(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/4, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG6u+G7neG6veG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buF4buhQeG7t+G7heG7neG7j+G7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bur4buX4bu34buFScOz4buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhursv4bud4bq94bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq9XWzhu7fhu6nhu4VnaS/DrWThu4VJw7Phu4Xhu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4V9ReG7iuG7hcOp4buq4bu54buP4bu34bup4buF4buqQWvhurnhu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7heG7s8Wp4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu53EguG7hUdt4buF4buhQeG7t+G7heG7neG7j+G7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bur4buX4bu34buFScOz4buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu3w4Phu7fhu6nhu4XEkOG7q8OD4bu34buF4bu1w4Lhu7Hhu4XDqeG7tiLhu7Thurnhu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmhpxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bufxJDhu6tF4bu14bud4buF4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6xmw6zhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9ow61nw6wvZ+G7iWbhu5/hu4tmasOt4buLaGnEkGrDreG7iWrhu4vhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8OixKnhu4nhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buF4buhQeG7t+G7heG7neG7j+G7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bur4buX4bu34buFScOz4buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsZsOs4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG7oOG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7heG7oOG7uW3hu7fhu4Ui4burduG7heG7qm/hu7Fk4buFe+G7q0Hhu4Xhu5zhu63hu4XEkOG7q+G6vuG7hSLhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4XEkEPhu4Lhu6Phu4Xhu6pFw43hu6Xhu7fhu4XhurzDjeG7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7heG7qkFr4buFxJBDa+G7ueG7heG7neG7j+G7t+G7qeG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Ug4buc4bu24bue4buFxJB34bu34bur4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4VJw7Phu4Xhu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4V9ReG7iuG7heG7oW7EkOG7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7heG7tiLhu7Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmhpxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSLhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu7Xhurrhu6Phu4XEkOG7sXVF4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buFScOz4buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7lk4buFScOz4buF4buq4bu54buP4bu34bup4buFfUXhu4rhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7s+G7l+G6quG7heG7nGvhu7fhu4Xhu6Phu6t34buF4buhbuG7ueG7heG6quG7q2zEkOG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7heG7t8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buFR23hu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu7Yi4bu0ZOG7hcO94bux4bul4bu34buFxJDhu7lt4bu34buF4bujbOG7o+G7heG7nWvhu7fhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buFxJDhu6vDg+G7t2Thu4Xhuqrhu6vhu5Phu7fhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4Xhu6Phurrhu4XEkOG7q+G7p2Thu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buFxJDhu4bhu7fhu6nhu4XEkOG7sXVF4buF4buj4bur4butZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUHhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buF4buzbeG7heG6quG7q2zEkOG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hcO94bux4bu34bur4buFxJDDumThu4Xhu6Phu6vDieG7hcSQQ8OA4bu34bup4buF4bqq4burbMSQ4buFxJBD4bux4bun4bu34buFR8Oy4bu34buF4burQWvhu4Ut4buFScOz4buF4bur4bqw4buxZOG7heG7nW/hu7nhu4Xhu6Fv4bu14buFQkXEguG7o+G7heG6quG7q8OB4bu34bup4buFLeG7hWvhu7fhu4Xhu7fhu7Hhu7fhu6vEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrGjhu4nhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9ow61nw6wvZ+G7iWbhu5/hu4tnZmZmaMSpxJDDrWrDrWbEqeG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6LDrOG7i2bhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buF4buhQeG7t+G7heG7neG7j+G7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bur4buX4bu34buFScOz4buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsaOG7ieG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu6jhu7Fs4bu14buF4buhxILhu6Phu4Vd4bqs4buF4buo4buxbOG7ueG7heG7n+G6uuG7o+G7hUdt4buF4bugbeG7ueG7hcSQbuG7ueG7hSJD4buV4bu34buFw6HDsuG7t+G7hSLhu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7heG7teG7huG7t+G7qeG7hUnDs+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bugdmvhu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6HDs+G7hUJFw43hu4Xhu6vhu7lu4buj4bur4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bujbOG7o+G7hUfhurjhu7fhu6nhu4Xhu6Phu6tFw4114bu34buF4buja+G7t+G7q+G7hURv4bu34buFSUXhu5nEkOG7heG7s8OJa+G7heG7t8Oy4bu34bup4buFREXhu5nEkGThu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qWThu4Xhu6vhu7Hhu6VF4buFQkVv4buF4buja+G7ucSR4buFw6Hhu5fhu7fhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu7bhu6vhu5Phu7fhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu6Phu6tFw43hu6fhu7fhu4Xhu6Hhurbhu7Hhu4Xhu6PhurThu4Xhu6Phu5lF4buF4buj4buTw43hu4XEkEPhuq7hu7fhu6nhu4XDvXHhu7Xhu4Xhu6vhu7Hhu6VF4buFQkVv4buFRGvhu7fhu6nhu4Xhu6Ns4buj4buF4buz4bu5buG7seG7heG7o+G7k8ON4buFxJBD4bqu4bu34bup4buF4bujQeG7heG7qeG7sWzhu4XEkEN24buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4XEkMO64buF4buja+G7ucSR4buFIuG7uW3hu7fhu4VJw7Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6NB4buFxKnhu4Xhu7XDg+G7heG7q+G7r+G7t+G7q+G7heG7o2wt4buzw4lr4buFw73DusSQ4buF4bur4bqm4bqq4buF4buj4burw7Lhu7fhu4Xhu7dFw4Phu7Fk4buF4bu3RcOD4bux4buFxJBD4bqu4bu34bup4buFxJDhu6vhurzDjeG7hURv4bu3ZOG7hcSQQ+G6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7k8ON4buFw7Lhu7fhu4VCRW/EkcSRxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6ocOz4buFw73hu6tFw43DuuG7t+G7hcO94bur4but4buj4bur4buF4bujbOG7o+G7heG7n+G7uWvhu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4XEkOG7q0V14buF4buh4buZxJBk4buFxJBu4bu54buF4buh4buxw7lF4buFw73hu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4bu5a+G7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qmThu4Xhu6vhurDhu4Xhu6nhu7Fr4buF4buh4buv4bu34burZOG7heG7o2zhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4VEb+G7t+G7hUlF4buZxJBk4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhu5/hu7lr4bu34burZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buF4bu34bup4burw7nhu4Xhu5924buj4bur4buFR+G6uuG7heG7t8OD4bu34bup4buFxJDhu6vDg+G7t8SR4buFIkN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buFScOz4buF4bujQeG7hcSp4buF4buf4bu5a+G7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qmThu4Vp4buF4buqIuG6oWThu4VnZsOt4buF4bur4bqw4buFRG/hu7fhu4VJReG7mcSQ4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buF4bufduG7o+G7q+G7hUfhurrEkcSRxJHhu4Xhu6Js4buj4buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q8O54buF4bu34bur4bq+YuG7heG7tuG7qeG7q8O54buF4buzbeG7teG7heG7q+G6vuG6tOG7t+G7qWThu4Xhu7Nt4bu14buF4bu14bqw4bujZOG7heG7t+G7q8OD4bu14buFw73hu63hu7fhu6tk4buF4bupw4Hhu4Xhu6tt4bu3ZOG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qcSRxJHEkeG7hcSQbuG7ueG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu7Nt4bu1ZOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4XEkOG7q0Xhu4Xhu7fhu6vhu5fhuqrhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu7Nr4bu54buF4buh4bqw4bu34bup4buFxJBD4bu54bu34bup4buFScOzxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw61qw63huqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9ow61nw6wvZ+G7iWbhu5/hu4tmasOtasOsZsSQaOG7i2Zp4buL4buzZsSReeG6quG7qeG6q0PDomdq4buL4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4Phu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4V9ReG7iuG7heG7oUHhu7fhu4Xhu53hu4/hu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hUnDs+G7heG7oW7EkOG7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7heG7tiLhu7Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buD4buFSOG7seG7n8SQ4burw6Lhu4PEqWZm4buD4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQw6Lhu4PDrWrDreG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Ug4buc4bu24bue4buF4burRcON4bul4bu34buF4buq4bu54buP4bu34bup4buF4buqQWvhu4Xhu7J14buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pv4bux4buFxJBDa+G7ueG7hcSQ4buxw7nhu7fhu4XEkOG7q+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7ueG7hUnDs+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buFR8O54buF4buh4but4buj4bur4buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9w53hu7Hhu7fhu6vhu4XEkMO64buF4buj4bq8a+G7hUnDs+G7heG7t+G7qW3DjeG7heG7o23hu7fhu6nhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7dk4buF4buj4bq04buF4buj4buZReG7hcO94bux4bu34bur4buFxJDDuuG7heG7o+G7q0XDjeG7p+G7t+G7heG7n3bhu6Phu6vhu4Xhu6HDieG7t+G7qeG7heG7q+G6vsOC4bu34bupZOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7o+G7q+G6vOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7o+G7q0XDjeG7p+G7t+G7heG7oeG6tuG7seG7heG7t+G7qW3hu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu6vDueG7heG7oWzhuqrhu4Xhu4Dhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6tF4buF4buj4buVReG7heG7o+G6vGvhu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nEkeG7heG7oOG6pOG7seG7hUTEguG7t+G7qeG7heG7o+G6vGvhu4Xhu7bhu6vhu5Phu7fhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu7fhu6ltw43hu4Xhu6Nt4bu34bup4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ucSR4buFIuG7q0Xhu4Xhu7fhu6vhu5fhuqrhu4Xhu53hu6/hu7fhu6vhu4VCReG7k+G7t+G7heG7oeG7lUXhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmaGnhu4Xhu6FuxJDhu4Xhu4vhu4tkxKnhu4vhu4XEkEPhu7Hhu6VF4buF4buh4bqu4bu34bupL+G7t8Oy4bu1ZOG7hcSQw7Lhu7fhu6nhu4VoZ2Thu4vhuqfhu4VE4bu54buFR8OC4bux4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmhnxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vXvhu6tsxJDhu4Xhu6tFw43hu4XEkOG7scO54bu14buF4bu3w7Lhu7fhu6lk4buFxJDhu6vDuuG7heG7tW7hu7fhu6tk4buF4buhdmvhu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6HDs+G7hcSQQ2vhu7fhu6vhu4XEkOG7q+G6vOG7heG7q0XDjeG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buF4buz4buC4buj4buFxJDhurbhu7fhu6nhu4Xhu6vhuqbhuqrhu4XEkOG7huG7heG7o2/hu4Xhu5114bu34buFxJBD4bu54bu34bup4buFR23hu4Xhu5114bu34buF4bu34bup4bu5beG7seG7heG7oeG7p+G7heG7oeG7lUXhu4XEkOG6vuG7hcO9w7rEkOG7heG7o+G7mUXhu4Xhu6tu4buFxJDhu5Xhu7fhu6nhu4Xhu6PhurThu4VE4bqsxJHhu4UiQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7qeG7sWvhu7Hhu4Xhu6Hhu7lu4bu34buFaGZnxKktaGZoaWThu4XEkOG6tuG7t+G7qeG7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4VHxILhu7fhu4Xhu6tFw43hu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu7Yi4bu04buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G6vGvhu4VJw7Phu4Xhu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4V9ReG7iuG7heG7oW7EkOG7hcSQQ3Xhu7fhu4VpaGfhu4XEkMSo4buF4buh4bqu4bu34bupZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUHhu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buF4buz4buC4buj4buF4buh4buVReG7hcSQ4bq+4buFxJDhu4bhu4Xhu7bhu6vhu5Phu7fhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7teG7heG7iWZkacSp4bqnxJHhu4Xhu7bhurbhu7Hhu4Xhu53hu5fEkOG7heG7o0Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o2Thu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqqZOG7heG7q+G6sOG7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Hhu6/hu7fhu6tk4buF4bujbOG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG6vOG7t+G7qeG7heG7q+G6sOG7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4Xhu7PDguG7t+G7heG7o+G7q+G7ueG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7tiLhu7Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu5xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7tiLhu7Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buhw7Phu4Xhu6lB4bqq4buF4bqq4bur4buV4bu34buF4buzbeG7teG7hcSQ4bura8ON4buF4buh4bq24bux4buF4buf4bux4bul4bu34buF4bu1buG7ueG7heG7t8OD4bu34bup4buFxJDhu6vDg+G7t2Thu4Xhu6PhurThu4VE4bqs4buF4burbuG7hcSQ4buV4bu34bup4buF4bqq4bur4bq64buj4buFR+G6uuG7heG7oeG6pOG7seG7hUTEguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7oeG7lUXhu4XEkOG6vmThu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqpj4buF4bu34bur4buX4bu34buFxJDhu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bu34buT4bu34bup4buF4buzdeG7t+G7hUPhuqLhu4VD4bulxJDEkeG7heG6ocOz4buF4buq4bu54buP4bu34bup4buFfUXhu4rhu4Xhu7Nt4buF4bu14bqwxJDhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Vq4buFScOz4buF4buj4bq8a+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7heG7qkFr4buF4buhw7Phu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7heG7oW7EkOG7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7hUnDs+G7heG7tiLhu7Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu5xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6xpauG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2jDrWfDrC9n4buJZuG7n+G7i2dmZmfDrGjEkGrhu4nEqWnhu7NnZi3hu7Hhu7Xhu6ktaOG7iWlmxJF54bqq4bup4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4Phu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4V9ReG7iuG7heG7oUHhu7fhu4Xhu53hu4/hu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hUnDs+G7heG7oW7EkOG7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7heG7tiLhu7Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buD4buFSOG7seG7n8SQ4burw6Lhu4PEqWZm4buD4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQw6Lhu4PDrGlq4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG7ouG7q+G6vOG7hcSQduG7o+G7q+G7hSDhu5zhu7bhu57hu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4Xhu6pBa+G7heG7snXhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qm/hu7Hhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4Xhu53hu7Hhu6dF4buF4buj4burd+G7heG7oW7hu7nhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu7PFqeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4budxILEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9e+G7q2zEkOG7heG7neG7seG7p0Xhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu51F4bq24bux4buF4buzxalk4buF4bui4bur4bq84buFxJB24buj4bur4buFIOG7nOG7tuG7nuG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7heG7qkFr4buF4buydeG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqb+G7seG7heG7qeG7q+G7seG7heG7t+G7q+G7l+G7t2Thu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7heG7teG7huG7t+G7qeG7hUdt4buF4bud4bux4bunReG7heG7n+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4XDvcO6xJDhu4VCRW/hu4Xhu7Vt4buF4bugb+G7t+G7qeG7heG7neG6sGThu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VCRcONw7nhu7fhu4VHbeG7heG7tuG7q+G7k+G7t+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUnDs+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buF4buhw7Phu4Xhu6FuxJDhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VCRWvEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bui4bur4bq84buFxJB24buj4bur4buFIOG7nOG7tuG7nuG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7heG7qkFr4buF4bu34bur4buZ4bu34buF4bu1buG7t+G7q2Lhu4XhuqHhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7tiLhu7Thu4Xhu7Nt4buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFR+G6uuG7hcSQQ8OA4bu34bup4buFxJDhu5Phu7Vk4buFxJDhu7lt4bu34buF4buf4bux4bul4bu3ZOG7heG7s+G7k0Xhu4Xhu59t4buxZOG7heG7s23hu4VCRWzhu4XEkEPhu6/hu7fhu6vhu4XEkOG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hUlFw4114bu34buFR23hu4Xhu7Phu7F14bu34buFxJDhurrhu6Nk4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4XEkMOC4bux4buF4bu14bq64buj4buFxJDhu7F1ReG7heG6quG7q2zEkOG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7heG7t8OD4bu34bup4buFxJDhu6vDg+G7t+G7heG7ncO54bu34buFR0bhu7fhu6nEkeG7hcOh4bux4bul4buj4buF4buj4bq84bu34bup4buF4bujxILhu4VHbeG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qWThu4XEkOG7sXVF4buF4buj4bur4but4buF4bqq4burbMSQ4buFxJBD4bux4bun4bu34buF4bu2IuG7tOG7heG6quG7q2/hu7Hhu4Xhu6nhu43hu7fhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7seG7t+G7q+G7hcSQw7rhu4Ut4buFScOz4buF4bur4bqw4buxZOG7heG7oW/hu7Xhu4Xhu51v4bu54buF4bu1w4Phu7Hhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4VHbeG7heG7t+G7q0Xhu4Xhu6Phu5VF4buF4buj4bq8a+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t2Thu4Xhu7Phu5nDjeG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7s23hu4Xhu6Phu6vhurzhu4XEkOG7q+G7p8SR4buFw6Hhu6/hu4VH4buXw41k4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7hUJFb+G7heG7oW7EkOG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7tiLhu7Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4bu1w4Lhu7Hhu4Xhu6Phu6t34buF4buzbeG7heG7neG6vsOC4buj4buF4buh4buVRWThu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4VH4bq64buF4bqq4bur4buta+G7hcSQQ+G6vsOC4buj4buF4bujw4Hhu7fhu4VD4buZxJDhu4Xhu7fDteG7t+G7qeG7heG7t8O5xJHhu4XhuqHDs+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buF4buj4buV4bu34buF4bu34bqy4buF4buz4buC4buj4buF4bqq4burbMSQ4buF4burRcON4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7hcO9w7rEkOG7hUJFb+G7heG7oW7EkOG7heG7oeG6vuG6puG7o2Thu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4XDveG7q8SC4bux4buF4buh4bu5beG7t+G7hcO9w7rEkOG7hUdG4bu34bup4buF4bu1buG7t+G7q2Thu4Xhuqrhu6tsxJDhu4Xhu6tFw43hu4XEkOG7reG7t+G7q+G7heG7o+G7q+G6vOG7heG7oeG6sOG7t+G7qWThu4XEkOG7reG7o+G7q+G7heG7o+G7guG7o2Thu4VEbOG7t+G7qeG7hcSQbuG7ueG7hcSQQ3Xhu7fhu4XEkOG7seG7t+G7q+G7hcSQ4bur4buV4bu34buFQkXDjcO6xJDhu4XEkOG7k+G7teG7heG7o2vhu7lk4buF4bu34bqy4buF4buz4buC4buj4buF4buzw4Lhu7dk4buF4burbeG7t+G7q+G7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hUJFw43DusSQ4buF4buz4bux4bulxJBk4buF4bur4bux4bulReG7hUJFb2Thu4Xhuqrhu6vhu5nhu7fhu4Xhu6Hhu5lF4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4VJw7Phu4Xhu7Yi4bu04buFw73hu7Hhu6dF4buF4bu14bubReG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t8Oy4bu14buFaGZow63EkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrGlp4bqqSWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvaMOtZ8OsL2fhu4lm4buf4buLZ2ZnaGlqxJBoaeG7i+G7iWrhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8Oi4buLaeG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4buq4bu54buP4bu34bup4buFfUXhu4rhu4Xhu6FB4bu34buF4bud4buP4bu34bup4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4VJw7Phu4Xhu6FuxJDhu4Xhu6Phu6tFxqHhu7fhu4Xhu7Yi4bu04buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw6xpaeG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu6Js4buj4buF4buhbuG7seG7heG7neG7seG7p0Xhu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu5/hu4Lhu4Xhu7PFqeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4budxILEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9Im7hu7Hhu4Xhu51F4bq24bux4buF4buzxalk4buFxJDhu6vhu4Zr4buF4bq8w43hu4VCRcONw7nhu7fhu4Xhu6Phurxr4buF4bui4bur4bq84buFxJB24buj4bur4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hcSQd+G7t+G7q2Thu4V74burQeG7heG7nOG7reG7hcSQ4bur4bq+4buFIuG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7guG7o+G7heG7qkXDjeG7peG7t+G7heG6vMON4buF4buq4bu54buP4bu34bup4buF4buqQWvhu4Xhu6Dhu7lt4bu34buFIuG7q3bhu4Xhu6pv4bux4buF4buhw7Phu4XEkENr4bu54buFQkXDjcO6xJDhu4Xhu6F24bu34bur4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4VJw7Phu4Xhu6FuxJDhu4Xhu6Phu6tFxqHhu7fhu4Xhu7Yi4bu04buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7hUdt4buF4bqq4bur4buV4bu34buFxJDhu6vhur7huqzhu7fhu6nhu4XEqWZm4buFxJBD4bux4bulReG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7ueG7hUnDs+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buKxJHhu4Xhu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Ug4buc4bu24bue4buF4burRcON4bul4bu34buF4buq4bu54buP4bu34bup4buF4buqQWvhu4XEkENr4bu54buFxJDhu6vhur7huqzhu7fhu6nhu4VoZmbhu4XEkEPhu7Hhu6VF4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bq8a+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7o+G7q+G7ueG7hUnDs+G7heG7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buFR8O54buF4buh4but4buj4bur4buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrGbhu4nhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9ow61nw6wvZ+G7iWbhu5/hu4tmasOtxKnDrOG7i8SQ4buLaWZp4buJ4buzZsSReeG6quG7qeG6q0PDomnDrWjhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7quG7ueG7j+G7t+G7qeG7hX1F4buK4buF4buhQeG7t+G7heG7neG7j+G7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bur4buX4bu34buFScOz4buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsZuG7ieG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur0i4buxw7rEkOG7heG7teG6uuG7o+G7hUfDsuG7t+G7heG7t+G7qeG7q+G7peG7heG7o+G7q23hu7nhu4Xhu7Xhu4bhu7fhu6nhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu7PFqeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4budxILEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bueduG6quG7heG7t23DjWThu4Xhu6Bv4bu34bup4buF4bud4bqwZOG7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hUJFw43DueG7t+G7hUdt4buF4bu24bur4buT4bu34buF4buf4buT4bu34buFScOz4buF4buq4bu54buP4bu34bup4buFfUXhu4rhu4Xhu6FB4bu34buF4bu34bur4buX4bu34buF4bu34bur4buxw7lF4buF4bqq4bur4buV4bu34buFQkVt4buFw4zhu4Xhu7fhu6nhu6t4a+G7hcSQ4buG4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4bujZOG7heG7o2zhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7dk4buF4bu24bur4buT4bu34buF4buf4buT4bu3ZOG7heG7o+G7ueG7t+G7hXDhu7Xhu4VJa+G7hUJFdeG7heG7o+G7q8OJ4buj4buF4bu14buG4bu34bup4buFROG7guG7heG7oeG6tuG7seG7hcSQ4bura8ON4buF4bqq4burbMSQ4buFxJBD4bux4bun4bu34buF4buj4bq8a+G7hUJFdeG7heG7q+G6vuG6tOG7t+G7qcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqS0XEkOG7q+G7uUPhu4Phur3DoeG7seG7pcSQ4buF4buq4bq+4bq04bu34bup4bq7L+G6quG6vQ==

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]