(Baothanhhoa.vn) - Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo cơ sở hội rà soát thực trạng hộ nghèo ở các địa phương để xây dựng kế hoạch giúp đỡ thoát nghèo. Với chỉ tiêu, mỗi cơ sở giúp từ 1-2 hộ thoát nghèo trong năm, các hội phụ nữ cơ sở đã đăng ký giúp 146 gia đình hội viên thoát nghèo (trong đó có 115 hộ phụ nữ là chủ hộ nghèo).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6uSM+w5VT4bq04bq5w40j4bq0ZuG7qsSo4bu14bq04bqm4bqoQUNExJDhurRRP1hA4bq04buU4buq4buW4bq0KOG7lsOSU+G7ueG6tOG7suG7lCXhurRTIeG6tEs/WMSo4bq0KEU+4bq0KMavU+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhuqIv4buU4bqkw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6uUxFSuG6ssOD4bq04bqzw5ThurRA4buULMSo4bq04buU4buWw5VT4bq0xKhV4bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tOG7suG7lFRT4buY4bq0QOG7tuG6uFThurTigJzDqeG7lj3hu7LhurThu7Lhu5Ql4bq0UyHhurRT4buY4buUw6hU4bq0xKhV4bq0S+G7nEXhurTEqOG7lOG7ouKAneG7ueG6tFPhu5hFPuG6tEA74bq0S0kj4bq0U+G6vlLhu7nhurThurnhu6rhu5bhurRm4buWw5JT4bq04buU4buWw5Xhu7LhurThu5Hhu5Ql4bq0UyHhurTDgGbhurnhu5Fo4bqg4bq04buUIz7DlVPhurThurnDjSPhurRm4buqxKjhurRLw4rhurTEqOG7lOG7ouG6tEvhurpU4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq04buU4buq4buW4bq04bu24bq44bq04bu4VMOJQOG6tEDhu5QsxKjhurRA4bu24bq6U+G7mOG6tOG7lOG7quG6tFPhu5jhu5TDqFThurRZ4bq0xKjDicSo4bq0S+G7nEXhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mOG6tEvDlOG6tDxHPuG6tEosU+G7mOG6tFDhu4zhurThu5RU4bq6xKjhu5ThurThu5jhu5Y94buy4bq0S8Od4bq0QOG7lFTDiUDhurRT4buY4buUw6hUQeG6tMO6VuG7luG6tMSo4buU4bui4bq0QOG7lsOSI+G7ueG6tFLhu6zhu5bhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurThu5jhu5Y94buy4bq0QDvhurThuqQt4bqm4bq04buU4buq4bq0QOG7lFTDiUDhurRT4buY4buUw6hU4bq0QOG7tlRT4buY4bq0U+G6vlLhu7nhurTEqMOJxKjhurThu5Thu6rhu5bhurThu7Lhu5Ql4bq0UyHhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurRLw4rhurRL4bq+U+G7mOG6tFB74bq04buY4buWPeG7suG6tOG6pOG6qELhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurThu5Thu6rhu5bhurQo4buWw5JT4bq0QOG7lFTDiUDhurRT4buY4buUw6hU4bq0w4BA4bu2VFPhu5jhurRLVeG6tMSoVeG6tOG6pOG6pOG6quG6tOG7lOG7quG6tOG7suG7lCXhurRTIeG6tFHhurjhurTEqOG7lCrhurThu5Thu6rhurRT4buY4buUw6hU4bqgQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq04buWQExS4buy4bu2VOG7snbhurLhu5ZSReG7mEzhurLhurThu7jhu7bEqHbhurLhurIvw4PhurThuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqv4buGU+G7mOG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq04buU4buaU+G7lOG6tEDhu5Q6xKjhurThu5jhu5Y94buy4bq0S8Od4bq04buy4buUJOG6tOG7lFjhu7LhurQoVuG7luG6tFPhu5gjPsOVU+G6tCjDmVPhu5jhurTEqCpF4bq04buU4buq4buW4bq0KOG7lsOSU+G6tFDhu5RV4bq0UOG7lOG6vlPhu7nhurRT4buUP+G7teG6tMOp4buWPeG7suG6tChFPuG6tCjGr1Phu7fhurRSI0XhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurTEqEc+4bu54bq0xKhUU+G7t+G6tEDDjeG7suG6tOG7lCNIU+G6tFDhu5bhu4xT4bq0QOG7lDrEqOG7t+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRT4buY4buU4buO4bu54bq0QOG6ulThurQo4buWw5XEqOG6tFHhurhSQUFB4bq0QDvhurRLSSPhurRT4bq+UuG6tEvhu4xT4bq0U0U+4bu54bq0xKjDicSo4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq04buU4buq4buW4bq0S8OK4bq04buY4buWPeG7suG6tOG6qELhurTEqOG7lOG7nOG6tFnhurTEqMOJxKjhurQ8w4rhurThu5MjRVPhu5jhurRm4buqxKjhu7nhurThurnhurzhu5bhurRm4buqxKjhu7nhurRn4buWU+G7lOG6tGbhu6rEqOG7ueG6tOG6s+G6uuG7luG6tGbhu6rEqOG7ueG6tOG7l+G7luG7jFPhurRm4buqxKhBQUHhurRA4bu24buc4bq04buY4buWw4nhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tEDhu5bhu45T4bq04buU4buuU+G6tOG6pELhuqjhurRA4bu24buWw5Uj4bq0S+G7qFPhu5hB4bq04bqxJFPhu5jhurQoVuG7luG6tEtV4bu54bq0KOG7lsOVxKjhurRQ4buUReG7luG6tEDhu5TDicSo4bu54bq04bu0I+G6vFPhurRRe+G6tFPhu5gj4buoU+G6tCjGr1PhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tOG7suG7lCXhurRTIeG6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurRA4buW4buM4buy4bq0QCXEqOG6tEs/WMSo4bq0xKjDicSo4bq0xKhI4buy4bq04buU4buq4buW4bq0S8OMPuG6tFLhurpT4buUQeG6tOG7l+G7sFPhu5jhurRKP+G6tFNY4bq0xKjDicSo4bq0U+G7mCPhu6hT4bq0KMavU+G6tEvhurpA4bq04bqmROG6rOG6tEBd4bq04bqmROG6pOG6tEDhu7bhu5bDlSPhurRL4buoU+G7mOG6tMSo4buUVOG6tOG6puG6qEFDRMSQ4bq0UT9YQOG6tOG7lOG7quG7luG6tCjhu5bDklPhurThu7Lhu5Ql4bq0UyHhurQoRT7hurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buMQeG6tOG7l+G7tlRT4buY4bq0S1Xhu7nhurQoxq9T4bq0KEU+4bq0aOG7mEdT4bq04buU4bq4U+G7mOG6tGjFqFPhu5jhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurQo4bq44bq04buR4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFPFqFPhu5jhurRA4buUxahT4bq0Q8OC4bq0QF3hurTEkOG6qEPhurRA4bu24buWw5Uj4bq0S+G7qFPhu5jhu7fhurQoxq9T4bq0aOG7mEdT4bq04buU4bq4U+G7mOG6tOG6seG7lMagU+G7lOG6tOG7uMOJxKjhu5ThurQ8w4rhurThu5Thu6rhu5bhurThuqThuqrEkOG6tEBd4bq04bqo4bqo4bqo4bq0QOG7tuG7lsOVI+G6tEvhu6hT4buY4bu54bq0xKjDmlPhurRR4bq64buW4bq0UeG6uOG6tCjGr1PhurRAO+G6tMSow4nEqOG6tOG7tCMi4bq0UOG7lMOJxKhB4bq04buTI0XhurRQ4buWw5RS4bq0QOG7tkXhu7nhurThu5RJI+G6tOG7lOG7jEDhurTEqMOJxKjhurThu5Thu6rhurRLP1jEqOG6tChFPuG6tCjGr1PhurRLw4rhurThu7gu4bq0SiVT4buY4bq0KMavU+G6tEs9U+G7mOG6tFIlxKjhurRLxqDEqOG7lOG7ueG6tEvhurpA4bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG7ueG6tEBd4bq0UcOV4bq04buUVOG6uFPhurRA4bu24bq84bq0KMavU+G6tMSoRVRB4bqiL+G7ssOD

M.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]