(Baothanhhoa.vn) - Thọ Xuân là vùng đất có điều kiện vị trí và giao thông thuận lợi cho phát triển và giao lưu kinh tế. Địa hình đất đai rộng và bằng phẳng, gắn kết hệ thống sông ngòi, là điều kiện thuận lợi để huyện Thọ Xuân phát triển vùng nông nghiệp, cây công nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlUOG6tuG6uOG7m8awYzpw4butYzDhurZqxrBj4bqwxIJx4budxrBj4bulcOG7h3Fj4bqwcELDsmNwceG7m8awY8Oy4buDw7Jjw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnBj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsMOiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4buN4bqwcOG6tsWpw7NjccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur3EkWThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Njw6nhur/hurvhuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL3HhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/GsMO1ReG6ri9lxJFk4buBL8SRw6rhur3hu43hur1lZGXDqWThurnhurDhurtlw6rhur/hu4Hhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnhur9kZGJj4buH4bun4bqwOWJQ4bq24bq44bubxrBjOnDhu61jMOG6tmrGsGPhurDEgnHhu53GsGPhu6Vw4buHcWPhurBwQsOyY3Bx4bubxrBjw7Lhu4PDsmPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncawYmNFceG7jeG6sHA5YuG6vcSRZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YsOp4bq/4bq7YmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6peG7pOG7l+G6sGPDsmvhurZjcGZj4bqwbMaw4buhY+G7oXHhu4fhu6lj4bqwcHfGsOG7oeG6r2PDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPDsnB1xrBwY+G6sMSC4buHxrDhu6Fj4buPd2PhurBwdGPhu4/huqzDgcOyY3Dhurbhurjhu5vGsGM6cOG7rWMw4bq2asawY8OycOG6smPhurDEguG7rcaw4buhY+G7j2zhurZj4bqw4bqs4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6olDDteG7h+G7jWLhuqU6cOG7rWMw4bq2asawY+G7p+G7hWPEkOG6tMaw4buhY+G7j2vhurBjw7Lhu6tj4buPccah4bq2Y+G7pXHhu5vGsGPEkHRj4bqwxIJyY8SQ4buFY+G7oXHhu4fhu6lj4bqwcHfGsOG7oWPhurBw4bq2bcawY+G7p8OBcWPDsnDhu6lj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPEkOG7hWPhu6Fx4buH4bupY+G7p+G6rOG6tmPhu6VxxrBwY+G6sOG7l+G6sWPhu4504buHY3BzxrBwY+G7j2vhurBj4buP4buHcWPEgsO9xrDhu6FjxJDhu4Vjw7PDrMaw4buhY+G6onDhu4nGsOG7oeG6r2Phu6HDrcawY+G7peG7l+G6sGNw4bubY+G6sHB4xrDhu6Fj4bqud8aw4buhY8aw4buh4buxceG6r2Phu6fhu4Vj4buPccah4bq2Y+G7pXHhu5vGsGPhurBw4bq2bcawY+G7p8OBcWPhu4/hu51jcOG6tuG6uOG7m8awYzpw4butYzDhurZqxrBj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPEkOG6tMaw4buhY8awd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqLhuq9jw7Jq4bq4Y8Oyd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqLhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlUOG7t8awY8awROG7h+G6r2PEkOG7uXFjw4Phurbhu4Bj4buPa+G6sGPhu6Vw4bq2Y8SQQsOyY+G6onBy4buHYzpq4bq4Y+G7jeG7rcOyY+G7j+G6rEHGsOG7oWNQeWPDknByY8WoccawcGPEkOG7hWPhu6FsxrBjw5JnxrDhu6FjUOG7hcaw4buhY+G7pXB3xrDhu6FjOnDhu61jMOG6tmrGsOG6r2Phu6fhu4Vj4bunw4FxY+G6sHDhu5djw7Jw4bupY3Dhurbhurjhu5vGsGPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncawY8Oy4buDw7Jj4bulcOG6tmPDsnfGsOG7oWPGsOG7oXBx4bub4bqi4bqvY+G7pXDhurZjxrB3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPhuqjGsOG7oWPhu43Dgsaw4buhY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcOG7m2PDsuG7h+G7qeG6r2PDg+G6tuG6uGPFqXdj4bun4bu5xrBjxJDhu4VjcHHhu5vGsGPhu49mceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXGr+G7oeG7heG6uGNl4bq9LeG6vS1lZMSR4buB4bqvYzvDk8av4buMY+G6sHXGsHBj4buPaGPhuqJw4buVY+G7jeG6tuG6uOG7m+G6sGPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY8SQ4bq0xrDhu6FjcOG6tuG6uOG7m8awYzpw4butYzDhurZqxrBj4buP4buXxrBjxrBpxaljZWThurlk4bqvY+G6sGzFqWPGsHBzxrBj4buP4buXxrBjxrBpxaljZWTDqmThurFjOnDDteG7qWPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPGsOG7heG6uOG6r2Nw4bq24bq44bubxrBjOnDhu61jMOG6tmrGsGPhuq7hu5lj4buP4bqsw4HDsmPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bulcHfGsOG7oWPhu6Fx4buHxrBj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPEkOG7uXFjxal3Y3BzxrBwY+KAnFDhu4dxY8SQ4buFxrBwY+G7j+G7h3FjLWPDk+G7h2PEkOG6tMaw4buhY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrDigJ3hurFjOsSC4bupxrDhu6Fj4buP4bur4bqvY+G6onBqxrBjxJDhurTGsOG7oWPhu6bhu4fFqWM/4bu3xrBjLWM/4buH4bupYyLhu4XGsOG7oWPhuq7hu5lj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPhurBww7Xhu6ljw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnBjw7Jw4bq2xrDhu6Fj4buPd2PhurBwdGPhu6bhu4fFqWM/4bu3xrBjLWM/4buH4bupYyLhu4XGsOG7oeG6sWPhu45q4bq4Y+G7p+G7hWPhu6Vw4bq2Y8SQQsOyY+G7j3dj4bqwcHRj4buPw73GsOG7oWPhu6dCw7JjxJDhu7lxY8OycOG6qMOyY8awacaw4buhY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBjw7J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPDsnfGsOG7oWPGsOG7oXDhu5tjw7Lhu4fhu6nhuq9j4buPd2PhurBwdGPhu410w7JwY8SQw4Lhuq9j4buN4bq2Y+G7p3TDsnDhuq9j4buPbOG6tmPFqXhxY3BmY+G6sGzGsOG7oWPhu6Xhu4Bj4bqwcOG6tm3hurBjw4Phurbhu4fGsGPhurDEguG7rcaw4buhY8awcOG6rGPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6Fj4buP4bqsQcaw4buhY8Ozw73huq9jw7JnxrDhu6FjcOG7hcaw4buhY+G7pXB3xrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlJXBqxrBjxJDhurTGsOG7oWPhu493xrDhu6FjcEThurZjxrDhu6FmxrBjP3fGsOG7oWPDknDhurZj4buP4bqsw4HDsmPhu490xrBwY3BzxrBwY8SQ4bu5cWNwZuG6sGPGsHBqxrBj4bun4buFY+G6sHB0Y+G6sMSCa8awYzpw4butYzDhurZqxrBjxJDhu4Vjw7Lhu4PDsmPhu6Vw4bq2Y8SQQsOyY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBj4buPd2PhurBwdGPGr8O14bup4bqvYzrhuqhjOsSCw4Lhuq9jxJDhu7lxY8Oy4buDw7JjxrDhu6Hhu4XGsHBjxrDhu6FwxqFj4buNdMOycGPEkMOCYy1j4bqwcOG6rOG7t8aw4buhY8WpZnHhuq9jw7J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPGsHDhu69jxJDhu4VjxJDhuqrhu4fhuq9jxrB3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPGsGnGsOG7oWPhuq7hurZr4bqw4bqvY8OycGvhurBj4bun4bqsw4HGsOG7oWPDsuG7h+G7qeG6sWMlcGrGsGPEkOG6tMaw4buhY+G6sGdjxrDhu6FmxrBj4bqud8aw4buhY8OScOG6tmPhu6fhu4Vj4bulcOG6tmPEkELDsmPhu493Y+G6sHB0Y8OTw63DsmPhuq53xrDhu6Fjw5Jw4bq24bqvY8SQ4bu5cWNwZuG6sGPGsHBqxrBj4bun4buFY8Oy4buDw7Jj4buPd2PhurBwdGMw4bq2asawY+G7puG7h3Hhuq9jMOG6tmrGsGPhu6Zt4bqi4bqvYyVweGPhu45sxanhuq9jImbGsGPhu6ZmcWPEkOG7hWPEkOG6tMaw4buhY8awd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqJjLWPGsHfGsOG7oWPhurBwd8awY8Oz4buH4bupY8OD4bq24buHxrBwY8SQ4buFxrBwY+G7j+G7h3HhurFjxq/hu7dxY+G7j2rhurjhuq9j4bqu4buZY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBjw7Lhu4PDsmPFqXdjcHPGsHBj4bqwxILhu4fGsOG7oWPhurDEgmZxY+G6sHDDteG7qWNw4bqs4bu5xrDhu6FjxrB3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPhuq5mw7Jw4bqvY8OycGvhurBj4bun4bqsw4HGsOG7oWPDsuG7h+G7qeG6r2PEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPhuq5nxrBj4bqicG7FqWPhurBw4buXY8WpZsawcGPhu6fhu4Vjw7Jq4bq4Y8Oyd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqLhuq9jw7JwacawY8aw4bq2d3Fj4buPZnFj4buhceG7h2Phuq7hurLDsuG6r2PhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncawY+G7jXTDsnBjxJDDgmPEkGnGsGNw4bur4buHYy1j4bundMOycGPhuq5DY8SQ4buFY+G6rnHGsHBj4bqwcOG7g3HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlIsahY+G7j3TGsHBjcOG6rOG7ucaw4buhY+G7pXB3xrDhu6Fj4buhceG7h8awY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBj4bulccawcGPhurDhu5dj4bqwcMO14bupY3Dhuqzhu7nGsOG7oWPDksavUOG6r2NQ4buOUOG6r2PhurBmcWPhuqJwasawY8SQ4bq0xrDhu6Fj4bum4buHxaljP+G7t8awYy1jP+G7h+G7qWMi4buFxrDhu6Hhuq9j4bqu4buZY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBj4bukcOG6tmPDknfGsOG7oWPGsOG7oXBx4bub4bqiY+G7puG7h8WpYz/hu7fGsGMtYz/hu4fhu6ljIuG7hcaw4buhY8SQ4bu5cWPDsuG7g8OyY8aw4buh4buFxrBwY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqJj4bqoxrDhu6Fj4buNw4LGsOG7oWPDsnfGsOG7oWPGsOG7oXDhu5tjw7Lhu4fhu6nhuq9jw7Lhu4PDsmPGsOG7oeG7hcawcGPhu49x4bubxrBj4bqwQ+G6r2PEkHHhu6PGsGPhurBwd8aw4buh4bqvY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcOG7m2PhurBwd8aw4buhY+G6sHHGsOG6r2Phurhj4bqw4buX4bqvY8Oy4bu3Y+G7pXByY8OycHLGsHBjw4nhu4PDsuG6r2Phu6fhu4XFqWNwZuG6sGPGsHBqxrBjcHPGsHBj4bqwcOG7hcawcGPhu6Rw4bq2Y8Oyd8aw4buhY8aw4buhcOG7m2PDsuG7h+G7qWPhurB1xrBwYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4dj4buhecWpY+G7pXDhurZjw7J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6ouG6r2Phu6Vw4bq2YybhuqHhu4zhuq9j4bulcOG6tmPhu4/hu4Xhu6lj4bqwZuG7qeG6r2PDsuG7g8OyY+G7pXDhurZj4buPd2PhurBwdGPhuqJww4LDsmPEkMOC4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTpmcWPhuqJwasawY8SQ4bq0xrDhu6Fj4buPd8aw4buhY3BE4bq2Y8aw4buhZsawY8SQ4buFY+G6onBqxrBjxJDhurTGsOG7oWPhurBnY8aw4buhZsawY+G6rnfGsOG7oWPDknDhurbhuq9j4bqu4buZY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBjw6pjw7LDgsWpY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqJj4bqzw5LDksav4bq1Y+G6sMSC4buVxrBj4buPdOG7h2PDs+G7hcawY3Dhurbhurjhu5vGsGPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPGsOG7oeG7hcawcGPDsnfGsOG7oWPGsOG7oXBx4bub4bqiY+G6rmfGsGPDieG6tmvhurBjcOG7hcaw4buhY+G6sHHhu5XhurZj4buN4bq0xrDhu6Hhuq9jxanhu4fhurhjxanhu4vDsuG6r2PEkG3hurBj4bunceG7m+G6tmPDiWrhurhj4buNQsaw4buh4bqvY8OycOG7l2PDs3Hhu5fGsGPGsHfGsOG7oWMtY+G7p2rFqWMtY+G6sHDhuqThurhj4bquZ8aw4bqvY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqJj4bqicMOCY+G6sMSCw4Fjw7Jw4bupY8Oy4buDw7JjxrDhu6Hhu4XGsHBj4bquZ8awY8OJ4bq2a+G6sGPhurBmcWPhu6Rw4bq2Y8OSd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqJj4bum4buHxaljP+G7t8awYy1jP+G7h+G7qWMi4buFxrDhu6HhurFjOsSC4bupxrDhu6Fj4buP4bur4bqvY8Oy4buDw7Jjw5LDksavY+G7j2hjw7Lhu6tj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPhu4/hu5fGsGPGsGnFqWNlZMOpZGPDsuG6pOG7h2PhurB1xrBwY+G7oXnFqcOjY8OSw5LGr2PhurBwdGPhurDEgmvGsGM6cOG7rWMw4bq2asawY+G6s2Xhurvhuq/hurljcOG7h+G6teG6r2PDksOSxq9jMOG6tmrGsGPhu6bhu4dxY+G6s8SR4bq94bqv4bq/Y3Dhu4fhurXhuq9jw5LDksavYzpw4butY8WoccawcGPhurPEkeG6v2Nw4buH4bq14bqvY8OSw5LGr2M6cOG7rWPGr+G7oeG6tuG6uOG7lcawY+G6s2VkY3Dhu4fhurXhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4buO4budY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPhurDEguG7lcaw4bqvY3Dhurbhurjhu5vGsGM6cOG7rWMw4bq2asawY+G7j+G7h8aw4buhY+G6sG3huqJj4bqwxILhurbGsOG7oWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7j8ahY+G7g8awY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBjcOG6tuG6uOG7m8awYzpw4butYzDhurZqxrBj4buP4buXxrBjxrBpxaljZWTDqWRj4bqwbMWpY8awcHPGsGPhu4/hu5fGsGPGsGnFqWNlZOG6ueG6u2Phu41C4buHY+G6sMSC4buVxrBjw7Lhu4PDsmPhurDEgsOCY8Oyw73hurBj4bqwacaw4buhY+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPDsuG7q2PhurBxxqHFqWPGsGnGsOG7oeG6r2PhurBw4buXY8WpZsawcGPDsuG6pOG7h2Nw4bq24bq44bubxrDhurFj4buOdOG7h2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fj4buPaGPDssOCY+G6sHDhu51jcOG7q+G7h2PDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY8SQ4bq0xrDhu6FjcOG6tuG6uOG7m8awY8SQ4bu5cWNlY8SQ4buFxrBwY+G7j+G7h3Fj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPhu6fhu4XDo2PEkOG7hcawcGPhu4/hu4dxY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBj4buPd2PhurBwdGPEkOG7hWPEkOG7hcawcGPhu4/hu4dxY+G7p3Hhu5XGsGPhu6Xhu5fhurBj4bquccawcGPhurBw4buDceG6sWPDqWPEkOG6tMaw4buhY+G7pXHGsHBj4bqw4buXY+G7j8O9xrDhu6Fj4bunQsOyY+G7p+G7hWPEkOG6tMaw4buhY+G7puG7h8WpYz/hu7fGsGMtYz/hu4fhu6ljIuG7hcaw4buhxINjxJDhurTGsOG7oWPhu493xrDhu6FjcEThurZjxrDhu6FmxrBj4bqud8aw4buhY8OScOG6tsSDY8SQ4bq0xrDhu6Fj4bqwZ2PGsOG7oWbGsGPhuq53xrDhu6Fjw5Jw4bq2Y8awcMOsxaljw4nhu4PDsmPhu490xrBwY8Oy4buDw7Jj4bulcOG6tmPEkELDsmPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7j3dj4bqwcHThuq9j4bulcOG6tmPEkELDsmPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncawY+G7jXTDsnBjxJDDgmPhurBw4bqs4bu3xrDhu6FjxalmceG6r2Phu6Vw4bq2Y8SQQsOyY+G6rmfGsGPDieG6tmvhurBjxrB3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPDsuG6pOG7h2Nw4bq24bq44bubxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDsuG7g8OyY8SQ4bq0xrDhu6Fj4bulccawcGPhurDhu5dj4buPw73GsOG7oWPhu6dCw7Jj4buhw63GsGPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPhurDhurbhurjhu5fGsGPhu4/huqxBxrDhu6Fjxanhu7lxY+G6sHXGsHBj4buP4buHxrDhu6Fj4buPbOG6tmPhurDhuqzhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5Phu5XGsGPDsmbGsHBj4buP4bur4bqvY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G7j2hj4bqicHhxY3DDgeG6omPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPhuq7DgOG6r2PGsOG7oeG7hcawcGPDsmvhuqJj4bqwdcawcGNw4bup4buFxrBj4bqwcOG7hcawcGPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPhu49xxqHhurZjw7JwdcawcGPhu493Y+G6sHB0Y+G7puG7h8WpYz/hu7fGsGMtYz/hu4fhu6ljIuG7hcaw4buh4bqvY3Dhu6nhu4XGsGPhurBw4buFxrBwY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPFqcOAY8SCw73GsOG7oWPhurBwdGPhurDEgmvGsGM6cOG7rWMw4bq2asawY+G7p+G7hcWpY8Oy4bu3Y+G6rsOAY+G7j+G7nWPhurBwQsOyY3Bx4bubxrBjw7Lhu4PDsmPhu6fhu6lmcWPhuqJwasawY8SQ4bq0xrDhu6HhurFj4buOecaw4buhY+G6sHBBceG6r2PEguG7hWPhuq7hu6nhu4PhurBj4bunZnFjw7Lhu4PDsmPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGNwceG7m8awY8Oy4bur4bqvY+G7j+G7g8awcGPhu6Fx4buDY+G6sHBCw7Jj4bqwxIJmxrDhu6Fjw7Lhu4PDsmPDg+G6tuG6uGNw4bupZsOycGPhu4/hu51j4buPccah4bq2Y8OycHXGsHBjw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnBjxrB3xrDhu6Fj4bqwcHfGsGPFqeG7uXFjw7Lhu4PDsmPDiWhj4bqwxILhu5XGsGPhu4904buHY8Oz4buFxrBj4buhw63GsGPEkOG7uXFj4buPdMawcGNw4bqs4bu5xrDhu6Fjw7LhuqThu4djw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnBjxJDhurTGsOG7oWNw4bq24bq44bubxrDhuq9j4buhw63GsGPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPEkOG7hcawcGPhu4/hu4dxY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBj4bun4buFY8Oy4buDw7Jj4bqw4bq24bq44buXxrBjw4PhurZ4w7Jj4bunw73huq9j4buP4bqsQcaw4buhY+G6sHXGsHDhuq9j4buP4bqsQcaw4buhY3Dhurbhurjhu5vGsGPEkOG7hWPDsuG7g8OyY+G6sOG6tuG6uOG7l8awY+G7j+G6rEHGsOG7oWPFqeG7uXFjcHPGsHBj4bqwcOG7hcawcGPhurDEguG7qcaw4buhY+G6sOG6rOG7t8aw4buhY+G7p+G7h3Fj4bqwcMO14bupY3Dhuqzhu7nGsOG7oWPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncawY+G7j3dj4bqwcHRj4buP4budY3BzxrBwY+G6sHDhu4XGsHBj4bqwcHRjw4loY8SQ4buF4bupY8awacWpY2Vkw6lk4bqxYzpx4buX4bqiY+G6sMOCw7JjxrBqxrDhu6Fjw7Lhu4fhu6ljw7Jwa+G6sGPhu6fhuqzDgcaw4buhY+G7j3lj4buDxrBjw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnDEg2Phu6dC4buHY8OycOG7rcaw4bqvY+G6onB4cWNww4HhuqJj4buP4bu3xrBjxJB0Y+G6sOG6rGPEkGvGsGPDsuG7q2Phu6VxxrBwY8aw4buhcHHhu5vFqWPGsOG7oXBx4buVxrBjw7LhuqjhurZjxJDhu4Vj4bqwcELDsmNwceG7m8awY+G7p23huqJjw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnBj4bqu4buD4bqwY8SQ4bu5cWPhurBwQsOyY+G6sHHhu6PGsGPEkOG7hWPhurjhu5XhurZjw7Js4bq2Y8Oy4bqk4buHY3Dhurbhurjhu5vGsGPhu49nxaljw7Nn4bupY8OD4bq24bq4Y3Dhu6lmw7JwY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Fj4buPd2PhurBwdGPhu49xY+G6sMSC4bqs4bu5w7JjxanDveG6sGPDs+G6rOG7ucOy4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTrEguG7qcaw4buhY8awacWpY2VkZWThuq9j4buPdOG7h2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fj4buPaGNw4bup4buFxrBj4bqwcOG7hcawcGPEkOG7hWPhu4/huqzhu4djxJDhu4Xhu6lj4bquQ2Phu43Dgsaw4buhY8Oyd8aw4buhY+G6sMSCc8awcMOjY+G7j3Hhu5vGsGPDsnBx4buX4bq2Y+G6ruG7g8aw4buh4bqvY+G7p+G7g+G6sGPEkHXhu4djcMOoY8SQ4buFY8SCaMawcGPhurBw4bup4buD4bqwY8aw4bqs4bu5w7Jj4bqwcHRj4bqwxIJrxrBj4bum4buHxaljP+G7t8awxINj4buPceG7m8awY+G6sMSC4buHxrDhu6Fj4bqwxIJyY+G7j+G6rEHGsOG7oWPhu493cWPDsmzhurZj4bulw6hj4bqwcHRj4bqwxIJrxrBjOnDhu61jMOG6tmrGsMSDY8SQdeG7h2Nww6hjKuG6tnjDsmPhu6fDvWPhurnDqmPhu4/hu6lmxrBjw4Phurbhu4dj4bqwcHRj4bqwxIJrxrBjP+G7h+G7qWMi4buFxrDhu6HEg2PEkHXhu4djcMOo4bqvY+G7j3Hhu5vGsGPDsnBx4buX4bq2Y+G6ruG7g8aw4buhY+G7j3dj4bqwcHRj4bum4buHxaljP+G7t8awYy1jP+G7h+G7qWMi4buFxrDhu6Fj4bqwcOG6tsO9w7Jjw7Lhu4PDsmPDiWhjMOG6tmrGsGPDk+G7g3Hhuq9jOnDhu61jMOG6rOG7t8aw4buh4bqx4bqx4bqxY1Dhu5tj4bqwcHjGsOG7oWPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6Fjw7LhuqbGsOG7oWPhu4/huqzDgcOyY+G7j2zhurZj4bqw4bqsY8awasaw4buhY8Oya+G6ouG6sWPGr3BxxqHhurZj4bqw4bq24bq44buXxrBj4buP4bqsQcaw4buhY8Wp4bu5cWNw4bup4buFxrBj4bqwcOG7hcawcOG6r2Phu4/huqzhu4djxJDhu4Xhu6lj4bquQ2Phu43Dgsaw4buh4bqvY8awcOG6rMOjY8avasaw4buhY8Oya+G6omPDsmdxY+G6sGbhu6ljw7Lhu4PDsmPhurDhurbhurjhu5fGsGMq4bq2eMOyY+G7p8O9Y+G6ucOq4bqvY+G6ucOqw5Phuq9j4bq5w6rDksSDY+G7j+G6rEHGsOG7oWPDkmzhurZj4bukw6hjLWM6cOG7rWMw4bq2asawxINj4buP4bqsQcaw4buhY+G6sHXGsHBj4bq7ZOG6vcOT4bqvY+G6u2Thur3DkuG6r2Phurtk4bq94buMxINj4buP4bqsQcaw4buhY+G6sOG6qmPhurBwdGPhurDEgmvGsGPhu6bhu4fFqWM/4bu3xrBj4buPcWPDiWhjOnDhu61jMOG6rOG7t8aw4buhxINj4buP4bqsQcaw4buhYyrhurbhu5djP+G7t8aw4bqx4bqx4bqxY1Dhu5tj4bqwcHjGsOG7oWPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6FjxrB3xrDhu6Fj4bqwcHfGsGPhu4/huqzDgcOyY8Oy4bqoxrDhu6FjcOG7q+G7h2PEkOG7uXFj4bqw4bq+Y+G7p+G7m2Phu49m4bqwY+G7gcOpw6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4buOZnFj4buNceG7m8awY+G7p2jGsHBj4buPZuG7qWM7w5PGr+G7jGNw4bq24bq44bubxrBjOnDhu61jMOG6tmrGsGPDsnDhu6ljw7Nx4buX4bqww6Nj4buOdOG7h2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqu4buZY+G6sHHhu5fhuqJj4bqww4LDsmPhurBx4buXxrBjcOG7hcawcGPEguG7hWPhuq7hu6nhu4PhurDhuq9j4buP4buDxrBwY+G7oXHhu4NjxJBx4bubw7Jjw4PhurZnxrBj4bun4bq6Y8SQ4buFY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPhuq5DY+G7jcOCxrDhu6Fj4buPa+G6sGPhurBwQXFj4bul4bq8Y2VkxJHEkS1lZGVk4bqvY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPhuq5DY+G7jcOCxrDhu6Fj4buPa+G6sGNw4buFxrDhu6FjxrBpxalj4buP4budY8aw4buhcHHhu5XGsGPDsuG6qOG6tmPhu4/huqzhu4djxILhu4dj4buhcWdxY+G6onDhu4PhuqJjw7LDgmPhurBw4budY+G7pXDDrcOyY+G6onDDgsOyY8awcETGsOG7oWPDs2vhurBjw7Jt4bqi4bqvY+G6sHnGsGPhurBmceG6r2NwZsawY8OycOG7l+G6r2PhurDEgnHhu53GsGPhu6Vw4buHcWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPhuq5DY+G7jcOCxrDhu6Fj4buPa+G6sGPhurBwQXFj4bul4bq8Y2VkZcSRLWVkw6lkY+G6ruG7g+G6sGPEkOG7uXFj4bqwcELDsmPhurBx4bujxrBj4bq44buV4bq2Y8OybOG6tmPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncaw4bqvY+G7ocOtxrBjxJDhu7lxY+G6sGnGsOG7oWPDsuG6rEHGsOG7oWPDg+G6tmfGsGPhu6fhurpj4bquQ2Phu43Dgsaw4buh4bqvY8OzZ+G7qWPhu49nxaljw4PhurZnxrBj4bun4bq6Y+G7pXDhu4dxY+G6sHDhu4PDsmPhuq5DY+G7jcOCxrDhu6FjcMOB4bqiY+G7p+G6umPGsOG7oeG6tnnGsGPhurDhu4VxY8aw4buh4bq24bq44buVxrBj4bqw4bqqY+G7j2vhurDhurFjOsSC4buHxrBwY+G6sHDhuqRj4bqweHFj4buP4buHY8Oy4buDw7JjxrDhu6HhurZ5xrBjxJB4xrBjw7LhuqThu4djOsSC4bq2xrDhu6Fj4bqs4bu3xrDhu6Hhuq9jw7LhuqThu4dj4bqwdcawcMSDY+G7peG7l+G6sGNww4HhuqJjxJDhu7lxY3Dhurbhurhj4buPw73GsOG7oWPDsuG7g8OyY8aw4buh4bq2ecawY+G7p0LDsmPhurBmcWPDsnDhu7Vj4buP4budY+G7j2zhurZj4bqw4bqsY3Dhu5tj4bqwcHjGsOG7oWPhu6Xhu5fhurBjw7Jr4bq2Y3BmY+G6sGzGsOG7oWPhu6VxxrBwY+G6sOG7l2MtY8OJaGNww71xY8Oy4burY+G6sHLGsHBj4bul4buX4bqwY8aweHHhuq9j4bun4buHxrBj4bqw4buv4buHY8Oy4buH4bupxINj4bul4buX4bqwY8aweHFjw7Lhu4PDsmPhurDhurbhurjhu5fGsGPhu4/huqxBxrDhu6FjcOG6tuG6uOG7m8awY8SQ4bu5cWPDsuG7g8OyY+G6sMSCw4LDsmPDsnByxrBwY8Oy4bqk4buHY+G6sHXGsHDhuq9jcGZj4bqwbMaw4buhY+G7jeG6tmPhu6d0w7JwY+G6sMSC4buVxrBj4buPdOG7h2PDs+G7hcaw4bqxYzpm4bupY8Wp4butcWPhu49xxqHhurZj4bulceG7m8awY+G6sHDhurZtxrBj4bunw4FxY8SQxqFj4buPa+G6sGPhu4/hu4dx4bqvY3Dhurbhurhj4buPw73GsOG7oWPDsmdjcOG7m2PhurBweMaw4buhY8OycHLGsHBj4bqwxIJ0Y+G6sG3huqJj4bqwxILhurbGsOG7oWPhurBwQsOyY3Bx4bubxrBj4buhcWdxY+G6onDhu6vGsOG7oWPFqeG7i+G6sGPDs8OsxrDhu6FjxJDhu4Vjw7Lhu4PDsmPhurBw4bqkY+G6sMOCw7Jj4bqwxIJx4budxrBj4bulcOG7h3Fjw7Lhu4PDsmPhu41CY+G7g8awY+G6sMSC4butxrDhu6Fj4buPceG7ncWp4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOT4buVxrBjw7JmxrBwY+G7j+G7q+G6r2Phu4904buHY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhuq7hu5lj4bqwbeG6omPhurDEguG6tsaw4buhY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Fjw7Jw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqwxIJzxrBwY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBjw7J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6ouG6r2PhurBx4bud4bq2Y+G6sHDhuqRjw7J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPhurDEguG7lcawY+G7j3Thu4djw7Phu4XGsOG6r2PhurDEguG7rcaw4buhY+G6sGrFqWPhu6fhu4Vj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPGsHDhu4fGsHBj4bukcOG6tmPDknfGsOG7oWPGsOG7oXBx4bub4bqiY+G7puG7h8WpYz/hu7fGsGMtYz/hu4fhu6ljIuG7hcaw4buhY8SQ4buFY8Oy4buDw7Jjw5LDksav4bqxYzpyw7JwY8OyQsOyY+G6onB4cWNww4HhuqJjxJDhu7lxY8Oy4buDw7Jj4bquw4Dhuq9jxrDhu6Hhu4XGsHBjw7Jr4bqiY+G6sHXGsHBj4bqu4bu5xaljcOG7qeG7hcawY+G6sHBx4bubxrBjcGZj4bqwbMaw4buhY+G7pHDhurZjw5J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPhu6bhu4fFqWM/4bu3xrBjLWM/4buH4bupYyLhu4XGsOG7ocSDY+G6onB4cWNww4HhuqJjxJDhu7lxY8Oy4buDw7JjxrBw4buFY+G7j2zhurZj4bqw4bqsY+G7oXFncWPhuqJw4burxrDhu6Fjxanhu4vhurBjw7PDrMaw4buhY+G6sHDhurZjcOG6suG6sGPDsuG7g8OyY+G7jUJj4buDxrBj4buPbOG6tmPhurDhuqxj4bun4bu5xrBjw7Lhu6tj4bqu4bqow7Jj4bun4buHxrBj4bqw4buv4buHY8SQ4buFY+G6sHBCw7Jj4bquQmPhu6fhu4Vj4buPw73GsOG7oWPhu6dCw7Jj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPDsnDhu6ljcOG6tuG6uOG7m8aw4bqxYzpw4bq2Y3DhurLhurBjw7Lhu4PDsmPGsHDhu4Vj4buPbOG6tmPhurDhuqxj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGNwZmPhurBsxrDhu6Fjw7Lhu4PDsmPDksOSxq9jw4Bjw7Lhu4PDsmPDiWjDo2Mw4bq2asawY+G7puG7h3Hhuq9jOnDhurZtxrBjxahxxrBw4bqvYzDhurZqxrBjUHnGsOG7oeG6sWPhu45s4bq2Y+G6sOG6rGNw4bup4buFxrBjw7JwdcawcGNw4bubY+G6sHB4xrDhu6Fj4buhceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buh4bqvY3Dhu5tj4bqwcHjGsOG7oWPDsmvhuqJj4bqwcOG7qeG7g+G6sGPGsOG6rOG7ucOy4bqvY8aw4bqs4bu5w7Jj4bqwcGdx4bqvY3Dhu5tj4bqwcHjGsOG7oWPhu49x4bubxrBj4bun4buFxaljw7Lhu7dj4bquw4Bj4buP4budY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrBjcMOB4bqiY+G7p+G6umPDsuG7g8OyY8aw4buh4buFxrBwY+G6rkNj4buNw4LGsOG7oWPGsHBxxqHhurZj4bun4buH4bupY+G7j8O9xrDhu6FjxJDhu4Vjw7Lhu4PDsmPDksOSxq/huq9j4bqwcOG6ssOyY+G7j27hurhj4bulccawcGPhurDhu5djw7LhuqThu4djcOG6tuG6uOG7m8awY8aw4buh4buF4bq4Y8Oy4buFxrDhu6Fj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsOG6sWPDknDhuqRj4buPw73GsOG7oWPhu4/GoWPDieG6tmvhurBjxJDhu4Xhu6ljw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnBj4bqwdcawcGPDsuG7g8OyY+G7j3TGsHBjcOG6rOG7ucaw4buhY+G6sHDhurZtxrBj4bunw4FxY8OycOG7qWPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncawY+G7pXHGsHBj4bqw4buXYy1jw4loY3DDvXFjxJDhu4Vj4buP4budY+G7p+G7hcWpY8OyacawY8Oy4bqoY8OybeG6omPGsHBt4bqwY8SQ4buF4bupY8OD4bq24bq4Y3Dhu6lmw7JwY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Hhuq9jw4PhurbhurhjcOG7qWbDsnBj4buPd2PhurBwdGPhurDEguG7lcawY+G7j3Thu4djw7Phu4XGsGNw4bq24bq44bubxrDhurFjOuG6qmPhu4/hu6vhuq9j4bqw4bqqxrDhu6Fjw7Phuqzhu7nDsmPDsm3huqJjxrBwbeG6sOG6r2Phu49xxqHhurZjw7JwdcawcGMq4bq24bq4Y3Dhu6lmw7JwY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6FjxJDhurTGsOG7oWNw4bq24bq44bubxrBjOnDhu61jMOG6tmrGsGPhuqJw4bq0Y3DDgeG6omPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPhu490xrBwY3Dhuqzhu7nGsOG7oWPDsuG6pOG7h2Mq4bq24bq4Y3Dhu6lmw7JwY+G6sHXGsHBjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2Phu4/hu5fGsGPGsGnFqWNlZMOpZOG6r2PhurBsxaljxrBwc8awY+G7j+G7l8awY8awacWpY2Vk4bq54bq7Y8SQ4buFY+G7j3HGoeG6tmPhu6Vx4bubxrBj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPhurBwQsOyY+G6sOG7l2PhurBmcWPhu4904buHY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bqlOuG6tMaw4buhY+G7pmrFqcOiL+G6ouG6pQ==

Tùng Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]