(Baothanhhoa.vn) - Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn. Thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thể thao, du lịch để khẳng định TP Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bu1xKnDguG7tS1j4buf4buTw7RwNOG6seG7neG7t+G7s+G7teG7k8O14bqkNeG6r8Ogw6Hhu7Phu7XDvXFww7TDoMOj4buScMO1ccO0w71jeOG7keG7k8Os4buzxIPhurEt4bqxUOG7keG7k8Oz4bu34bqx4buz4bqu4bqx4buj4buTw7Jw4bqx4buR4buFeOG6seG7i2lw4bqx4bu1ZeG7k+G6seG7o+G7keG7t+G6seG7i+G7t+G6seG7n+G7l8Os4buR4bqxw63hu5Phu41w4bqx4buyZuG7oeG6seG7suG7q3DhurFw4bq74buh4bqx4bq14bq34bq14bql4bqxw6Ev4buz4bu1w71xcMO0w6DDoS/hu5HhurPDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq944buQxKlj4buL4bqvw6DDocSp4buhw6Dhu57hu4/hurHhu5HFqeG7k+G6seG7i+G7t+G6seG7n+G7l8Os4buR4bqxw63hu5Phu41w4bqx4buyZuG7oeG6seG7suG7q3DhurFw4bq74buh4bqx4bq14bq34bq14bql4bqx4bqyxJHhurHhu6Phu5FkcOG7keG6seG7teG7kcSRcOG7keG6sVnhu7fDqXDDtOG6seG7tcO94bqi4butcMO04bqxw63hu5Phu41wNuG6seG7tcO9w4HDrOG6scOsw6lw4buR4bqxeeG7t2Nw4bqx4buf4buP4bqx4buRxanhu5PhurHhu7RY4bqx4buyZuG7oeG6seG7suG7q3DhurHhu5/EkeG6seG7s+G6ruG6seG7o+G7k8OycOG6seG6suG6u3DhurHhu5FyY+G6scOscuG6seG6puG6sXDDtOG7keG7m2PhurF54bu3Y3DhurHhu7XDvXRww7ThurHhu4nhu6Xhu5PhurHhurLhu7Hhu5PhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJj4bqx4bqyxJHhurHhu7RY4bqx4buyZuG7oeG6seG7suG7q3A34bqx4bu04buRw7lww7ThurF54bu3Y+G6scOsZMOs4bqxw6zhu5HhuqLhu6tww7ThurHhu7XDveG7lXDhu5HhurHhurLhurtw4bqx4buRcmM24bqxcMO04buRw7LhurHhu7Xhu5Hhu7dn4bu14bqx4bqyxJHhurHDrGTDrOG6seG7kXFl4bu14bqx4buJxalww7ThurHhu7Xhu5Hhu43hurHhu7Xhu5FjcTbhurHhu4vhu7fhurHhu5/hu5fDrOG7keG6seG7ieG7jeG6seG7o+G7keG7gXDDtOG6seG7ieG7l3Dhu5HhurHhu7RY4bqx4buyZuG7oeG6seG7suG7q3DhurHhu4ljcMO04bqx4bu1xIJww7ThurHDreG6ouG7scOs4bqxw4Lhu4PhuqThurHhu4vhuq5ww7ThurHhurLEkeG6sXjhu5Fk4bu14bqx4bu1w73hu5Phu41w4bqx4bu1w7124bqx4bu14buRxJFw4buR4bqx4buJw7nhurHhu7Xhu5Hhu5fhurHhu4vhu7fhurHhu5/hu5fDrOG7keG6seG7tcO9dHDDtOG6seG7ieG7k+G7jeG7oeG6sXnhu7fhu6XDrOG6scO04buTYzbhurHhu4nhu5Phu43hu6HhurHhu4lvcOG6seG7n+G6puG6seG7teG6onZww7ThurHDrMOAY+G6seG7i+G7t+G6seG7o+G7kWTDrOG7keG6seG7tcO9cXDDtOG6sXDhuqLhu7HDrOG6seG6ssSR4bqxeeG7t+G7pcOs4bqx4bu1bzfhurHDoS/EqeG7ocOgw6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOhxKnhu6HDoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqv4buL4bu14buR4bu34buhw63hurHhu4vhu5Hhu5Phu4vEqeG6seG7k8OMxKlw4bu1xKnDveG6r+G6seG7s+G7teG6pOG7n8SpIuG6r+G6tOG7k+G7i+G7teG7kTThurHhuqvhurfhurd4w4I14bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tTThurHhuq3hurfhurd4w4I14bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL8Os4buLcDfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL+G7i8Sp4buz4buj4bu1cXgvcMSp4bq04buzL+G6teG6peG6s+G6rS/hurNiYuG7i+G6s+G6s+G6reG6peG6peG6s8Oi4bu1YuG6qeG6tWLhu5/huqkt4buL4bu3LeG7n+G7k8Os4buRLcOt4buTxKlwLeG7s2Phu6Et4buzcXA34budeMO04bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq/Do+G7knDDtXHDtMO9Y3jhu5Hhu5PDrOG7s8SD4bqxLeG6sVDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7s+G6ruG6seG7o+G7k8OycOG6seG7keG7hXjhurHhu4tpcOG6seG7tWXhu5PhurHhu6Phu5Hhu7fhurHhu4vhu7fhurHhu5/hu5fDrOG7keG6scOt4buT4buNcOG6seG7smbhu6HhurHhu7Lhu6tw4bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6teG6peG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6reG6t+G6t+G6r+G6sS/DoMOhL8Sp4buhw6DDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6HEqeG7ocOgw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu5PDjMSpcOG7tcSpw73huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqx4bqr4bq34bq3eMOCNeG6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7U04bqx4bqlw6Lhuq3huqt4w4I14bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL8Os4buLcDfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL+G7i8Sp4buz4buj4bu1cXgvcMSp4bq04buzL+G6teG6peG6s+G6rS/hurNiYuG7i+G6teG6t2Lhurfhuq3DosOi4bu14bqnw6LhuqvhuqXhu5/hurPhurct4buL4bu3LeG7n+G7k8Os4buRLcOt4buTxKlwLeG7s2Phu6Et4buzcXA34budeMO04bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq/Do+G7knDDtXHDtMO9Y3jhu5Hhu5PDrOG7s8SD4bqxLeG6sVDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7s+G6ruG6seG7o+G7k8OycOG6seG7keG7hXjhurHhu4tpcOG6seG7tWXhu5PhurHhu6Phu5Hhu7fhurHhu4vhu7fhurHhu5/hu5fDrOG7keG6scOt4buT4buNcOG6seG7smbhu6HhurHhu7Lhu6tw4bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6teG6peG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6pcOi4bqt4bqr4bqv4bqxL8Ogw6EvxKnhu6HDoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6DDocSp4buhw6DDoeG7k+G7ocO04bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r+G7k8OMxKlw4bu1xKnDveG6r+G6seG7s+G7teG6pOG7n8SpIuG6r+G6tOG7k+G7i+G7teG7kTThurHhuqvhurfhurd4w4I14bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tTThurHhuqXhuqfhuqnhurd4w4I14bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL8Os4buLcDfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL+G7i8Sp4buz4buj4bu1cXgvcMSp4bq04buzL+G6teG6peG6s+G6rS/hurNiYuG7i+G6teG6t2Lhurfhuq3huqXhurXhu7XDouG6s2LhuqXhu5/hurMt4buL4bu3LeG7n+G7k8Os4buRLcOt4buTxKlwLeG7s2Phu6Et4buzcXA34budeMO04bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq/Do+G7knDDtXHDtMO9Y3jhu5Hhu5PDrOG7s8SD4bqxLeG6sVDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7s+G6ruG6seG7o+G7k8OycOG6seG7keG7hXjhurHhu4tpcOG6seG7tWXhu5PhurHhu6Phu5Hhu7fhurHhu4vhu7fhurHhu5/hu5fDrOG7keG6scOt4buT4buNcOG6seG7smbhu6HhurHhu7Lhu6tw4bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6teG6peG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6peG6p+G6qeG6t+G6r+G6sS/DoMOhL8Sp4buhw6DDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveEPhu7fhu7Xhu5Fxw73huq/DoMOhxKnhu6HDoOG7oGPhu5PhurHhu5Dhu7fhuqTDs3DDoS/EqeG7ocOgw6EveMOg

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]