(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Thường Xuân đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N24bqzNsSRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7VsS1hU4buQSuG7tcah4buqROG7kOG7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7VLTMOM4buq4bu14bum4buqw4Lhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7ry9L4bu5duG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pOG6s+G7huG6sOG6vuG7s3Zsw53hu7Xhu4BF4buq4bu14buQS0zDjMOU4bu14buOJeG7tUHhu7dB4bu5LUHhu7dB4bqi4bu14buASeG7kOG7teG7kOG6sD3GsOG7teG6szbEkTXhu7VL4buqPcOM4buQ4bu1bEtYVOG7kErhu7XGoeG7qkThu5Dhu7Xhu4DhuqThu7XDiuG7mOG7teG7kEtMw43hu6rhu7VKTMOCTOG7teG7pEvhurbhu6Thu7Xhu5BL4bqow5Thu7Xhu5BE4buQSuG7tcOK4bqw4buS4bu1w4pLxJDhu6jhu7XDlVhV4buQSuG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu14buo4bq0TOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu44l4bu1S+G7luG7pMaw4bu14buoTEnhu6Thu7Uj4buww4rhu7XDiuG7tOG7teG7qMWoTMaw4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7Xhu4Dhu6JM4bu14bu4U0zhu7Xhu7hMw4zDiuG7teG7qEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu7Xhu5BKS0/hu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7tcOKVuG6sOG7teG6szbEkTXhu6nhu6nhu6nhu7XEqeG7quG6sOG7teG7gOG7mMaw4bu1SuG7mOG7pOG7teG7pEtF4buQ4bu14buoS+G7ssOK4bu1S0zDjOG7kOG7teG7qEvhuqzhu5BK4bu1w5VVTOG7teG7kEtMw4zDlOG7teG7uOG7ruG7teG7pEvhurbhu6jhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7Xhu45M4buQS+G7teG7qEnhu7Ut4bu1I+G6pOG7tUvhu6BMxrDhu7XhurzDguG7kuG7teG7gMOCw5Thu7Xhu6bhu6rhu6LDiuG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu1LeG7teG6sOG7kOG7teG7kEzhu5BL4bu14buo4bq0TOG7teG7gE/hurDhu7Xhu6RLWFLhu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s3bhu69Mw5RK4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bq+4buoS+G7qsOU4bq84bu1TDThu4bhu5Dhu6jhu4bFqOG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s0BM4bq+4buoS+G7p+G7tcOD4bu34bu34bukI8Wp4bu1S+G7hkxKS+G7qOG7p+G7tcOA4bqiw4Dhu6Qjxanhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG6vuG7kOG7qeG6vOG6sOG7kuG7qEvhurDhu5BLS+G7kuG6sOG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8vQUFBw4Av4bu5w4PDg+G6vuG7uUHhu7fhu7fDgMOAw4Dhu6jhuqDhuqDhuqDhuqLEgsOV4bu34bup4buM4bukSuG7pcWoc8SC4bu3w4Dhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7PhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tWxLWFThu5BK4bu1xqHhu6pE4buQ4bu14buQROG7kErhu7XDiuG6sOG7kuG7tUtMw4zhu6rhu7Xhu6bhu6rDguG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8OD4bu34bu34buz4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7PDgOG6osOA4buz4bu1L3Y24bq0TOG7teG6vEzhu4rhu6rhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tWxLWFThu5BK4bu1xqHhu6pE4buQ4bu14buoTEnhu6Thu7Uj4buww4rhu7XDiuG7tOG7teG7qMWoTOG7tcOK4bq2w4rhu7Uj4bqk4bu14bubSOG7kOG7tcSRS0Thu5DGsOG7tTPhurbhu6jhu7Vk4buW4buo4bu14buoxahYU8OK4bu1YiXhu7VL4buW4buk4bu14buoS1nhu7XhuqDGsOG7teG6szbEkTXhu7VL4buqPcOM4buQ4bu14buOS+G7mOG6sOG7tcahxqHhurXhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG6szbEkTXhu7VL4buqPcOM4buQ4bu1bEtYVOG7kErhu7XGoeG7qkThu5Dhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu44l4bu1QeG7t0Hhu7nigJNB4bu3QeG6ouG7tcOK4buY4bu1w4HhuqDhu7Xhu4DhurRM4bu14bq8TOG7iuG7quG7teG6szbEkTXhu7XDisSQ4buk4bu1S+G7qj3DjOG7kMaw4bu1w4HhuqDhuqDhu7Xhu4DhurRM4bu14bq8TOG7iuG7quG7teG6szbEkTXhu7XDisSQ4buk4bu1I+G6pOG7teG7gOG6tEzhu7Xhur5Mw4zhu5Dhu7XDikvhu5Lhu7XDiuG6tsOK4bu1w5XDkuG7kEvhu7Xhu7jhu7LDisaw4bu14buoReG7kErhu7XDlVPhu6Thu7Uj4bqk4bu1S+G7oEzhu7XDilbhurDhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7qeG7tcah4bq2w4rhu7Xhu4BP4buQS+G7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7XDikvEkOG7qOG7tcOVWFXhu5BK4bu1w4rhurbDiuG7teG7jiXhu7VL4buW4buk4bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu1PUnhu6rhu7Xhu6jhu6Lhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu6jFqOG7luG7kErGsOG7teG7qMWoWFPDiuG7tcOUUUzhu7Xhu44l4bu1S+G7luG7pOG7teG6szbEkTXhu7VL4buqPcOM4buQxrDhu7VsS1hU4buQSuG7teG7qMWo4buyw4rhu7XhurM2xJE14bu1w4pLVuG7teG7qMWoTuG7tcOV4bqyw5Thu7Xhu7hMw4zDiuG7teG7uFNM4bu1bTPEkTXhu7VL4buqPcOM4buQxrDhu7XDsj3hu7XhurzhurDhu5Dhu7VkbGzEqeG7tUvhu6o9w4zhu5DGsOG7tcOK4bq2w4rhu7XhurzhurDhu5Dhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7teG7uOG6suG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu5BK4bqy4buQS+G7tcOVTEjhu5Dhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu6hL4bui4buQSuG7teG7kEvEkOG7qOG7teG6vuG7suG7teG7jkxJ4buQ4bu14buQ4bugTOG7teG6vuG7quG7kErGsOG7tcOKS1hS4buQSuG7teG7qMWoTuG7kEvhu7Xhu7jhurLhu7XDiuG6tsOK4bu14bu4xJDhu5Dhu7Xhu4DDjeG7tcavR+G7teG7gFhVw4rhu7Xhu4BY4bqw4bu1xajhurDhu7Xhu6hLw4Lhu5Lhu7XDleG7qsOJ4buQ4bu14bu44bqy4bu14bum4buqPUnhu6jhu7Xhu4BP4buQS+G7teG7qOG6tEzhu7Xhu44l4bu1S+G7luG7pOG7qeG7tTbhu4rhu7XDiuG6tsOK4bu14buQSktP4bu14bum4buqPUnhu6jhu7XDilbhurDhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7teG7kEpLT+G7tcOK4buY4bu14buoTeG7kEvhu7Xhu6hL4buyw4rhu7Xhu6hM4buI4buQ4bu1w4rhurDhu5Lhu7Xhu7jhurLhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7Xhu45L4bqwTOG7teG7kErhurA94bu14bu44bqy4buS4bu1w4rhu6rhu6DDiuG7tcav4bui4buQSsaw4bu1bEtYVOG7kErhu7Xhu6jFqOG7ssOK4bu14bqzNsSRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6RLROG7kOG7tcOK4buc4buQSuG7tcOK4bq2w4rhu7XhurzhurDhu5Dhu7XDilbhurDhu7XhurM2xJE14bu14buoS+G6uMOU4bu14buoxajhurDhu7XDiuG6tsOK4bu14bq84bq24buS4bu1w4rhurbhu5LGsOG7teG7qFThu7Xhu6jFqE7hu5BL4bu14bu44bqy4bu14bq+4buy4bu14buoS8OC4buS4bu14buQSktP4bu14bum4buqPUnhu6jhu6nhu7VsxahI4buQ4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tSThu7Xhu45MSeG7kOG7tcOKVuG6sOG7tcOK4bq2w4rhu7XhurzhurDhu5DGsOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu6hQ4bu14buA4bq0TOG7teG6vEzhu4rhu6rhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kMaw4bu1bEtYVOG7kErhu7Xhu6jFqOG7ssOK4bu14bqzNsSRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6hQ4buQSuG7tUtV4bukxrDhu7Xhu6hL4bui4buQSuG7teG7kEvEkOG7qOG7teG7uFNM4bu1M+G6sOG7kOG7tWxLWFThu5BK4bu14buoxajhu7LDiuG7tcOyPeG7teG6vOG6sOG7kOG7tWRsbMSp4bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu5Dhu6BM4bu14bq+4buq4buQSuG7teG7pEvDguG7kOG7teG6tuG7kEvhu7Xhu6jhurRM4bu14buOJeG7tUvhu5bhu6Thu7Xhu6hL4buG4buS4bu14buA4buw4buQSuG7teG7puG7qj3hu7Xhu4BP4buQS+G7tcOKVuG6sOG7teG7pEvhurbhu6Thu7XDleG7qsOJ4buoxrDhu7Xhu6bhu6rhurDhu7Xhu4Dhu5jhu7Xhu4DhuqThu7VKTOG7sOG7pOG7tcOK4bq2w4rhu7XDilLhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu14buQROG7kErhu7XDiuG6sOG7kuG7tUtS4buQ4bu14buQ4bu24bqw4bu14buoxajhurbDikvhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu6bhu6rDguG7kOG7tcOVJMaw4bu14buATMON4buq4bu1S+G6suG7kEvhu6nhu7Vs4bqyTOG7tcOVTMOM4buq4bu14buOJeG7tUvhu5bhu6Thu7Xhu4BYVcOK4bu1w4pL4buq4bq44buQ4bu14bq8T+G7teG7gEU94bu14buAVsaw4bu1xq/huqzhu6Thu7UjSeG7pOG7teG7jkvhu5LhurDhu7VL4buWw4rhu7Xhu7jhurLhu7VK4bu0TOG7teG7gEnhu5Dhu7Xhu4DhurRM4bu14bq8TOG7iuG7quG7teG7gOG7sOG7kErhu7Xhu6hLVEzhu7VKTOG6sOG7kOG7teG7puG7qj3hu7Xhu4BP4buQS+G7qeG7tTbhu4rhu7Xhu5BE4buQSuG7tcOK4bqw4buS4bu1w4pLxJDhu6jhu7XDlVhV4buQSuG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu1w4rhurbDiuG7teG7jiXhu7VL4buW4bukxrDhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7teG7gOG6pOG7teG7gFBM4bu1w5RTTOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7Xhu7jhurLhu7Xhu4BMw43hu6rhu7VL4bqy4buQS+G7tcOKVuG6sOG7tcOKS1bhu7Xhu6jhu5bhurDhu7Xhu44l4bu1S+G7luG7pMaw4bu14buAw4LDlOG7teG6vMOC4buS4bu14bq+ROG7kOG7tcOKS1bGsOG7tcOVTOG7kEvhu7VL4buS4bq04buo4bu14buoS+G7huG7kuG7tUtYU+G7kErhu7VKTMOCw5Thu7Xhu6hLVEzhu7VKTOG6sOG7kOG7teG7qMWoTuG7kEvhu7XhurzhurI94bu14bq84bq24buS4bu1w4rhurbhu5Lhu7Xhu6jhurRM4bu1S+G7oEzhu7Xhu6jFqFhU4buQSsaw4bu14buo4bqm4buQSuG7teG7qEtUTOG7tUpM4bqw4buQ4bu14buoS8OC4buS4bu1w5Xhu6rDieG7kMaw4bu1w4pLxJDhu6jhu7Xhu7jEkOG7kMaw4bu14buoxajhurDhu5BL4bu1w5Xhu6rDieG7kOG7tcOV4bqyw5Thu7XFqOG7muG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14bu4xJDhu5Dhu7Xhu4DDjeG7tcOU4bqy4bu1w4rhu7Thu7Xhu6jFqEzhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu6hEw5Thu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdsSRS+G6qMOU4bu14bukS+G6tuG7qOG7tUvhu6o94bu14bu44bqwTOG7teG7qMWo4buU4bu1w4pW4bqw4bu14buA4bq0TOG7teG6vEzhu4rhu6rhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7qExJ4buk4bu1I+G7sMOK4bu1w4rhu7Thu7Xhu6jFqEzhu7Xhu4Dhu4rhu7Xhu45P4buk4bu14buoS1RM4bu14buQ4bqsw5Thu7Xhurzhuqzhu6jhu7Xhu6hEw5Thu7Xhu6hYxrDhu7Xhu5BK4buqPcOM4buQ4bu14bu44buW4buQSuG7tcOKVuG6sOG7tcOK4bu04bu14buoxahMxrDhu7XDiuG6puG7kOG7tcOKWeG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7Xhu6bhu6o94bu14buAT+G7kEvGsOG7tcOKS1hS4buQSuG7teG7qMWoTuG7kEvhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDisaw4bu14buoxahYU8OK4bu14buOJeG7tUvhu5bhu6Thu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kMaw4bu1bEtYVOG7kErhu7Xhu6jFqOG7ssOK4bu14bqzNsSRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7XDiktW4bu14buA4bug4buQSuG7teG7pEvhu6JM4bu1S1Xhu6Thu7Xhu7hTTOG7tTPhurDhu5Dhu7VsS1hU4buQSuG7teG7qMWo4buyw4rhu7XDsj3hu7XhurzhurDhu5Dhu7VkbGzEqeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7UjRD3hu7Xhur7hu7Lhu5BK4bu14buOSeG7tUvhu5LhurTDikvhu7Xhu6hMSeG7pOG7tSPhu7DDiuG7tcOK4bu04bu14buoxahMxrDhu7Xhu6hL4bui4buQSuG7teG7kEvEkOG7qOG7teG7qEtUTOG7tUpM4bqw4buQxrDhu7Xhu4BP4bqw4bu14buATOG7isOU4bu14bu44bqy4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14bq84bui4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14buOS+G6sEzhu7Xhu7hMw4zDiuG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu6nhu7Vs4bq0TOG7tcOK4bq2w4rhu7VL4bugTOG7teG7kEpLT+G7teG7qExJ4buk4bu1I+G7sMOK4bu1w4rhu7Thu7Xhu6jFqEzGsOG7teG7gOG6tEzhu7XhurxM4buK4buq4bu14bqzNsSRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6hL4buc4buQSuG7teG6vOG6tuG7kuG7teG7gEnhu5Dhu7XDiuG7tOG7teG7qMWoTOG7teG7jknhu6jhu7Xhu6bhu6rDguG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu44l4bu1S+G7luG7pMaw4bu14bu4TMOMw4rhu7VKTMOCTOG7teG7puG7qj1J4buo4bu1w4rhurbDiuG7tSThu7Xhu45MSeG7kMaw4bu14buOTEnhu5Dhu7Xhu5BKS0/hu7XDilbhurDhu7XDiuG7tOG7teG7qMWoTOG7tUrhu7RM4bu14buASeG7kOG7teG7jiXhu7VL4buW4bukxanhu7Xhu6hO4buQS+G7tUtO4buQS+G7teG7pEvhurbhu6jhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7Xhu45M4buQS+G7teG7qEnhu7Ut4bu1I+G6pOG7tUvhu6BMxrDhu7Xhu6bhu6rhu6LDiuG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu14oCT4bu14bqw4buQ4bu14buQTOG7kEvhu7XDilbhurDhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2M+G6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhu6bhu6o94bu1w4pLSeG7tcOV4bqyw5Thu7Xhu7hMw4zDiuG7tcOKVuG6sOG7tWxLWFThu5BK4bu14buoxajhu7LDiuG7teG6szbEkTXGsOG7tcOK4bq2w4rhu7XhurzhurDhu5Dhu7XDilbhurDhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tcOKS1bhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu1I0Q94bu14bq+4buy4buQSuG7tcOKS1hS4buQSuG7teG7qMWoTuG7kEvhu7Xhu45J4bu1S+G7kuG6tMOKS+G7teG7qEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu6nhu7Xhu5VMw4zDiuG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu1S07hu5BL4bu14buoS1nDisaw4bu14buQ4bugTOG7teG6vuG7quG7kErhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7Xhu6RL4bus4bu1S1Xhu6Thu7Xhu7hTTOG7teG7gEzDjeG7quG7teG7jkzDjOG7kOG7teG7qEvhu7LDiuG7teG7qEzhu4jhu5Dhu7Xhu5BLWOG7p+G7tUpM4bq2w5Thu7XGr+G6tuG7qOG7teG7qEvhu5zhu5BK4bu14bum4buq4bqw4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7XDikvEkOG7qOG7teG7uMSQ4buQ4bu14bu44bqy4bu14buoxajDguG7tcOVVEzhu7XDikvEkOG7qOG7teG7uMSQ4buQxrDhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7XDikvhu6o9SOG7kOG7teG7gMONxrDhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7Xhu7hMw4zDiuG7teG6vOG6sOG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu14bu44bqm4buQ4bu14bq8w4Lhu5Dhu7Xhu6bhu6o94bu14bukS+G6tMOU4bu14bukS+G6tuG7pOG7tcOV4buqw4nhu6jhu6nhu6nhu6nhu7XEqeG7quG6sOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu1SkzhurbDlOG7tcav4bq24buoxrDhu7VsS1hU4buQSuG7teG7qMWo4buyw4rhu7XhurM2xJE1xrDhu7XDiuG6tsOK4bu14bq84bqw4buQ4bu1w4pW4bqw4bu14bqzNsSRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7XDiuG7mOG7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhu45MSeG7kOG7teG7kEpLT+G7teG7uFNM4bu1bTPEkTXhu7VL4buqPcOM4buQxrDhu7XDiuG6tsOK4bu1w4pS4bu14bum4buq4bqw4buQ4bu1w4pLWcOK4bu14buQ4bqm4buQSuG7teG7uOG6suG7tcOK4bq2w4rhu7Uj4bqkxrDhu7Xhu6hLT+G7teG7qMWoxJDhu5Dhu7Xhu6hOw5Thu7VKTMOCTOG7teG7pEvhurbhu6Thu7Xhu45L4bqsw4rhu7Xhu6RL4buuw4rhu7Xhu45P4buk4bu14buoS1RM4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu7jEkOG7kOG7teG7gMON4bu1w4rhu5Thu5Dhu7VL4bq04buQ4bu1w4pLScaw4bu14buoS0xJ4buq4bu1xq/hu5jhu6jhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu7hMw4zDiuG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7Xhu6hL4buyw4rhu7VLTMOM4buQ4bu1w4rhurbDiuG7tcOKS1bhu7Xhu6jFqFhS4buQSsaw4bu14buAWFThu5BK4bu1w5Xhu6JMxrDhu7XDiktN4buQS+G7tcav4bq2w4pLxrDhu7Xhu6RL4bq24buk4bu1w5Xhu6rDieG7qOG7tcOKVuG6sOG7tTbDguG7kErhu7Xhu7jhurLhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OKxrDhu7XDiuG6tsOK4bu14buQSktP4bu14bum4buqPUnhu6jhu7XDilbhurDhu7XhurM2xJE14bu1w4rhurbDiuG7tcOKxJDhu6Thu6nhu7U24bqqw4rhu7XhurxMw4zhu6jhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tcOK4buU4buQ4bu14bq+4buqPeG7teG7qMWoTuG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu1SkzhurbDlOG7tcav4bq24buo4bu14buoS1hU4buQSuG7tSPhu6o9SOG7kOG7teG7qEvhu5zhu5BK4bu14bum4buq4bqw4bu14bu4TMOMw4rhu7Xhu6hMSeG7pOG7tSPhu7DDiuG7tcOK4bu04bu14buoxahMxanhu7Xhu6hMSeG7pOG7tcOK4buc4buQSuG7teG6vkThu5Dhu7Xhu6jhurRM4bu1w4rhurbDiuG7tSPhuqTGsOG7teG7qEtP4bu14buoxajEkOG7kOG7teG7gOG7iuG7tcOV4bqs4buQSuG7teG7kEpL4buG4bu1w4rhurbDiuG7tSThu7Xhu45MSeG7kMaw4bu14buOTEnhu5Dhu7Xhu5BKS0/GsOG7teG7qMOd4bu14buA4buY4bu1w4rhu5jhu7Xhu4BMw43hu6rhu7Xhu45Mw4zhu5Dhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jGsOG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7Xhur7hu5pM4bu14bu4TMOMw4rhu7Xhu6hMSeG7pOG7teG7qEvhu6rGsOG7teG7qMWow4Lhu7XDlVRM4bu14bu44bqy4bu1SkzDgkzhu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7tcOKVuG6sOG7tcOK4bq2w4rhu7XDilLhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7XDiktZw4rhu7Xhu5Dhuqbhu5BK4bu14buA4buiTOG7teG7uFNM4bu1w4rhurbDiuG7tSThu7Xhu45MSeG7kMaw4bu14buOTEnhu5Dhu7Xhu5BKS0/hu7XDilbhurDhu7XDiuG7tOG7teG7qMWoTOG7qeG7tWxL4buc4buQSuG7teG7puG7quG6sOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu1SkzhurbDlOG7tcav4bq24buo4bu14buA4bqk4bu14buA4bq24buQS+G7tUpM4bq2xrDhu7Xhu6RLROG7kOG7teG7qE3Dikvhu7XFqOG7muG7tVjhu6rhu7Xhu4BM4buKw5TGsOG7teG7jkvhu6o9SeG7qOG7teG7gEzhu4rDlOG7tcOKV+G7kErhu7Xhu5BLWOG7teG7qMWo4bq2w4pL4bu14buQS0zDjMOU4bu1w4pW4bqw4bu14buow53hu5BK4bu1w4rEkOG7pMaw4bu14buQSuG6suG7kEvGsOG7teG7gE/hurDhu7Xhu6RLWFLhu5BK4bup4bu1bMOd4bu14buA4buYxrDhu7Xhu45P4buk4bu14buoS1RM4bu1w4pLxJDhu5Dhu7XDikvDk+G7kEvGsOG7teG7quG7ouG7kOG7teG7kOG6rOG7kOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buoS0xJ4buq4bu1xq/hu5jhu6jGsOG7teG7jkvhu6o9SeG7qOG7teG7gEzhu4rDlMaw4bu14buOTEnhu5Dhu7Xhu5BKS0/hu7Xhu6hL4bq24buS4bu1SsOZ4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu45L4buY4bu14buOS+G6puG7kMaw4bu14bu4WFPhu5BK4bu1w5ThuqzDiuG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7puG7quG6tuG7teG7qMWoTuG7kEvhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7Xhu45L4bqwTOG7teG7qEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu7jhu67hu6nhu7Xhu5VO4bu14bu4w4k9xrDhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7tUpM4bq2w5Thu7XGr+G6tuG7qOG7tcOV4buq4buc4buQ4bu14buAWFXDiuG7teG7gOG6tuG7kEvhu7VKTOG6tuG7tcOK4bqw4buSxrDhu7XDiuG7mOG7teG7qOG6tsOK4bu14bq+4buu4buQSuG7teG7gOG6uD3hu7Xhu5BL4bqw4buQS+G7teG7uEzDjMOK4bu14buoxahM4buK4buQ4bu14buOS+G6sEzGsOG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7Xhu6hL4buyw4rhu7VLTMOM4buQ4bu1w4rhurbDiuG7teG7kEtMw4zDlOG7teG7uOG7ruG7teG7uOG6suG7teG7qEvhu7LDiuG7teG7qEtM4bu14bukS+G6tuG7pOG7tcOV4buqw4nhu6jGsOG7teG7qEvhu7DDiuG7teG7gOG6uD3hu7Xhu45M4buQS+G7teG7qEnhu7Ut4bu1I+G6pOG7tUvhu6BM4bu1w4pW4bqw4bu1S+G7qj3DjOG7kOG7teG7kErhurI94bu1w4rhurLhu5BK4bu14bukS+G6tuG7qOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7teG7uOG6suG7tVDhu5Dhu7Xhu4BP4buQS+G7teG7qE7hu5BL4bu1S07hu5BL4bu14bqw4buQ4bu14buQTOG7kEvhu7XDiktN4buQS+G7teG7qMWoT8aw4bu14buoxajDieG7qOG7teG7qOG7suG7teG6sOG7kOG7teG7qOG7kuG6suG7kOG7tSPhuqThu7VL4bugTOG7tcOa4bu14buAT+G6sOG7teG7pEtYUuG7kErhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmzhu6o94bu14buQS0xI4buQxrDhu7XhurxI4buQ4bu1w4rhurThu5BL4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu45J4buo4bu14bum4buqw4Lhu7Xhu4DhurThu6jhu7Xhu4BYVcOKxrDhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7teG6szbEkTXhu7VL4buqPcOM4buQ4bu14bu44bq64buQ4bu1w4rhu5Thu5Dhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7tUvhurThu5Dhu7XDiktJxrDhu7Xhu4Dhu5jhu7XDleG6suG7p+G7teG7uOG6uuG7kOG7tcOK4buU4buQ4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu4DhurRM4bu14bq8TOG7iuG7quG7tcOKS1jhurDhu7Xhu6RL4bq24buo4bu1S+G7qj3hu7Xhu4BYVcOK4bu14bu44bqwTOG7teG7qMWo4buU4bu14bu44bqy4bu14buQS0zDjMOU4bu14bu44buu4bu1w4pW4bqw4bu14buQSlhUTOG7teG7gOG6tEzhu7XhurxM4buK4buq4bu14bqzNsSRNcWp4bu1w4rhu5jhu7Xhu4DhurRM4bu14bq8TOG7iuG7quG7teG7pEvhurbhu6jhu7XhurxM4buK4buq4bu14buOS+G7nOG7kErhu7XDlOG6tOG7kEvhu7Xhur7hurThu5DGsOG7tcOKS8OT4bu14buQ4buYTOG7tcOKS+G7quG7kErhu7XDikvhu6rhu5BKxrDhu7XDiktW4bu1PUnhu6rhu7Xhu47hu4rhu7XDleG7iuG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14buoTcOKS+G7tcOKVuG6sOG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu7jhurLhu7Xhu4BS4buQ4bu14bu4T+G7tcOUTuG7kEvhu7Uj4buS4buQSuG7tcOV4bqy4bu14buA4bue4buQSuG7tSThu6nhu7U24bqqw4rhu7XhurxMw4zhu6jhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7tcOKS8SQ4buo4bu14bu4xJDhu5Dhu7XDiuG7lOG7kOG7tcOK4buY4bu1xq/hu7Lhu7Xhu5Dhu4rhu7Xhu5DhurDhu5BKxrDhu7Xhu5Dhu4Lhu7Xhu6jFqOG6tuG7kEvGsOG7teG7kErhurRM4bu14bu44bqw4bu1w4pL4bq0w5TFqeG7teG7uOG6uuG7kOG7tcOK4buU4buQ4bu14buA4bq0TOG7teG6vEzhu4rhu6rhu7XDiuG7mOG7teG7qETDlOG7tcOVJOG7teKAnOG6vsOS4bu1S+G7lOG6sOG7teG7uEzhu7Xhu6bhu6ok4oCd4bu14buA4bue4buQSuG7tSThu7Xhu6jEkOG7qOG7tcOKw4Lhu7Xhu7hTTOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu1SkzDgkzhu7Xhu6RL4bq24buk4bu14bu44bqy4bu14buOTEnhu5Dhu7Xhu5BKS0/hu7XDilbhurDhu7XDilLhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7XDiktZw4rhu7Xhu5Dhuqbhu5BK4bup4bup4bup4bu1bMWo4buS4buQSuG7tUpM4bq2w5Thu7XGr+G6tuG7qOG7teG7uOG6suG7tcOK4bq2w4rhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7teG7jkvhurbDisaw4bu1w5Thu6Dhu6jhu7XGr+G7ouG7teG7gOG6tEzhu7XhurxM4buK4buq4bu1w4pLWOG6sOG7teG7qOG7suG7tUpM4bq2w5Thu7XGr+G6tuG7qMaw4bu14buQSeG7quG7tcOK4buY4bu14buoS+G6sMOU4bu1SkzhurDhu7Xhu4Dhu5LhurLhu5Dhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7XDilbhurDhu7VsS1hU4buQSuG7teG7qMWo4buyw4rhu7XhurM2xJE14bu14bu44bqy4bu1w4pW4bqw4bu14bqzNsSRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu6hLTuG7tcOKV+G7kErhu7VN4buo4bu14buOS0zhu7Xhu6RL4bq24buo4bu1S0zDjOG7kOG7tcWo4bqw4bu14buAWFXDiuG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buo4bue4buQ4bu14buo4bq0TMaw4bu1S+G6tOG7kOG7tcOKS0nGsOG7teG6vMSQ4buo4bu1w4rDieG7pOG7tcOKVuG6sOG7teG7gOG7okzhu7Xhu6hYVeG7kErhu7XhurxP4bu1SkzhurbDlOG7tcav4bq24buo4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Zsw53hu7Xhu6hL4buyw4rhu7Xhu6hJ4bu14buoxahI4buQxrDhu7Xhu4Dhu4rhu7Xhu6jDneG7kErhu7XhurxYU8OK4bu14buQROG7kErhu7XDiuG6sOG7kuG7tcOKS8SQ4buo4bu1w5VYVeG7kErhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7tcOKVuG6sOG7teG7gOG6tEzhu7XhurxM4buK4buqxrDhu7VsS1hU4buQSuG7teG7qMWo4buyw4rhu7XhurM2xJE14bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tWxLWFThu5BK4bu1xqHhu6pE4buQ4bu14buA4bqk4bu14bu44bqy4bu14buA4bqw4buQSuG7teG7kEpLTEjhu5Dhu7XDilnhu6rhu7UjRD3hu7Xhur7hu7Lhu5BK4bu14buOSeG7tUvhu5LhurTDikvhu7Xhu6hQ4bu1w4pLWcOK4bu1w4rhurbDiuG7tcOVU+G7pOG7teG6vOG7nkzhu7Xhur5Yw5nhu5BK4bu14buOP+G7teG7kOG6puG7kErhu7XDiuG6tsOK4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7XDlUxI4buQ4bu14bum4buq4bqw4buQ4bu14buASeG7kOG7teG7gOG6tEzhu7XhurxM4buK4buq4bu14bqzNsSRNeG7tcOV4bqyw5Thu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu7jhu67hu7Xhu5BLWOG7p+G7teG7jj/hu7Xhu5Dhuqbhu5BK4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14bu4TMOMw4rhu7Xhu5BKS0xI4buQ4bu1w4pZ4buq4bu14buo4bqyTOG7tcOVTMOM4buqxanhu7Xhu44/4bu14buQ4bqm4buQSuG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7qEvhurjDlOG7teG7qMWo4bqw4bu14bu44bqm4buQ4bu14bq8w4Lhu5DFqeG7teG7jj/hu7Xhu5Dhuqbhu5BK4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jFqeG7teG7jj/hu7Xhu5Dhuqbhu5BK4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14bukS+G6tuG7qOG7teG6vEzhu4rhu6rhu7Uk4bu14buOTEnhu5Dhu7Xhu6hL4bqww5Thu7XDleG7qsOJ4buQ4bu14buo4bq0TOG7teG7jiXhu7VL4buW4bukxanhu7Xhu44/4bu14buQ4bqm4buQSuG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu1w4pLxJDhu6jhu7Xhu7jEkOG7kMWp4bu14buOP+G7teG7kOG6puG7kErhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu6hMSeG7pOG7tSPhu7DDiuG7tcOK4bu04bu14buoxahMxanhu7Xhu44/4bu14buQ4bqm4buQSuG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7qExJ4buk4bu14buQS8OJ4buQ4bu14buAUuG7kOG7teG7qEtY4bu14buOS0xJ4buq4bu14buQ4bq0TMaw4bu14buo4bui4bu1w4rhurbhu5Lhu7XDilbhurDhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhur5E4buQ4bup4bup4bup4bu1xKnhu6rhurDhu7Xhu4Dhu5jhu7VK4buY4buk4bu14bukS0Xhu5Dhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhu6RL4bq24buo4bu14buoxahM4buK4buQ4bu14buOTOG7kEvhu7Xhu6hJ4bu1LeG7tSPhuqThu7VL4bugTMaw4bu1Skzhu7bhu7Xhu7jhu7bhu5BK4bu14bum4buq4buiw4rhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7tS3hu7XhurDhu5Dhu7Xhu5BM4buQS+G7teG7qMWoSOG7kOG7teG7gE/hurDhu7XhurzhurLhu5DGsOG7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7VLTMOM4buq4bu1w5Xhu7LDisaw4bu1S0zDjOG7quG7teG7puG7qsOC4bu1w4rhurbDiuG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BKxrDhu7UjWeG7kErhu7Xhu4Dhurbhu5BK4bu1w5XhurLhu7XDilLhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu4DhurRM4bu14bq8TOG7iuG7quG7tcOKVuG6sOG7tcSRS0Thu5Dhu7Xhur5E4buQ4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s+G7qOG7hiPhu6gt4bqww5VMSuG7kOG7p+G7tcWoTEpL4buoxanhu7N24buvxq/hu6jFqOG7kuG7kEp2M+G6skzhu7Xhu7jhurLhu7XDguG7kEvhu6fhu7VkTOG7kEvhu7XhurNMSeG7quG7ry/Gr+G7qMWo4buS4buQSnbhu68v4bukdg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]