(Baothanhhoa.vn) - Xuất hiện từ ngày 11-4-2021, dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC) đã xảy ra tại 9 hộ chăn nuôi thuộc 6 xã của huyện Thường Xuân làm 13 con trâu, bò mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 2 con.
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIPTc1NuG7sljDosOK4buKR0Y1NjQ/JllHw7Q3w6Lhu64m4buI4buzw53huqEiJlnhu4jhurQ34bueJuG7iFUoJlnhu4hUKeG7iMOd4buwNuG7iMOa4bu4VcOdRi81NjQ/JllHRjU2ND8mWUfhu4hU4buuJsOdRi81NjQ/JllHRjU2ND8mWUfhu4jhurbhu7Lhu6oq4buIw5rhu47hu4gme+G7suG7iFVhVeG7iEYvNTY0PyZZR0Y1NjQ/JllHNjThu6om4buINjThu5434bq+4buIVDtGLzU2ND8mWUdGL8OdSkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMsO04buk4buOw5rhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4g9NzU24buyWMOiw4rhu4pH4bq0N+G7oDbhu4jDneG7suG7ribhu4g2w6Phu4gmWcOUw6Lhu4hKSi1NLUvEqEtK4bq+4buIw5rhu7hVw53hu4jhurbhu7Lhu6oq4buIw5rhu47hu4gme+G7suG7iFVhVeG7iDY04buqJuG7iDY04bueN+G6vuG7iFQ74buI4buC4bq2w6zhu6HDreG7hOG7iMOZ4buY4buI4bq14buSw6Lhu4g04buO4buINuG7kOG7suG7iOG7jOG7iMOdPuG7iFXDneG7lCbhu4gmNyjhu7Lhu4g2w503PlXhu4hP4buI4bq14buY4buIVcOh4buO4buIw503w6Lhu64m4buI4buzw53huqEiJlnhu4jhurQ34bueJuG7iCXDlCrhu4hKTOG7iFU/JuG7iDY04bueN+G6vuG7iFQ74buIKuG7llXhu4hU4buuJsOd4bq+4buIVDc+VeG7iDLDneG7kuG7suG7iDbhu7Lhu6o34buIw53DocOi4buIS+G7iFU/JuG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iD03NTbhu7JYw6LDiuG7ikdG4buyKlnhu4hVJeG7jjU1ROG7iuG7ssOt4bukJjbhu6Q04buK4buINTbDoiXhu6RE4buK4bqz4buyw5o2w53hurzhu4jDksSoxKgy4bq1w4rhu4jDneG7pOG7slnDnTbhurzhu4jDk8OSw5My4bq1w4rhu4rhu4g1NFVE4buKLy9Vw5om4buAVOG7jj82w53hu44mw53DnT/hu47hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0pLw5MvSk/EqMOaTcSo4buMTsOTS+G7jDZL4buMw5NL4buMJcSo4buAPTJZ4bq6NERMS03hu4rhu4jhu44lNkThu4rDtDfDouG7ribhu4jhu7PDneG6oSImWeG7iOG6tDfhu54m4buIVSgmWeG7iFQp4buIw53hu7A24buIw5rhu7hVw53hu4hU4buuJsOd4buI4bq24buy4buqKuG7iMOa4buO4buIJnvhu7Lhu4hVYVXhu4g2NOG7qibhu4g2NOG7njfhur7hu4hUO+G7iuG7iOG6s+G7ssOaNsOdROG7isOSxKjEqOG7iuG7iMOd4buk4buyWcOdNkThu4rDk8OSw5Phu4rhu4gvR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMsOt4buOMjbhu7I/JuG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikd4N8Oi4buwNuG7iMOZ4bu4JsOd4buIVSgmWeG7iFQp4buIw53hu7A24buIw5rhu7hVw53hu4jhurbhu7Lhu6oq4buIw5rhu47hu4gme+G7suG7iFVhVeG7iDY04bueN+G6vuG7iFQ74buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buI4bq14buY4buI4bujN1Em4buI4buzw53DlCbDneG7iOG7gsOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4buIVTcp4buy4buIVTkmWeG7iFUoJlnhu4hUKeG7iMOd4buwNuG7iMOa4bu4VcOd4buERi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIPTc1NuG7sljDosOK4buKR+G7ncOd4buy4buIVOG7ribDneG7iCpd4buy4buI4bq1N+G7oDbhu4jDneG7suG7ribhur7hu4jhu7Vp4buhw6zhu4jDnTfDouG7ribhu4jhu7PDneG6oSImWeG7iOG6tDfhu54m4buIw5nhu5jhu4hU4buOJuG7iMOdw5Qmw53hu4gmw53hu7Lhu6w34buI4bq34buUJuG7iFThu5Im4buIVcOdQOG7iMOZ4buQP+G7iFXDneG7tCbDneG7iDM3w6Lhu6wm4buIVcOVVeG7iOG6teG7mOG6vuG7iDbDneG7uOG7iDY04bugJuG7iDbDncSDVeG7iMOd4buy4buuJuG7iDM3w6Lhu7A24buIJeG7suG7rjbhu4hVw5VV4buIVOG7suG7ribhu4gyw53DlTLhu4gkw50pJlnhu4hVw53hu7Dhur7hu4hU4buOP+G7iOG6t+G7nsOi4bq+4buIw5pRMuG7iMOa4bu4VcOd4buA4buIaeG7qibhu4hV4buQJsOd4buIw5k64bq+4buIVeG7oDLhu4gyw53DlTbhu4jDnT/DleG7iFXDneG7oDbhur7hu4jhurco4buy4buIVD424buIw5lW4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buIMsOdNybhu4g24buy4buqN+G7iMOZPlXhu4gkw53huq/hu4g2NDkmWeG6vuG7iMOa4buy4buuNuG7iFUoJuG7iDY0OSZZ4bq+4buINDc84buy4bq+4buIKjd94buy4bq+4buI4bq34buk4bq+4buIKjsmWeG7iDbhu5Dhu7Lhu4hVw5VV4buIw50+4buIVcOd4buUJuG7iCY3KOG7suG7iFU64buINjThu5434bq+4buIVDvhu4hU4bu44buIVOG7ribDneG6vuG7iCZZw53hu7Lhu4hU4bu44buIVOG7ribDncOK4buINnvhu4hVw53huqNV4buINuG7suG7qirhu4hKTOG7gMSoxKjEqOG7iCXhu7Lhu6w34buI4bq34buWVeG7iC3hu4jhurXhu7Im4buI4bq2w6zhu6HDreG7iFXDnT/hu4jDmcOUJuG7iDY04bueN+G6vuG7iFQ74buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIPTc1NuG7sljDosOK4buKR+G7tWnhu6HDrOG7iMOdN8Oi4buuJuG7iFU7JuG7iDbDncOUJsOd4buIJVEy4buIVcOVVeG7iFXDnSk24buIJOG7slYq4buINT/DlTbhu4jDmuG7uFXDneG6vuG7iFThu64mw53hu4jhurbDrOG7ocOt4buI4bq3w5Thu4g2w53Eg1Xhu4jDneG7suG7ribhu4g24buy4buqN+G7iMOdw6HDouG7iDY04bueN+G6vuG7iFQ74buIVcOd4buwNuG7iDbDneG7pD/hu4jDmTgmWeG7iDM3w6Lhu4jDmeG7uCbDneKApkYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iD03NTbhu7JYw6LDiuG7ikfhu7Phu7Qmw53hu4jDmeG7sCbhu4gmWcOUw6Lhu4hLSy1P4bq+4buIJsOd4bqxJlnhu4g2NOG6oSImWeG7iMOdIDLhu4g2NOG7njfhur7hu4hUO+G7iFU3KeG7suG7iFU5Jlnhu4hU4bu44buIJsOd4buyVyrhu4hU4buuJsOd4buI4bq2w6zhu6HDreG7iDbhu5Dhu7Lhu4jhurXhu5jhu4jhu6M3USbhu4jhu7PDncOUJsOd4buIw5nhu5jhu4jDmeG6oSBV4buIVcOd4bqx4buO4buIJMOdLuG7suG7gOG7iOG7izwmWeG7iDbDnSLhu7Lhur7hu4g14buON+G7iEzEqOG7iCZZw5TDouG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iMOdN8Oi4buuJuG7iMOZ4buY4buIJMOdKCZZ4buIWcOd4buy4buIJsOdUSbhu4g2w53hu6oq4buINjThuqEiJlnhu4jDnSAy4buINjThu5434bq+4buIVDvhu4gmw53hu7JXKuG7iFThu64mw53hu4gqXeG7suG7gOG7iMOtw53hu7Lhu4hVYVXhu4jDrcOd4buUJuG7iCY3KOG7suG7iOG6t8OU4buI4buzw5044buIw6Lhu4g2QCbDneG7iMOZ4buY4buINsOdUirhu4jDmeG7uCbDneG6vuG7iFU64buI4bq34buUJuG7iFThu5Im4buIVcOd4bugMuG7iDbDnTdRJuG7iFUoJlnhu4hUKeG7iMOd4buwNuG7iMOa4bu4VcOd4buIw5kp4buy4buI4bq3XeG7suG7iFThu64mw53hu4jhurbDrOG7ocOt4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buIw503w6Lhu64m4buI4buzw53huqEiJlnhu4jhurQ34bueJuG7gOG7iOG7s8Od4bukP+G7iMOZOuG6vuG7iMOdN8Oi4buuJuG7iOG7s8Od4bqhIiZZ4buI4bq0N+G7nibhu4glw5Thu4jDnTfDouG7ribhu4g2w53huqPhu4hU4buO4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buINkAmw53hu4gkw50pJlnhu4hVw53hu7Dhu4jhurfDlOG7iFUoJlnhu4hUKeG7iMOd4buwNuG7iMOa4bu4VcOd4buI4bq2w6zhu6HDreG7iDY04buqJuG7iDY04bueN+G6vuG7iFQ74bq+4buINeG7jjfhu4jDnTfDouG7ribhu4jhu5/huqEiJlnhu4jhu6PDlTbhu4jhurfDlOG7iMOC4buqJuG7iOG7i+G7uCbDneG7gEYvMkdGMuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iDThu7JZw502w4rhu4pHRjU2ND8mWUfhu4jhu6Phu6FGLzU2ND8mWUdGLzJH


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]