OqNOG6ucO0NOG6u2LFqTThu4nEqWjFqTTDusWpxIM0w7Phu4nhu6M8NMO6xanEgzThu6fhurfEqTThu4vhuqvhu7k04bq34buP4buJNOG7ieG7r3Phu4/hu4s04bq9ZuG7jzThu4loNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6veG7hTThur3EqWfFqTw04bq94buvceG7j+G7izThu4vEqcOjw7U04bun4buJ4buX4buP4buLPjThu7LEqWjhurk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bq5NMOp4bqzxKk04bq5xIPhu6c04bq9Z8WpNOG6t+G7j+G7iTThu4nhu69z4buP4buLNOG6vWbhu4804buleDTDo+G7jzThu6fDteG6r+G7jzThurnhu7HDozThu4nhuq/hu4/hu4k0w7LDo+G7j+G7izThu6fhu4nDtcSD4bunNMOy4butPjThu4zhu53hu6c04bulxqE0w6nhurPEqTThurnEg+G7pzThurnhu4nhu6/DozThu4vDouG7jzThurnDo+G7jcOqw7nDozThu4vEqcSD4buNNOG7pcSD4bunNOG7peG6t+G7jzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bq54buxw6M04buP4buL4bqv4buP4buJNOG7p+G7icWpZik04buN4bud4bunNOG7pcahNOG7s2w04bunw7lqNOG7p2R1NMOzZuG7pzTDs+G7ieG7l+G7j+G7izR14buJ4bupNOG7iXJ1NOG7s3DEqTThu43huqfhu6c0w6nhuqXhu4/hu4s04bq94bqzNOG6veG7r3Lhurk04bun4buJ4buZw6M04bun4buJxalk4buP4oCmXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NuG6oS82YcOh4bq7w6E24bqjNTc3w6Hhu6c2w6DDoTnDsjctxKnhu43hu4stNuG6oeG6ocOhPm914buLMzTDo8Oy4bunPzNV4buJw7Q04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJNMOS4buFNOG6vHbhurk04buKxKnDo+G7j+G7izThurnhu4ltNOG6veG6scO1NOG6u3fhu4/hu4s04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNDg0w6nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bq54buJ4buvw6M0w6nhurfDtTThur3hurfhu4004bq5xIPhurk0w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E4ODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7psO5eOG6uTThu6fEqWZ1NOG6ueG7iW004bq94bqxw7U04bun4bqxxKk04buJxKlo4buPNOG7p8O54buvceG7j+G7izw0VeG7icO0NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNMWow4nhu47huro04bunbeG7j+G7iTTDkuG7hTThurx24bq5NOG7isSpw6Phu4/hu4s04bu54buFxak04bq5Y8WpNOG7p+G6seG7jTThurt34buP4buLNOG7p8O14bqv4buPNMOp4budNOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izQ4NMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNOG6ueG7ieG7r8OjNMOp4bq3w7U04bq94bq34buNNOG6ucSD4bq5NMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iTThu4/DtMSpNOG7p8O54buF4buPNOG7p3c04bq54buJxKlnxak0w6A0LTRhPjRV4buJw7Q04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJNOG7j+G7iWLhu4804buN4bqx4buP4buJPDThu7PEqWjhurk04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNOG6ueG7scOjNOG6ucSD4bq5NMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNOG6ucO0NOG7s8OjxKk04bunw7nhu5E0w7rFqcOj4buPNOG7p8O54buT4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq5xanhu4/hu4s0duG7j+G7izThu7Nk4bunNMOyxKloxak04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s8NOG7pcOj4buPNMOyYnU0deG7ieG7q+G6uTThu7Phu6s04buP4buJxak04bq5Y8WpNHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jz404bumxanhu7k04buP4buJxKnhu4Xhu488NOG6ucSD4bq5NMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ueG7reG7j+G7izThu4/hu4nhu6804buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNMOz4buJw6PEqTThu6fhu4nEg+G6uTR14buJ4bq3xKk04bunxanhuqvhu4804bun4buJ4buxNOG7p8Wp4bu5aOG7pzThur3GocSpNOG6ucSD4bq5NMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iTThurnhu7HDozR14buJxIN1NMOyxalk4bunPjThu6Thu4M0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bq5w7Q04buz4bup4buP4buLNOG6uWLhu408NMOz4buJ4buX4buP4buLNOG6ucO0NOG7p8O54buvceG7j+G7izThu4lydTThu4/hu4vDteG6scSpNMOyaDw04buPZsWpNOG6ueG7ieG7r8OjNOG7icO14bqv4buPNOG7p+G7icSpaOG7jzThurnEg+G6uTThu6fhu4nhu7E04bun4bur4bq5PDThurnEg+G6uTThu7nhu4XFqTThurljxak04bun4buJw6rDtTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4k04bun4buJazR14buJ4bq3xKk04bun4bqx4buNNOG6u3fhu4/hu4s04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNOG6vWk0w6nhu6M04bulxanhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NuG6oS82YcOh4bq7w6E24bqjNTdh4bqh4bun4bqhOeG6ocOhw7LhuqMtxKnhu43hu4stNuG6ozU5Pm914buLMzTDo8Oy4bunPzNV4buJw7Q04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJNMOS4buFNOG6vHbhurk04buKxKnDo+G7j+G7izThurnhu4ltNOG6veG6scO1NOG6u3fhu4/hu4s04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNDg0w6nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bq54buJ4buvw6M0w6nhurfDtTThur3hurfhu4004bq5xIPhurk0w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E4ODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG6uMSD4bq5NOG6ueG7ieG7sTTDqeG6s8SpNOG7p2R1NMOzZuG7pzThu4ljxak04buP4buJ4buvNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7t8WpYuG7pzThu4nDtMOjNOG6veG7oeG7jzTDqcSD4buPNOG7ieG6r+G7j+G7izTDs+G7icSpNOG6ucO0NOG7t8OqNOG6ueG7iXM04bq5xIPhu6c8NOG7i+G6q+G7uTThu6fhu4li4bunNOG7p+G7icO1xIPhu6c04buP4buLxanhu5vhu4804bun4buJxalmPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq84bub4buP4buLNOG6ueG7iWo04buLxKnDo8O1NMWow4nhu47huro04bq5xIPhurk04buJxanhu7lo4buPPDThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k0deG7icahPDThu7fhurM8NOG7p+G7iWw04bunw7li4buPNOG6ucO0NMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNHXhu4nGocSpNOG7iXJ1NOG7s3DEqTTDsnjhurk0w7Lhu69y4buP4buLNOG6ueG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izw04bq54buJw7U04bq7d+G7j+G7izThu43hu5PEqTThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0w7LEqeG7heG7jzTDusWpw6Phu4804bq9ZuG7jzThu6fEqWZ1NOG7j+G7iWThu4804buz4bqvNOG7t8WpYuG7pzTDqcSD4buPNOG6ucSD4bunPjThurjEg+G6uTThu6VzPDThu4/hu4vhuq/hu4/hu4k0w7LEqeG7heG7jzTDusWpw6Phu4804bq54buxw6M04bunbeG7j+G7iTThurnDtDThu6fDucSD4bq54buJNOG7j+G7icSpaOG7jTThu4vEqcSD4buNNOG7pcSD4bunNOG7s8SpaOG6uTThurt34buP4buLNOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izThurnhu7HDozThurnEg+G6uTTDqeG6s8SpNOG7p2R1NMOzZuG7pzThurnEg+G7pzThu6fhu4nDqsO1NOG6ueG7iW004bq94bqxw7U+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE5OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NuG6oS82YcOh4bq7w6E24bqjNWE5OOG7pzY1NjXDssOhLcSp4buN4buLLTbhuqM3Nj5vdeG7izM0w6PDsuG7pz8zVeG7icO0NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNMWow4nhu47huro04bunbeG7j+G7iTTDkuG7hTThurx24bq5NOG7isSpw6Phu4/hu4s04bq54buJbTThur3hurHDtTThurt34buP4buLNOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izQ4NMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNOG6ueG7ieG7r8OjNMOp4bq3w7U04bq94bq34buNNOG6ucSD4bq5NMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhOTgzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyJV4buJw7Q04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJNMOS4buFNOG6vHbhurk04buKxKnDo+G7j+G7izThu7nhu4XFqTThurljxak04bq5xIPhurk04bq54buJ4buxNMOp4bqzxKk04bunZHU0w7Nm4bunNOG6ucSD4bunNOG7pXDhu4004buJw7Xhuq/hu4804bun4buJxKlo4buPNOG6ucSD4bq5NOG7p+G7ieG7sTThu6fhu6vhurk8NMOz4buJw6Lhurk0deG7ieG7q+G6uTThu4/hu4nDveG7j+G7izThu4/hu53EqTThurvFqeG7j+G7izThurnhu4nhu6/DozTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurjEg+G6uTThurnhu4nhu7E0w6nhurPEqTThu6dkdTTDs2bhu6c04bq5xIPhu6c04bunZHU04bunw7nFqeG7j+G7izTDs+G7icOi4bq5NHXhu4nhu6vhurk04buP4buJw73hu4/hu4s04buP4budxKk04bq7xanhu4/hu4s04bq54buJ4buvw6M0w6nhurfDtTThur3hurfhu4004bun4buJw6rDtTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4k8NMOpxIPDtTThurnEg8O1NMOzZuG7pzTDusWp4bq3NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7s2c0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJNOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izTDusWpw6M04bukczThu6bhuq/EqTThu4/hu4vFqeG7ueG7heG7jzThu7Phuq804buM4buXxKk04bunw7nhu69x4buP4buLNOG6vWk0w7Lhuq/hu4004bq54buhNOG7pXM04bu3w6rhu4004bu34bq/4bunNOG6ueG7icO1NOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izThu6fDuXM0w7LhurHEqTTDs+G7icSpNOG6veG6t+G7jTTDqeG6t8O1NOG6veG7sTThur3EqWfFqTTDs8SpaOG7jz40w5nEqeG7heG7j+G7izTDqeG6s8SpNOG7p2R1NMOzZuG7pzThurnEg+G7pzThu6fhurHEqTThu7fhurM04buO4buLw6M04bum4buJ4bqx4bq54buJPDThurvDtTTDusWp4bu5NOG7jeG7lzThu4/hu4nhu5k04bun4buJxanhu53hurk04bun4buJxanhu53hurk04bun4buJxJHhu400w7rFqeG7uWfhu4804bq5YnU0deG7ieG6v3U04buz4bqvNMO6xanhurfhu480w7JBNOG6ueG7scOjNOG6uWJ1NOG7icWp4bu5aOG7jzThu4/hu4Xhu4804bq9bMOjNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bq5w7Q04bunw7nEg+G6ueG7iTThu4/hu4nEqWjhu400w7nhuq804bulw7XEg+G7pzTDsuG6scSpNOG6ucSD4bq5NOG6vcSpZ8WpNMOzxKlo4buPPDThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThurnhu4nDtTThu6fhurHhu4004bq7d+G7j+G7izThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s04bq9aTThu4nDteG6r+G7jzThu6fhu4nEqWjhu4804buJ4bubNOG7peG7oTw04bun4buJ4buxNOG7p+G7q+G6uTThu7Phuq804bq5xIPhurk0w6nEqWjhu480deG7icSDdTThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0w6nhurfDtTThur3hurfhu400w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4PFqeG7p+G7icO1w7kzIl3DqSLDkuG7hTThurzhu5vhu4/hu4tdL8OpIl0vdSI=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]