(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới tại huyện Hoằng Hoá, tối 13-11 đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác truy vết, khoanh vùng khống chế dịch tại địa phương này.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4buu4bul4buReMOq4bqo4bqmw4nEgnjDucOq4bqo4bqm4bqq4buEw6rhu4Bx4bqo4bqtw6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDqnbhu4TDquG7r+G7qcOCw6rhuqjhu6XhurDhu6fDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDquG7peG6tsOCw6p24buncHjDquG6pOG6qsOseMOqxqFxeMOq4buV4buL4buVw6rhu5XDrMOqd23hu5XDquG7lFk24bum4buWLeG7gcOtw6rhu5XhuqB4w7nDqsahw4B4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu6Xhuqrhu4RzeMOq4bukeW54w7nDquG7pHnhu4tkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJFYw7nDrOG7hMOq4bqsw6zhuqrDquG7r+G7peG7p8Oqw7nhu6Xhu6fDqnjhu6XDtHjDquG7g8Oq4buVw6zDqndt4buVw6rhu5RZNuG7puG7li3hu4HDrcOqd+G6ruG7p8Oq4bqoxKnhu6fDquG7peG6quG7hHN4w6rhu6R5bnjDucOq4bukeeG7i+G6rcOq4bqow4Hhu6fDquG7geG7gy3hu4Hhu4HDqsahw4B4w7nDquG7leG7pcWpw6o+4bqm4bupeOG7pcOq4buk4bq+4bqqw6rhu6RDeMO54bqtw6o+4bureOG7pcOq4bqqScOq4buA4buncHjhuq3DqsOZ4bun4buLd8OqxqHDgeG7lcOqPOG6ssOqOcOq4bqoceG6rcOqIeG7pcO9w6rhuqjhuqbDieG6snjDucOq4buYw6x4w6rhu5Thu6Xhu6vDqsahxKl5w6rDguG7peG7s3jDueG6rcOq4buV4bulw4F4w7nDquG7l+G7qeG7leG7pcOq4buUWTbhu6bhu5Yt4buBw63DquG6qOG7q3jhu6XDqsaha8Oq4bqo4bqm4bq84buVw6rhuqjhu6dxw4LDqsah4bunw6rhu6/hu6d0d8Oq4bqo4bqmw6zhuq3DquG7leG7peG7q8OqxqHEqXnDquG7lUF4w7nDquG6qOG7i+G7lcOq4bqo4bqm4bqq4buEw6rhu4Bx4bqo4bqtw6rhu6/hu6V5w6x44bulw6rhu4BDeMO5w6rhu6/hu6XDgXjDucOq4buV4bulccOq4buX4bup4buV4bulw6rhuqjEqeG7p8OqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6p44buJ4buE4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDquG7hWfDrcOC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7p+G6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhu4VmL+G7gWfhu4Xhu5fhur/hur9nZmbhu4Fp4bqo4buBaGnDreG7g3bhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9nZuG7h+G6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buu4bul4buReMOq4bqo4bqmw4nEgnjDucOq4bqo4bqm4bqq4buEw6rhu4Bx4bqo4bqtw6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDqnbhu4TDquG7r+G7qcOCw6rhuqjhu6XhurDhu6fDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDquG7peG6tsOCw6p24buncHjDquG6pOG6qsOseMOqxqFxeMOq4buV4buL4buVw6rhu5XDrMOqd23hu5XDquG7lFk24bum4buWLeG7gcOtw6rhu5XhuqB4w7nDqsahw4B4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu6Xhuqrhu4RzeMOq4bukeW54w7nDquG7pHnhu4vhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWnhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq94buFZ8Ot4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buDw6rhu5XDrMOqd23hu5XDquG7lFk24bum4buWLeG7gcOtw6p34bqu4bunw6p24buJw6rhu5VBeMO5w6p44bul4buNeMOq4buUQXjDucOq4bqo4buEw6o+WOG7pOG7pMOqw5nhu6fhu4nhu4TDqil5dnbhuqzDgnnhuqbhuqjDquG7gcOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDqmLhu6TDgHjDucOqV8ONw6rhu4Hhuq3DquG7ruG7lFjDquG7pHnhu4l4w7nDqlZ5eMO54bqtw6rDguG7pcOJ4bqweMO5w6o+4buJecOqOOG6quG7hHB44bqtw6o+IcOqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrGPhuqnDquG7lOG7i+G7lcOq4buZc3jhu6XDqnjhu6Xhu414w6rhuqjhu6XDieG6sHjDucOq4bqo4bqmQsOq4bqoxKnhu6fDquG7gmvDquG7pHlueMO5w6rDmeG7p8OseMO54bqtw6rhu6R5bnjDucOqIeG7pUTDquG7gOG7icOq4bukeW54w7nDqj7hu6XDrHjhu6XhuqnDqsag4buN4buEw6p24buJw6rhu5XDrMOq4buZc3jhu6XDquG7leG6oHjDucOqxqHDgHjDucOq4buV4bulw4nDrMOq4bqm4bu5w6p4w7nhuqrDgHjDqnbhu43hu4Thuq3Dqnbhurzhu5XDqnbDieG6tnjDucOq4buV4bul4bq44buVw6p4bHjDucOqxqHDrHjDucOq4buv4bul4buReMOq4bqo4bqmw4nEgnjDucOq4buA4buJecOq4buV4bqq4bqg4buVw6rhuqjhuqbhuqrhu4TDquG7gHHhuqjDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDquG7peG6tsOCw6p24buncHjDquG6pOG6qsOseOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6pm4buHZ8OC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7p+G6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhu4VmL+G7gWfhu4Xhu5fhur/hur9nZsOt4buF4buF4bqo4buB4buBaWlnduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r2jhu4Vm4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu67hu6Xhu5F4w6rhuqjhuqbDicSCeMO5w6rhuqjhuqbhuqrhu4TDquG7gHHhuqjhuq3DquG7leG7i+G7leG7pcOqduG7hMOq4buv4bupw4LDquG6qOG7peG6sOG7p8Oq4buV4buL4buVw6rhuqjhuqbDieG6sHjDucOq4bul4bq2w4LDqnbhu6dweMOq4bqk4bqqw6x4w6rGoXF4w6rhu5Xhu4vhu5XDquG7lcOsw6p3beG7lcOq4buUWTbhu6bhu5Yt4buBw63DquG7leG6oHjDucOqxqHDgHjDucOq4bqoxKnhu6fDquG7peG6quG7hHN4w6rhu6R5bnjDucOq4bukeeG7i+G6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1m4buHZ+G6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkSHhu6Xhu4vhuqjDquG7meG7p3ThuqrDquG7leG7peG7q8OqxqHEqXnDquG6qMSp4bunw6rhu5nhuqrhuqLhu6fDqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7mMOseMOq4buU4bul4burw6rGocSpecOqw4Lhu6Xhu7N4w7nhuq3DquG7leG7pcOBeMO5w6rhu5fhu6nhu5Xhu6XDquG7peG6quG7hHN4w6rhu6R5bnjDucOq4bukeeG7i+G6rcOqw5nhu6fhu4t3w6rGocOB4buVw6o84bqyw6o5w6rhuqhx4bqtw6oh4bulw73DquG6qOG6psOJ4bqyeMO5w6rhu5jDrHjDquG7lOG7peG7q8OqxqHEqXnDqsOC4bul4buzeMO5w6rhu5Xhu6XDgXjDucOq4buX4bup4buV4bulw6rhu5RZNuG7puG7li3hu4HDrcOq4bqo4bureOG7pcOqPuG6puG7qXjhu6XDquG7pOG6vuG6qsOq4bukQ3jDucOqeOG7peG7j3jDqnfEqXjhu6XDquG7peG6quG7hHN4w6rhu6R5bnjDucOq4bukeeG7i8OqxqFrw6rhu6/hu6Xhu5F4w6rhuqjhuqbDicSCeMO5w6rhu4Dhu4l5w6rhu5XhuqrhuqDhu5XDquG6qOG6puG6quG7hMOq4buAceG6qOG6rcOq4buv4bulecOseOG7pcOq4buAQ3jDucOq4buV4buL4buVw6rhu6/hu6XhuqrDquG7gOG6vOG7lcOq4buVw73DqnjDueG6quG7hMOq4buVxILDquG7gOG7icOqeMO54bqq4buEw6rhu5XEgsOq4buVw6x54bqtw6rhuqjhu6Xhurzhu5XDquG7peG7p3N4w6rhuqjhu5vhuqzhuqjDqnjhu6XDrHjhu6XDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDquG7peG6tsOCw6rhu5XDvcOqduG7p3B4w6rhuqThuqrDrHjDquG7gOG7icOq4bqo4bqm4bundHjDquG7r+G7pcOs4bunw6rhuqThuqrhu4Rx4bqow6p24bunc+G6qMOq4buV4buL4buVw6rhu5nhu6dzeMOqw4Lhu6Xhu4vDgsOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDquG7leG7pcOBeMO5w6rhu5fhu6nhu5Xhu6XhuqnDqj7huqrhu4TDqnjhu6Xhu6dweOG6rcOq4bqo4bul4bq84buVw6rhuqhxw6rhu5Xhu6V5w6rhuqjhu6Xhu4/hu4TDquG7gOG7k3jDquG7leG7s3jDqnZCeMO5w6rhuqhCeMO5w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu5VBeMO5w6rhuqjhu4vhu5XDquG7leG7peG6quG7kXjDquG7meG7qcOq4bq4eMO5w6rDguG7pcO9w6rhu4Dhuq7hu6fDquG7leG7i+G7lcOq4bqoxrB44bulw6rhu6XhuqrDgXjDucOq4buX4bup4buV4bul4bqtw6p44bul4buP4bqow6p24buJw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu69x4bqow6p4w4Hhu6fDquG6qOG7pUF4w7nDquG6qOG7p3jDquG7gOG6ruG7p8OqPiHDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pHnhu4vDquG6qOG6pnl4w7nDquG6qOG6puG6quG7hMOq4buAceG6qMOq4buV4buL4buVw6rhuqjhuqbDieG6sHjDucOq4bul4bq2w4LDqnbhu6dweMOq4bqk4bqqw6x4w6rhu5Xhu6XDicOsw6rhu5Xhu6Vv4bqow6rhu5Xhu6Xhu6HhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaeG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOqZuG7g+G7g8OC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7p+G6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhu4VmL+G7gWfhu4Xhu5fhur/hur9nZmfhu4Hhu4fhuqjhu4Fo4buH4buD4buBduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r+G7hcOtZ+G6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buu4bul4buReMOq4bqo4bqmw4nEgnjDucOq4bqo4bqm4bqq4buEw6rhu4Bx4bqo4bqtw6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDqnbhu4TDquG7r+G7qcOCw6rhuqjhu6XhurDhu6fDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDquG7peG6tsOCw6p24buncHjDquG6pOG6qsOseMOqxqFxeMOq4buV4buL4buVw6rhu5XDrMOqd23hu5XDquG7lFk24bum4buWLeG7gcOtw6rhu5XhuqB4w7nDqsahw4B4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu6Xhuqrhu4RzeMOq4bukeW54w7nDquG7pHnhu4vhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWnhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq9ZuG7g+G7g+G6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkcagdMOqeOG7pcOseOG7pcOq4buV4bulw714w7nDquG7leG7pW94w6rGoeG6uHjDucOqxqHhu4nDqnbhu43hu4TDqnbDrHjDquG7lcSQw6zDquG7l+G7qeG7leG7pcOq4buZc3jhu6Xhuq3Dqsahw4B4w7nDquG7leG7pcWpw6rGoXLDqnjDueG7peG7qcOq4buYw6x4w6rhu5Thu6Xhu6vDqsahxKl5w6rDguG7peG7s3jDueG6rcOq4buV4bulw4F4w7nDquG7l+G7qeG7leG7pcOq4buUWTbhu6bhu5Yt4buBw63DquG7peG6quG7hHN4w6rhu6R5bnjDucOq4bukeeG7i8Oqw4Lhu6Vq4bunw6rhu6/hu6Xhu5F4w6rhuqjhuqbDicSCeMO5w6rhuqjhuqbhuqrhu4TDquG7gHHhuqjhuq3DquG7guG7i+G7lcOqxqHhu6l44bulw6rhu4Rx4bqqw6rhuqjDgcOqeMO54bqq4buEw6rhu5XEguG6rcOqeOG7pcOseOG7pcOq4buV4bulw714w7nDquG6qOG7i+G7leG7pcOqw5rhu4Hhuq3DquG6qOG6puG6quG7hMOq4buAceG6qMOqw5rhu4fhuq3DquG7lcO9w6rDguG7pcOJxIJ4w7nDquG7i3jDquG7leG7i+G7leG7pcOqduG7hMOq4buVRMOq4bqo4buldOG6p8Oq4buv4bulecOseOG7pcOq4buAQ3jDucOqw4Lhu6V5eMO5w6rhuqh5asOq4bqoxKl3w6rhuqjhu6XhurDhu6fDquG7lUR3w6rhu5fhu414w6rhu5XDicOq4buVw73DqsOa4bq/4bqtw6rDmuG7gcOq4bqyw6rhu5fhu6dzeMOq4bul4bujw4LhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRNnLDquG7guG7neG6qMOqeMO54bul4bunc3fhuq3DquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDquG6qOG7peG7m3nDquG6qOG7p3jhu6XDquG6qOG7pcO1eMOq4buFw6rhuqjEqeG7p8Oq4buV4bulw4PDquG6rOG7i+G6qMOq4buA4bqu4bunw6rhuqjGsHjhu6XDquG7pcaweOG7pcOq4bqo4bul4bq84buVw6rhuqhxw6rGoeG7qcOsw6rDguG7pcOJxIJ4w7nhuq3DquG6qOG7peG7iXjhu6XDqnbDtMOCw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG6osOq4buC4bud4bqow6p4w7nhu6Xhu6dzd8OqYuG7peG6quG7hMOqxqHhuqB4w7nDquG7hMOq4bqoccOq4buA4buJw6p24bq84buVw6p2w4nhurZ4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu5Xhu6XDg8Oq4bqyw6rGoeG7qcOsw6rDguG7pcOJxIJ4w7ljw6rhuqjhu6dxeMOq4bul4buJeOG7pcOq4buC4bud4bqow6p4w7nhu6Xhu6dzd8Oq4buZbnjDucOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rDguG7peG7i8OCw6opPi3DqiHhu5Qpw6p34buT4bqqw6rGocSCeMOqeMO5w6zhu4TDquG6qOG6pnl4w7nDqsahcHfDquG7leG7pXnDquG6qOG7j+G6qMOq4buVasOqw5rhu4Hhuq3DquG6qOG7m+G6rOG6qMOqeOG7pcOseOG7pcOq4buv4bul4buLeMO5w6p4w7nhuqrhu4RweMOqxqHDgeG7p8Oq4buA4bqu4bunw6rDmuG7h+G6p8Oq4buA4bqu4bunw6rhu6/hu6XhuqrDquG7l+G7jXjDquG7lcOJw6rDucO1eMOqeOG7peG7icOqw5rhur/DquG7guG7neG6qMOqeMO54bul4bunc3fDqik+LSHhu5Qpw6p34buT4bqqw6rDueG6oMOCw6rhu4Hhur/huq3DquG7r+G7peG6qsOq4buX4buNeMOq4buVw4nDquG7lcO9w6rDmuG7gcOq4bqo4bub4bqs4bqow6p44bulw6x44bulw6rhu6/hu6Xhu4t4w7nDqnjDueG6quG7hHB44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7hu6VBeMO5w6rhu5nhu4t5w6rhuqbhuqB4w7nDquG6pmvhu6fDquG6qOG6pnB4w6rhu5Xhu4vhu5XDqsOC4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bunc3jDquG6qOG7pUF4w7nDquG6qOG7p3jDquG7gHLDqnbhu6nhu5Xhu6XDquG6qOG6psaweOG7pcOq4buV4buL4buVw6rhu5XDrMOq4buZc3jhu6Xhuq3DqsahdMOqeMO5w4nhurDhu6fDquG7l+G7jXjDquG7meG7p3Hhuqjhuq3DquG7r+G7pcOs4bunw6rhu5nhu4t5w6rhu4TDquG6qHHDquG7gOG7icOqxqHDieG6tuG7lcOq4bulw4nhuq54w7nDquG7l+G7k3jDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDquG7leG7i+G7lcOq4buZ4bunc3jDqsOC4bul4buLw4LDqsOC4bul4buzeMO54bqtw6rhu5Xhu6XDgXjDucOq4buX4bup4buV4bulw6rhuqjhu6Xhu5t5w6rhuqThuqrhu4TDqsah4bupeOG7peG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4LDjOG6quG6qOG7pXnhuqbhur3EkT5Bw6rhu6Thu4lkL8OCxJE=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]