(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Hà Trung đã triển khai thành công nhiều mô hình, hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần các đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6Phu5Thu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurXEqcOpxKnhurVyxanhurXhu5Xhu5tz4buVOeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVz4buVZ3PhurVr4bq7dOG6tUHhurbhurVB4buV4buXw7Vz4bq1QeG6u+G7l+G6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14buU4bq54bq1QOG7t8OBc+G7meG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6PhurUoduG7l+G6tUHhu5dz4buV4bq1QeG7lWlz4bq14oCcUcOp4bq1ceG6uXPhu5XhurVr4bqgcuG6tXHDqeG6teG7t8OpxKnhu5XigJ054bq1c+G7lcOCc+G7meG6tXPhur9y4bq14bu1w4FlOeG6tWvhuq54xKnhurXhu7nhurLhurXhu7XDgWVz4bq1QWdy4bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dOG6tcSpw4Nl4bq1xKlo4buz4bq1w4Phuqg54bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurXhu7XDgeG6qOG7j3M54bq1xKnDqcSp4bq14buJZXM54bq1c+G7meG6uXPhu5U54bq1a3Thurlz4bq1QeG7lcO04bq14bqk4bq54bq1c+G7lWdz4bq1amdzOeG6teG7lOG7q+G7l+G6tcSo4buVw4LhurVB4buVw63hu7PhurVr4bul4bq1w6DEqEBL4bqh4bq14buU4bq54bq1QOG7t8OBc+G7meG6tWvDquG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1xKnFqXPhu5nhurVz4buV4buX4buPw4HhurVyxanhurXhu5Xhu5tz4buVOeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVz4buVZ3PhurVr4bq7dDnhurVB4bq24bq1QeG7leG7l8O1c+G6teG7mXXhu7PhurXhu7Phu5Vpc+G6tcSp4buV4buXZeG6teG7uW/hurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9zOeG6tWvhu6tz4buZ4bq14bqk4buXw7Jz4bq1QeG7l3Phu5XhurVB4buVaXPhurXEqcOpxKnhurVrxrDhu5fhurVB4bqueHPhu5nhurXhuqjhu43DgeG6tUHhu5Xhu43hurVB4bu3dHPhu5nhurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7lznhurXhu5nhu5fDgOG7s+G6teG7lcO54bq14bqk4bqu4buvc+G6tXHDsnPhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqcOB4burxKnhurXhu7nGsHPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6teG7ueG7t8SpMeG6sy8v4buXYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9zbOG6puG7uS/huqVk4bql4bqtL+G6qWRq4bqt4bqnw6LhuqXhuqnhuq1kQWThuqfhuqXhuqdx4bqlw6Jh4buh4buz4buZ4bqz4bq1L8Oj4bq1S+G6u+G7l+G6tWrhu5fDtXPhurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3ThurXhu5Thu6vhu5fhurXEqOG7lcOC4bq1QeG7lcOt4buz4bq1a+G7peG6teG7lOG6ueG6tUDhu7fDgXPhu5nhurVB4bu3ZXThurVz4buV4bq54bq1xKnhu5V04bq14buV4bur4bq1c+G7meG7lcOodOG6tUHhurvhu5fhurXhuqzDquG6teG7lOG6ueG6tUDhu5fhu41zYeG6teG6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0vDtOG6teG7s+G7lcOpQeG6teG7lcOB4bqo4bq14bqkZeG7l+G6tUHhu7fDuuG6tcSpw4Nl4bq14buV4bur4buX4bq14bqk4bq54bq1c2dz4buZ4bq1xKlldOG6tXPhu5XDrXPhurVB4buV4bqwxKnhurXEqcODZeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1amdz4bq14bqk4buP4bq1c+G7lcOCc+G7meG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXEqcODZeG6teG7leG7q+G7lznhurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3ThurXEqcOpxKnhurXEqWjhu7PhurXhu5Xhu6vhu5fhurVrw6rhurVB4bq/c+G7meG6tcSp4bqud3Phu5nhurXhu7Phu5XGsOG7l+G6teG7lXjhu7PhurXhuqR24buX4bq1xKnDqcSp4bq14buJZXM54bq1c+G7meG6uXPhu5U54bq1a3Thurlz4bq1QeG7lcO04bq1a8Os4bqo4bq1cuG6u3Phu5XhurXEqcWpc+G7meG6tUHDqcSp4bq1QcOB4bqow7Jz4bq1QeG7t8OB4bqo4buPcznhurXhuqTDrXPhurVr4burc+G7meG6teG7leG7q+G7l+G6teG6pOG7l8Oyc+G6teG6pOG6ueG6tXPhu5Vnc+G6tWpnc+G6tcSp4bqgc+G7meG6tUHhu5VlcuG6teG7meG7l2XhurXhuqThurl04bq1xKnDqcSp4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6tcSpw4Nl4bq14buV4bur4buXOOG6tWvhu6lz4buZ4bq1QeG7lXfhu5fhurXEqeG7lcOD4bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVw4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7mTnhurVB4bu34buXw7Rz4bq1cOG7lWXhu5fhurXEqcOpxKnhurXhu7Phu5V0c+G7meG6tUHhu7fhurl04bq1c+G7lWdz4bq1a+G6u3Q54bq1QeG6tuG6tUHhu5Xhu5fDtXM54bq1QeG7leG6rndz4buZ4bq14bqsw4HhuqjDsnPhurVw4buV4bq9dOG6teG7ucOpQTnhurVxw63hu7PhurVqZXPhu5XhurXhu7nDqcSp4buV4bq1xKnDqcSp4bq1a8aw4buX4bq1QeG6rnhz4buZ4bq1xKl14bq14buVdOG6uXPhurXEqeG6vXPhu5XhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9z4bq1xKlpc+G6teG7ueG6suG6tUHhu7d44bq14buZ4buXw4Dhu7PhurXEqcODZeG6tcSp4burc+G7meG6tWvhu6lz4buZ4bq1a8O04bq14bqkw61z4bq1a+G7q3Phu5nhurXEqcOpxKnhurVz4buV4bq54bq14buV4bq9dOG6tUFncuG6teG7leG7reG6tUHhu7d4OeG6teG7meG7l8OA4buz4bq1a8O9YeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0Dhu5fDssOB4bq14buJ4buXw7TDgeG6tXPhu5Xhuq7hurXhu7Phu5V0c+G7meG6tUHhu7fhurl04bq14oCcQOG7jUHhurXhuqThu5vhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXPhu5nhu5XDqHThurXhuqThurnhurVz4bq7c+G6tXPhu5Vnc+G6tcSp4buVaEHhurVr4burxKnhurVqZeG6tcSpZXLigJ3hurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqlYznhurXhu5Xhu6vhu5fhurVrw6rhurXhuqTDrXPhurVr4burc+G7meG6tWvhuq54xKnhurXhuqVhxJFj4bqp4bq14bu5w4FoQeG6teG7tcOB4bq54bq1QeG7t2V04bq1xKnhu5V04bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVz4buZ4buVw6h04bq14bqk4bq54bq1c+G6u3PhurVz4buVZ3PhurXEqeG7lWhB4bq1a+G7q8Sp4bq1amXhurXEqWVy4bq14bqkduG7l+G6tUHhu7Fz4buZ4bq1QeG7t+G7neG6teG7meG7l8Op4bq14buV4buvc+G6tcSR4bqrw6LhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZYeG6teG7lGXhuqjhurVz4buV4bquOeG6tcSpw4Hhu6vEqeG6teG6pMOtc+G6tWvhu6tz4buZ4bq14oCcUuG7reG7l+G6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSpOeG6tXLhu63hu5fhurXEqcOp4bq1c+G7lWdz4bq14buZ4buBc+G6teG6pHbhu5fhurVy4burQeG6tWvhu51l4bq1xKnhu5Xhu6PhurVz4buVZ3PhurVr4bq7dOKAneG6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6tUHhu7fhurLEqeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14buV4bur4buX4bq1a8Oq4bq14buz4buVxrDhu5fhurXhu5V44buz4bq14bqkduG7l+G6tcSpaOG7s+G6tcOD4bqo4bq1a+G6vXPhu5k54bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurXhu7XDgeG6qOG7j3M54bq1w4PhuqjhurXhu4llc+G6tVJAQOG7tDnhurXEqcOpxKnhurVrdOG6uXPhurVB4buVw7ThurVB4bq24bq14buVw4HhuqjDtXPhurVr4buNc+G6tcSp4buv4bq14bu5eeG6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq1ceG6uXLhurVz4buV4bq54bq1eeG6tcSp4buVdOG6teG6p+G6q+G6teG7leG7q+G6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6tXPhu5nhu5XDqHThurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9z4bq14bqk4buP4bq1c+G7leG6ueG6tXnhurXDoEHhu7d0c+G7meG6tWt14bq14buV4bur4buX4bq1xKhAS+G6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14buV4but4bq1QeG7t3jhurVx4bq5cuG6teG6pWLhurVz4buV4bq54bqhOeG6teG6pHbhu5fhurVB4buxc+G7meG6tXDhu5dz4buV4bq14buz4buVxqHhurXhu5Xhu63hurVB4bu3eOG6tXHhurly4bq1c+G7leG6ueG6tXHhurnhurXhuqvhuq3huqvhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZYeG6teG7lHThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVB4bu3eOG6teG7meG7l8OA4buz4bq14bu54buXc+G7leG6tXDhu43hurXEqeG7lXThurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXPhu5nhu5XDqHThurVB4buVxalz4buZ4bq14bu1w4Fl4bq14oCcauG6suG6tcOpc+G6tXPhu5lnc+G6teG7leG6uXPhu5nhurXhu4nDuuKAneG6tUHhu5fhu43hu7PhurVB4bqixKnhurVr4bqueMSp4bq1asOB4bqo4bq1QeG7t+G7m+G6teG6pOG6ueG6teG7s+G7lcOpQeG6tUHhu7fhu5fDtHNh4bq1QOG7t3Rz4buZ4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6pWM54bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tUHhuqLEqeG6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq1a+G6rnjEqeG6teG6q+G6tcSpdHPhurXhu4nDuuG6tcSpw6nhu5fhurXhu7nhu5dz4buV4bq14bu54bq9c+G6tcSp4buVdOG6teG6q+G6teG7leG7q+G6tXPhu5nhu5XDqHThurXEqXXhurXhu5V04bq5c+G6tcSp4bq9c+G7leG6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QeG6tXDhu5V14bq1cOG7leG6v3M54bq14buZ4buXw4Dhu7PhurXEqcOpxKnhurXhu5Xhu6vhurXEqXXhurVr4buX4buPw4HhurVw4buXw7Vz4bq14bqk4bqu4buvc+G6tXHDsnPhurVB4buVdMOpQeG6tXPhu5nhu5XDqHThurXhu4nhu49z4bq14bqkw4Jz4buZYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G7iMOyc+G6tcSp4bq7c+G7leG6tWt1OeG6teG7leG7q+G7l+G6tcSoQEvhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tcSpw7pz4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5Vl4buX4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1csWp4bq14buV4bubc+G7leG6tXPhu5Vnc+G6tWvhurt04bq1QeG6tuG6tUHhu5Xhu5fDtXM54bq1c+G7leG6ruG6teKAnOG7iOG7jeG7s+G6teG6v3PhurVB4bubc+G7leG6tUHhu5Xhuq7hu69z4buZ4oCdOeG6teKAnOG6tVPDgcWp4buX4bq1cXhz4bq1a2hB4bq14buZ4buXw4Dhu7PhurXhu4nhurtz4oCdOeG6teKAnEvhu6vhu5fhurVB4bubc+G7leG6tXPhu5nDgeG6qMO1c+G6teG6pOG7l8Oyc+G6teG7ueG7r+G6tcSpaOG7s+G6tcSp4bqww4HhurXEqEBL4oCdYWFh4bq1UsWp4bq14buV4bubc+G7leG6teKAnOG7iOG7jeG7s+G6teG6v3PhurVB4bubc+G7leG6tUHhu5Xhuq7hu69z4buZ4oCdOeG6tWvhuq54xKnhurXhu5Xhu5tz4buV4bq1QeG7leG6uXPhu5XhurVB4bq24bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6peG6pznhurVqdOG6teG7lOG7q+G7l+G6tcSoQEvhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6teG7s+G7lcaw4buX4bq14buVeOG7s+G6teG6pHbhu5fhurXEqeG7leG6oGXhurVRdHPhu5nhurU+w7JzOeG6tcSp4buV4bqgZeG6tVF0c+G7meG6tcSo4bq9cjnhurXEqeG7leG6oGXhurXhu4hlc+G6teG7suG7lcOAxKnhurXhuqThurnhurXhu4nDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVrZeG6tXDhu5V0ZeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1xKlo4buz4bq1xKnhu69yOeG6tcSp4buVw6l04bq1cuG7l+G7kXPhurXhu7Phu5XGoeG6teG7leG6uXPhu5nhurVB4buVw6lz4buZ4bq1xKnhu5V04bq14buJw7Vz4buV4bq1c+G7lWdz4bq1a2Vz4buZ4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1QeG7t+G7neG6tXPhu6vhu5fhurVB4bu3w4DhurVB4bq74buX4bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1S2XhurVw4buVdGXhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6teG7lOG6ueG6tUDhu7fDgXPhu5lh4bq1QOG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6teG7tcOBZTnhurVyxanhurXhu5Xhu5tz4buV4bq1a8Oq4bq14buV4but4bq1QeG7t3jhurVkYeG6q+G6p+G6q+G6teG7ucOBaEHhurXhur9z4bq1cuG7l+G7kXPhurXhu7Phu5XGoeG6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6teG7icO1c+G7leG6tXPhu5Vnc+G6tcSpdeG6teG7lXThurlz4bq1xKnhur1z4buV4bq1cOG7lXXhurVw4buV4bq/c+G6teG6pHbhu5fhurVB4bu34bud4bq14buZ4buXw6nhurXhu5Xhu69z4bq14bqnZMOi4bq1QeG7t+G7l8O1w4HhurVr4bupc+G7mWHhurXhu5Rl4bqo4bq1csWp4bq14buV4bubc+G7leG6teKAnEvhu6vhu5fhurVB4bubc+G7leG6tXPhu5nDgeG6qMO1c+G6teG6pOG7l8Oyc+G6teG7ueG7r+G6tcSpaOG7s+G6tcSp4bqww4HhurXEqEBL4oCd4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1ccOt4buz4bq1QeG6tuG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqXhuqfhurVB4buVw4HhurXhu5XDgEHhurXhuqfhuqvhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tUHhu5VlcuG6teG7meG7l2XhurVB4bq74buX4bq14bqr4bq1a+G7l8O0cuG6tcSp4buVxrBBYeG6tSh24buX4bq1c+G7leG7l8O1cuG6teG6pOG6ouG6teG7leG7reG6tUHhu7d4OeG6tcSpaOG7s+G6tcSp4bqww4HhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurXhu5nhu4Phu7PhurXhu7fDg+G7l+G6teG7t3ThurVB4bu3w7Jz4bq1a+G6rndz4buZOeG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5tz4buV4bq1c+G7mcOB4bqow7Vz4bq14bqk4buXw7Jz4bq1QeG7leG6rndz4buZ4bq14bqsw4HhuqjDsnPhurVr4bqueMSp4bq1QeG7lWVy4bq14buZ4buXZeG6tUHDreG7s+G6teG7lcOBaHPhurVB4bq74buX4bq1xKnDqcSp4bq1cXbhu7PhurXhu7nhu6/hurXEqWjhu7PhurXEqeG6sMOB4bq1a8O04bq1c+G7gXLhurXhuqTDgnPhu5nhurXEqcOpxKnhurVwxJDhurVz4bq/c+G7mTnhurXEqcOpxKnhu5XhurVB4buV4bqwxKnhurXhu7nhu6/hurXEqWjhu7PhurXEqeG6sMOBYeG6tUDhu7d0c+G7meG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqVjOeG6tWvhu6vhu5fhurVrw6rhurXhu7nhu6/hurXEqWjhu7PhurXEqeG6sMOB4bq14buJZXPhurVracOB4bq14bqk4bq54bq1cOG7neG7s+G6tUHhu5V34buX4bq1xKnhu5XDgeG6qMO0c+G6teG6pOG7l8O1cznhurXhu4nhur104bq14bqkw7XhurVB4bq54buX4bq14bu54bq9c+G6tcSp4buVdOG6teG6pWThurVz4buZ4bqud+G7l+G6teG7ieG7neG6tUFl4buX4bq1c+G6u3PhurXhu5nhu5dldOG6tUHhu5XFqXPhu5lh4bq1U+G7mXThurnhu5fhurXhu7dlOeG6tUHhu7d0c+G7meG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqVjOeG6teG7leG7q+G7l+G6tcSoQEvhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tWvDquG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tXLFqeG6teG7leG7m3Phu5XhurXhu5ln4bqo4bq14bu1w4HEkOG6tXJ24buX4bq1a3XhurVx4bq54bq14oCcQOG7leG6oHPhu5nhurXhu7XDgcSQ4bq1QeG7t3jhurXhu5nhu5fDgOG7s+G6tXPhu5Vnc+G6tWvhurt04oCd4bq1QeG6u+G7l+G6tWvhu49z4bq14buU4bq5c+G6teG6pOG6ueG6tWvhu49z4bq1xKjFqeG6teG7iOG7r+G6tcOg4bqsw6rhurXhu5ThurnhurXhu7jhu69z4bqhYeG6tSh24buX4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7meG6tcSp4buVZ3LhurXigJxr4bupc+G7meG6tUHhu5fhu49z4bq1c+G7leG7pTnhurXhu5Xhurlz4buV4bq1a+G7q3Phu5nhurVxdnPigJ3hurVB4buV4bqgc+G7meG6teG7tcOBxJDhurVrw6rhurVz4buVw61z4bq1a+G6rnjEqeG6teG7ueG6suG6tWvhu6lz4buZ4bq1QeG7m3Phu5XhurXEqcODZeG6tXPhu5Vnc+G6tWpnc+G6teG6pOG6ueG6tUHhu5VlcuG6teG7meG7l2XhurXhu7XDgeG6qMOyc+G6teG7mXXhu7PhurVr4bqueMSp4bq14bu5xrDhurVB4buX4buPc+G6teG7mWlz4bq14bqnw6LhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZYeG6teG7uMaw4bq1QeG7l+G7j3PhurVz4bq54bqo4bq1a8Oq4bq1a+G6rnjEqeG6teG7leG7q+G7l+G6tcSoQEvhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tXLDgWXhurXhuqfhurXEqXRz4bq14buJw7LhurXEqcOp4buX4bq1QeG7g3Phu5nhurXEqeG7lXThurXhuqfhurXhu5Xhu6vhurVz4buZ4buVw6h04bq1xKnDg2XhurXhuqzDquG6teG7lOG6ueG6teG7uOG7r3Nh4bq1SuG6suG6tXDhu5fhu41z4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1QeG7lcOpc+G7meG6teG6qS3huqfDouG6pWQ54bq14buU4bur4buX4bq1xKhAS+G6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bu5w7PhurVr4buDQeG6tUHhu5XDsnLhurXhuqfhurVB4buV4bqgc+G7meG6tXnhurVr4buPc+G6tUDhu7dpc+G6tcOg4bqsw6rhurXhu5ThurnhurVK4bqu4buvc+G7meG6oeG6teG6pOG6ueG6tWvhu4NB4bq14bqt4bq1QeG7leG6oHPhu5nhurV54bq1xKnDqcSp4bq1a+G7j3PhurXhu7TDgWVz4bq14buUdOG6uXPhu5nhurVA4bu34buXw7XDgTnhurVr4buPc+G6teG7tuG7qXPhu5k54bq1a+G7j3PhurVT4bqudsSp4bq1w6DhuqzDquG6teG7lOG6ueG6tVF0c+G7meG6oWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PEqOG6oHPhu5nhurXhuqR24buX4bq14bqk4buXw7XEqeG6teG7tcOBZXPhurVBZ3I54bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThu5fDsnPhurVB4buXc+G7leG6tUHhu5Vpc+G6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6tWvGsOG7l+G6tUHhuq54c+G7meG6teG6qOG7jcOB4bq1QeG7leG7jeG6tUHhu7d0c+G7meG6teG6rMOq4bq14buV4bur4buXOeG6teG7leG7q+G7l+G6tWvDquG6teG7s+G7lcaw4buX4bq14buVeOG7s+G6teG6pHbhu5fhurXhu5Thu6vhu5fhurXEqEBL4bq1QeG7o3Phu5XhurXhuqThurnhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurVw4buVw6lyOeG6tcSp4buVw4Jl4bq14buJw7Vz4buV4bq1xKhAS+G6tUvFqXPhu5nhurVFc+G7leG6tS3hurXhu5ThurnhurVT4bur4buX4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXEqeG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tXDhu5XDqXLhurXhu4nDtXPhu5U54bq1xKlo4buz4bq1QeG7lcOBxrDEqeG6tXLhu5fhu5Fz4bq14buz4buVxqHhurXEqeG7lXThurXhuqvDosOi4bq1a8aw4buX4bq1QeG6rnhz4buZ4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurXhu7nDqcSp4buV4bq14bqk4bq54bq14buZ4buXZeG6tWvhu5tz4buV4bq1xKl14bq14buVdOG6uXPhurXEqeG6vXPhu5XhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9z4bq1QeG6u+G7l+G6teG7lWXhu5fhurXhuqzDquG6teG7lOG6ueG6teG7suG7lcOA4bq14bqk4bq54bq14buU4bq54bq1QHThurvhu5fhurXhuqThurnhurVB4buDc+G7meG6teG6p8Oi4bq14bqsbOG6tWvhurvhu7PhurXEqeG7lXThurXhu5XDucSp4bq14bu54buXc+G7leG6tXPhu5nhu5XDqHThurXhuqThuq54QeG6tXDhu5V14bq14buVw7nEqeG6teG7meG7l+G7peG7l+G6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq14bqt4bq14bqsw6rhurXhu5ThurnhurXhu5Thur3hu5c54bq14buU4bq54bq14buy4buVw4DhurXhuqThurnhurXhu5ThurnhurVAdOG6u+G7l+G6teG6pHbhu5fhurVB4buxc+G7meG6teG7meG7l8Op4bq1QeG7t+G7neG6tUHhu7fDsnPhurXhuqfDosOi4bq1QeG7t+G7l8O1w4HhurVr4bupc+G7mWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PEqOG7leG7neG6tUDhu7dpc+G6tUDhu5Xhu53hurVSZeG7lznhurXhu7Lhu5V14bq1xKjhu5XDg+G6tUHhu53EqeG7leG6teG7lOG7q+G7l+G6tcSoQEvhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUE34bq1S8O04bq1xKnDqcSp4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6tXPhu5Vnc+G6tWvhurt04bq1QeG6tuG6tUHhu5Xhu5fDtXPhurVB4buX4buN4buz4bq1QeG6osSp4bq1cWVz4bq1QeG7pWU54bq1QeG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6tUF24buXOeG6teG7leG7q+G7l+G6tUHhu5fhu43hu7PhurVB4bqixKnhurVrw6zhuqjhurVy4bq7c+G7leG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVBw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w4Hhuqjhu49zOOG6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6teG7s+G7lXRz4buZ4bq1QeG7t+G6uXThurVB4bqu4buvc+G7meG6tUHhu5Vnc+G6tUHhuq7hu69z4buZ4bq1w6nhu5c54bq1xKnhu5XDgcOsc+G6teG7ieG7neG6teG7uWZz4bq1c+G7mcOB4bupc+G6tXHhurLEqeG6tWvDtOG6teG6sHPhu5nhurXhu7Phu5V14bq1QeG7leG7l8Oyc+G6tUFl4buXOeG6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq14bu3w4Phu5fhurXhu7d0OeG6teG7lXThurtz4bq1c+G6u3M44bq1QcahxKnhu5XhurXEqeG6ssSp4bq14buz4buVxrDhu5fhurXhu5V44buz4bq14bqkduG7l+G6tcSpw6nEqeG6teG7iWVzOeG6tXPhu5nhurlz4buVOeG6tWt04bq5c+G6tUHhu5XDtDnhurXEqcOpxKnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqTnhurXEqcOp4bq1c+G7lWdz4bq14bqk4bq54bq1xKnDqcSp4bq1c+G7leG6ueG6teG7leG6vXThurVBZ3I54bq1cnnhurXhu7fhu6tz4buZ4bq14bqk4bq54bq1a2XhurVq4bq7c+G7meG6tcSpw6nEqeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVB4bu3eOG6teG7meG7l8OA4buz4bq1c+G7lWdz4bq1a+G6u3ThurVrw7ThurVz4buZ4bq54bqo4bq1xKnhurlz4buZ4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVz4buZ4buVw6h0OeG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6tcSp4buVxqFz4buV4bq14bu5w6nEqeG7leG6tcSpdeG6teG7lXThurlz4bq1xKnhur1z4buV4bq1cOG7lXXhurVw4buV4bq/cznhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tUHhurlz4bq1QcOtQeG6teG6pOG6ueG6tXPhurtz4bq1c+G7lWdz4bq1c+G7leG7l+G7kXLhurXEqeG7lWhB4bq1a+G7q8Sp4bq1amXhurXEqWVy4bq1QeG7t8Oyc+G6tWvhuq54xKnhurXhu5nhu5fDgOG7s+G6tWvDvTnhurXhu5l14buz4bq14buz4buVaXPhurXhu5nhu5fDqXThurVq4bqixKnhurVB4buXc+G7leG6tUHhu5Vpc+G6tWt04bq5c+G6tXDhu41BOeG6tUHhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t3jhurVx4buLc+G6tXPhu5Vlw4HhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqeG7q3Phu5nhurVr4bupc+G7meG6tWpnc+G6tcSp4bquYeG6oy/hu7PDow==

Bài và ảnh: Nguyễn Thùy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]